Loading...
1808 Tierra Verda Drive fi .ireAii *►,.. • M ,.�.. ;i ... ..,f ..'*l- rq w _ • a `F'� �l{ e. . A + ^,•�'+'_p"+r+ww-. 4 "'�"•'S r � .ira,... . „• ,.,+Y9rn' "', :K� � .. ...._._..,_ ,....r•...... ..T � .+,. .'`«. _„w." 'wMrk4'7MMPt�'4 .�+,+'♦+r w-..... _ .„y/`t�l^� ` r .rtsnr• , 1 � ���*•,,.:•.+I+_.-.+V+^"'.w•'..�'j4� t y[zr�; - y _ y"•'".+.b+NW^FR',""'f� •� i- y�jri. �,� GLS +; -• + lotr i Ll qjE IV f ..._ ,•--"•- ---0 -•-w .'..i..r- �,:.7.—�-•.- ..'•.rr'+r'r+ ---'-nr*� -.•�+^•-.M• r'i""""• "r"�" r- .. +F«.l"'. r•i' ,,. �. . `• wit •. ♦ _ « — • „ w . w_,3�•• •1 � ai a, , a ♦ 4 it! •iria " . coq- 1 riFilm no 010s1r " ` _ i+s „ - +-'♦. rr•+ _. . ; a 3 40, L Al,V4 L I 4�1 ICA , , M +MA1 J s 5Ff Y' Vr 1.0 lo t RECEIVED MAY 9 1997 f f City of Atlantic Beach r ; . ;;- <• _ Building and Zoning01 � OF A 2 1997 AY � • rz- rz } RECEI -1,"7711 1 V � ML.Y4S T ! tQ .' G •_ .k MAY 2 0 1997 P,l WWI YL/---w I r, City of Atlantic Beacct h Building and Zoning T�y � "T NINON= 115 Tr I�q f_R 'A if �,R S, 4U z' A�,, x,w6 z" "a 'A 10 e,, Is ;;y M A"Z",'d �4, IRWA�,,,, �Xm� IE,"0,6 i" a "Am "05" ,M X M Aj, 4N "p, W q, _5 'A 5 -7 —T—Y 14? g-% Ila 04- A It" oc d, NI :ig 4 -T-4 f�, M, tA Noe _j A A F� LA, �6V, (P F 14 A;, r,7"77177 c 1-4, LT z �:T 4 f-L.-Tj F L� o M r Nffi% i 7==. 1:71",6 1 AIP E�, �j 4 d, S, 42 01� 77 :7 h, jo, T J _4 io VV6 WT, a�, 4, 4 M,, g N "'a 'J, Wffi��W J� 71 N, P'7 ;n X 0� N V, N", 42'e", "Jam"',i"z' p,� A ............. �g IV, IIN It, I E .. S'll t I fS 5",�,11` 5, pi aV',X-,�, a - RVI T, �Id i�nv X! NI PO4 PiR r *P4 PRO%+ tiv �A "N F: LI "'OPC A, OPAWN IL Vi� O'k OAT 0 Rim" "4 li'v 7M� .0w, v� 'v 3h E� V "Me u, min= 4 WI!I.:TIIIP%'I"'I'0 MIS 84PRINT J� A��7- TA �,o A W!"; P, f II-INA ININON 110111 ..........777-7-7 IIIIIIIslow,"My, Im IIIf !Ilon-1 Ino till J* 9- P nil, WIN Itug- IIIajol wc> 01 wig 1 01 As way, V Ifits c _T rAl—,j rp WNW VT'soon", VIA IIITom.al Mk FA, 0 ex Opp , ME X I C. In Ing IISit' IIoil IX II77 IVAL ;I IIIIION Iloll!ov ly 1 ago AT S hj,�IInIIfly C'=0- Sm IIInII..........III0"Von all IIIIa all ITO IIItwo TM too' Ali tilt.IIIIIII-low, IItout WWI I7 AIIIIIIIIIoil 1 nag, IVIP%qn, 101 I4TO Iggagg- ."y bm IIts Irl qg IIIEd,I0 13 NO,vs -too II"Evil j Fit III1, -milli p NMI'-77' .......7 I110A III .......... II I ; , I I 11 - � .� I I - I I I I -1 I I� I I I I � I ,, � � � - t I � 1_ , �I � I _ , I �� I I � I , � . I I � , I . I I I I I I I . . I � 1, I I��� I I __ __- ________-_______- ___-_______-_______ ____ ___-____ __- ______-________-----------------------.-------- __ I __.,-,, _­ - - __ ________________ - I lllilli�illilli��ilillill��ili���ilill'���l�ll , __ lllilloo�lm�ll��l���l��������ll,��ll�l�ll�l��l�illilli��l�,����l���ill'i��l������ll'��ll��l��,������ WORMOOMMMM I—, I i I _________________W_____-___________�� - _____-------------- —No i ��l,��ill���ilillifilimilig 1011INN I 04P1111110M ____ � - ______________ — -- _____-- ---------------- _______________ -_ ____ I � 11 I I __,_______________ - - an���lli���iligioll�illim�iiiiiiii���l��illill�lling 11 111111��,�l�ollimill�illi�ill����,�l�l�l������l�l,��illill�����illillll���'I _____ ,MEN= I I � . 77� � �'�' FLANOE TYPE MASONRY ACTUAL ROUGH OPENINGS U . 7� REVISIONS By �.R6,16'hflgjftf�W�r H_ I . . — _11"t1`114114 "Ohd �_ , 4 ' '—. , III 010 I 1�:; .,-, ,:,L I" I,------.-- - _­ . I I I , : I ��4 4-0,6 6 0 P Ili,��1 � Nhdows I I 11 . � � I SINOLE DOUBLX � TRIPLE �)���,��11.��,;, -,,�,, I I I #i).I i A,,Aiu�vIwi'IXA�'4. . =_ 11�,,- zd,,,4Lj, _-.t.i_� _ � . � SIZE SrZE SIZE ---- I �� �Ifflm .11 _�11711 1�_ ,,�,?,' *f0fro le i "014firt" - 1 12 19 7/8 X 26 1/2 1/2 1:0,$4. , , W"*14 , �` Tip I#rp - 13 --- I I ����,_t 4 v " , 1 14 19 7/8 X 51 1/8 -12 181185('2$ , 19 Its X 26 - I � is 19 7/8 X 63 1/2 39 1/8 X 63 1/2 13 1_�1 6 114 iv 3/0 19 1/8 X 38 3/8 1, 16 19 7/0 X 72 1/2 14 1 t a fit 6,��oio vs 19 Its X 60 6/8 — 15 1 'i6 WX' 62 ' `19 118 x 63 : I I _� 1/2 32 16olls) . ��ii W of ' 19 I/$x 72 1 1 1/2 33 -__ I ,�,�, ""4,-.�-"+. ," ­9-11-�__ .­- _____ — , , 112 34 27 114 1 51 1/8 V2 32 , 2SI/2,i,2� 11 26 1/2 x 26 1/2 35 27 1/4 X 63 1/2 53 1/0 X 63 1/2 1.1233 �'2S id"�37 31�" 26 I*X 38 318 , � , '' 1/2 36 t/2 34 25'14,9,A)64 26 1/2 x So 5/$ 1 1135 ,'!� 2$i4i 62,�1' 26 1�2 x 63 �� I 12:38 Off Of ':�,"26 0�i('If " 26 W x 72 22 1/2 112 X 26 1/2 -__ � ,_ �,�.11�"�c , 1�, � " Js � ��,���- 37x28 _ __ A-99 - � 23 37 3 22 1��, o�',I�­j�''. .,� 24 23 t�­t�,16 i"jl I�Clj'�! 37 x 38 318 25 37 3/4 X 63 1/2 24 ,i,',;��k,140, '`�­' , 37 X 50 5/8 � :!� , !� � I I r- I; 26 - 37 314 X 72 1/2 74 1/0 X -72 1/2 25 �'��,"I 004 4�1'1�i�,' lr� 37 x 63 ,�,: 6,$ 1',,..,. "'� �1" ��, �I'--,. ",) 1 2C Orfol I�'11 ,' ' " i I . 11 I 11 - I - I 11 I -1 I � I - I -1 - . I � - � I 11 1-I ­, � I� 11. I 11-1.1-1- 1-11--11- ­.11-11-1-­______ ,_ ,. 11 -�I. . I � 11 �__­ ,­­ I I-- 11-1 � . �­ - . I I I ­ I I I I 11 " �,­111, ."i)�Al-f, 37X 72 /__­ - --1 1 32 107 1/8 ,' 26 1/2 I------r- .�,. I� , �- _ - I �� I ,, & 1 32 �, 1*) , ,I I I� 33 107 1/8 ' 30 7/8 ,%_$4"t M-4�t�el 1`1 I ______- / �� f I I 1� .-, ,.r ,;t & "I �I I I - , � 53 W X 26 =111111� I I -,,:" � , -0 0(_1 - � 1 33 1 152'It$J07 14"; 53 110 x 38 3is : i-1- 14 1 1 I - (r 7 `,_) 34 107 I/O ; 51 I/O , ' /_ I -1 I I I � I - . 11 I I -1- ­ I I I �I �-- -1 � -loop I.I_ - I -I .1 1- -,-''-_ -il­­,:��-­­­­­ __1__.­_,_,___,d0K_ -.-",., - ­­ I I� - I 1- I ­ I I I I . I 11 I I . I , I � 11 � 34 0 1/64 44 618' , 53 118 x 50 5/8 : 35 53 7,18 X 63 1/2 107 1/8 19 63 1/2 �" I I � \� i 35 �1­ . __________ ,.�, � -_ -______ � " �� it .". 1 52 110'�62�i 53 I/O x 63 " ,­, 1� .1� � 36 107 1/8 I 72 1/2 1 � I / "_ 53 11 x 73 11 = _%,I !A" d , 1 36 52 I �X�? � i 1�I "I - , 00i, -I--,-­"'--1- __ " I ,_�) -, 1, I --- ii I I I I I I 1k f � 4 I A 41, t I � - - - - - I�� .1-1 _ _1 ­­ : 11 ) 1� � I I ,�" I I � �� i �V:XTI[:7. 0 1. M 1'14�)0 H Q Y (:-)T:>I'l 16i TD I 1"11 F_�A 4��1 0 0 JA I r--,./-1 1A-T � \,m if ic:::�,r t,� " M - I � , � ,I � �-�� . ._,___._ � 2 '. / - I J� '� 11 k %� i I I I I � �� 41� 17, I �i i � ----I-.-----* , 1 1 . 4 �11 � �� ) I �A ­ I P a I r 11 ­_­ __1_1 _-_____1--_-_____11r_' I_ �11`!i �, I - � -1 ,,e4, - 't W'� i � � " 4e 11110e 4 - I 1") --- 10-1 4� `2, , ,� - r7�00 LA L-C) 9-E� P-0, 0 H t�)E.D U F> TO 1-�F-><.-r I N (*-1,k 0 I M r,-�A e>I(::)0 4 I �t I i I f � / � " . � - ­ I � ,�,,�",�,,�,,�/��,�t�--,�., .- ,-�. .1 -1_) -__ . 11_ _ �� _ , � � "" / I %6 g "� � �4 / ,a " � � - � T I i i-'_ I V I � i �-� 1'�i2!�g 11� / ," i � 7-r5 �kl I "E.:�)0 v,I -�>,-Z` �Y'j I 1-1 Q:,r_"1�1 Vj I ir-)-q� � (,),- -,�, \m I V1 D 0\�,l 14 e-1 I , k 1! 21 a I , , � ,- -_k, I ( � - - - � � . ­ -f--1- �­ ___Lt__- i,!"� .1 -1-11 11 I ___-,- � __1_1 1-1 1 2, -ry P. VI jf� 11:�,I- It ,t--,� � A 4 1 � 6 , I I I I k Q� .— _________ '% �, � , I V>,'�)1,I t-1 A 1�0 1,1 j7Z-r C.>F t,I 1(� 1-1 C",-r. (_.) 3 &,r, .8 10 � I - I I .11, ::,, �- � � _­ � "O � � I � ,. I i i � � 1-1-�_­_I�I I . � � Fls\�C) V C_91 I'r y Dc)or2, "4'Dof,itz"r OF)III'(', 14(1 T. V rl V, � � ��- I/�_, t�I,,�-1, I � 9 g 0� I I., � ) I I .4, �:'- i/�� �,, , ,�� I �, , I �11 ,� t 16 ? � � � I I I I A , 4 X X .2, �, I I �Dc:�)o P_ 1-1�,��V:*. 17-1 r 6-C 0 1 1 1 .X � I 2 18 I" I , � I F I�, �"7 �,i,,� � v I i � � � I '1_1 I 1�_ � I I : � V -9 � W ��& � I � ­,,!,,_,�', �� ,-I I � UZ210-01UM I I I � � "- �N "" __ - , � I p-.- - _� 1, , - -I I , - . P -11-1 I I .� I Pi-1-1-1---I 11 .1 ­ � . \ I 11 11% I I I � I I � I ­ , ,� " I , . � I I 11. _N -I---Ir--- .--- - - - �� , ; � -f') I I 11� - I I I � I I I �-o I ,� �� I I-­,I�_I­­-r.,!!, . I I. Ljy I � � � , - � -I - *­I I ­-11 10 _L2AS�A I I I�"O ­_­- -�--- I -�,� �,� I V A_� "*, _e � � � �� � �� ^ i I -- �I - 1, � I - i 1 1 1 � I 1 .04 91 ! � I . �, I I', I - i, ;, �� � I 0 � ! � �, �' � I --i i'l ; ,,, ,­ � ..,!af/sq. rt. L� i I -�, I j I I � e � � r6u�, ,i 1'� � � � t"I I- -), � Roof..................*.*#*.*o**o#*0, , � 1 � 1�r ---___-_---I--� 1-1 �1� I I I . 4-�d� m.,- : 1�,,"� i'L I I i I I t- _­-_____ .�l .� � lit� 9 I?;b o, � � � � � � I I __1__1-__.--_-_-_--1 _.___._.______,'­�'1.w.1,WI ----------NI � I'll, I �� t t j !( i , , � I 'Vj/sq.Ft. *4 I � ; � , � 1#0 o,0#0. d :2 9 I 11 � I I I I I �" ,� - "I I . �I,,� I - : 11�I I 1 6A ,�­ � � i � ----I.- 1 ,,,,,�)�-,,,-1 t'�1,i� r, � : I � � I i I W, 11 � I I I�fj �11 I � 4 � I � - _­ -� � � I � - I � f I I z i '' � �1 � I I � ) � I � � .: * I " i, I , �s 11 I I � I :t \t -,I t.�, , ),,�i � , I i ! 2. H1ad_L2A_d_a I 4 t.8 t . I � I I I " �_,I:�) - N V) � I � .1 � v ,-,1, � �, ; I I � I I � I ,41 �,�,�,­,�-C. '. �, j� -1*'- C�K, Fi c� , 1 3� i __ � _� I " I I, \ � I 11, I � t; �­', . .. � ; I ,� r-�,J�, -�, , """, I � , �4 � � " :�-, I * i , 11 1� �" i , _ , I � I I I � I t f4 �-_-,*- �__�I- - I - _ , I —,----1`177 i \j : , 11" , \ *%o##*#***##*# #0#10*0 I �, I ,"'ri � �,,I P�,I";,,,�t,'' q-� , � CA I I� I ,11 11 , I 4 1 1 � . 