Loading...
Bouy Lane 353 (2) - - _ _ - - - - r . .. � �-^' Y.«-•.�.,.-- -.,-.-. r+r'• ,�•yy'ir'•..•w.-w,r...•+�+W+.•�-..r----•-�� ., "�«•-^--�••-^-•+.:.....-..�•....�. ....�...�.�..-.•.. -...n.........M,r.-,,........,�,,.:,..�.-�..r•---«....,...� _.... - --._ .. ._..._ �� � r-:�. 77- "pv. 0,10 77 All .d Ji !� .^+-...nw' �� ♦."' -t•^•s—•� � M � www+�..r..-.�., .. ...�.,. � ' M..r f 1 ,J- :54 6 (A5, FV oft r ,...... �..r_. --...,...�,-.-,+--.�.�- ..........�.j""�..""""'".�"" . . .�-..M....�...r...-«...mow••.,+'....e- Ir�rr��� � � .. - ..� . _ l" ;�� � _•^ ;� � �. Y�+:C.� ';: t anti -�-» �-«�- j . . . . a k 'vii ..-.. { J rW } 1 rt � . . - r r L r,'SI C• """ ::..1 _ I,., ,�• r "�y.Iw'.1,c r, :b.F ..,�,�, _. N { La t-11a ! I. �V4 k APPROVE15 t�4 CITY OF ATLZATIC. BEACH w �f[` r.._ 1 '�• BUILDING OFFICE G- � X�:, ,� ,C�� �� '" ��,�. Com. t••�. '�. MAR 19$2 r! f 45 tTr� Ll ,--- t 1. '3 r 1 q i, i ' n r. „. a .' i .. ., .. ... - �' .' ".E, - ._... w„ ��_,A—. ._:1.... ...� ..Y_ n--r—�_ +r--•.,� JJ F . 1 i i J •' � .f� ��-'.:# .._�.. � �- «-per �.��.: G:�' �.?" .�,_.....�....__....._.�....� __�_ �_�_.�4-��.,_.,......... .......,.......--.� �.,....._a....�......_.r. .��.,..,�.r.-.,•,,._r_._....�_...,...._.,__W,._�.�.��..�...,._�.,..a:.�.::__-______ .�.,.�........,.�.. _...:.:.,....,....._-,...........»,.�.,... -.. . :�. ""'ems ~' 1 i j i E w y , t � 21 --....- .-.--. ____ . .,.. ­ - . - - - __—------- -____--------, . . �- -1 I - ;.. ,�V%', " ., jK4,_-­,,_,j, � . ; - 9%�-. 7 :"4.tl,t� f'4��-; - ;'l - - ___- - -___ -___ ___ . . -, ,,, - * 11 . K � . , 'I � " " "k . � I- ig,_,�,,i,�,�r4� T�-*'11�111'-:" � ,,-. I po .... , , 5 I'm ,X 7 i - I`'I , lir-XI"It r�A_ll �;�; I 4�,�K . �, S, . .T�:g `*�' a , r -1 I``-'­4�,,� e ..� ,_J��_,,;A i,��- .11 . ..,�z - .---. ly�if­_ -..�7-'�L-.�gg,%&r. . . ,i�, i , �� , .�l , �. . I A y - T f'A 4�,f 11; , -,�. .t t� . . � ;;;� �i,, ,'*j . 14,,- � ,. e4� _ - ,�l .-il � ", I ; 7- . . I. - , I - - �i . k, , ."_7,v -'., . ,�,. I , - � � .I �� -- f,W, . v�t,__. . �, � ,�. , �;, . ��.,I � ,�A ..- -- X_'T��,�7-�, "? , -I I - .. - "'A", - - , . �,, I_ � -J .4 1, -.1 L_ ,.�,:� , �:,, j;.�. 1; � . M, 90- 1% - 5� I 11 1, W'i �!-, �,L,.t, , . � - -- ke 7�-_,�, �"74f-",V,T,�t;�.,iF"f?�IV4.�� 1 ,� ... - I ,� 1,; ,,� 1� g.,997 __._ , .. -7 - - t, ,T 1�-Fk�7,::. .. ,,W J,�-�7�j,17 ,W,,�nl Z - '. � .fa 7., - " , -% I . , -j,-"- � ? ., ,�y �i.V. ,,�P I I,? . I 11 � ,--w-.,W W, - f, ,?I'.,�,��'; - "xi� ,�, " `�'l , 1� --�` V -,'*-,,,� , . - - _e -, - , :, -11,i,, .,'-fl- , , � , I t, -­,-­-­,; 4 4',.1 M.- , � �y,,it klPz - .I - -IT' ,,-_,,, _-�1,1,1, ;. ,.� �4 ,.� �:f �- , C. , lxl�T,W­'j,.&,�,:&,l-,W,,:�A- ",-� ,i�l �. ,%� �� .. � ­_-TWT,_�L I , " - , .;T_?. . ..". ., x .I . 1 01411,IAIK,7�.-N!',YTRI'.4,��,-,. - __ ,I-- __ ll� .- 1� � � . 4 '. I - tr i �.�n�..'M,-- � A, ,�4, , _� , A , t I . Irl .r:4. , -z , ­,,, . V x 11,7-�1,��,.-�" ": '..�,, ,,,� -7-;,��7_,e , �J*�, �, , - , " , _. w �11 , . 14 nl',,,r, " , . :,C� �l ,,�'jA 7L:��. ,K- M , .. i;ll� ....., '* � . , , - ,­� "A" , , � �I.CiF �� ,v , :(_ � �j�w';S_�tv 1-4�_L I ,� '..-1,, I , ,-,.,_.,­ I . .,�� ;p N,,� -�� �, A O',�v 1�,,(,", .1 '�,i;.". .��",'-,.,. -;� "� I O 1.I I - .. lt�I I "- . l.Pl�l -,�4-�,� . - �O.�1, *,,A, ,-� e,I,I 7 :.��,/"-,i 4 _.-.�,. -4A ld�.m.. . � - . I '. ,;� ,�.- ., -A " -.1 ,,. . I 1. *j ., , -;�, .�, % I - , fw"CT 'r-.0,�K,-_,!"�'�r, . , . ;. , ,jo". -I I .-- , "f , .�, ,li�:. i ll� , '41t, , , ", � ,-,t X,.L4,; "i*C� �� t'�_.�,., ,,, - ,'.(,,.,,,,-, ,. 'i $ mv�i ..- ; E , r _-� �I i�� &�! , ,f� 0 ;I, 1,� "., - -_ , I , ,�, . ­ -1 � 1, �­ , ",, 4 ��. - - oe� ".", ,.�,Z'. , , - 't "­;,I,.�r _� `i� -� ,14�'t- , - � �;"f�-,,;�, j - �iq -1.i .i.- 4 .�"N"Y".I A. �.'A;�', e�, P�_� : ,, t � ".-. ..I '��j,- � .�,�� ,� - VT - 'I � �� �l T!e" , ;t- �,;,i,11 o',�V!F- �� V:� i", .il I r ., ,,�^,T h I " -'e, "l,. -4"KA �44�4411, rtl� i , ,�i.;i�'r-.,�--,;ft-,:)" `� :�T:1, U,v u 16 � . - I.' ,4,�r" - ,� -, r .1, �1_ �, , -� F, ,*" F-?;�,_._, f ��,. ,.j . , I-_J�r'.