0 1, I � , � ", I � \',C ,�1,-�, �,:� 'I, � 11 i I 4',� � I �> F�_A"T, I T_��I-�_ , '\I',.-�-___­ 11161 I 9 I ! I ::r�I I � I ­­_--­I CT, � Tr �,� � �-`f�!,,t----F--7 t,�i i5, F 1 12,�E, 1,`�-it-�_',i;� I A I � 1 3. 146 a �0, I I : � , -4---T'7---77-7-7==77 1, ) r , '6 e .� -TIF-1- I �", � - I I I i I " -1 ) I I �_ ""I", ;I �t �� N_ � � ) . � � 9 bo �, � I I U� I I I � 1�_ I ­­-- ­_� .- � t�, I � � : Z X, 1" �- � � I -2, \,,'*\4 L�>. C- --,k-,-,:, t=(-.7- �, � I I I I C. 11, (-I i ��:4 ' ' ", � �A �p >�� ­_ I , � I I � ,,�� I e,�k I�. � �11 #`__�' ,- � i 9XHzRAL_21RV_CWMAL_H9= � --a t ;., 1--,oI 1, I -1 I I I i >N 9 >1. L � C I I I �� (,�4.) 3 �0 .4 1 _� I I Z, "i I �� , " I I I � N, , - )1-1-­ T� .- I -,-- I" , ..______________________ _____ * I I i w e a � � I ­ ._,�' , , ",.71,11r��­"-----. 1 -777`�_�=--n��—­�=­-7:':,',--'T-1.7.7,-_­­­­V—",-.___­-----I-­_� �,l � 1. S j I - i � I �, - ­ -­ I I � - , I - , � -I ­ I-:.Z,I N% . - �_,� �,./1. I I� 1.1 - �1' - ­ - .�, ,�, _:.!�v I �, ­_ -_ -_ .-,r 4- 1 11 � 11 I -.1 ­ ­_ -_ I A _-x I : I I P I _'i =7=;"-=,-iz�;:�,��"-.""=Z'.�=--- -"-­�'=,­�� -_ _', - 1�1� -1,� , � - � � ts of the I 1-� I _____ I I � :.- 1 'IN ., ! I=- I 11 � , irozen - -,,,� ::, -'7 .... ..­ I I __ _ __ __ - ___ -, __ _ __ -�_ I-� � � __ _ _- I I I I 11 I—- I - ,, 11 - I . - - '� ," ', , I � '111. , I _­--_ -,I _� ­, I I I - �'�__ C (IJ4-r- - , 17�_, .. - ,1__11 , , I �; ,�� El __1 ..r__,-.-.-4_, ,.,I,,,[ "Ix _ " (I�J 9 I � 4 ') ,11%,I� �,!,"I �� ,� I 'I, , __ � ­ ­­__-1-1---__­_­­___________,___ I , __ �i 1-T� var this type of ,-,,,� �/ � I ! I �, , , 1,;_�, ,� 'A'j- ,�', �, k, IN "�� f �� I I ,. � I shall I ­ $ ,,,�,41 '/ " �- 1��,, I I ", � " .1 �� / ", ,�,, - ­­"�___­,_­_­­,___­_ - I . 1� r I ! V , ,',I� 11 I--1,_� $,� '.-,,tf�g,'If �1` - � 111�111, '<. i i I I I I � I I , \ j ' ' I 'k � , I 1 -4 . t rl(,) i � � 11_____ I , L�, �i /6111 - I I do -hei I � I. -7­­­­ ­­-7­ ' 1, � ,%�, --t-_ " 11 I�r � -"." 1 � � V, .1�11 , ,, - � � �, "j ��: '1� _r '' 11 1 ­���'X====z=____, i\, I (") -, I I g , I I � � � � , I �, - I / ,) , �� -� -4 I i I . , , I -.1- \ �I - �/� I I A I i I " � I I `* , ,,, ,, I\ I f"":,&�%%( " I � I'-.--- �, - 4 �, �_ - I e I I ,I I � -_ / ­ �, ,�, )tl-i I", � i _1:2 Y, �, I "I, � i I I �__ � /,� *.I V1 I), ,� _4 1 1 7" � all o I ,. 11 . -_" 1 2. The Contractor shall verify � I I I F5T f�'_-.)i , '/ / '4' , - - , I / I � 1\ I 1_� I I � , i �:�, 4- , I , r -"'- �1w, I I tho job site prior to commencing � I / \ / � )11 - �i � -� �2 ,_'L " .rl -11-- =*�__��"!:��`,­�, zi�,-. I ,� �� 4 , _ dimensions at . , I 4__W_ (_ N � I 'T I LF_ <'I t<�, I �­"�)-� I � 4-11", � i I work. � � 1 41, �, ��I I I 11 -I, - f, � � - � - � -1 . �, , 1 16 1 1 1 - �_ �� - - .- "I __11 I ,-", , _ _.________ � �? , , ­ ­�� � : _ � � �)j � X'11- I -� I 1 �.F?�, -- , " �,?", I � : � ( 11 I I � I 11 ­ _,_�. � I/2 \�­;,�,.�_�__ f,L�.. �,-' ,1 � >4 ,:.L�, 11 *I I ; , ,�f,� , \t - � � 3. u i � I . �t, � I I I W I- :, � �1 I work all inserts, ,plates, �� � i I I I I I ��) ��, , '), � N"-r-------.-.--1, ��,�11,11�' I I 1-11" I "',,,( _,$ 1,--I -_.-i�_ "I k anchoro,f 4ACIles 0 i � , - , I ,, -. -- 0 1 1­� � "k "".1 -11 � i � � f i , - _, ,;, �01 I i � � I I I � I I � i,�' I % I f �.::::7­ 11 710 - 1�1.� I � `� 1�C ") , � I �1 t "I , / I � I 1i . I I,/ I 111'�'A, � I � % I k ,(',,, ,(, i A� i I Il 1� I ,�,'' ,,, I I �1, I. � 11%it 1) "I I i � , I- /,, ��i � �,i" �� ) �, i 6 I i � equired to , attach and I � � LA , It ( e - 4 � � . - � I I Ili�" " �L_l / I � V , r:1, .� � I � I . . e ___ __ � k4' 1 m; ,�� ,I \, L`1�� ��I I I I I 1 `71 5, 't,�, 111�� I 1-11, , e, ,,,, " �') I , V-4-2, � 4-��) I � ,-) e�� ? . � I � ". I - 1 � 11 .I,- -,-,- - ­­ - ''I I I I., . ;;__101 k - , �/ - " __�I ­ ­­ -1 �) �' 1p - _,��� I V - 1 I �-,,,,4' 1 1 � , ,` � I I _�1_­ I ,OiK\_ - ,(. ,, ,-1 -, - -), I - �, �, -�­� � � - I , ,I " � A' _MA C 1, , - . �., I �, - I ) u, -1 T4� � , I -11 I � , i� i I III, � , 111� �c . �r , , I j! � �. ",. � i -1 1! i 1," �_ I I , � :, � � � 6 I i 4 � j) o4i�� "T �� I /�, W( o 1'� I t f"11-I � , � 11 I -ILE r1l � I 'o" i ­ I � ,,�,� 4. These nts of, aorvico are the � [11� � T " - I r;� " I ��_ �� �. _ ,,, �1� � , `� � z � -1�"1-4 rL­�,>I>"� ,� �,7, 1 � I �-1 �- d! i - -0 4 � , � , 11 \ --- ,- , 11 ,,1.­­ �-1.­­ I .f I '1� e s 11 � � I it) ,-,, ,I i4('�, 1� ,,,t,� . . ,, 9 _; I , � V -4t � , --'7'--'�=,_-__. " , -�% "� N, I I i property of the Engi d VIA r ,, � � I � i r* 1� 1.1 � . �,, ,I ," � - I-­I- I ' � I .j �� - . . 1 ­_\­ � "�"�� 4 " I �,I i �, _:,_ � � , , , ­___.__­.___­___ -1 I - I I 1_1� = � / -- ,­­_____-,__,_,_--,-_,A ,z: .­_., '_-­_______.­-__r_11-,- ­ 14, ,lf� �o'� ..,.,--- �1:1_ - � 1 ) j consent of r, � I _______ ­ F'7 1,A :­_` I - -=-z-,-�­:-: - F"V V_V'�-I �, . � I reproduced without expressed Vr ttgn IQ 1, I , I I Irj .4-� I 9 1 7=- 1,-__ � .: ,:-,,�- "7: 1 f I I I � Ij I �� I I i - ­­ _,:,_::,_"_":__'', - " I�I - 11­.. ­ --- ­­ -z:7, - - - � tj ,4� I C,J I �j I I � "-`� I � ,,, I -­ �-1 i, i I � � I 14 ­ ­-- --'j" �-:, -0 f � N, I i � 't \ t" � "', , �:�, " � I F_ ff ,- M I" � 41� ,,, i _ , I t , � il �, I ­­­.. r', � __ --,,,,,--,,----Ji�,,,---N �, �f, 4 �?- L r-F - �­ 1, , , � I i -,' ,Ij V � ­­_ P r � , ­­ _k_ , I_ _:7:___--1_"___--, 11- - — .. , � �1,- ,, � I �,j __ I I I � �, , � e',11�I , 11�_, ",''____---,----I- ­_ - 1\ '\ , 0� , ,0 ' 'I " J � _� A � , ­ � a . ,,,0 - 'A N., , NO N I <� I , - t __ , � ,-,I � I 11 , . fr � I /I � I ') ;�',�, / '� I,",� � 4 77 0" � � 11. , I I I � details ,wid secti e ings ar �, I ��,�X"(_1 ",�-�C).) - , I 1. # , 11 _ ___ � � �� � : I �, I / �I , � � "' I / * I 1, 00,�o t,,)-�f. ­ ,__ -, f I T I I 1 I 14 - I \ L I � I I I - , � 6, 1, I / �Nj t � �-j I i ", -z-)1, 1! , _ , � � , , � 1�1 : cal and shall ,be,construed to _1 1 'I � I i N �, I ­ ,W �1 1,2 ", _,L�l �� , \ .�� ,�. V"� ,;�A_ I -�­ N ,\ e � , , i , � i I e __ - r, �j I� r IV j e-,� N, I , �� , , , � I I I I ,, 4 � \ X I 1i I ,� I , � I �::\_Z_ I 2,��,,,,�,�,, \, , I iv� � 0 re in the " � I , \ I � i I I I to any similar situation 01 'OWhs - , � I . � apply r4, � I \1 " I I � � I N"� I 11 �11�',� I"" ; I -1 -1 _--t""777"7=----�,-:�.i=-.-��.�-��,Z,=;;. 'r4 �� � - # I-N� N 11 4X \", , I � I � � I I i X #I J." i � I I /' ,:) � i � I v,�',,r �I 1; "I j I ir-: ?�j I i `ivil — _1�_­j­ �� ��,, I dif f arent detail, is shown. I � T I ) \ / I � � " � : � 1-...... � 1\ � I �1 I , ,__ 1� I I I 'll ,,, , �, kj � ) , , / �N , " , -�7,�_�­ � I I . I I '' - I � t - , 00 � 't '. �, � �, I 1. , I4 i 'i �__ � % � A I � 11 ". L�� � 1721WPtl `�­�,,OA,­, " � I � i � "n" , I'll I" I \�J­ --_-f ____�__�� .- -11 � I , � I — I j,q. I 11 �' � � I i I .�\�", I I \ I >'A I I �,� I :t I- I - I It I ; � i 6. Subsurface soil �0_ . ) �, t'l ,f'4 , I , T , � � � I __N,-. I -,I # < , " t, � N';�,V-r,7� 1 "- � IN "'t", 9 4,',,�" ( ­ I I I , . � ��,� I � " I I -�j I �_�_,,�,�, , .�, \\ � t4� __ I 11�>, I r, fw �" �, � � I � ' Pile foundations a " ale'dicpad for a I I 4, �j ,�", ,/ , X ( [ I �, I 4 f - I I-14, �I #_ � 1 � available. X0 -'"_-_­­­___'___________ i t I , ", r2 � 1 'N"'A j % I I I ,I \V) , I � I I I ,1 I I � � � - � , I I , \\�w I � I I 'A,� '­, " Fle r­_,,� / - .�4, ; ,A \of, �_ � I f I I � f , " c I I i , ----.,, 7(S) � " 1 W - - V1 ", �" I I -*W----4-.,-- -,�- I " � I maximum allowable 160*01t�,,or *twelve � � I -I '�- V , , I,,,-', L -_ -, -_ ­ -- X i , VL I 0 1, � I ' '- � � I I �) . F � * I _", I � I il ­ � 1-1-1 � � -vv il'_r_Z,4�...r�_ '�' I I I ,�,/ f to. � I � 4 -, � , 1 (12) tons. per Pile. Contriactor ohq n � � i� Y I , tl�I ; ,-1 I ,� , 4 1 1 , j I ­ I 'k ", ,_'',� I rin, ' ' �to I - I I . I " ,,,J.�k4port a y � � � �,,) 1� I I I I 11 � � I ,,_ j I� " I I " � Lf I fm �,� ­� �, I 0, 000 go - , I a to , � I I , / -I - ,��"O, � � f", ___- th _",o ,�,�,prior ,, I I I _p I'll I � U ,�4 � ,N I ��,'� 11 V*',T'11) I : I . � 1, I , �,,,,,&, IV,- I , _-, '' I . 11 I � � t � -Ir I I h-� � '- - - '� '_ ,;,g"-,,,, . I I � � , � -­ --J, i I��- � coament; I , �`, Ozei-,­��� ­ I� . I 11 �,,,', � , �­ . , - 0 1 1 i � I 11 I I I � i � 4""1 ,-,.I,- _ I - � T1 L6 -11, -�1'1 Lfn I� 17- , I 'Ic' - � i I I ,�, " I 11 , :,,�,�",��,�_�i 111, 1111,5, ,',,""', ,,,""', " I � � � I N j `� 'I I 1� ��_.l , 41, ___­ I I � � ,��'j ,�l , , I __I_L(Aint �4"� 1 I � __. s, � �:, 1, I ,,,� � 11 , � ,� , h � - incl work. ' 11 - ,",�"�, , I � � IJ 14 , I '_ I I , �I , � il" I , I. i �-_- , �, � �,�',,�­ I � �" I �,,,,,,,�, �, - I ,I � 0 11 1-1111- , - I I '�1111'1�'_*,_,I I �,� , __, ,-— , I . jr � I ''I "' , �,,, I I I I �, � I 1-I ". 11 I I�,�,� 0 , I ,!� , �Wn,��7vrz,rr- I�,, " .I Ili I :1�,L�'� � "I k� � : ! X14-11 11 ,��w i ­ I I I I��, � I� I 11 � i i 1, 11, 1 � � 1:; I I 'L III I , 11, 7 rds � -1 I 11 � ! ," (�k I I �r I , , - � �12`__`_f`- I , I � . " , k "I I I I � � ­ c)� I X Lij��!