-- , W.,f P� , ," - '. W . ,v l . - ,� " ,,�A,ir,P_ - - '.. � _�,-�;�,;,� ". I, � �,� X7" �:, r � rl';",-,�� i�. "5rK"Ij,� ,�.f '.1,i,7,­,7�',"Ji " �-1 , �11 ,f '.., � . 1. . ,�-�. )� , t I t I � X t� ip�,lit,�­,,,- _� - . � � ll�,,,�4 , N - '41,Y1. iNl�, , ,;, ,:.� -14 , � - it;"1 ,3�_,, , , , , - � " . - ,- 44�4�Alo T%V� , - - , -V .,; - - �77�, - -, i � ger'.. v , " , -, .- - 121, .�m , - "ll � ,V, .,;� � ��'.,')� " , �; ��,T��,� I-, .�, , ,rl -e-1 ", -I �,�" � - "!;"u �. - . - i. , .,,,� - 4 (. 1-1* �lw ­;;ii�'-. .1,� ,:, ­ I �,,`�e,li;'A�,'­'�*.'4�� .11 - i� _,,,�,­t , . .I I- , -", . , - ,,,..., -, ""'t, `1 . — — 1- ,,I.''.�0­ e�__�7'1-' ... '�:; , .� 'T, W�-- , ..".. . .. 3k , �';_�-�,--r, I:., �, , 1—t , �" 4" � . 'T *'N�;,."a ,�,'�v, , , ,,^ ,�-,_�`f—­!�,-4;O-f- lr�_11�_`_� - : 11�11F_1'1- .1— �­.r, .11 -.. - r � � ­� .'.-�— ­'-�W,�. -C, 11 W V;�4�,,�,* ,4,91 ,� ".,7,-- 1, .. tf,'_'�,I , 1; -;,*a: (­ .14 t . �,-, "I"** �-,W,��_�,l 1,1-.__,�,- 7 __ �1- - :� ,.�:­ .-A�7" ­. , , ,:�� ,'WF". k 4,i.,,,�� ��,t I I Illy, 4;1 � ',r�, "G,��r"",i��'"'.11 o,I�.,_I� 0,­,�l� , ,.,,ir ll,.il.4411 " 1�-_�l 1. I .� � , -1 ,T?�-1 I. , ­ I . f-,.T.""�� 1 "' 0 , , A 'iO ,��.�� i �,15,r.#��-,,,, :.�" � v, iA 4 " ..", I ; 5PT v I � ,, ,�;,� ie:�,r , , . ,I , � .�- ml� 1,r . . - 'wi, �,�,,, , , .,, " , ,, � -, -1.1 .f� ? ,, .,! , -A"",, .". ,� , . I I, ,­,', . � X, ., - .j4"�� , 4 .r, � It -�' . . - �l ,.i,Fl P , 4;1�� , V, ", ; ! lm�._ .. "' �r.,.'1� 4 ? � I i. .. - t �1:,! Z ,P I .� , -7 ,- , 'r ", .e *�,�*, . A r. -,2,*- ,� ,-1, I,,.Z.-I �. .$7,4,;4.1,i,a-r .." ,;; - ,� "iliv. ." "�,� �.. t?. ,i, , , � ..(, 1�­ � I .�, ­" , I - P�,;�q-,�-��, -�:4;4, ;.-,4-4 ... �, ��- - �f " ,-F.Y�, �,,, " , 11�' I fi.�1 :1.17 A ;,%f,7�_,�, , � I .1.- 'I",v.,"I., - - �� , , 'tt"". , ­�-­­ t �-.-. I . " -I.T - it 1, ,, . " J��,.; . ,?�? *,T-', �,Y­,4 .;� , #�,, I 1�.,C,, ,� . .�r,I ,.� . -,I_�,.,�_.,.. ') �,,- �,q , �*Pl- ­�--�,V-- i"_N ,,­��;-�_,,-, ',r,.-- 7-,� ­!�­t , ,j­,'.,;��,_ , ,I'-­. .4,_­� 1 , ,�- ". ,,,O .� ­��...""'.1. "O",, I., ,, I- .11-A T . . �11L 6;.l '­,:.- ,f'-,,4, � I.,- I -1�t�11- ., " . -;4 ,;. ., - -i , -, ­ J--1, - I , �l _.%......'L , ,�', , ," --,�.. I . .1�,�,;.4': - � I'll.. v ` "' , ' _' �, " ,�� , �,-,A I ': .;,r"lp" , ,: "i . �.1 I ,.,; ., , - I . - .,,� ��,k.��'1*f 41 JoY "I , .. '. ., . ,k .- _: _�I I 1� ..-, . ,�. 5 ,�..!��. . . ..., I I 1.1 . , , :� , ' ' .,;i, I "I ,, Z- .:",.�.t".7,,'�, "�,".r. . W 1. V., "',, I ,, , F; _ . - ,--xev� i. -�-', 1. I-; ,^ _,>��.Tll �,�, ,--r", .11 '. 11 _. iF-i,—1:7--z" ,tv t".,, 14�74704,4 " , , - c ., ,����,� --_jq�,T-,��1�5�0 � r . , !Vi ,f ff, 14,4 - , rp, - I'" .1 . . I � " - ,, ..7,* ,� , r � , -; ;F,;r 1, . �,"I I �, ,t " ; _:1.. .1 ,�7 1: , ­7,� I 'I �," �..,����,� . :�_v - ,7. 7 tr -t T,4 -:,i w- 'i -, �,` ,� . ,�.. t V., __i.. .��.W. - . . - f�", ----�', , ,� . - -��1.-r-­�'T -j-,-I , �­-", �,ig/.1,�- .� .i. -1 - , -11 7.. � - . * - - - . -..,::,� 11 � "" . � - . ,�w -,� I 94. I X, �V 'T I , - �T Y , , -- , ,:-,,,f 7 _7*­� ', . - - , - �­ - -I'... ..� .�� -; - . %,4� ", ���,��.�. . - �v! ""A�,�, r%,,>O in �f,A" V, ,7, e ,4 �?j I ­,.� ,_�_71 ' ., ". Ky.- J,-_ - . I . . I '. . 11, , ,, ", J� . :;r ,j ".- I"-. ff"".., ,-I . , " "', �l �,,� , . ,"� ;. ; . "�- !�,,..�,­�,� ,;�_ , �t'�, �� � -, . , , ."k � ", , . - . 'Y� ,- � I -, - , , " , ��i , � - �l ��,�, I .,-v v ,�� ,, ",;,f- _ . , , .r . " f, ,� . - , . , 1� ,.'A­'*".or.'� .­;,�'.',­ .", - , - .- ,�"l ',;',: " " ,,, "' ll,�P.­��­ .­'�­ , i-I --"I, ,-, ., - :� - . , , . I 4, - J__ ..­ . ,­­ , ;", ,IE,� " A. -?`� '.., . .,.,. f:�.-�4'4,.'� ''�' , ­,4,�� I J -� . . .- r - Z, -- � ,"i'f­ �, ­,I'. 4, ', , .-q _R, - -W.�.."i,�k,�. .. � , � '. � �, "­- ,,,_i_�;,;.I�l, ." ,�_. �,e -� I , " .; I � � -�n,.P.­. ". , - -� -� i ;a-j 1, '",Vp . ,­,-,..""-­' i;.,­ ,4; -- 7, *-, j 4 ,I, . . -�.. ........., '. -� I -'m,,�. -11' 170 - I" _��.­�,q i, f - -�_--�,,,,-, ,cf,�'. �. _e�;,'.�,�; � A Z.,-,�' �. , � " , � , !�,t,.:�-r-� _,� - ,� .3 � � , �31.��I - W.1� - 4 , ,,�,,,,,,- 9�-"!7,-�:t,4-,-,."'! �,g�, � ... , , ,,, '�;-�,'�&!,�,J�.,�. ,-" . � 1�7 .." , � v_. x- '... J� . '. � . " . .,:., ,14 .!;,!t,",r;�.,. �;,� I 'X' 't._' � _eg;,� ,,,f " . 'W���,� , + _,t : T a*, . �r,,l� -Z ". �... ,., I - - � , . , r . '.,�',.,�_, O.W i )� ,f, ,Nol!�; I . 1; -Ir I C. I ,�,,.,,,jr�,,' .. . . . , %z , "'. .;., Y� vv , �1� ... ".... - ;-, - - . , I-' -1 -4 11 I ,� . - , _ . . ,.O'.!�i ,,I-1 ".. ��. ,-.1 ,-t �E,li -!�� ., ­ ,I f��j�� I ­ _ ,:,�"..�, ,W �,_a", . . -- J , ,J11 , , .. ......:� , 7�,�,,�� , I I 1�,P - `1.� .11 - , '.. , � , " ,.1.1 �1,6;�,, , -- �F�,,': '., ., .4, .. ,.,�._�--"!,."�T- ,, , 0�'.- _ltt � , -T,"?OF � . ", ,"", , - ,. , -1.. I - . --i .. , , .. - , , - -,�;,�, - . - 1-11,P ,� , " .�., , . ;;�6 , . , , — ",1?,4�11,4_171� ,"": -�;' ­ I . _ 11. �- � , ,V,. - .v 5�,�r , , ., I ,4"I 1.11.1 . - , i�,� ,!�',� � ,, '. klt,L; � tl't4�I,,;I�1,7�f. � j, "� ` .��',,��1111�6��,�,;l ­, 4-I/�, `_ " . -, - �.,4", t�, .,_ ��;�, . - � , 1. A, ,� �11 i ,:,,,, ,.-t '. , . , _,.r,"-�f I., I , i�, '.k.,��, I, . , 7e, , , )­ , r '. v . � , . . I �, �;-,� , . -% k� _ ,,'� ',4'_- T*,- � -� ,- -,­�­: ��2,IAW", -,,--*;Ir ","I i-'���. Y"--"_ �� )� , t At*,-� , . - , - . . - ,,, 4,��, �- .41"�..-,-*,�, ,�' - " . � , .. �'�'i­��'".�'.., :1� : Y.i, ,­�,3" -, , .:­ � - ., � ,� . f.ft.4 .�6 _,.� � , . �,� 'r I 11 , 4 9 1-.,�.�­;,.;­ , 4' ' Z 4 .�- , ,�,� " - I .T -­�, I �f _: . , - -" ,��.i,., ,.-�,�,�1�7,,.,,,A.1, ,. �-v.�- , ;�',� lr ��..,f I 3�.;ki,�-A , ., . .- V- , 1" "' -, .1 I. ..A,;-,.".,77'.,,;�,-1 ,.�l.�41-4%�f,�,'.,' '...� ,4­�­,;�.�', _Pt�!;l "o. ,*,.t .�"', , 'r. . . . - X,,%-OF�l _�, ,'-,,"' , - I...­ _t ,�,­ k, . .T, ­ ,�, �. . ,_ -- I 4 r�,� _.V_--- �.. 1w , ". .I�"... F 'k� _r ".,7�", - . , 1,.41�-,T ,,,,� "- . .�. . . -,.,,;�-I _,..�, .I. ', .;_4�An-'-,e, .. ,- . ,; "� � I�'.�:Z, l -,��' -- I�,"",�,-.-"4;�"I;�7,s ", . I- ,'�$ 1.�,,�,.,4,.� 1-.��;,--I�-­.�d.I � 0 - ... I '31 , R,�� :,_ . ._� . .-'r. ,-,i,�'., t . . , j�,. , i 4" - . -- . - Ir),---I , . � ,.,',i . , x" , ","", ,,, Y;,x 7 V" - .," 1, � ,*�, ,. ,l­��.. , . , . � _�-N,,,'�, . , .", , - I I 0, .1. . . .1 " - � , . . . .e. . : . _ . - ­­ , . 1-1 ­ I �r ?��, ,�, , .-,. f 1 j4l�:,�,,"l, , ,,,��l ; "_ "��,� ,�, t . . I k i�l-a. _f -P 1,- I �% -,.;. . ,,;­ , , , -,,,Q , - , - � .A . .- � -t".1Z_ ,- , '. ,, , ,� �! . - , _� -IC w I I 4,-V 4 __ , It,� -;,�t' '' --," 1.��,�;,"r,. �_ - , " 1, -f,� , ,�:,,��I. �-ti;��'_41,!--J,P,4� e "I j,A!�',,,�,-� '"'� (_ �, .;",-tL; 1�_. -'�,,� -- 'lJ;'fk, , `-!" ,v�, ,�T-,,a "�',�,,, ; - '. -., 1A , 'r I '*I .� 1�,% .,�"O�,,­ �.-�'.,�,,�-' , '' ,�, , ��� ',�4 ,,j _�:­, �.�. ,�' , , - � -1-5 -, � �.v,,� �­:��?,,., ,, f J,_ ., .. . I�_l�11.;: , , �' _ ,.�� ., . ,.� .� '�*� '.',"�.'",., - �,*�- % �" , , -,�,,4,0 ,I--.,.,..-".- ,, '""',",'' - 1, ",.,1, . o;-�4,-i ­,�- 1:1.I; ,� . . ,-XT*Y,�-M." , ��;� _1,�,,.. " �, .1 L" - I L0,1 J-- ��r, , �,,�,-"7'.2,�, ,_ ".- .I ,,, ,,�_ 't ." ,�` 6 -� �17'V7 i)1, -'�;; - -� "I. �­�I ... ." - - , . , W;, .,�, , - '., . t,�­ !. 7 ­�­',..-". .- �,,`� �0'-1, -lr!�,, � I, , , -1 .1'. -_ -"C'�,"'....;.I . .. . - . 41�;��,,t-I�#,'�:­", � �3� " ., . - %, .- _4 '-�- , - - -, ..,. � ;I " I _,�� 11,111.. -I , , ,�.�,-,t ,I 2 ,�,, �.,,, " "" I I ,�," '. �- `;"i - , 1. V ,* 4 -:.",, , f, ". - ,-,..�-,, I. I-1 � -,;:,,�.,o�� i , ",,,f,�,;; . 4 -� 1. ,,,� , ! __%," .. , � . - " ,Z,.-,- .. r , ­;,W�, I i Ir ��,, �I-I�L 11 _. � A f, ol�r- ., -,,,-�.. .� t'." - � -5-,�- . I _.�t F , , I,' - I --it ,,i j '., -1-1 I �'f ,� _j-�,� . . I I , , ,t,��A�,._y Ll , - .,��',� i"4 ,,,;fi,�,� ����,�,,,,,X:zll_,-il� �, . � ,- '_-*-,-"-'l's-;�`_-:�.,:,_ - ��li',I" ,- - ,��.,.,*i '.. ",.,I" " ..I; ;1!t' _" I � � ,. ,. 71�,.t 1�;',k".111 -'�,I"; ..., 1� 1. .", .;.j , .- , -,P , �� ,,_,�,�;,-,,t�'!t , � �� ,',�,�:,!,,,.,,' ,, ,. 1% ..jj�,:A ,�-�,, ,�-, . :s...i,w, � ..j - 4 I- ,­�_t.f -',r ),��­ � , .,,,,-;,',, � r ;,i'.!�,,X_- , ,� ,..;�,�, It - - AP .l..., ­�7'-,"'-,� .4 ��, I , , , , f . I �f 7 . ,� .