�' I " ", 0�7 1 1 ,," " I � i '', � ,, � , � I I I I I , 1, ,`V, 0, � �� I I I - , � I '1111 � q# I X - 111"T., P I � I J, I .RL_:-� 1, I � I I I � ,.*,I i'e'j , fi 11) 0 N , �,:, ;4`"� r')I I I 1�� , I Iv"k X ) 1 � 4 " � I I I � ", i "I-) - 1-1--_­ ­­­­ � - I i A I n procedUXG and� ' ___ � � 0 _LJ V 111AZI I I,IN I'll ­ 11 - '', I � I 1� � ,,, , --,-,-- 1, L, I- -_-1, � 1,9 �,�N I 1"_1 ,.t � I I" � I 11 ,� I I - 4 -4 , � 1� I 0 I I . I,j I I ; I � ; i ,,,,� � � , I 1,''", . IV � I V'*, �' "I I � 1� . ." �� - � I !", I ,:F -,-.- I � i '11 _ I � I ) � , I I , ,� , � I � -- ­!)� i buildi,lnq and its I - I I , ii�� I �,,v .� � - ic� 1 v,� ( ""'` / I � I I � I I—, � � ., 0- I C'( !i� \ j "' I , - I � � , I � " , i I ) � t , � I .) !I [11T ,� ,,I �,:, _ � ­­_ 1( � � I— '� , ''��, Ili 1 , I , ­ .11 I- �, . `­­­ 11', I - [ 1 �4 4 , �, � � ill . J, I 11 � � I - , I" i ­11 $ - . I I I : I � I i 4-4" __­_ - i � .,,-A '. , ", T ?,5' �,L(-, - - 1,� "' � �:� P , _1 I I , I ! 3- N �� ,,,,�!' _( I � I ­ I , � : � /L_ , , -, , I I �',� _�, "I , 11"'�,�, - � ("I�4,fl.r. Pja MI` , I'li 1­il � � ," I T---' , I ,I � I­-- -I, " -�i, , I ­ � I -I 11 IJ f : , I #,i- -1 . ,- r", � � I r),- " I I 3 I ­­ _­ I 14-" I-, , ,I � � � ,�i t X 1 17 I I I I i � i \ - A C�,� � � K, ) __ _ ; I I / I � - -I � I � I I / 'I, I , 11 �, I I,,, � /� �111 I I I �� � � � � � ,I � A�, � �, , �- "O"- 1� ��, � �� I ,� V , .1- % tl , I 11 I�, I I 1�� I * �// I " 1--, I � � , ,,� 'I i rp /_S,_�"(� I Ill , �� .,!, ,, p I � I r"� , I ) - P�,A I I-I t , ,'�/11-L. V�,4 A L i, Aj-r YL 15 1 ­ �� , I ,- I I k,o" 1. - I ,,,� �t I-, ') ; � : - / � .1 11 + \ -, N , "A-In 1, _ Ij ,,� *I _,�,� , - , 4- ,��, �� , -- , ,I �­; � ,,,,� -�,­'N li I , I �- �_ -4 �v, , 1,J) I � �, 4 , I � , �"4 " I _� � .A_1_ � -11 04 (0-t,�2 I. \,0 1 I � ,���,;), 11� /1, I i e._ -I I ­­�0- __- . " N\ I I I " N - - " , , I� 1.,,� -- � I ,�,�-I 0 -1.i, I I 1� �V 1�' L-" � , i I 11 � I - ,- �­­ -­­ - � If"\ 6,�, I- I I ­ I . I'll 11 I 1. .1 � 4,_4' -� , i '�4­ ­ .11- ­I-­�­111�_1-1.," i/ '. � I i-. 0- - I I -1-11-1, I - I � '0 I,,"_,"I" I - ' Y - I - I . 3 � ,7A� oo, 00 , �( t P�5(�:,I t� i,-I r-3> r?d LA t L C_�C_tZ,,,_'__, I I I I, �) " ",4,,, � t. - I � 11 � i �_ � -t 11 ­_ I—— __ ­_ ­ __ I 8 1% � I � A- � (� ., 0 1+�' 1 4 � f , , '\ - I I '� I *- / I I , � , \1". �111, _ _ L&Z , L ;�� , � - � ,� � I ,*'�/ � i /1-1 -- --.-- ---. -­111_17� \­­­ -",--­­ �7.,,,7, _= _. �"I,�� ,�, I".-T=Jilm )tKI � " I 'll I I � / / - -1 � � t,y) -�I-__ I � -,-�:, ,f_-, I I \ ,/ I � I I iv � �__ I I ,/ 'N' � - I " /' 11 , � � *,,_�� I I � S(-) ,c) " �, c I a,� Vr:�,� t ­ �� 1, __I, , � � / It I � 1�_ .�IN ---_ , -1-.1- � � � �(,4 1 / \, i 0, I � I I / �� N_ - __ 1_____1 -14, � � I �1 , :-1 a,o. _- �W 1__Q. 1� I 1 I j � I - 1, N , .1 I � � , � "� _ -, , ­'�,­ ,,,, I'll 1.1-11 �--1 I` "I 1,9 \ J q""' I �� - . � I �-­­I I i I . / ,,,, I I I : �_"a:��.�.77-7,F, �"e,, �1�,"""r �_ I , 0 (� I - 1,- I ) �� -r= I . " ,, �,,A, - / -I Nt� - , � : � __ - I "_zxal��', �'.. 11 � C � � � \ I >< I I I . . -11 t N- "I � � I M I � I I "1-1.", "', I I, - .1 - . I � 4 r4�",� - 11 lIr - 0 1 1 1 �1_ , I ; � ,z�el,�4. I j .4 i 'A-,-,r i�; I -X, � � \ ,, I '� e-, � -I -, )_-1 �""� � I � � � 1.11,-1 , �, .-1 .4 It � I 11, t4 I � el I � I , ,,,"C-,,,�,, I P I -"' -, "� (111(i "",,a i " t� � ­ ,� __­;___­_­'_­ 4 _-� I "t, �, 7----,--"---,-­­ _� � /11 � \ I" I � � � I, 1A 1�11. � � / \ t , � i "i ,,, � i 6 I I �' 1. X"I -_1� ,�� 11 , , I " � X I � " k(��Ik <�10��Fl_rl­ ­ � Iq 1 �4 � � � __ _-, __ _ ___1 ­ ­ - - ��� .-, I I I I ,I- 1 t �, - _:__1­- ­=, '�,____ -_=1_Ar_ __ I � ,,, I I I I I � I \1`1 1�I(,, I , o __ ,, 4 1 1 , I I , .:;_ --,:--I--- __ � I � e,l,I " -� I—— ­�__ .- A' ' vl" � I �� �_:7= - __z_ __( =rzft I , � ) 11, � � n I%17)� ( - 11 V I W , 0 V 1 , I I ­ i � ?I.,,,- -, _ ( � A I � I I _�h �'%j -__ : � - 1.) I t 1 � �," I � I __L � , �A , -L � ,, I , , _= -, " A-" e>66-q .1�_-_�- I � I I I I r4�;­� �'j I .1 , t �,�F, _TT 7t�sl T, 'Ti ;T L'.- . , ! - � �' I � , i �jl , kA,�,1�1r`r --- , �) , -.1, � ..". ___� ,jl-__, I I I '� wim , I - I� ' � � - # " , 1 V - ��� j �,t � I �p tp z_=___=­�.m,_=-.I'M , -=­=- I � It � I I - ­­ ­­ ­ ­ __ ,�,,4,) I I,-- '�'/,+ �1,I c�-)E-'.N,--'-, -­-,-- � _­� I I I , , ,f4� " ,11 Y. I 4 ' .4r-w IV � 0 i (-, I ,,Z� )� � �,," C"')'L, U M�A ii,, , G A�l I � I� Aw � , 1, �j o�, , r, f v-,"W-0 /4) ­- , P11 If tz,r_ I I I I I .A ",�"�,I It')-1 I (�k- I �, ) I � 11 X 0') i,L ('�1,41, \P � r _ , - _ __ 1 1*4 - �1 lk I # � k t X -&L.,�41,,___ ­_ I I (,�, �'l I ,'I 9 () I I— Itt ) I * e �Z" 1 A I � q_ , , t, 1 4 �7->( X I 0 '�w-)P F I T 4 C�-,,,3%/r,, ., I ,�i tis ­ - . I I I I V " I I � � 0 � --) - I 1,0- 1, �1 � ­I ­ I I tk I I I �� I I % 0 I � 'I"-, I- , ��, - - I �j), I ? I�A �i , (, . I I I �.;I " I" � r� '' � �� ,J�, , � - jil � '4�1: q � I '�A I I ", I % I I "- i I I , � � 1-i ") 11 I I I. -4 t I-,I- I - , \(�, " ,� ,�y � I­I I I %v 0 - _ , , � I- --- . I I '? *,­ ,,,,I " r— U I 1-111 ,;,A._1 r,- ,:, ; 'K.-,i___I , � I - � '04 ,i114 "\ -, �/ , � 41 1, �_' 1,kT _____t--- , �--":), 1� 4f It'I 0 1 t - 2' "" , -, " ��, � 11�I I � I � � I . " r,\_ , / I " I P, I r I 1� ,I I 11 I 1" ."", f I -1 I - _ � - I - - -- - .__- �-1____ ---. ,/ . I , 11 I I �I � , ,� V P , ,, 5\ � � IL I (,i) I/ --1 11 � , , ,�11 ,, � __ --",- -==---V— - I � I ,,� - 1=7._;�r_ I 'r 1� , I I .--- 11 ; 11 ��, - � I I I . 1.11-1, ­-, . �, � - I I " - 4' ,Ii , Cf, r4�4k � � a.;....,� I I D I �11.0 C,L . � , - I I X I ( � V - f If ��", I I " .� f'�� , _ 1 1A .",S�'# _4 , "I 11 � rzi .1! " - 'i - - r ..�N T � . / �1\, 1� , ! r " � mroamm. ­ ­rl— A�T I ' — � if I / � .> ,i,. A � I 1�­,, e . e � I j - - � & I ___ - I L , c,�,� � I I I 'I ��­ -1, '. � ! ,-, " � ,� I , 1�1' �q I I I W��'1_5)1��'7 ,_�I - 77 1 � A , , 4---,, r tj U,­� __ - , I I '�J` � I ."_11=_�=z_�­�F I I I 0-rr,-����T '�4,41-L-L(� -- , � � I I � � � I -,T-� " I 1� � i:�.;r� ) ,� ., i I � 11 "", 1( \ 11 I I ,-_,� I I 11% 1!�'1'16L A, F', - - -�,N / - �01 � I -1 1, I _:�F�iE=_rl I / I 1, I" !�,� I �r�, )IT "I q-, ,,-,e 4.4 I 1 ­� 7� I " C'6�� --­ I , � - 1� � 1-\,�, tLA(,�, I ___ 11, _� , I" I ! I I "�j ,4,A,- " `o j - 41 I I , __ 'O S r-41-1. ,__ I r I �!l _1 I I ,�, --;: ��--4:-,.-:�;-�=4=-,�;�.-�i,.��-=,,�l,��"-"--.�;:=,=�,-A,,,�� , I . , _ . 54�,,,,,,,, ,, I I I F I I I � I I I I—, I ov\ (I I Ij- , I 11, - j *A I _11�\ 11� I kv - ('5) 2, x t I- G-r r;l I f,,4 CI C. 7' �,,� � �4 � , "N -�,,:� r III- ,:�� I , _* I I 1� � - - -,�, 0 1 " ? " � � � 5<,?,� , $jk��T­�tA �,t,�!�'�-�C­�- ,z W � , '), ��11 I I o. I ,,%­-,� .�: i () $ 1 01AC, + I - I ­ 1, ." � � � 11� - V'v� ,"r" 11, '4 11 j f 1, I , / I ,,, � � � f I , er I i ,� �7_ 1 1 1 ---i I C-"'T", . V.,e t_c>v,.) I F ­ ­ ­ � , I ,��!_ e:, t,,,, , � \� I _ - � I I _. . �, I ,_� , ,tl I/ I I 11 ?� _t .)Q.t�4".,%C I i ­­- I � / I Z-41 I ">, I ,�_ "', -,O) "t �3 - �� --r,,,- 1� -f - 7. "I i `1 'j - .. � "; � � � -,1�­ � ­­-1-ol � I � jitk, I I � A---I , � _ .-...I:,-,,-- 11 1� 1-1 I %)f> IA?� ,�) 11 I I �-, I 1�' I X , - 11 � , � / �N\ ry I , � "'' � I I AAr, � �:"� C � � . ­ I i I ill I k�pl � A,_ , ,�) ,� . I � _ � � I jf_�N "I L t, 'I, I I j , I 0 I � , A", t � � 4mi,!V I I � I �,' - I - L;�J'N_,."�,,_ I I � . 1, I � -, IPR�117�17- .�,,;,,, � . N � I � " I EK� .�_4_ � 1, �",��,,, 1, I I I X iI jA�� �� I 10 — � I 0 I -1 i -_� �� �� I , j"'',It �(t I ff , � '.,� I 9 C,1_,(_j I I t it I �*- � � � I � I I I �� 1�'6_ -, 'A �I I I �__ �.... .._ - L �k � �!k�4 ) � I � , � I I ­ I 1��r-" ___ 1()-( I 10 I ­­­� ! -1 j i � 111� ��, 4)b,/4 L L, ' � I _1L -2." " - __��_ '// � � 1�� I 0� n, I � I � �.),�,,,, 11 11 "Ill " . - ­ _­�. . i- 2- � I " I ­­ _­ -'-- � I , -"-�� ,� t," f --i,T� I I"- - � " . -_-1---__-1 11 111 . - 11 1. _1 � ___ -_-1-11 -1_-__,__-_­­­ �­­­­____',_____________�_­____­ 2, ---.___11-__I-,-,-- ­ I­ .1--11-_11 I ­ � � .. I I ­ ­ I 1---_..1 � I 'A I I � � � ,� 1�') ! � V I��'�) ­-1.� .�, , -IK" , - , I -- - I � I I I T I I ______ i 1,- :e- I � 1 "7,.� f -_ P j 11,; . ,4 T "I I R 00 � �� �i 'I i t I , I ; - ' - I I r � . I ,I � /� A t�, ,�', Ai I" � I I I I I � �_, , "- ./_� i �" � � I � I * I . i I 'A-X -4 P-1 , rLT, - 1� � � 10 �1� ­ � ,J� zl� = I I r- I ---- 1, " ,� ; I � � � i �`� T, � � - I ,, ILI 61 _�,,,� 1, -A , �,-____._11___---_____ � : f I - I I - . � ­� � I , .. ­_ � i � ") 1. 11­.._;"�� 7 1 L, i -1 � I � � � '. L�_��_ 11 ­ __1 __,1-__-____- I I - ­ I I � �11-1 _�­�A,qr­_� � -...I-m- - - ­­- ,, " , - - I 1.11--l- 1111- - W �j) It z5 $ -� -f- z, I , -1111, � I...-111 � C [7��, "I'll I - I - - --- �I 114 4% p t.�) � � 1+____41_________ - w ���_ ���- - � I I \� � , � :��.%rl. : , 14, , ­ -­- - 11.6- --'I,-- * :===;_=_*V " *001 I �, T _ e �,A r - , � , _. � , I It, I z , � I -I, �1� � :�_� ____ I - � I�, ___,_:7:�:��=- -­0t_F_,___. ,­;­� 1:7 ==== __ % � , I F I NI ci��" _�� z t_-� ­­11 � , " i I � , � -___,_11____.__,.___.