- - I I i r 'I 0��,, - . __.�"_ � � t `A.� :; .�­r .�#r�., �a ,_.,,A`,_- . , '<­. - �;'­;�­"V' � , , - - ,t� - I _;� 14:'ll ,. ., ---.1. I- , , .�,-, . - ­� --, ,��,,� j; �,", - - , . 11 v. '.�, - ,, . -.� , , ,. i ,,- ­, 1-�T--1 , . , :­ . --k, -I' 'r. . . I I - I'. , . I. �r . 0 , ., -, -I q.,, -..�, . ,. T� "! ,- 11 � , , X_tt - 0 4 . � I��,,,,,, , r 0 ". .4 ; ,�' . ."�,,,�,,, , ---D*�""',I- ,,�,�� ; ; . ,..,.ftl,,",,'�"!, --- 4 '101 .117�4 � .',�l .,, i* ."�._.11, il,. 4'. ly:;a%1:;, " "s-l"'I"',`;���,.,,�. - ,),,�ll�,j.��;,�,�­�t."1,�.�I.-g-,", f ,� ,"4 : -" ,.,. .. 'P'.." ...10 _� .4 I'. I. ,IV,I . ­ . �7. , , ."r, , . . ,� , ,�,_ ,-_ , . , " ,19.-;A­ar"0--- .;,- . .� ��w,�, ..- ,1,-,^ '. ". . - � .0 . , , . . 1�.,,"I I.,,��, I �l,��,, -��,%4� ,,, . .-" .� ,�: - " - - , .. . , ,-"�,-� 4.�­. I� ". , .,. .,., . 'j .. � . . .� - .f - , . ., .'-1 ,V. . 11 .1 I ; 1�-I- 11 ". . �", , "� . - - , ; �� .Is , - f I --r-I ---",i,�- " t-vo, ,,�,'. . .. 1, 1".­., �,� ,,,,,,, .4 ki,v ,�',7, . I �­',;,�,'_.Xo,-''. �,.� ,�, �, �"i,,,v*"t,-,:. ,�4 ., , - , . - , I# , "', '-*,��-,�;;,- i�_'.4 w� , 1. "I'll".- ,,,, �,;, . . _. � -, i, � ,ij,,�,�, , , � . I-- - .., . ,� .L. ,., , . '. -JL,�,-�, ,,,� , -P- � -�: ­- - -- - � , 4 , ," - -e , � _.,t ,�,_*,,r,,,.�,­ ,- .�I -�"I .1--1 .�; f. I !:_.� I �".4,0�4-4. . �' "4 )­ - ,", ,- �, � � �f 1. ,,. �� -,e 0, ..A��r .. , - .�­ " 4 -, -, , 7 , , _ _ - , .� ., .:"�_. i 0 - , I �t f , � � �"� I , , e,..., .1 � A , . t.�, i - - � �� 1;�,% ...;w � ,V t* :t,V,k�_� - 'I I ., .�� "I , , , �,j ..,," - , ," ) I , -, -1-1-1 �'Y' ­�j;v�' ":. "'. ,F 'i ..0, '. �� 'I'll' , � -4 , N��-1'...I .". ,. , . � , ,,,,,, - , t.. .- , .�41_,ilf�,, ,�;ij­, .l."".." ' ' ",.,f,.,..,�i,,".., ;,, 1, �11­ - ,­ - . ,�t I -;_ - ,*4f" I ,- '' � , --,- W�, P­� '. � - � ,. . . , � � ;w ii� " .,- �I I,e .., -�,�',`�­.., - .- , , , . , ." ' ' "�, � �, ,,�, -" , , , , . r, . .,,, ��_7;-T,*-,�­ - "- . - .."'. � tl,14, ,-r - I ,�, ,�._? . , !,'_�, ,� Y.4:mr , -" -'' . .� , - , -"I - _. t k I Z-;. mr � ; .1 , %�,,, " - . , �L.z�,,t_-,,,,I ,v 'r_. - 4, " !­ 1�,'� L 1, , , N,�-A�,-� ,,, - el., , , :... I - I . *4 �-,' '�` ""'4*1 "�'�".'L_�jf_'­_"�"j., 4`�;� )"'," , .u. f. ,�..A - - .i -";��, ., �;? '!�6, ,"_..� I r.- -I * �'k" .. - I" , 1;­,�,;5 �r',,�-, , --il ,,%,., I k. -,� , , -�,- I. -r "­rI���. �-,-r -� �,, I� "" f'��-, ,,-- , , ,�, .cu, - , " ; . a .,4.. , �, .". , , ., -,�� "I �,", .-,, , )�, , . ,. .! ps ., ,. . _��%l, , . .- . . ,.. I, � , . ,- 44',�Ol_ 'j,I-,-p I,, ,�".__ ... .1.i��,"".''�. 1, :� � _., y , ,� . - . . ­', � o.*I ,% 4 f7�:��,�":i,'t-','* :" �',.�,f7:,.,,,� 1:�4;_l -- -�r , �.,�,i��,,'�O'jr��'.'��,:i e �,� rsl%,- , , . _�-"i T",., � -, ,.". , - !� , 'r - � ,�. ,,.,, .1­''�,-�- -1,,-"I"', - ..- , , . "I--11.1�f .11 -�­ . ., ;,,'44� I . . '�'-,A,�Y: ­,'�? ' . , I ,I - . - ., ,� - '.7, -- - - ­A I ,� ,� - , ,�" ,,,.,. ., ", -7 1 li 11 "I �C. . k � ll-'� �,'�_ �' . �1. v ., - 'I, 'k� , ��e., � - , .- , - 4,.., � � , ,,. . - , I i�-� ,. �;,. - '-- � . - .. - _".. - ; , I-..:,,,,�l- �, I - z - V --�, ,". - '. , _ , T. I- I- I...I'll -�,l­yl�i - ..-'W , , , ..� , , . . ,�, ,� � � , � IrIc .I,d4 - -1 � I", �7,�r,a'. ,�. � �. ,-_ -,,,. I k�;i ,I, " Z 11 I 11 I.; �&A, I,,, --,, r 4' � 11 607 4 -, I '1�, - �,, -Y. - A �,­'..� I P� .,.,-, , - -�. .,� '..,1, . , , 4 V, Z4;' 'r, � , N�l ,.,� ,�, " - i,, A- I I � , ,"."o,�� 'r I-.� 4 , 4 , ,��;.,.�.,�'.i"��- �, j-i,,v� ,�.�.' '� " -r,.�,,�, li'A..-I .� , . I- �,';i, -7,�, , - 1, -,,, ,!S,P� 11-1-1 _. / . . , . , � *; .; , ., I � ­ ;�r _". .f'�l :,, ,",,­­.v- j:_� , A _ , .�X�i�z�,p,�,. , �,"*-t:,� , ,- �."i, e ; , - 7. :.,,�j - . 'i� � - " , - , ,�I. k t �� - �, -�- " r,�. -4 ',��,, � .I ,�,, .,�,:,�-,r.A ..'?­=11 4 ... , , "'I' I �­j,i '.`,,;. ,, , I �I ��_v*,;.. ,; .- , . .- . , ,,-'_X­�' X, ,�4 1.-1-1 T, ,.�rf 0: ��, , " .41 ' ;11 . .. 1�1�"'f-��ji. ,,%-,f:��l 7�*-' .: -I "'.1 "", i,,� -. �k "- I ".".'.5 - . ,� '. 11 - . . -k , , '. i .C_�" - -. �,-, t,t,:Z" . T-,7 I. _�, e, , �.A" �.