____1-_-1 _�'7Z_________. - _ I'll T— ___ -1_-___ -11,0�­�. (\/E P.,-r.") -,,�,,,)' i,,--�,,I i e� ! : I�_�,''� - i. � 11 F� t-Q,0 � � I .I i ,_� 1 14 1 ""-i�,'j � I I -) , � I "'T" I I — , 1104"A'A"w-101",*�""�­ ,_L7__vw,=-_- I � I � � .1 , I I I - I I -It�') 1),491"i """ _`1, i t . I I � 4 __ ­­_ 1��11 �) � I , 0 ; I ,t � � I � _,__, ­ � , I I �:��-�-f, ,� -1 � 1�1 ,,_, � ­"3, A �-�4c".)k.;, , � I � ----1.S� 1Y. �I 11 k j , � - , 7�0(0 "3 k,k " ,,w �,,fi.,I �,, �­ � A.,�,­I . I ,�(�-V, _� �o -­ ,�, �,,�,-(" ,, I,C> , I �' " �\,I`t I I,," � , � 't I - ­ , , - ­­—1 � =,I,�, I .174-1 I (%11; � , �L ) ,� �, , ,,� , I i I C> 11 ._,� I ­ 111_='-=2_' 5, - I ,_ 11'. I - � E.U �_ ,,", ��_A . ,'I, T I � 0 ;: C�, AT t,4 I"') � ! A I, 1_;�,�­Z,,,,�, I ,,,,v 1,�� I'. k� "� � I "" -11, � 1 � � �, __ , - , f "" � ­� I cl � � � 11 I " I �,,� _� -I' % ,,,, ,-A 4�., . I � 'r rz,i �A�-1 5 r�, �,,I-F Q � , " .1 _,� I J�.,,:T�-="=ui 6) � �: ( j Z�� � -) , ,- ii " . I I ij� I I 'r, .1 , t 1, � I ­ I N I i � ,, -_______,_­'%, ., � I I I � �(,�_) " � I I I" -k�',)V,I,t,�,. 1z 0 N I � f I , , ,'T,"t-,� , " ,, ", 4 �% I � ��', - �p�41�� '_') f I -IN I I I ) I/ �� '_', 1, :',�,�� ­ .�,',,, ,,I '_ * 11 X�iil�l � � ��i I � � C r ).­( i M r- I ­______­_­_ -11-11 N , I � 0 1 �,1 4�� - Q ^ �j 0 � I � �, \ "'� I - 11�I I i -0- - t ii ­�. �_�__"�_V_ pwkA P_ ' 'I - 'IV � 1, I � 1�. , i_1-1.- I F, -r re- � � 11 -,* )'��-, '_"`k''r.J�);- ,jr � I I � - Cl�_,-, I , � . - I __­­­�­_Aj o-4 I tw F-�� I ­ - .__ __ __ ... I—. � ­­_ -­�,,,, � 11 I.I. M ,��,w�'o ) i, 'Sk A 4 o" f-0 Q * I A _ ��_'1-lit-�,,_',it I ­ �_ _�4_I __ "� __1L., , __­ 1��­",il-_,___A1P4­1'�v 14',, 1 llt.A_Iy� ,jq==-=��.".''I'­_,�T__ 00 (A � - .P , -- I , I -I i �k'- ____ �&= - __71z-Ar; 7==-==--L___ I, - .�­­, -_T _�,_", I I--1-P7.�� , 14 *--- I , 'I � 'A �,�,��, � �11_ � I &---------��w.-^,����,---�.Ift'll,m-vomwm�..."_^_w�"­­..m� <A ft" #^ , "11�11-1.1 ,M,W') ,i/i�t�fz,,, , f1 � 1— ____1 I -�", � I I I � �--,-*A*m4*1..v..w,",k.4."44,""".w",-,�, j � -­­ -1. ­ � I � � �, -I � I ) 11-- . -111 ,%_ F I �11 , ,� . o x C; o I , � ­ � �z: i I [ �, \',',� -", i e� - I � - - I -11 � � 01�* -0 '04 � t, I 1,� � r � ,I I t 41 11 -j7-V 6 I , " - �1.� I tiU _t Le I ,� �,i� � " � " � I Is JiA I I _ I 0 tb >1 � I � - � � \"-"' � ____ I z I , ,\,� " -1 __ __ _N�_ ,-- --- _­__ ­__`�- Z M Z (O ,V 0 I �, � pp� , I - I ''� � , � t � 4 /I I , / - �j j,j , "lr� - T ­_ "' __ " I ,�- � - ),,J .1 4 9�CI;t,:�,f,11 ;­_�',- "" . � � ) "", � I I � I I � ----' I ­ . � Q 04 d ,_00 � I _­�1114_---, I ��_ I �1 4�< 4-' / " � -- ___ : � s g5f 6 cc M .4 I t 70 0? I - , , ---- - i I ��I", / - - -__1__--_ - - I I 0) 8 0") �, I 11 1,,�, __ ­ 1- I - _J�L -\j� I ,, "`�11 I I I I ,___ __ \9 '4�, - f � ��,_T1, I: ���), _� ,'. 1.i,,"f'A - , I ; 0 (O I I � ",�-1., .-,d , , I I _­ xl_ I I � o� � N-o V) - , _1 -­_ , t;7 -1� I" I I ,�'l '� � 1- 11 I --- ,-- & ,;a ,!;. V - � , ," - I I ,� " ­'. . -.11-1- I ' 'i___ %r--­_­- ­­_­ ­_­_ ____I I , _-, 0 1 11 __ �­- V � = � a 0 0 I—1-11,1-1---.- _­ 4 ._­­16�---�- � I ,"', , -_, , "',," , "' "'­_ �- 0 , V I ,� I� -:i I � -"I ' ' , , �,1[11 lul� �, I 1 C4 0 4) I r,�0 , I ,.,, -\, r,% ,A ,T- � � " I -­ , (n I �_­­�� , , � A,_1_ Q I ; 4_,*1)4 ce-, �,,1, - "" �_�,� I � -� I �'_I , I , � 'I'll I I � .,�­', , , � �g .� C 1-0, - � 11 I � -1 $_ � I � -"-, - , ­­ �I � ­ " I _- - 1, �. � I I _­­­ -- I I � I : , � I I � I ''I 1:" I tj 0 , 4" _', -t 4 Z,�� I - :3 1 ,�,�I,,,�L��v 4 (�)>, q �- �! ,�) I r:11 � �', , - 11- � j:0 � �_ ,I ,,,, , � I . ! I ­ � �I 4�1_� � 11 ;� I� I" 11q (d I � --j I I I I . I � I fq (T) -) CO tL i .--. I \,y ', %1, i I I �, , 1,1�1 I, � ,� -�I �I 1, (I � 11 W k �,'A�1, I ____ __ � I � "'t � .. � � , 11 I�.�-) �0 e., �0 't, .i,; I I I �? I � 111111111,111�ilimilimim 11111111111 111111111 -1�i " ­ - 1`t�L­� �,�� I ,� !I :, i I 1 ,4-4 — r'.1, _4. -L'_J!� -6, -4 �i4. " I "'t �/ i , , , " /I 11 �i 4 ?) - -_I '1�� ,I i � � A - 1� , � I ­ , -�--L ..,_-, 0 '_', I �� -�11__ I � -111, ., �1::; , - ; I I - ___ 1., --, I 00e 11 11 I -.1 � _"."', ' ' I— ''I I /___ , -1-I­_­_ -.-_,______-___-1___,_____ � ­­­_ __.____,10, ___ I I.. I -1 111-1 � I�,_,:� I� ­ _.- I I 10, ''I I V,I I I � — or, -- ­- -__, � �,A,, ��­) I �r __ lo t � -e--,--,-­F�­­­-----"--(-1----------' 10*1_1 ­_ .� � F � . I� � 11 - . I � � 11 I I I I _­ I - -1- .1 I I � 11-11 1.� I I __ � , .11 I V I , ,,4 �"­?, ,(7) , ��,� # 1'') T I I I . I � �� I �'� , - ,i I I -�-,".�-1­/ . ; I ,-� I - � _�� �_ � �­ i'�,� �"1, ,Z-. r "I ,;�, ,-,-_�� t7 , DRAWN ,7 , I 11 , ", �_d I � - i ­� , ,) 1 __ 4 ?,;i- . ­ I :> i I_­_---­-__I- __ 1-1- ­-11-1.-111-11 I- ­­ I-,", - , ,or_ -1__1-___1_1-11 . ,�,, � , 4 � ' . .,, I I �,-i ,e--:) , ; , Le_!` , . - I t'� � ,I - L� ,, , � I � , � 1 - -__ __ I -1� I .1�_ 1":I _1k '4�__ 1_�., I �. I D I I � � 11- # I I __4___X_T_4 IPTPOSTON SIMPSON ' I I - I L__. � 11. ,z--���--���,""'�-��-.—.---.------,�,-"�.",,k,�-� ­­ - ___ I : i \ ABU44 -POSTBASE USE ( 41� 1 1 1 � I �,, 4 , !,,.- � ­­ ,�-�---,,---��'-,--..�------.�.---.---------- ,---Jl I 1 � L h, �,l fk� 11� "I 11. I I 1_ I Ic- I - . . ,," ­�N,,,, I.- �_ _ _____'_,_,__, I� I '1� - � \ I SIMPSO 116 CLIPS ATIIFAK,-�k, --d-4 -1 , I DATE I � I -i (_,� ,,_�,,H . ,�`� ,Y--"p �)P-1 , -1 , I ".,.) ,4- ! I �, (77.YP I(A L I I I �O c ­I[_ ��I"11 �,,,� --T ��/ �,�- 4-"4. 141�,� � - F-1 . I , I � , I I � �� , \ , o � I tj , � )rn., r- I= � ,�,,� - ? 1:7-.,� _ ,,��, I -z' -z.--4 � I I- - --11 - ­ �� -1­1-1 I -­ - . 1-1___11_-1--- 111-1 I—' 11-1- 1111 ­ I 11-1- I I�� ­- 1-­ I � - I.''. SCALE! 01 I - . - 1 4- 1 -1-111 I 11 I I I �. -4.,7 1 � 11 - I I 11 - I -" I .11 I - I I . -I � I -1-c -T-/\�,- �,­ � , I, �)"-I' �'.7 - - , ,,, 11.,- �� , �,f "I ,, , , , - - __ , ,'' - , '' I I __ --I 1 - 11-111111 -1 11.11-11.111-11, ­__ - --111- .. ,­­ I 1-1111111.--_,". %#,-___�11--_-,'' I .— I ­­­ � I I I I I � I- I 00' "�i � �- ,-!- !,�" p " , ­ I ,i I i" 11 '/ , , --, , I f ,, � -,," ­`;01 I �1�, _# ,;'> Vrskr ,,------,-- le , - L - % ,,,1,� , 11, v I -- . � - .1', � I C'.,I - ,")�� _,�� I ­ JOB NO. '' -1 �­` , , , I � - -%1,r'., -I -I ­ �4., -----,-,---, ,---" " , , � , , , , __-__ �___-___�"_.,-,,,_, "-� -, . � .,, , " � , '', , _ � , '' I I I . I ­ .1 1. I I I 11 I 11 11 I , � 11 -.,. � � -11-1 1-11-11 -1- .1 --1-11_1--1-1---_-" 11 11 111. 11 -1. - �I -I I 1-11'.. ­ 11 � 11 � 11 I I k- " � ­_________�­_ ­ .1 ­ ,,,,,�,, . I SHEET I � I .0� � .,, � � ) � � .-�) I le � � I I o___1 r­") I ____ I V_ C,:� --r, V4!� -7 . _A � N - _.I_____,_­­_.­_­­­­­."­­­,­.­ F_ L, 0 0 [2-- �' L_ A - I - ---'"-,---,----�-�,�,--�-,7"1�,,�.I.I�.�- I - I I--11.,-, __I I I - I I I I,I I "I "I _, _ � � --I I- - -­_­_ _",-,..,-_,_'________ _ _� -1-1-1-1---1-- _4 . ­­,---.�.I.-�l-----��--,-�--�,�--",­ �- .",_., I - I� ---1.1.1-- ­ I -1 ''I--1 ­ . �,_'_­­, -11--1111 _11.11- 1.11 ��, 1.1-1- , �­, 1— : ,� �_­­ �� � . - -1- 1 -­­­_,_________­--1-1-1-1-,__ " ­ ­ 1 412--5 1 � I FMNMMM I I I I �j F" I I - , , , I I I � , 7 1 1 i , I f 4 11 I I � I t � � 1� � I 1A W , — I fI __�!,_,_ -- ---' "t __4 ___ , N4 �__1:F�_ 7.-.1=_ 11 IF 1", If , 1 Il It Ir � I �I � I ,r�, � � I � I � I __ I - . I __ I I _________-___-- l�illin'llilillillem�l-'"' ­­-­---11111111 ����,�����l���,��������������'�l�,l��l���,���������l��,l���l����������,��l�,l��l,�����������ll��l��ll���l����ll������illi����,�lm- __ ____ --------- I - ml I I I I----111111-I __ _ I --------_____ I I . I _____________---- ____ 110011101100M-11, 11�_________________ C)F SETS I I'll, I 11 1� �� l�ll�l�i��l�illi�ll�ll�ll����ilillillilli�illi� I -__ MMENOMMIN-EM—_11— - -I I i I I I -,,i���llill���ll��,�illill�l�,���llillillill,�ill�ollilli��lli��illi��,�,�ill'lli�ill�l�lloislillil-i I NATIONAL PRINTICASr NO, 186A-2406 si- I I ­­­-------- I I mown= � I I I . ,11� � I I I � I � I I I 1, 11 , � I I . I I , , N L ALL , � � .. �� � 6110,C, WI � N REVISIONS 'ONI oft I PL-Y { VW PL y e. e » aye f� 0 ( lumm � VAP 4 � • � 1)6-TU , bt { M C P, . { —t7- F ♦ �4 r y . 1 rN�.Vn a �,w N 5E"G 0 "O'F'F' ' ,at 6, "�►'�".�.� � ' w V a 4 f ? } p t� F' , A, COOT. 1{„U 0 d LU 01011 ' �j �o .. .,.. ... �. . i _. .., 1� �► a w n 9 t ry X h6 ro 1.^^•^. v,)4 V_f?', d a 9 m d" S p 1 p t.h .�„ 1;? t ',. 7- 0) � ► + + R � , . 1 s :s e o-r ? 1`4 /-• (A"-I P. P` bo 17 , All 1 t Mt ►a 11 (p ,t -TISA N +['" .. » f. C OTT y (Iv000 f4o% "-- -.. .. ,,.....*^4s#•'.m^ .,..a,.,.,..,...,.-,„...µ„ m,,.,,.,.. a7�,y3'. _°t«....".,� `" �.a'"7w � '". � '''��r,,'.'^„'`" .. ,pix (. �,�.�^yy .. N )^p m tl�.a;.,:m,'°' � �.. t'Md '��b,"�.,.�" 4,,a;�' t b y da Rv 1 4- .m, ,° - ` � _ v �'- .._.�� a_.fit k 7 s t N qjk !011" h # U_ .�.r a � M e R 9N N V x 1 r� as _.. `� a .1 oa 4J (3 PT 01/ t/ r CO Aj e � k OATIS CA 10 Act- C0005/Zs Aa J08 NO. ,...„. 