-- I-r.1-�'-,',�.�j ,, �t- �1_- - I-'- %,�I' , x - ._..,, I __ . .,�,,I-P� - 4, ,.�;_.. ,. �,., to I - -7.,, .-* . 14,� -- ";�. _ IN , 7, � �, . ,- , , , . ) " , , .- ,I-. I .'%' '."" "L"I "�"L:"`­,'L. _��"""'_­ ;,1,I�-­�7�.'-,�'�, ,f,,,:. I I # s," �,'�, ,,,�1. I�I- , - .- - ,,-, ".j ��,. ,­� _ �, , e �t,7 ; t�?v .,, ". , "; _,;,- ,�,_._r. , �', 't ,.,Mera,F!,. , . t4'� %P ,_, " 'A `� 'W" '� �#'?' " _ .� " , , , , .� I . � _�, ,',i,r, -, , .� �_' ; �� . 1 #� ,, I I I .;,'� -1- 1 ", , . '. . I , -�, V��",f'r' 4, ". ��W L, . �r 1, 4� 'I.";�J _�. _� '11, ;- . , .. -p�,­.*_ ",­,,P, Z.,_ . - " - '. , ,I .."I -,,.,, ',4 " - 'r I .1', ­� ,'�,, ,,,;,; 13T-,.�,g# - 'r� - . .,," - ., '4, , t � , '.� ,M." 7���,,�­-.�� I N I , � .� �, �i - ^_-, -..,. -,"'­ ,, ,'�I j`­� 'I" ..p" . , t- , " ... ,I ., ��...-, .1 . . ,­­ - , , .C',4 . .�-Z,I,.t - , ,�,� -P " -f� 1: -I'll,� I . " ' -�, __� _ - " �, , , ,� � , .1 . . I �,��, , - . " , -,­. I - ,,�.4 ,"- , ­ '. , ,f.- , I . . .1 I le - �,�."r,j` ,-, 1, I � j ". .." ... . ,!­' ,#,--7�";,/.-i� ,.- I., _ _, I , . r .L ,�`I-�- , , ,_ , -7' . �r :I lz��, - , � . , ­­­_ .I I f,-, , , o 11 ;. -.11 " tl "I, ,,, ­,�., - - ,r- o�-,,-- .1. r 41 �- -! - .. ..1. , �, - . .,�, .��, _._� �,C,l "., N� � ... _t L I '. ': ,,,,� ,�� , .7���4� . , , . 7, _.�,�_..,L,,�, "r . .�1, - - 4 ;.- .e.,";', .,�' - , , .. f 1-1 ", ­­- ,�.. � -, % ..?*�t,;, ,- .,, '' .'�*,,, �,� - - . '.. _ I I ­�- " 11 Z� I IV�,�', ,-,.' , " I '� I - - ". ..,-. . . " ,�_,z- _�_� � �.v , I I - � .1.l.."4:. ,�­�, ']�­4 .. - ". . , -1 �!_l �- - , ; IT-"r, " ;.I * -f� , � - _?..�'.l .,",.. - _.. � 4,,1 V 11.-d' ,,� - , -, _.I - ­ .1, I I .I �. ,-�, - ., �A ., � , - .-- I - - � I I .��f' - ��l-i-sp. ­­ ,� , i -".a'' ,�,ty, " ,� ".;-�� -�_�.!,,,'. ­­"-� , .. .111, ., - - 4.-e . � ., ,,6 w . ­". ; r '�� IL , 7-1 , �,�.,L�­_I .�',, , , - ,I T . ,, , .., - -- .. � . ,, , .�.711 , , - , , _�,i� - - ,;�,� � - '14", . , ik �,"�v" ,'l- v r . v �`,��,��,,,, � -,,e � 7,­:­-,:.,',O�",,�` ,".,,,�'�' . . . _�:, 1". . - �k�f - - - , -, , `_11"I - �. ?11 ;1' 'I. . " . - , ," , -j, 11".f- .,.; #'!I- - , 1, , 4 1 -,--, Y I .,., �­� , : d " -". _ , :"! ". I ""', 1 4: � ,..�,,,*.,--, 1.",".." , �` ,�..'." , T � I L - j , , .." - ­ I.. ,��_;�_l o I. _. I f n ,x,, -o.- .�, �, � ",* �t S�--',�- , ., ,­ * %, .,,,l- ,, ", "- ;rl I. �, - '. Y- - ,, I 2 I I I, - - , - 1� ` - ., ", , , - '-" , ,�,� f I :.,. -.. '.�� '. , '��,Al:�-,��,,'.!- ' -" "' ' " - �, �fi I I , , "' �(, ,e ,, ," ,:�. L'A,_ ,,., "I�:,,_. - vl�,f, ��, ��', , �.f",A . -�� -�. _1111� �: , 1 ;,,;, , ---� �e ." �,-S. _� 1',Z�� �v , ,�Alt,",* '7�,:. �L't,�;�,i­,� " 4 '��,' .''�. -.r,,.,.­�� , , L--- -1 4; ,� -Z! 7 " I,-I , - 11...11, - , -� �,-, '%-`7!-,r,,,, f, -,;.;v �i ­-_­ , .i 'j .....�_�, �, "� - . - ;,�. _ " ­ - ',. �L".' '. . I .," . 1, - , �, ,� , 4 �, W�'.. - ,;,� ,�','.' . ,W. ,� v . , - - . . -11 ­ r,- . 't -_�I .- .'..'. _. - I - 11, - - 1. _ �, ." . ,,, : "� . ­ --�,w, ,­.. O',,L.. "" I ,� � ",�i� ­ � , '? " " ,, , 7.� , .'R . -L .1 , ­.-1 - -1 ,v 4' J - " - L��r,,. ., _., ,�,� , '. , 11 I .,,- , j, V . �l � -� , '.." � . �'. .�_Jpr__,­ ,--'"'.��- . . , � 1, - , ��, _,,�,,�','. .?,"', , .a, , kr�7.',�� ,,:�.." 41-, .� - .., ,, ,, , ,�,,, ,- - I�- ­. ,.,�, ,, - .'i". - _.tL,.. ,.,-.� _­ " , 4:',__�,;�, t V y_,�, ,, � "�' � ��­I z �? ,. " -, - ,-,. ;i o. ._�),:,; "r,- q-41 � . .t,, "; .. I I',- ,7 ,�'�--� I*�,-.,. #,!.".�,Z,;..�, ��_ .. - ' * . I:- ", - -1w. _�­,` ,,,��- . "..,r - le y '. , , " "�, , .,<, ;�� : , ,,_ l '; � -1 ,. . , � . I .j. ,,, . , , Or-� " " -:.; , ,� ,i�­ � ;"k-'s! *�, : ,7, , I 4. ,kl -�­t� .,,. . , �'.I I 11.u � I 4�1"" I , � '. ? , . ,., __- � , t I .1 ,�;,� ­: .. .,I., 2�, - - . -'T',". (- .1 1, . , , i '.�,,1,�',-- �1, , `-�`I- " ; - " ,. -i� , k.,... ­ ,.-- ..",,,,... - I"., , � ''y- -, - , . .% -,�, , ," .t"�"�,,­.­ I ir � j'�� - ,--,'- I'll ,,_'�,"�,�,T � ,�- , __ .1, . ,, I ,� " . ,;�<'�r L I ;W,,7j",',�":j . 11 , ., .� - , . � - ,- , .. - " , � , -�� 4"I'.,�-,�1-�",�� 4 1.1 �, - . _6.,Nt",.�� ijA!,".1 . �,' -�+,,,�,'�,-` ,"' A-- I _. , -� .I- . , .� -�',,5 _-L, .. ." I p , 29* I 14,11 I I- I�,�.,..:_.�,� -�,.1�.I-- .,- -,��. 'of I"I".I- "..,I- ��"le�- ­�;';�" -� __p"' ­­`..'�ijl­ , -f.,�,, -. ,, ,� ? -I.� ,,,,,4. , F,'�..__­ , , .� - �,�_i,� "." ,_ ,- 1''. r � �1.4 _ _4, .;m��,;,%.- e,��* �." .-., '."',I ;,.,­ ,% lj,�­_ _1�1�li.�_ I �i , T..'f*,��I..�,7,-",, " . �, .1 . " 7- .", , .- t.7 - , 11 A.l,". � P., .1 ".." �l , . J..� � " .� , , "',4,��_ 17�,q,`�­,-4,`­',-.__,-, ,-,,;-r f.,r.,­T I., :�,j, , I , "'. , . r'..",, . .,"�' ,., �- -,I, -1 I . � � . -:' -,_-,�';, -- - , , , , # I, '�" I,f� 7. 1.�,.� ',-�,I' ,­ I -1 . 'r� ;j�� _'. I .�­ I -_7. . �, V_ . '. " ,,, - " . 1�? p,L- . V- ,I ';�,1�� U",I-. . 1, '-',-,�,','­" '.!".,',,�,"'.--,�:�,,�,_:-:.,-�.�,7 ,, '4 " '1,� * ". - � . - -1 . , ��,7 , ,� . . " � , :o",- j, -- �- -,,.,, ',� ,.�,,4%,- 1'�, �. ­:"��1. -f-I.j�", - �-�ll ­*�-7�i�, ,­­� �,%,.�"z,�T�4'` ,i,o,;," 1�' .4"t ' ­. -", , . r-, -,�'-� I� .� ;".r I",T'� .. � ., , .I , I -N,,, � ,�- . ",, , - 4, -,., ;.-,-21 j�,* -''i �, _, I , . . . .-k,�.*, - f 11 �'I j(�".i:;,, .-,yo . . ,4,� ".g L . ,-L,l, _ '. ;-'1." ,�,"�;',,_ . i II "�',, ", , . L,P . . � L I if I" , . ' I-"' _�­.,,IL'L .1�r I - . .. .1 � . -�,"",, ,L4� �� I A�if,�, . _1 �l w�l- -, , - V"--,_,f I . `T� - ,�,., r�;,_,,,., . I -, � , -: , , ­_- ," ,�_r � - 1, -I'I_,_ �, - - 'j , "" e"j, . _ 0 . __ ,,,, ­ - - ­e� - , 1_� ""i,"'.",i _. - ,, ,-- I ., ,�"j ,,", 4, r" "'i L -�� � 'A� - - A.,4,_� -k,_�I - v � , :W 11.-I. ,-":, , , . , I . I - - I ms;�,.Ir-i; � � r "., I " , .-�""... - T, .-,. el. -1 , , , , I- ,� ,e�,�, ,e f ., 47 �-;�,- . - - ,. - ,- , I - - � 'k , , , - 2 . �_, ,,I � " ,, < , " -,`- - - 'r'"'�'."' - -0 'L' " . -.;'_� . ... ­ , , t-j" , --;�;�� z. ,,, ,.�: -, � ,,4�-._; '. . ,� , _ . -1 ;.,..1, -:�,,.�,­,,l L , , ­� ,- �, , " 1, A . t,f , � ,.,I I 1: -,4 , . 41,� .f 111- I 1,,.,..I I�� �__, , ",,,-" ­'. -�,�'e%��-"1.711 � I -1 �_;(��4, .; --,,. 1 �,4, ,; � , , . , , ,­, - ��., , � " f '.1-1. �- . 40 . , , , -I 1,,,�. ,. O I ,,",,,.,:,, ,�'�,,,� - - - ;, '�� ,�., ,��, �-,.,.,, , - ". - I i,­,'.l_,l. -"�,. . . ,� _,�,'_-, ,Y I L - -, -,li,_-,--,,,, ".... ... -- ',A�;, �-,. - ''X_ - - . - t ,�,�_,�', .. �, t_41�_,-�J;r I , 0 'r , -1,�l '. -,, -,�,,, ., "';-4. . , �';.4.,.- �_' ,.,�J, , ,-'-A- ,. , -­�� -kl' . Z .. - -., , - � . - - �. . ,�L .�,, , _v I-I ��'-'.,I'-"z Y, ,-, , I � -,7, -"r I , ' ' �I_ - - , : � � I� . W"11 , 45,,s �- , -,--.;, . f, . I �0, , 'r­ � .il. I­, I .; .i.I& ;z� , ,-� .,x - �� , �;��.7�-q-v, - .�, 7,:,<:�­�--;. 4L� �tl--_V. ...��,-,-�..". .",,,, � IV - -4 7 . I ' I - ", I �. ;�'.,-T"!,I�;1. *... --,,,�,: ��"'i",� , ', � L'�`,'�t'-'�L i��I� ..T!-,7- - . .1 ,41'��tb�., � -O*A. I � -I., � ,.,,�,.- ,.,." ­ �s ji� ,w . 77' �,, - �l .- )­ . - - . . , ,� ,4"," -L �', - Z,"'�' , . ,, , �'.4.­ "'.. , lw , .11" :,�.V, �� . , , ,L,'.4 , �..,jr '.. ',,,,, . '�", - �p , , , ., - ,, ,-I�1. -- ., , �,�­ ,:,, .- ," � -- . .", ,�. ,, � ­-,�""A`­-�, ��,"i",;�,,,­� .,. k,., � �" - t-",", .'-.,-"I ,- .�i �� . , 4 " .:', . ,I .�, . ;� '.1 I . ,, -. -,,,, ,, � ,­ 4." '�_!,�'. ," , �I�'_­ �, �­ ,I_ ' ­ -,." �:l - j` ','�..�,�;?%-' tf%J% -.' 11*1 A,._. .,. 1-1 I.f" - , �,'i - -A,:­ ,,,, . - - , -I , , �.� -74, �� , ,, I ..', 1�7��,L�,-i;-,,-�.Le� - ", �%�,� - �,�, __ . ".C, ,, 1,'I ,� I . - . � .f& p I . - I � , ;, '' �. , 1. .. .::,� . � , -,:- P,,. :-7, � , ..,,I .� �T It', ,,,,,��"4 . �� I , " �, ,, , "., , . � '.1 -1 , -��-'.., ..- ,-"t,l����tr- - .1. - ,� T/­± . ,,, I , ,:. -, . ,, , .I I,.%LkL.f .I -.�,,. I .0 .,.,�'.- -, 1 , - ,�,-�:. - - ' '' '. I - ' - I,f_' t. ., ".c" �", : , - , '_;' ,,,.�--'I,".I "t-il 1,�� 7:t;:X'.i, I ,,.-,f_,,,,-1" . '.'., -�., , -'11 , �11- I. I- Lw, I ,� . ._A,11 f . .1 � � C, - .��,_f/, � . . �. -;��� ��j,v�'T_i�',,-,y" - . * .1 - . I �� � I.- , le�. )f - L ...I _ � -'r I , ,Z��I� ­- �i I � , ,. - 2r . , -�, -I --";�, ,,- ,-. , : , ._�f4�, !,4- '. .. I " - I - - , , , , f 4. , . , _ , � , ,�,-'V 3 .Z, , � - - " ,a- �r�L�ftl ­ -il I� I Ve -%,,� , ,;til ��.'