13 SHCAPSWALLS NAJ CD AT 6' C EN EVZS _ i ”" C 0 N INTEPa,ED:ATF: S, � iTb4 CEYMON BAILS Stat ( ) H A (WALLS NAN.E AT ' CSC, ON EDGES AND J_77_7 �-7 1 } 12' CSC, ON INTERMEDIATE SUPPORTS `WITH 8o ; COMMON NAILS, 1 N - P I C A L To FC-A M If 0 11J A)r- C 7-/04/ . T NATIONAL PRINT; T NO, 186A-2908 e I I I � I I I- - I I - I I -11 I -1 - I I I I 11 I - I I I I , I . � I I I I . I I _________-- ______________ - __ ____________ - - � ., , � - ______ --- _______ ______________ � I 11 - - - -� � ____._.___.____1-__. - - - I- - -__ - ______ NN111111111 I __ - - - --- --- 111111111111MINIINN �ilill�llillillillillimillillililI lo�ixill��ll�ll��i�l,�l�l�����l- '����ll���l�ill�����l�ll��illi����ilill��illil�lini�11 I " , --- --Ni����l�llillillill��llill�l��,���lN�ll�ll�l�l����lI I -1 �� ------7-;--t--i - MM l�illililill�ll�ilimi�illill�l�����,�ilililI i i 11 11 11 � � " I _iZ________ __ - - - - I I I I I � � I ,, I liiiiiiii'llillillillilill�ilil�ll�l���imniiingiiii'll�ilill���l��illi�ipl�l���ll��l�llill��ll��l�11=001�l��illimillill�IllimmongiiijmiiliI INNNIIIII�ll���ll���ill�,��l�l���ill�l���l,�ilillimilli�ilimNo N�111=11111111_____ I 11 I �__­ �,� 1. �-., -,,;--,"-�i�-�--_-- I . _______ I " I II I -111111111111,� ligilli���l,�,�l����ill��ll�����������I 1� Mill�l�ilill��ill���ll�ill���l��l�'�,����,������111 -1-1-- I I � I I I I � I I - I I ' I � ,i,,,I 71!1� I . I ''I � I V 'N I f I - CONURUZUWADTY14L. . I � ., , — REVISIONS BY I . I . ,11 �1 I , ,� �1�I 9 4 ��0 1_1 " I - 1 . \qi� r�, t [.,-"C_" , " �-,,".�t� ( -1 r� ,-)o rsl �­Ilq .)\ * t,t,;, 01 1 777 1 0 �. I , - I 0 j t I � "� . : � � . l � %� " 1 x 4 '�," )I- ,? to i�,-` 7 4 (�)t i,I� _�t-I �, \A,i r.1 r)(- V, I I , 11 I I � I 11 " �t 4.�,_, �, I I I I I I � , '. V I I it I I offorau I I I'1�1. " I I 0,,�-.� " 11 ,,�IV, , e�t,�V, �,\l F I elleve. , I ,� -� I , �:��11 ,I, I '�_el a 'j,><� gg�'_',Tl��L.> ,� ft(0 -1 ,- 4 - 0 '518* ,,,.� I k i D i�- , �",rl)Q ,,, I to 0.c, , , �- I � (") �,' ,�­ I . I , � I 0 11,�,"', � ,-I- ,� - M w-.-* . C -L 5)(-?0 ��,� M k t-k#-) , 0 f2_11 e L�� It I 6 NP:-;i, (11 11�� 11 , , N - t-1 C_e_0, , i( -,! gf::��,�),:) f;l-1 I �01`11 I I I."', 0 I )4 4. _� I 'A., . I ,�* +I (0 C�V K:�)t ,�t 4'e., \-f; � I �( , ,'\,' ; ,N � 1. All concrete shall have a min imuz , of 3000 psi - 0 Arx it , O'C ' , 'IV , 'I I I I I 0 500"I qnv__Ll� H E 61U ��', -1-11 \ , � , " e / - .__­__-___ ( �,,,,a ,*� ,,, I , ,��4 4, �,- l # # I-" 'Xi " � vl�\�J.H, " 1--r. ) � 11 I � `g`lc__,��14 ( 7_c�o ()p . �; �, � i -I E?.O E-1 IT, t 0 I-)"A W IN C ve strength at 28 daya. '� 11 Y F�l ) (11i � it ('� �, / I .", � k I.P,�,,, �)t,1,t.� (.,) ,�i" I INS , i � 14 'r ,,'/ # 7 x 4 pj'� - �,�,�, F-g L'T, ) �`J, �Q,M, ,OPT,) �l . ,� � �� , .0 I , I I , I I 11 �",,11 I�, *�,- I ", ep t-A I L 0 p(l)1�I( \1/NFO IL I � --.1, 0 (p M I L_ . Pot--( V/� P�-7)141 It 71 0.(,-/. I 1 s 0 11-1 I /J4 �,._�, '-�,� ". , 1�11._ � I ,,,11 � - � . � � I P(P t-41L , FoLl* \/ (��PC)V, i I I I density of at 9!5* of stamda,rd ,"I �, I 1 I " -, -I', ,- ,,, �.L VLA' I I , -)VA Is VI-I I �0�I�, V i P_�f ,e P_� I 11 *# W. - -- - - - �� __ 11 ­�­­­­­-,--,,, ___�_ _ _1 . - -- -T----# " - -� ��" - !.,C."e- o -rgee-q (4 t Z.*'0.C ( f V-5 4 I), IF C, , . ?_ X 4- t , � -?,,,,&.V,-I(2,I r:,r)�� - I . - I Proctor Maximum Dry Density '';, It ( t - (ASTM D1007) for a ,,�' ,� �,0 IF, � c,C>-r-r 0 Y'A --- I I� I I�111 ---11-11 � . 5 t1-\4g,4;p "T fle- A 0 '�2-1,a 4" I 10 go r.il-Ac 0 "T P P_-Of(:P U I I ow<,4 I : Z� ; -q � depth of beow ,grade. � - �', .1 � . -� I \ . �rg� I to /___— � � __�_ ___ - - ------- � I #A._____.__.__._,_ -- ­­. ___ . i - ; --7--" - I I", I T-O? j (!� 0 I-T 0 tA ---jw Z � P-A-30 _"`Pm�. 77-- I I " , \1 - -- - ...."" . � / r I *#, I'll , I � 1,._1 ­I ". -_1 " ­­ I - I . ''I I 11 . I I -.1- --.1-1- \ I `�-_�t I )l : � -1 .. ___Ir .__ ____ ­% I ? ,_ ­., — __ ,— W4 , 'l -,I-, 1 A"o 1 1 ��, -, I—— -- . �, . ,�I 1 3. Reinforcing steel shall be AsTm A-615 orado 104 '. _�- n�,� — . X #.,d-__11_.____ .-.-- I I .10 l� I j . ,V -_".1� I - -1 �� - �r1M"=rr.`V0rr= I : A I , �, � ,_ -_ _ I \ 10 �, � ., - I I / . ,h0% 310 ,and - �1111 I I I I ­­­ � (,, fe - I \ , i . e-- _­I .­­ - , X ---,-- -----.% I I _­-A,--..­�I- --- --------- � , , �0 , - -- -­ *""-� . I 1' , -" - N I I - --- �_ I I - I--.--- t .__��­­- I , n st�adltions- - 1.4' —_ \ _____________ I :1. I . "I'l tg, 1, � . � ��1­ � 1 . / f Ita I I : � �� I , = �­ .# ---,iw- -- _­_� IZ14 ­ . I I ,�I- I I - ,� I . .4 .// , - , - -\ \', - � � o ,4 f � -, , 1 \7-,"e'4_, ,--0-1 _o0o' -4 I (� V-�V_- I.-,-g,?s,'04, , Z� i, , ­.----- \ - I I I"-. .-- __: - 11 . .1 - - - . � / *-'I I I I. 1� :� ol/ , - `­_ -.-- -- — �-_100 I'll e�1' � 10, =_:� lz� ,;�t I Ir.I '4 , � - � I I I /� //, ") *, � (I, I -­_­­_I JLA S 0 UR Y, / 0,� 11-1\ \,.- .___f2 ,­ - I _­ 4 I I I �' t-I � 1�3� .. I , I I ____ "A-I.OF.- \.--,--_-_--,--.-,r--V---�7t---��!�,i� (I,�o t-vr) ,I \\� 0 � ,�(�') 11 's ,� P)E-P�,& I T, � 1, 4 4- - I �� I,I, __;_ - - -",e _ � � ,, - I I I I I I � I "t .,.-1 1 �5: � - --� nry units shall be ASTM C90_7L hollow load ,, ..,-I- - - --­ , 1 4F____ - I - - - —-I---- =, ­ - - , ­.­- -- � I­ ,� I II 00f \11,1-�-I. ._1-___._— - 1.____.A_=4,;__11=�_�,4 1 " .`T15_1Z_tA �1_6 -Ir I- S N117 GJ� � J(�l � � ,, , I I . - 11 ,)�0" -(I)" 4- ,�� f/-,�`_,' - I'.' g',-�,' - I 1,\ I .00W-1 - I "I __�I I�I -=I______­'__ 4 ta rm I I 0- �,�'f" - - , I � '-1 4 �A,, t�z,,U� , i- - I � r_1 I L I- , , I I � ,� �1��" � _J h��, � I ive attangth , , � - - - I j 11 / I ( (0 I, I I I I I -I.of I t-i �,)�1 - 1!�, "I� I , 11 � I ,"' I Il-" � 11 I I I i 0, I � , ----- , � l-�- , , e�)-T­r)!, " ��, �(P � 11, I #I, - t,- ,- 1_�.�,,,,�t , � � 40" r . 11 I� Z----, I ", 11 1� , I , 4::�_� _,_ , I,- � I/ .11 : - f F form to ASTH C270 and be Of.type 11 or I I � � (_,) S, - C� I- �to , - I i,\1 -T- I-- 1,el, I ,-1, 4,__,� , � ," ,L 1:,,,,,� ­ A � -r t�, I L_ -r- ----"' S. I- I - �_-_11 -_11 1.1-L- - I I.-I "101.1) I �K' .*� #> ! �y,` _,_� -4 I , L) t, I I I I I I � I .- `�' � "' 11 r 11 � 41 I Ni � �`* '�� F, t/-::,I I I.- - -, - , V� 'r �� � -, 1:�, 11 I , -r i �-;�,, . 1� \rj.j��> . � � , �1 �2, E.,�, V_ I Q -r____1 �I__ -1-1 .1�,� - ---I 1----�.I I �-11 - - - . - �� I ' I ' k, r c ,,,-,�, o 11' I �' 7t---T- - � ,� i � I I , � Ii— I 6 I r-":) 0 "gtgf� It' I .-.I'"-T o �-, � , t.�` ozisnt,� shall be , I r4l I j\'I / , Jf If 1 4 " I 0 R 4, ( I '5/ , ki ype with 6" lap at all oplIC06 and E-) C, ,,,,, )l'i, k -(!? �1/4 1 _____ , I - - ' - . 1-1- ,� _?V 4 r I - r­� I 'I 1� I -;r, I r') � 10 101 110aximu;t� of 16" �l�l��ililli'lli��,���illill���l�ll�����l���I ��Il��I����I�Iiijjjjij��JJII�111 O.C. I ''I I I (O T�_) �,`) I I - - � ­­ I I - - � - - - I-- ...111_---1r1--11-1'- -1-1 .- - _11 __-_.1_-.,_-_--_.-___ - -1-1111- -1-1--1.11.-11-1-11­­­­I.,I _ 1 I .1 11 " -1- -11-1111 ­.1�01 I I �' 'I I I - I ''I . 11-11 11-1-111-1 __­­ -11, - .1 -- -1-1- - .1 -1 11 11 � I � 11 � . I goe--l- _______-1_____ I - I I k�' I . 1 l�olillilillil�ilill����l,�,��l,���l�����m� I � �,� I , � I I I � �� ,� � I ,1, , -1 ") __ - It 1 :,I I I U Al Is I I �, ! ��� - 11", �" I I- ! �4 - �- �! "! ,, i,I I 1 � 0, �� 'T I I I I &� 11 0 . 11 1, I I I - - � -1 I .� , I � " I'll" -111I. — I'll, 11 1-1 � I � I � ­___ � . A V-NC H IT L CT U 9-4-�_ F I rb 6-V--iG L6 S,,'�) ,� I''I I I I 1 4 55 1 ,* - go - - IFO d 0 � I go 0 1 1�� , I i I I " �, I ;& �� 's . , I �'� � � 0 `g It 0 � I i C:.Z>14 1 0 C,�.e C* 0\�F_Y, I 1�� I-P.,;). r- e V._-T. (-r'r F.�_��� ' I I 9 &U I I 4, ,I ,I" � 1Z , 1101 I n .1 � - � - I � � I I i -1 -'.� IV �,� ­/ I 11 I ",>-0 ,,4 - I - -1.11-1 ��, -____ I '�;,_, - ' ' , E,."6 III 'I 2 � - (�,, 1-1- -.1 7� . --t f,V)5 - a I It , I -­ --I--,-- - I--- ____ _-, ___;JK___1__ I - . I I I � I ,�t'_,_ - . - � I e__-____ � � . * q 12. /_ __ ,� - -,� - -,- ,. / � I 4 le,.e �_-,----,-----,"' � I : " rill (. 0,C,D,Z>, MOOF- LDe(,(-i I \t4 V-> - -r rx,0,�4,� 04 I t %110' IV t I � I. I ...*0 *0 I .0 I � ! � � I I Fj �-�T r,)--�--�� .9'006 � ; � � 11 __1_____1__-_.__1_ I � = � � i I � : � ; ________,________� ­---r­­�I 1. -�''. - I - - -1-- I I .11-1-A. , V�' h - OL (TI [0 � i � ..* � ')�,.� � 51&APS0#4 40,�AL 1� 6.6,�#1 '21 1 � � � � � 'T U%.�� ',>,- 4 ik � , ,�,(_c.,�)� - � , "I j I la I � I . I i - -- - -1 .0-1__11"_ I � % H 0 Vn V-) . C,I.,I 9(ufti����W` I I � I - ! __0 tZ, - $0 I t4 co'�A�. 11 1 '* � i � I I " * 4 v;> V-, ( � ) I 1, r:-�� � �i. .- ,)! ___� 't t'a -? � � � � t _� -,O 0 C.-, I I t� � gi,�-) PU FTU FU�-Mgi e, 11__� ' .X : I i � i P l'i" L-rgy e,) i � � I I -,�.�,-�_/;.I-!, I � -V'f p0)__------ 0 1 t I I �I - : I � I '1_1-______. _­­_ I '--- ---,-.-, ­_­­ �� -1. V_A C il-k -r tz�or-.:)5, ( I I � V ,I � � I � I it � I � _­ ---"%*I �0 � � I --�---�-.��-.-�-1--�---,---,�--�-,�---.,-�--l�-�-- _.____1_____.__1 1. I � I � : - ,** 11 � - I- - ,--",-- "----- ,----- ,"-----,-,- , T_—, __"___­_­___ - - _____.'_,­__­ -1 t� " . . 1-1-- " - (A--f f 0 rbo, 40 F �. U % I I , , ! � I I � r1V . ,� � I I"Z==_-=_-_-_ A ,�� I -"---,,. C L CA (-T I �� I I - 0 4 " ,__­ ­­­-, -" , , I � I .