.,�,,;," ! ,.k� -�-',� -, ,,t?.1 , .1,". , -A,.". - ,�, ,",­,­ ,­ ,�i, _. " �,,',,-. �,i�,� ���j I "..,- ,. I ., -7, .. .pl , , ... � _ , _ ,�'' . �r . ,4,- ­­­ . ��,,e�..��, f:�',� ",A,e , �-�- _., <, � :r-,.��,- Af�-.� ,,� - . �..i�,,, 'f� , .�.......-".;�­:l � , , " J.��- - - I % - , ­ " ..� - .'" " ,-��,- ,; , I ), ,- -�,,�:f - r -� �T �'� _� '� '; J- ­�­ `-L"" �17 .,.­,­ _'�'�_ L - , T J� . , - Z_N '..1,, � .� , �� - - . I- 6%"',"---z, I, �.- , , - ,,, , , " ?'", ,,,,,--, . . -,;:,-��, ,�,;� �-," ..f �, .'� r-,, - ,� - ,.i, C, ,��,�� I-�, - _., �..�� � 47,-�U-,-�: - - " _e 11 .,.I . ., � I,kl". ,, " . ,,, ;� � . - i I "', ­' ".,, , : � , ,-,"A, � - , -*�, ".I," i - 4 '.I" --l' 4"�� Z .- - . . 1. -' -�'j' ._L , I -.y ­ ­ - I � - , :� ,.'- , .;, I I-"�.,....... 'L��, 47', � '.I " j,� ..�1','. ;'�, - ,� , -. f� ,., , 7 Ic 1:11� � I I li'. _.I�,.'­7 ff - I ,".r: I 1� . '��" ,T..-,,;�,�',:!,�4 V.,'i�:� 71 ;Z. _01 I",�I:l'I T r, I '. - ", -v- , 1�,m ,­ .r,k;.A,,,.- . .I.,�-�,' ,,-,�L.f,,,.,",, .1-,�,"', -,'-'I,, -, ; T'. , .�. . �'.- ,;.1 ��'" .., .,� . l �, ... -,', o �, .�. I �. 11".1I,4 1 ,��',!:.', I I "I - -.L . ,- , L,.'. : ­ ,. _,L.4'. -V"" _'I � .' � I. -, .I. ,.., - - - , - , ,� * " - - - , � ,; . , _7�.", _j, , , ". i�,, . , -�' 1. � ," , �,, '. ,;. . .1 _-ii -, - . , ,-,- -. ,,;_7. . . , . ., , I I j , ,., _ � '. - 1. � .� j", . 1�,.�, -,-.., ".:,,� ,I �f-. , I�,4� ",�,� , .) I . , , li ,'_� �i,'I.� ..."r, j�L.'�'.,.,­�;-,11 �, "A" "., I, ,.I�, . -'I - :1 ."k. `�,.,. 'r - , _ ,,,,,,,f -I.,�"' L .'.:. . . ,, ;,t, .,_�,li� , 1�� 1 I- -1 1-;'. _ '. ,. - , ... - .. "L -111, x-_.,.- . , ..rl I 41.11. I-� I .1 .. . I . I..... . , I.%­'�.I_. 44 . ', ". " 1-,�x` ;-��,,,�*"., 41 .. . �., I" " . . - . ". � . '' ,'-,,� -� -, ,, " , z 1,� - -�, ,, ,r"k , �� - ' � ­ '.r � J_� I , , ,� " .ry-,-��,'�,­ , , -, I, -,.-� 1, � v .',% :L, -I "., �� , ,� i�­., , " , '4 - ,e r- . ,_, . i, . � 11 - I( , �-_; P`-;',:,�",fi -�,.�I­�,� '�,4 -".' j" v, - - - �'- ,.-�. �", , " .11 I : . �. _. ��,I,I I ;. , I-'�g �-,�� _: j. - A-�, 1,.,� -. �,+ - 0�� z,..,,� �4r'll L�'�_.'. - ,� � -I .�fi.�V*l -. '.1 ,, , , �"';C,;,4, ', , - , - . , " . , t,,,*. i �,,"r,�_'---," , ,,,,i",,,-,� .,, ., -, .11 - _��..' eL, � ,,�, ,,,,.I��,... _;,-, I I - .. . "V ,,l. - ,, .'Jp, ,i", -­., ;`, 1, ., , � � ., . ,, ,- ,l''. - _�'.. Pw A.Z.1 J� ., r , f:�,,�".J:; I I ..A' "'..,.. ��l,.-. ., . ,"I. . � I .. , . - � - " .,a, -.. ��,I g . -. , .1 1, �Y., ..; - v��'11.1'.� . . -', , L .1,. . -, I I I ,, ;�k ." - I I _" , ", .. ,i,, - . , eX�- - -.,",I�. . g, 14 ,,� ,, i I;Li 4 J'. , ., - .,�, -, , , , , ,4�*f.­ ', 7 V*,­,,���,.1� *._',:�;:�, _;�,.', . . .4 "q , i?";-, _�- - ,.,, ".,47.- -P -, - ,, ��"�4_'a�,-.,r­��;'", - .r �. , . - I , , _ . ",:. * i ,, .;�,­T�. ,_ -nA v*�. , . I -",". , 1,1.,,, � , _. ;_ � ;l..V , ��­ .I " f , , ,J, . ;....... ,.r , 1. � , _�.".".��� I� I ,��. �";�, , . , " '�I_7",'� ,­_L"­Z,��, , 7 . . -, . , " �, -� , - , .1'.. .. ,.' ., - " , , - - I I .'Ili. .. -I '.1 ''. , -,,,��'." ,��',­'�: �' .,.�, ,",� �".--,,,, ,_r , ; ��.., .­� ", - , ­�-:'l � 1. , . .. - -7 '... " , . , , -, , I , �, _��,�" -�-,:,I � ," - - ,.­,�� ,'Ci """yt— . Io � , ­ 1; -,i �-��4 . 4�� " , '. , '.. " ;.i, -- . i . � _ V , !�-4,)�,.l,,k�..,,o+., . I ' ., 4 - � �,�,,% , ; �. , I . 4 .I r ,­ ., . 0 IR a.-,;"1.4.1$f��- �--- ,P_s, ',. ,.* - � ": ­I - ,� � -,,, 4 , I 9 .A�, L'� � , ,�_ . �,,,,4,,�,�.�e" , , .1 .�­/ #"-. I.,�i T A _�-.,::- - "I 'I, � - � , .- -- , - - -. 11- , v�� " ,", -, � , .-.,- . I �14._', I - . " - 1 ., � , �-:-c-" 'r."." �,- , , .;, , '. '.� . I - - - , ,� � .4, .,� I , ,F ' - , j ., , - ��'..� ,� , � � ,, � � " ,,� , � :.. , ", --,�� .,e , � , I r,�� ,-�, "v 4, �, . . I � , -., _., --_1_ .1�t I�'�al. - � - � '4", " .�*. ��',.'Z:-� ,,.,,�_:� ,,:� , �,L I �." ,. ,,_.,,i �; ,;,�, , �­ 1, ., -4. L �" " , � - -,, '. ­� ­ . .i. , I "" ,.- � ,­ ., ."I .1, A�.W,_'_�q,- � i I �Lk'� , -_', . . " -_ ­- , "� . ..