- __4-_1____- ,--,-,-I ik - 1 x 4 C;-U I,!;,- F��,rj t, 0 1! �2 iI I � L�! ___________Ji___,_, - .­­­­ --,--",-.0--'.1--- I�_._­­____ ,,,,,,,,, . � Y,P# 0 ; � I I � 1 `�7-_ 1 1 1 . 10. \(,;��."�)I V-1 t4(,:>C.4.0 j I � I I - .---------- I------ ---.-- ----'-- - ___­_ '. I I'll . I *_ 0 1-a"A &` 1, OVT -1 a -., I.�,>,� ? , , i,I . . . . I � � - - . ���_Lb L,11 41 \41 i 0 )*L S 4i I I I;g - 4 � I I \� ALVA, r-4? , j � � 6 � I , �_­_ ­­ ­­ ­___­___ ­­­­ .�14 1 1 � ill, - -4, � � 4 ,r _. %& 11 ; � � ,,,, � 11� I � � � I % (T Y ­� .51 2 -3 � � I t ­ � I . I � I I ------*-- ,.- � � e / . - � � � o M T L t�)P,j R FHA I____ - -- V_,,e _Q>49_1 CON*r. Noll I — ; I � I I � � � I � I ��� - - * i I �_ I � / � -'z� ': I . -r-I( I) I I �, ,8 , I I � i . I �'p 1�r , I ; -, ! ii I 1*� � i It It , � � Al 1, I � I NI # E D &A e . (-r 'y P.) C,e 1,�L � 11 __ I I � I i I- i It I I . r-I L k-�_D 0 ( t= -2 i � � ; � , , � . I �q3 , . i I k I i � i ; r- � I �� I ! � � I -,A I 1. .1 , I I I � I � a � � i i I I � 0 I-) - ,�� , I : � C I H r. , c-L L� IC� t'4 "�?C10 F�,' e � I* � I 1�­ I I I I I I - , # (I) '4 r�> + V-tl e-a>t�. V, - it I I I : I I V,� �� � �_,,,,��I/,.--1 "'�e � � A I X 2- PIT IT V-1 I " - V M OnTo Q. 0 C. _1 Ir-41 ��\/El a, I =,�- �K I 0 ---I- -- --­- ---- ­­_.-�-- .­­ - � I � i . . 4 , � _�____­- � I - � � I I 1, I � I t (T*Y P) 1 . F�t;'.. C,.,0 rA�,t-4 a V_.� M t4 40o 1-4 12,-100 46,14 � � i � I I .�� � --- -- I � I I . f I , I �0 ML ',:�,�) L_I_r \11:�_P�� Pl, 1 � � . a � W11 It - --"-, ­____ , , �� "I I�$'N'I �11 4 1 q , - i ZX4- ,:bO�FIT r2nMR, opo,(A # 0 ro 4> V­IC_1_15A1r2,n , I T '. _ I I. - I I �,, 0 1 � I I� �, � � ", F, � � � (I-� I I I 1_\11�_� � � - , �_,"/:.� ,,,� , I 1�-11 I',,,,w�I I_1��,�I - 1 , , � I I t, . 11 � � � -, 1 4 �, -_ k 4- �,_) ,,,/ C-_� e_, I ­ >1. I 1 � I I I i il I " I,,, 1, �,� � t , ,�, c I' � � I � I Y'l z x 4- P--r, [!;>L V-1 it 61 � j__ j \4 r-9,.-r. 'a r-0 � Oil 0 1 co " 0 P � , , 'i .,_:�; , �, �,W_ ,4" . '11!r , __ -, � � � I 1�1 A � I - ,It--- .--.- I , , � ; I 11 I I �-"". I 1.11�I . M,�,, -,r "' �'L,�­��'r ,'�- �­I-I-4,Ll�k-',,,-T-,,!,F!_�> :1,1 - � -­­ ­­ - _____ _ \ i '- - t � , � � T_7�111 .7-7 �_,__7_ '__ ­­­- -, , -, -- ____ :1 11 "iHl U - I i I _�, ,11 I � 4. �� I I I'll . - -1-1 � 1-1. _1__,4,_ ", . 11 � "I 11 - � I I 1'_�'. -!�_­ ,-,"�, ,� I I- - ­­_,� .- , - I 1. ­­­­ � . � .11 -11 , -r 15 , cif, " ( 4,-o,I r-> I ico,0 A.Q�ov(. ' "' --4--I I N , -",N­ ­__ p,_ , � \4 I tA Y L V':'- ti -C�) , -bOr-PIT �To I C> - 4 4� ', ;!*L -, j .,, ) ­­ , ,, ,It:� , ,-� , - , _ '1�rr I , 7--t- I j I �____I AA" ,,'k­­ ,, ,�,,,� , i � . `i1w________1- -- - __ 1 - ,41- , 1 1 \ 1, I '�17z;r I �_L_ � --I- ,f-�,, , � � I I ----I-,-----.---------.1-I-- I I � , � � I I 1i i I It I I . � Jli�� �I ,I I (�11 _17-_1N"_1-- I I I - Hi I ---1 t_-___ - " 11 I I C> -o _r Y P.) \ � __ � 51� ,-*,-I ! � i - - ______ . t�I , I i " � I � I , q ,I---.----­­.",1-1--I -_____-___1._ ,� N�_ , � -r-f P.) ) k I � � .i ;,I fiLl" ," , 11_\, _____� - - � , - _____ __ __.- ,-"--- _,_ "- ,_,_ - -- - �,, � I . ,, ­11�� � , , 11 ''� ,"I I ,-1 ( � I ( I I , I I _� , , , - �'. �,I � I., - I ( I I O ' � � 01 1�1� - -- -11 __ ____ __ - �- -�\ , � I I� .1. -11. I ''I 11, , -1 � 1�-�"" " " 1, I _,_ - I- 111- --l- -I------ --1- ----. _­___ ­­­ 1-1-- ­­_ �-1- - I ­_�___�� -1--4, __ ­­ , , '��, -- ____ — 4-If� i � I F`9NE:-r_A,r-4T H6&C>V_P1 L.I NTE L , , /I �" I / '/ �,, / \11, \ '\ __:Ir,�� 1, " F I 11 I I � 1p � ,�� I I ) ; , �,",� 11 " 11, /,/ / '\ \� 7�1,, � -1 , � 1� 11 . 1 1144 1 � N � I I . vY I) * b 4? r2-,e-rbt:�,P�, t r- I LLeP � /4 �'' 1: I � � i I � � � � I I / �,,� /I / \ I I \I .. - ,".-- ,�N , k �i, r- i C�IE_L�L , (TYPI) I / / � 1 1� I I � ___S�____1______1__ _T_ , .go, \ . I I I 0 1 1 ! 1� i � 1 t � I . I I ,� - ( I QD I I 11 � i I I ; I I%A4 PIT, a "PlIso mp_�� 0 r wi � I I � ! I U� t� I� � I f- ) : 1i It k �� j I � - ­­_�--r 0 1 1 1 � I , I I 11.� � � LYJ I ,*,� � I I � I ��,�"4T- I I ,.-� , , 'S I � � 1, 'IV 11 I I I- 1� �vA , '' r� , .1 � _� t I L r, . . - I s � I I . ­:� I l ," _1� l - " t , I ! _� -4 1� (0, � , J '�I ,,I - I , , , I 4�vj , I �� � I I ), 1� �- � -".", � t 14. "� I s"� " � , t'I I I - I "�-��''�," - f � - - - ,,, I - I . I . 1 � I I I I I "'., "� '. I , , I----1, , I I - j _1 el� I " I - 1-�,�.1_', � i'l �_ � I ,�' -- -11 ,�> , , , I � 1-0 I � I �',/ "�4f 1 I",)� , " I I I ,\ , I � ( I ,�, I I I I ) 1X r 11 �� 11.1,41-4 \,I , I I 1, t . ,I -, �� �? k'�` I I 11 I � i �'I i , 1 ,­., 4�, � I I I I , 1 ��',i i 4 ,_ ,v , i I I \� ,� ( I � ` I I "t I � I i I I � I � I I t -, , i I � -, I I I 1,� , , - 1�1 I I I I —. N I I ,"I � �l NT'k��,, ", I i � I �,_­,, � ,`­� I " ; � I� � ­ i I ; . I ,, I 11, � , * I - I I 'I i 11 --, -77"'Ft_ --- ­_ - -,-. ---- � ; � I I I I F�1�4 1 1 I I i -,,:,�,�", , ",­ -____11 � I , � i I � ­w ,, I 1� -7� I ,� I , I � I I'.",�"4,�IN�,���-,,:%5" � I 1, ,4 k, " ��' j I I 11'' _____ I I , � I I I I : I ,,�: 0 - ",.��N T f : I ,� 11 ­� ­_-_-_-_ / I I L.-, ,--,., _�_, � I � -W.I,""'I";i, ,g-�7 , � '�' I Ir- I _____ -------- ­­ _____ ----I--- ____� -______ __ k, -A_,� t I ,�,/ ­_ --,-,- ,:, "', , , �`I ,I �, I A,' I I I � I I � I ---''�---.�-1-1-1�-1--�.----�-�,�-"-"--,-""-­­- --1 I _-11111 14 INVI�141"'111'1�,,�I,,,�,,l.",� :I I � It ,� I I I I ,� _"­­ 11 .,:�,,�,-;�i,-, ; it gi I 1, " , 1-1 -L .,4 1 � � j_____*k_ , , " ") - — --,,i-- —_ -—- .- I , �np I , " - , , � ' '' I -, I -�-_ Ir ­_ .1 t I I , - _____- I , , �,,��� -_ ,--- -It , I 0 ffoli,�% IN P�Atofz Oft I I " t I� -1 � � i I I 11 I Fl- - 1-11 f I , -N,0 I , ; 9,i PS __-, 1­11.1­­­­­­� , I � � , -1 __ __-1 �- I I I -I ,.;I I - I �1­ ­.- 1-1-1- — — __ — _-, -, _ P 11-�E.- C,P,;.Sj 61 L L � 11 " ='­­*--- -��_'"r-----------I---____I------____----�--� �7"."I � , , V4F c -rIf a P*-%�) I I I �, ,�., j , I , "t � I � - --.-- -_­ - ,, i t-1 �r( 44 �0) 1� k I P . I (F " � ''I J_ - - S , -�A ��­ V,rL to, , , - I I )4 Z P T. FjReit4(x 5 T � I �'-� r -1 e � + " , , � � �t> a I( It" I - 11 / ? �. I � I , 0 0 - 1, I I i',,, / j � " I I /N\ I - 11 Q�l (:�1P �_.A�'rg, 4v) � ,� � � I -r.- 1�11:1111% C:) . e, I vA rZ_1 -7?�>1 , j I I � '.t,�U r-a C', > -_,-, �' , � I I I � � I' I 1 , , I \ " 11 �\,r, 11 e- _f3!_ I ( 7,-.5*t*0(I *10) � ��I (n V�l mt. , __11__,.., .- I I /,,-,,, , - - - -7 1 1171_1�� , -11­1�_- - �rvrr-w"�";*-I �,"77. - _ I L If � .,� ­_ - , i ll�" I � NN e:,_ '. �,,�'?��'­',-7*7,r,o, , _"q� N A�""; � "I I � � I \ / I � : `Ili ,,,,,-," ,�­,",�� , I --, � .........", T ,A I 11 I I I." I ''I , ,, I , slol�'Iyl I I-F, 11:.",­ �'-,�11 " ,, N e, �'� �", �,_!,�" , , I I I 1, � � - ,t 40 eo-fli � "1 , �'11 I � I I',, 11 " il I I t,�7 ,,7 �;��,�, I, - , , ,," �J�l ,­ � I , , � 1.� - I I , I I 11 �- �, - ,:�4_ , ,:, � 'e, \ -, , . , "t" "�"�,",,�m�� . �i � I N ! _�g, &�"�i�*'% ... ,,,,� ,1 4 . P ��,­'-i,-,,,.-1;�-;I I \ � _',�!N,-��;;,� �� � ,�.��11� , ", , _,11� I . , . I I 11;11 '1�,,;,� I � - I I I IN , � ��, !? ,.,, I I,., �,�' 41M ,I, , , 1:�- I -il X >4 i t I � , ll, �� A ,V , - - - , �'/ 11`11hU1t11_,�,�01 ,"V - - - , �,,- "" , I 11 �t��I, _____,, 1% 1P - _� 4T '� 'T'�1-,,.- � , � )"\,\"I �,�, ,� ; # c---r U CZ0 F I I-A _____ .� - --i I( - I I rr L�l 57 t ")I I -) " (-Typ.) - / _V AIP I""OUL , ( yp.\ 0(k R4 12 11 - _j I b�,_ , I I I /\ ,.-,J� I. %I 1=_ - <t,\ !��. ,p ", ,� I . 1. ,�f - 'I I I f / �\'\ ,-\! " �,,,,,�Z,,i�,,,a V � I F:C>11. *1WV1,4i�11,0 - � - I � 11 "V r I- , ',,ili� k"� � �.. , ,� I ; \ � / ",�!l� A, "1," , , , X 0 01, it it , =r, , 1�0 �,,,' -T,-C I L / ' ' I'll- "j� � � , I I� '�_ I 1 46, " � ai�� ��-_14 "', � I I �,X kil t I lj,� " 'I , 011�I i�� I ­­5��t ,l"L�L­ -;u!� , ", ,N�_ - " 4, I -----,* I -11.1____-._______-_ -- - - � , _i i, , !,� 1 I � 11 �"%, � \ Q j I �_­_ -f- -_,,�___-�,-, -4 , P', 11 - _* - I I I ' � � � '�,", ,`�"-,-,.,�­"" � , � 41 1 .1 f 40 /� "/ ­�,,'��,, 7, 11 �� " �,I � ;04,-4 - -T "(P,) '' 1 I i �,, - ,_ ( � � '1111� , ,,,:� I � � -F_ - 't,tt, I \� ,,� i I I I /I " "."t" " , � . -*'\ I - �Se [�' "I,:,11 1, , J ,,�;_, , 4 -1 ) c.)P LA T-FAIC 6 V-,E TU t�-n N- ( ,� - I R I r �1/ __ _\_1'J , ,,�_, \ .N, -1 � C �',I f I 0 k (a C-M.f0f 0 e>ur-) , YL CAY R Q "4 I-Lt� " V'4 1, 0* , . . , F, q, � 1 I �! � � , , i ,� � � ­_ -11 � `� �,0 i� I - , � . � ,� �, � : . t- - Y ­ Le I 11� 11 -1 � 11 � 11 11 I I ,�,��, , I �� , IL ..) � � *,,,�.� r 1, , �11 I- 1. J%"e ;,,I,- Ir I -I-,1111-1-1 �� I I I :. i � I - - ki,� i t,��` I 1,� , - �� - �, I I I '� � � 'f i I I .,., c_ ,�j ",,�� I' ll " " . I � I, "I k I � I ,'I-" I ,�, V, -ito`\ , 'I ij S C,O A) I" f I -, -, I I "I ­� L_- _;�Z � f5 .. 47 1 It t I' Wki "�'-j �lp I // �, (T Y#PV .+ , � � "t t2- ,�-,,�,,,,- , ,�-�(-A� �­A � r � � �p � - � , .) � I ,�,- �,, r , I I " fi-" � *�-',t:, 1 , I , I,;�,t I , - ` , �'i i 4 = ,11 I , I I I I � I , I I I ,�� I ,� I _I �, I - --I�, - . i-,,1- ,�-4�, , , � .(I) t5 4 t7-,E--bi-, r;, v e r4 T. A I�= _1�1 11, j "", , --r- '=,- `7 , I -1i , I . ;1 I '' I �," t, �,,,* , - - , .,�, _� 'A':�, , I 11 I . ..- I � �,�.",,��11 11 ''I I - I , - , , '4�i"�,;_,16� ,�'',,I I'' ,�' _,,,,,,�'��,­ 14, . %, , 1, "I ,,, . " f I I I 11! I 1W,""t � r- _ .A�-,� 4�. ,..ftv '! ,-- I I l "i , ,,� i'� , �__ , , I I , ,��, I . I I I ,"I , , I- I _A- 1,11111- ".4 ­ - I I I" / .& - '*\ I F I L.�-C__0 C E U k'� ,I -1 ���'�l _'�,_,,)�"'� I I I I ) ,I, , ��d­ , , . -J�­ !t.. it ,I i I � - �i -, F ,I I I - I I I �1 ,*,� �� � "'A''t - - � n"A".,� 4 1 � a 0 I- C)" ox,I . . P,�. -,�A, "-" " � I I I � ,� I � " i_-�-I �e _ _"li'41,I" ,!, I � I . 1 4 U>Oc . � Ix�-�Ok:�) , � I I ''I I � � 11, �', � ,,�44 � , , , ,1 � I 1��') i�i� 1� � �, � �- ,,� 1, ) 1� . . M All 1� , . - ��6 "'i ** - - -A(Z y � -4.4 11 I � � � , , I ., -6 , (.,C;iZ I,I E-1L, � �Mt�vi,oj i-_ ­� I ( I t 1, ��t:,: �,� '' �� - I i,_�,,0 I N i + F t . I ,�f I - `kilf,,,,,1. �j "Ill I I 1. . (4)4 , - I I I ! I I I . - �� ", `7 �� I,, I t --\ Nk � " I I I I ; � 1, ��­,,,�, ._,J�,Nl ," . � I ,� � � � �'l � 11:_`� H I , I"I " �N,��,�,,��,',,�", I I I 'T,11 -�,',�t,"', ��. �, , - ,-_� � " I �� I I 11��;V� , ­ :1 L � 11 I � 0 (.0/ I C)4 1 C) \eq I I# f'A 6' . - , I � I ri # L T`f I I .,, P, _.�� 4 '' �­4* � I �, 44A O� rti 6 = � � I I � 1. " � , ,� . — �__ __- �I I � F . / ; _ � , , , � . I, � . � I I I I Li_ ----1 t� I"'� ' � I � li(� ,I ("', t I � . , � �' � � "': �A�I �, �'t � � � I I/ � " , "I = I � ,, I -'--r . - � I 0 � 1�1 ,I L_ -11 : I � I � , \'Y � - � I �� i I�v 0�\ ,�1� �� F I VA I V-V�. "F,C'm . (-r-Y P-�) I , - � � t'v, I I I � � I � // ,11 / I J "I � l` 1 ", : __ / t � � I - ­­ y, -,. � 1, ti, 4 I __� i � � ,_�� - - l"_� � " I - A 1�je 5 � I I � , / I " I I,.-, 1,�r , /I I A C>s"M e,F.> rr IN I F I (V � � I I > " � ill�Q_1�," I ;� 11_�� f -_"._-__.___-_1-__- - t x 6 )(i 6 . \. � � � N____-- - ; _'N �,� � - -4 -1, �,�� - "" ' 411 O,rr_ 1. ,!)t C'O U R44 tC4,> e> I __ � �1 I I i I � I � I I� J� Y j ", 1: ; � 6: .— ... N" I V� � 1�i, I j , '77 . 0 . I I I � )A'4' 4 KJA, ftF L _____-_ . , , .4 I� . � . . - . � Ir I I I I I I I I , I � ��.­ , � 1;� �,� I "i �',I Y-, � WO-r I t-A0IC4,TCD) F � .., .. V, I �", . 1 11 � � "!"', . 0 . . I I 11 I I � j ,- , I 11 .1 I ­g� :�,;! � tj't � '. .. . .. � - 1"t - \ �11 I J, - - \ , 0 ­ * � . . I - � gI 7 0�,I � ), , I - �, , I 11 1/1 I " � ,�, tp ,�>\%X ..",_111"', � ' I 4 - - . . . . I-, � �, '1_ -I I � ­ I , . " , , . Al_,_ __-, � ,� � ; , ,,, i* ,� L, _i _ ___ !, I � '� ­­ e ,�_j ,� L - __ , - I I", It, 11 `1� "I _____­_­___­___ ­­ , , I ";,",_ , , --;,��,, "", - ff= I - 'I�I, I l �, � � I ,-��1-1_�� � ,�,- , , , ,z I��'11' _R_L_,_�. _1,,� , - 0',- .) I iGL-�> YGV_1f5',yg" , I I �,_4 � I I I " � � )��, " � "",� 4,_ 1 , " x"" , , ,, , _� , "'J, " , - ,.,,0�1 �,I I - , � I . �� i I 1, .1 ., � 1� I � �, I - . ,A,- . I � 1. _­00�- I t I I � 11 � I , , I I 11 . 1', , �- 11 i f � I � I � I 'I'll � I 1 k4 � � . ­"+ - ... r"-*-111P " 1 11�I � � � � I I il-17, ,s�"­A� , ,,,, V�", ��s � .I .. - = � I � - I I � "I" � � _- , ---.--- I --- � --- __ -I,------- , I�,,;��,;1�1� I , ,�'� """, �,' , �i I ­­ I I P I ) kr- MIL , , I " , " i �, , � ,�', ,,,,,,,,,,, , � \ 1� (F " 1 ,4,r -r,i )� ,:, �,A �, -, T-�/)"" -�­�4�1 j "'T .�V,.* 1 7 1 � t I", ,_�-� � �- , � I � 11 I I I 1,I -, �11 I "I 11A��,,,;,�,,. 'I" /'A I"; ,"I �, I �^ I -1 I'll ,I I 1- 1 I -1--�' __ ­­­-__�� 1l, :,L_ . , . -1 I`i, , 0 F0 III,-Y \/A P0 rL) � 1*� I � , , ,�," --: ,s�l, I ,,, I I I � 11, ll � � � �� I I 11 I - /I - ,,�,, "4, "*�_- � *_ . , - ) � I , A T� � , (11 I � " -----, I I /'N' ,�,4, � r� I *1 4 A.F P Y_0 X I C�V-/,x 0 t \,/4 ti,I(_t)- 4=i� (`� - , � '� ,",�_­� 4,��,4, � �� I, I 111� I I " >,-40"', K:� I t�,"I � , Ar­-.'�,g`�:I !I ., j��: va)4(in 12-11 6 f2_1 0\1 rk P-1 , I I - I . t I I ----__­_­_ I � ;, ,� , , , 11 � I � � ,��, , - ,­�,,!,,�,o,� �,,"" I I -�- ,� I : I Ill -z;: k I �, ', � .111- - I­­ ­­_ ­____ 111-1-11 ­�_'_-, -,,-.-- .-- . , F- -7 - - - __� _ - , ____ -, ,_.- yl�f ) . - _� � �,,, -I --:,*w I � 1, �, J� I , , ��- ,I \ o I ' � �tl � -_ � 1, ,,, � � I Z"r I I �� I � � � ,-I I �Nj t �,� I M k�1, ��J= % .�1.1�-I�i � __N_ ______1__ - , � , I'-��11 � IN' 1� �� I 1),_ � I (,) � f -,��-.-,-,-"�--�--l-l�.�*ik,---�4, 1 1* I - J-71 E:k 11- I , i I I' - -,^*"-, , L , � I �_I = M I � I-- If I, I�_::=i I 'I '! 11 I � � I I �.,�� ­_ -) �_� I I ,.�L I -_ 'T C-F-iM IT E TV-i E A'T E IP , . � - , ill. I - ! I I , , - i,_�,_ 0-4- , k� 11 . i� � I , � , "I 11. I - � � ,. :'N i: I I _�W----------------------i�llff I � � . � 11 i 'I . I , i " 1, � " ­ �"­� I I - I �� I 11 . - I � 11 I �") " I " � I - r I LIL.I (_r Y P.) . I; I � I ; -_ . .. I Ir I- -: - - -- � I ,/N " I I ." - - . , -­- I -, - __ , , - � ­­ I I � --, � .�-.1-11 ,- 11 ) � 11 "I I 1 . -1 .I 1-1 I I - 11 I - ­­ -- ! I ­ I �_ or__, ..''--- of 11 I � - � i J00L- -- j---------- . � � �, , 711- - - I .11, . 11 - d � i." ,�I ___ �l - ��.��,""'' � _ _ '10' � - �� - I � I �b, I I - tit , *1 , , 11 �­ 41 1 , I 11 , � I "d . � I � , , . I , 1. - I � W t I �� *-� I !I , - .-,, <, - I 0 - , �� . ;0*_.� '40" e,6 VIC,I ( -�C)C)o P#i>jj I I I 11-' , � '' I - I IN T E-,P 11-1-D r, \/"I�I I 4-P 1.�U" it i�L-1 I t I I I j 4 to"X I ,I � I I "I I �1 14, 1 1 � I I I _�l 1 11 " " 1,4 >< -Z,4 ,,.,, - � " *� - �, - ' ' **. � ___ __I T- 1,-k W , � I . 0 L,) � I , F ' � , k ---# r _� "' 144� _11- I" . 1) , I , -T. �, , . -e)&.(1, �!)1'� I I - I � 'I C e,rl � � 11 � 61 / � I 1 I I : --'N I -4- 4,e : r,7 I � ,1� (`C� 14. r,,,, I�, 17-1�5 -r-2.4 vx� ",:, � 1Z_T V-1 0-) 11 r? + V,e� I , -� _� �� , , I � I I ­ I _� 7-0�rl V_,�1,t,� ., , ) ,I I ---,- I-' , i.�_' , , 11� I I I'll f _?`� � � , 41 � �, , � � I I � � ,�, '� � �, t I ; � I �!� � �X,� �,,.' I *�� .4 I" � � I � 1,i � I � � , I I " - - I " 12, � �, � I I -) 4 � �_U I �j 0- k A , I g 4, I 1%� 41 . ;,;;�,- ­­ � i , IN " r­� -., -"'5;W, � " � - , k­,4", /Z -,5-T��Q\,?,,, .1 I I I __ -1 N , �� I ,. - ') 'ki r- �-) e�-V ) . 3K 1� I C-4C>t'4 T. ( _r Y J>, I- Co-ro --f) � . qP I I"' _� 4 z�ti. Ill ) , , I I ,,;,,� ,� -,, v, I r� It- It I . ��V_,� � i � � \1" �11' 01 it I ;, 4 � , I I I � I I I , I I' ,, 1 I , , I (.. f' i-- M 0 t!-,.,L\,e--, --l-/ t 1. 'K -4 ,I 4. �"' I , I I �, ,�A TO I 1 4 - V I C.,",.-�,�,Vk ,.,,-, �., K' I I It 1% ",'�� ,�', -� I I , I 20 I I l I , I I,1� � 1. ;�< - �KI I � . 'k 11)� I 11 , , I 1��, I - 11, ,k_A_;-� �� 11, i , I � gg� J� . r , � t, ,�D I 0 g.­- I �i , I I - � 1� 'i � �j , I� , I , . -'? (_�)) * 5� t� -- V-, 4.f�__ it .,-, I - .-* �. , \1 % � j � , , I �'., � .� � I I , . � �� - , � . i"��I e\C'>�,,,,, t:,�,, 'i \",] rz�V�._ � � � i 8', % I 1�­ ..... --- - I 11 I � ",� ""4 1 1 1� , ,,,,,r' I.==- l I , I Ir 11 I- .� 11� �i � X`­_� � , '.'t ,4 , I � '" ,/ _� ,Z I I I -, ji � � , f 1� I' �d � --T--* --,*% , � ,� 1 : , I �,� I ft�l I I I . , I I " I I - � I I 11 . I- j", ,,, '� n 1r,t-I'. , 11110 _��tt 10 , - � 0" ---011" __', I �) ,,� V . I I � I � . I I � I I - I I -�-"_4­', . I ___1r_5_1.,rZ: )__. :?r - , I � �� � - � I"I "I _J �, .-- __ �� " ,,fol - � � I"� -, _1-N -e- � " 1�1 ,., � , : I [� : � � � " ''I � - __-1 -__-,­ I - ! ,I -- - ­ -, '" - , - (12 _� - I ,"I I I -f F_ -r F. ti - "_3 fi C_r I 0 �� , , ! I � I � ;1 I f , � >0 C,t U. � � " �, f _ I F!�) LK, l 1� WA I. L. I ,� 1-111N , �I I", �, 10 � � � / �, I - 1, �', I --."WAA=wa=:=jc=a===---�======-- __ - t-K=L��_=;;r._11__.._.,�-_X1.1r__T1_,1%a j\%1 � .� j! � - � I 1'�� .�, 'I Y'I,,�\, � 1 41' --�61A-j i---= � I ,I � I � � �, t �� I I Z i,. 11 ,� �, I ,a . ,-,, r , 0 �-' ' �i � I V � I I I I .1 � -1 I 1, t , I ) f 'I'll i � " I i, � � I ; � LP� ; I r) \114 1 I , " I , I', I I , , ,, , � I i I I I 11, 1'�".,�, � Ij � %,, 11 I � - I � A I i � I - - I I I'll, 4 114 �� I (N,� I I I --- ___ .- _i I I % I I � ,': I � I � ;� , 11 V� ,�l � 1'. , � ,; �� 1, 1, I I "-,\", -4- _____._____ ­­�___ __--I--I I I 11 I \ - \ I � ri f I". N"I � V 1� , �I I �� �, : t I'll � I -I -- �,1�1� � i I , �' I - �'11 11 P � "�t I � I k �� I I " f , � � I ll I � 11 " gr �Z.r;_,­I,- I 1 " 1� I I I ,��11 A I�1 - I --". 11 11� I I 1� F _. .-4v'of, , I 11 � � i� � � ji� I 1�)i 1, (f , "�� � ", i , I _ ­ ,� V, - -�t,,,_� I I I ) 4t f ,�*I ,� 1 1 � ; I � j, , I , - I �, �_J __* " i � i t, � �� ,4 . I ,.:� I i ,1, � "" / �_ t� i . j , � ��..,,.�, .11 1� � - I I t,�' t' I\� I ,-'-,��:)'t N,,:, �, : " , '', � 1. I f , "I - -1 I � �1 '� � 11 ­.1� 4'� 1 1 1 ,1: ," 0, V i ) . � i, , 'r , I ,,, -1 # - A '01, 4 � _-2-- i I ; I � I � ,�, I! i; I 4 V,1, " , � �, �I �, .I � � I -1 � I I____1 f,�r F ,, ­), I ,,� ,. j �' 4,' 1f� I i l_1 - 0 -1 ,-+-;;-­,­----,- ..'. 1,, I I I - I I �,.A_,�,�.�i P,� 4�' 4. J� I � I "T;;, ,,I-1,:�11,'11,,- i I �, � i3 � � N, ,-, I i , � I �I I il - , �N,I I 090, t -�. , �j i " 1. � I `Ll�^111 ". t �',C I I I � � I I � �� i ..� �, J, . I l�` I,r 't, I � , t_!� , I 'i- -I�,� , .1,i� I � � , �I ll I " i � � , i e ,,.�, �," "", �, 11� IL , , I � I - � 1) " -I,- -S I '"I,,�->��, (,1,) 11 r,-,) <� r4 I C;-U,�Ll('41 I I , , �: f� _­­ �15L___ :1 _-1. -t/ 4�.(�i_, Z. , , A t j� . �, , �, I � W Ii I -i�,! I I � I 11 I � I � I I � � � t � I I 11 I I - I I-, __ __ �# I , ,,9 " �; 1 � ­ I I- �, � 4 ,\ I� "I I A , -T,ft i � I � I ,\ I i , 11, I i I � r IN, I I �J�' 1�� -W"f � I I j lE',*.(W-"r- ,V,I 1-�,(�_i_c,, � ,- ��e, � "� I 1,,) �� I : 4 )), 1: I �._ N_�� ;-�- I � - �, I � , � ' � I ­ - W � " 1'.__� ,1 � � � I I I X � I �f � � I , �� I I I I � � I I i ;, I I � 4, g, �,I i I � F-,-t4 , '_'_"­(,���,,-�, ",-: �',�%,-,; -,n -r)", ,�, �,, IP � I , I I � '�, �, ` " ..", N S -I �Z_ ! i � I I- I—— - , I, - ­­ -,-- _­ _--" ­ _ ­_ __ ____ - I ,, I-- ­-, , --,.�1, � , I � � � I _11�� � 1-1 - I�, -11 ­­ - -___ -- 11-1- ----I- il-"'�,_ I � �11-, . � ", 11 ,�Yt� 11 r4`g , � . I i� � � I __ - 1.1-1- ,,- -1-1 - -,, I , I , � 11 I f') i� �� 1� � �� � ffj I I :�_-____---­-I-___--, ____-____ -, ---____ � ,- rr'-�t-,­4 111-1-1-1--I�- __I--1--­­__­ I-__N I , i I ... ,'I', . . , - , i __1 t, ", ; ­­�- X - � - . I I � � I , I i � � I , I , 'i I I " ", � i � � 1 �3'1, - -" - I i MIT—, Eil -1 % � * I ______-- --- � - � r��,, ,,, I ­� --11 I-.1.1--� _­- _­­ '' , . - 11 I I-- �"I " 11 11__ � 111 I , - 1'"' -- ­­­ ------- --- � I i � ---�----,--------.�--�.-.�---,-,�-,--,--�,,�� 11 �?, i �7 , I , .� f I " � il � if"" '�) I - � L-15 � - T.- _­-, .---,I j__11 -"-. -__ �- I � "," �1_ - -- +_ 1 ____1 -.--­__ ___1 -_ -11 __ ...- - -.1 �__ 1� I I I I - -- - - - ____- - I �,i �,_ - 4 1 � 1 ) ; / 11 � ­­ , i I : , I i I t I 111,,I , t � I I `_ I - �� �,_­_­ , , " ) 1 i I 1�j- I t 'I�1, I I ! I I i, 11MIN 0 0 t I � I � I 0 �,'t (___.:,�, I� I i I�11�1 � i I 1.1 (.) � - � I 4' ) I - I f �,` ! 1 11 I I � I I � � I !, ) I 4-0 = N ­ � I I � I k".�) j ,�') ,,,,I � � � 7 I � I I � . � +-0 IN." N I � r_ � , I , � I . - ,"' I I � C: M r- � ( I - 11 � I -,;, � � � I I I I I I � I - I � 4i *� _j 0 � � li i I I I ! I I 0~ r- I i N.1'' ift � I I I "!.*� rA ....0 U_ i I I I I � � I *,­$ (Y) � � 1- I I I � V) � � . �,� I i 1 i 1 1 0.) . I I - I I _1 � "I � � � V) a (A � -1--l-1. I , I ;W� _T "ll"), , �' I P � . .0 M In I ______ __ "I --' -- . -----,, ,, " - � � f ill" I , - _­_ I I / r�� L4"_1 -_1 I' I I � 10 I e,,i I:)J) >,, (A � I '11, � � -0 0 N ,,, - ­­­,"', � U � � & ----­­-N I I 11 � 1, ) � � I , I I (If) ­_,­­__. I ...rt)� � -1 ______1___.. - -- I I 1* I 11 I � � ; 144, � I � 004 *""* = Z (I (I N C) I N I t-,�,,f 4 , I ____ I � � 5 I � � 11 _1 I 1�,,i I 11 � - -N--- �__j _.- ___ I l , ,-,-,—,- I -- I I I ," V � ,,:'�',,�,�� � 1� 4i 0,`,,: I - ''-I- .� _Nv-__ _­�-,.--1�I- �ll­�/ I i I I � ? C4 6 4) ,0 � , -1 � F - � (�,,j \ �__,-, 11-11 I � , � I I I S (= a: Co ,q I � )"I 11 I,/ i , ­"I ­ - % � It '� �* r-, , e,� �-' ��',� ,,,�.�, I I I ; � I 11.4 4) 0 N � � " , - I., I , I I � � - I � 1- I �,, 1 - � , ,,, I 1k 0 lu .- � ; -- I ­­_�,­,­I�. - � - I -Ij ,� I � I I M = 0) 0) I -, � 9 i +.0 .-"----,- ­;­­­ i 1�I � tA - -Vg 0 � - - - I I I r"j t I - I- � --� __ I,__ --j I I t,I ,_"" - L ", I I I" ,k) i , ) - _______j I _-, I On ,- ­ S; 11 I , i f �_ I , , 11.1 ,- I ,�11 I - I e Z 0 x 4: 0 1 � � $ 1 1�1111 �_� i I d > 0 �� � �, � C4 �_ 0 4) 0 _______,__- "i_1______1__1_,_ - _.," - � ________---- __-� , ,, '**� � -,- .I �I- I, I � 11 jkl�"- - 1 1 I � i i (7) f -\---------\--"...-__� ___ � \---- 1--l-1.1 ; � '.11 -­ 71 (.� L -1 ____ -I I I L ; I I .� �'� ��, 0 � 1A � 0 C - — -.,-.- - _­ _.- � � I � I I � "ir - I , � , � I in .it ­ `:gg : I � I � � 1 ,I � I I I I I � J'� I i .,, " t , � �I ! � I I I I . � I .1, � k I I qq (I V tT � � � , I I � � I 0 -) Co - � I i �I'I � � � f J� I 0 I I I I � � � I" -r -1 "" 4 I 11 � I I) I ,� � ­'� I � , . ,. � I , - '4 C ), �, l *,1 �', I 1 �.) ,.r � I �,,.�� ,.I.- I � f ,.,,�,I 1, I- -) 011� 1�, I I I 'A __ . . I / � I I 01 I � I I IR11111111M 1111101111110101 I � � � t f 1' Ir � 0 1 - 1� I I � � � ,,, I It — - � I � ; I � I I- 4 - � "I I It I �,/ � I I � �_ I I I I �A I -1 �, ,-, - ',.� � 11�_/_-r__`4_ i I �ll�illi�l����,,�l�����l,��illil�,�l����������I 111111111 I -- - --1111M1111111111110111 ,\I- 1-- � I - - ---1-- I / I I I I ; -I' —-11- ._­ -1 .­­­-, � �� -1 I - 1. 1 ,11 I � - I I I - . 1, � � � - - - - � - - - - - ­__--- �- i I DRAWN , 4 : . (� l 11 I i � : I I � 'r I I - r, I') � I 2-�4 I 1�, T ,��'� -)__ , � I � I f, � I - I , ; � -1 . I . I - I 4 I I �- 11 � - I � .- 1- _. _ ­__­­ ­ ­ -1 11, 11 I -11, - � - I � I I I � I L - - - _1 ­ -- -"r ­ __ ­_ __ --- - ---- - ­­ - - t [-- -- -J , n�_o.V" I � I�N�l� I � ; � I -77.T�; " 1` 1, �, � 1, r .. t �71 E c- f I � I : 0 .1 _t ,, _:� '�5 ') ,"I' � " �/ I j �j " '_, -t - ,"I � __-, I I - " .=__14:;===_____:===� I - � I R f3h . # , �, 4":�� - -�, �_ 1, i.� � r i E I----11ii 11111-i , - -11 ____1 --_-_11 ­_,____­­_­___.___­.__I - f*6 1,-,- .. . - , DATE � 41-- " �-) ,�-)v " , � _1_-_1--_-'___ 1 I -­_­­­_­­ -1--1--, I F , s, "I � -,-"-,V-- ---,___--11_____1__ I- - � - , �"�,� "I t t' ' �_j �__,_, __ _-, -, N I -c -A , " , r I I i_111� 1, 11.41- 1 , -11 - I �<_ � �_"_ - _­ 1 it ­-, _-:11-1 I : � ­\ �, I , i__ - - - - _� I Y_ - r4-1- �­g4 it 1,1 � � T U �4_�,� , . $ V11, . I O�l l �oi #.- 'i I -:-V-,�i�,:-'�"'-�, , � ,,.,, tZ,� � � I I I l i f ) C- -> -_�7- __!"I, i" ;,� SCALr �� I _�, 't '4 " k".�-, �,(, , � N I ,�f,r',� , 4 e t _ �, 1, - ,I I � ,� � ��k -,� , ")� I �" ; "I',�� � , 4, � "i-, -0 I " ,,, I , / ''-,-�' . -, I 0 Of ___ _,__�. - - I . I I - I,I I I ��11-1---1 11 11 I-I - I - .1 � I I oop -- - - e � I � � . JOB NO. � I --Il - -� I-, ,- .I -!"", � � , , te­t, � 1 ,,, ), I I " . SHEET t= I I - �=) I 11� I " I I 0 1 _r I I I I i I � , , .g I I � -,) �_ � / ) I �,l 0 V /I -­ ,,,� r��, L'111�1 -� � �;� �,l L_ 4e_\,�t �� Y 4 1 , I I � I I . I . —, I I 11 . 11 - "'�-'­� '_ -�- -­ 1-' .�, 11.1, � .- - ,F__ _i_'_'I - ' ' I 'll 11111,11 -1 - 1 -1 - - I I - I I I - 1 � I - -1 - I 11 I 71 , r,� ..3 I I// V _-, _:'_1_,_,__ � ' ' _ _ 1, I /;,"' I , 4 —— j I I — — � -----= W = = = = / Im = - , _,_ M rl"R Me I BY I - 0-,k* , I 1 7- , , , " � ,_ 10, _,",1�rl ,%,IV � ,,, . -116 �__,_,__�7_1_7i*1 � I 0kil", X\ &V'1/11� - 1./ I � 7 \ "I/ / ____ / / I i � I L I I I � I I I !*1 ha I 11 �f F, -,--- 1� I I I � I \__� I — — 'N " �' _7\1\\-, ,\ \ � I I 1\tl $ I I I I 0 F: SHEETS � � � .�- I'�ll�l�l���ll�ll��ill�ill���l�l,��l�ll�l���'l�����l�'lli�,��,�ill��ilillilli�l�l�ill��illilli���l�ilill�lm�oll,���l��llill��l,�,�l"�l�l�l�����������ll��l������������-millillilill!lllllllll�l�l�ill��lli=lpllll�l�l����ililimmilliimilllioligilmi��illi�ll�illill��l�l�ll�l��������l�ill�����l��ll���l�ill������l�lliollimillillillilmi�ilinig=Nllmlll�l�l�ilil�llill�l��IllimilloI �illimillillilll�illill�limmimminglililmm=-__ 1111111IN111111111111M lignimini�ilill��illilli�l��,�����INIIIIIIIII I ���llilli�ll,�illi�illi��illilligil��ilillillilli�lmilill�lloin l�'lli���'�l��',�l�illillilill��l�ll�ilill�������'ll,���l����l�ll� � . I I I I ---.A. ­­­_ �1^ 106A ')A�1*­­ 11 I � � I � , 11 I I - I 11 . I I 11 I I I � I I'll, 11 -11 , I . J11 op Iloilo Val -------- REVISIONSY " I. All rood framing shall be fabricated and installed Sper AITC and pecifications f National Design pecifications for oto Construction, 2. All structural good members shall be 02 SYP and t 'A shall have the following design values: 1000p si FV 125 psi Fox 405 psi rc 025 psi R -10300,000 psihTO 2. 3. Plywood sheathing shall be AVA Groin size and span gated As shownon a drawings. 4. All wood members a osed to weather or in contact with masonry, concrete or soil shall b pressure- treated. ressure- treated. S. Contractor shall hall ptkP9 a..*��...ro.eP,w.m..^.v..�.._.w,-_•»i„ e.d_..'e ...a.ee4.l,n,�e._e.l...y�.. ,7...af.,,.wa�«..mw1�4, s.d...",t.w. ..er�..'+�"., r.�wn. .i..,�k.M.�,.,.n—.-..,g..me.,.._.xrJ"m.».,....d.....,,.e.,/...v_.r..ic.�.,".",..ae-.pa'�`i,d'E1 J s necessaryd suited for each application. Fastening subject to moisture shall be hot-dip galvanized to A-151-50 . All metal connections d fabrications shall comply withA«I.S.c. specifications. . Solid blocall floor be at points of support...�.'r.:*n'n�*."y i",.�'rmo• IN It .t� ,. w�.a.......,.�....."..� h,.mkx .,._..,..�n-..^a,n»,4n.+»9,...N.,,pprA........-..w,wm.w...m.,.r..p,,+.mmw.,vd..'ro,y.-,wa_.+�w.g«-wa�..,.ro✓,e..w�. aw�.:WmN.;.'wuW.,.x-+«mm..«.,.,•mngv'."�n;a�*„.w+*mp.n„wm+.m.m-d<!.,�Fd .e..,_. _tp�M?p;�Fi 3s e' _dy +' 001 i `tee 4 ) I N, r .d owl le gg A 1 L { N "`\ � � s- �1..�....�,., •'`' _ P i dB� 8~ ,,.t.„{p,r.4a�......�rG�.�.„�^•..”° ...,^-•'°A y+,..��.x��.!i4,'.�; .,4. ......,_............._..,._._.,....W...,_,v.'..'_,..'.,__'aart .A,µ-.R:.bkkk•=_.._��..l.8. .° .@X✓. .°#. :,. ....,: F r Na 24 , �M".✓�"” �+ t n/ Mqq;iia ^A 1aY ,.g}R'flfg n m w `dG30 xi k W'at `*'A MooL LI Jc M V) CC 03 o) 0) 04 09 ORAWN 1 CH K 0 PP ) �'2 SHEET �i# ;71 .„ i H T NATIONAL PRINTFA$Jr NO. 186A-2406.I�=x