�, - , . I I.. .., .1 ., , - - . , ,,,,�'..� I " ._�4`,, . I'l- �,, , , � ­ ,,�­ . , , ,., � r A I ­:,.. . - . -� , 1 ll._. I�­ -I �_.� 7c� I .�p ,; - �,� x ,',-,,(",,,', -i, �, ,i .-. 1, .m ��*-�-,- ", f� ,�,�, _*.,I", , � , - -.0�l ?,,, A, �:� i 1*'�l :71 1,--_ �''.1-�l�.�,*" �-',- �,,I�, ,, , �-,-. . w"I"," ;,, ­ I". i�; t� . . - .. ",-",'- .,�4'o- "'T 'o , --y ,":S, .p......I ",:, ., , '� . �-, , f,'� , �f . .1 " ,;F � ; I .I I 17 -� .. .�,;, -.0. ,'!'� ;;. _�p - I . . ,Y�.. ,,, , , .., ., __-4­.,,,f�- ,.,�­ , .�,' !I-.1--.;"., . -,:,r,-- � 'I I__-1 I` '�"'�_�L 1��"-f­­�_ 1p'�',� I -"-, , I . , - �.,,�,_., �;i_ I -, ,,,, - �l . .�,r v.,., ;1. , . ; �,�. � li,�-'.'P, ,, .1, � _-A" Y.- L e" ;);. .' ,; , - I . . , -1 I_t, - � -11�'�l - . .,. I . -, 7 11 , I �l ,� ,*� 4 .Zll),J-�, ,#��': �:Z, � � , . � � '70� , -,,,,, �,, - �, �',"�''..." ..,.-, i� �, ��l .'.,,"�,�,A , . , . ,, - �, ". , . � f.,�__% , - ." -. �_ ,'.'. �- -_ - �.:�p- , '­',.�,4 ; ", .,: �- " , . --. � I I ­ � 1, ,1. _ " � - - - - �0� ,�`­,,�, .n V" ,,,,, t I - . . �, - , - . ." ;� I ,,4 11., . .. , I: - . !,�,,% �� -1"i _ -, .r - � ;,,'�.,,��, , .�; , � � _. '' _4 . , -,. �.9 . � , .- ,�, ,�, " L.,;.. ,., . ... , , . , ". .� . I .''.. � � ", . .1 �'l -ILI". ' ,L�' - ". -", -",e�,. ,1"��".,�.-� ,",, .; - .,, �-'.," ,; - ',� - -- - --., - '..-";�, -, ,;. . , . -,- -.1 ., I ,,­ -, , . ,, " , �', ., .w . , -"., ,.. ,r' '.- -A , " -wv, .. � ,i. . �1. �� 7,1. ,� � - � I, I � .i" , _ .1 ,,� � _ ,,�';.�,� ;, � " """4, ,,., :.� & � , 1�I i�4"1 - - " . -�, r, I . , ,;, .,; �, ,� � _�,,, , .� ,.,, , '. - , I , , L.I . .�� I., ,, i � �j�-j� .., '.,.�� .�,�,­ _- ..�.4; ..,'_�e I-i" -1; ,,I ',1_ '. ..,.�-" rl- I- ',.1 I)' ,"� . " ., , 1, .X, '4 ., I, ,, -,�,:"_- 1. I .. ,, .. , ,'. :� ,� . i�f�., -, ,�,Z'-:�"­ � ­` ."�: I" . 4 � - - , V, -, --,1, , - - -�, % "r.- _ "�,.�, ',� ­-j'.� . .. .- .';,, _1�I�� , -, - ., w,,l�,c J�!, ��- I� Irl ",--­­ 40 4 ,. . , . . _ Z, ., .."�4 ..� - " , i ,'.". *" �,, " � -.� Y' �'., , ,.T t�.l, �_ ., - i ", _ ., ,,�L, �'_ .. �i q - -,_-l"., I I �.�­ ,'. J 1, ,� .�; - -4:. �U4 3�T, f�4 ' - -, t,�,_ , �"-*,,,,,,,.: . I - .I" ., ­_—, ;,­'. " .", I I � I -1 . . ,'I,",,"':,_t�-" � I - I '� L#'. r ,.�', ., ,_�L._,.,�I � �_� i .1 - ,� " �' "A, '.., -,:, - , ... , ,?�-:�4­;�-- -, -,� ,, , ,L, .- I . Ili ,. �� I...� 1, -I. ,I.., -,;,.s ,, .� I I ,. . "� of - � --� -I, , , ;..,t r,"', -,I .. , .­, ­�,:;� ��",C� J.�_.,p 'i�.__.' �� �_ ,. �!.'. � I'L " 1;;�.. ,1�, I I A - ,�, j�, , "-�,x . - i �- .��, .. .�� j'".,.,�-1.I . V �,'. 4 ., .'..�, .,�, -�,­­ A - "', ,i,, � "�r, -,� ,;' " " . - , - 1 '7 , - . ,�. , ," - � ,�,., 4.'. �-, " %­-- , .. , ,',-.-..1 � '. ,4� , �-,L ." ., J .. . I . -1 I ,.,- -, .t .�� , - ' ,, .A,-, j",, 'j" 1C�,;- -�L�--�It I.,!,;��,�'­�I,_,�.-�,�'. V",�"I'�,,� :;o-e " z ��, - , � , #:, ",��, , ,,, . ,'.�- .1 I, 1 L* I ,, " - , , 1, -,- v ,"l,j - .,. �� - ,- .� � , .,.,','- " ,,, �,� ,:. , il , . _ .. -- , - , .1, " .I',- - ". - . I., -� . . �11 ,% �- f I,",�,* " . _.. , .', �a -� I I.-I " 1� 1. __ .. ,,a, ,,­,�� , ,�!;.L , - 11, .1�'.,,T �A.. ,L,. ­ � # � , I -, 14, , -,V' - �j-".�%;-�, � 4'I" 41:, �'�,�`,?�l, , I ': i I � _ � , , $�,- - - r " ._� _A,'��.,,t ,t-_ 'E" !� J, I I...- ,�L , f 4 . . ;I I � A" .j, , - . , . ,, r ",r, � - -�'. � �, . 11 .� � , " - . , � . �, , I � I I ",�-'e ��., -�I"� ; �, , ,j_-",."�. , , �f - . ,",�,"-f.� ,,41__.,.;;" ,L_ I��'.�,- �­'_ ­''�,- , " .� .1.I-�,,,, ,��� , -*X�, ��, -.'�-,, I, ,, - . 'i i, .." ",1, �;,_, , . I ,­ ,­ - -, , .e � !1� .,;, 4 J;,;..l , ., .. .. ." . , - . � I,. � �,;Aq: �; ,2k.e, I.. - i.'.-, ,,',�� . � . , , , , ,.ql ,�,: �"J� .'. -,.�. v-.. ,;, ''.m��­, . " ...V_ � . -1 i '. ',�., '� ,�' ,;- ,,- ,_- .'. . . , I .. . I�l r.- , -.� "If";i ..;V , ��., ,,, . -.1�I .t �­ �L,Z ��,,.�'�, . "", ,;,-:,; ,.,,� - _ - �"�_..,�,�,, "i I . j, " "-.. "i; � . ... - -4� , ,.1 p�, .. �,� , .:, - � .:" .,, . . , , . . . I f� ,. I. � ,_ 'e; . , _,­, IL, I . , _1�'. - I I - , � " .-.1,.-' ._� ,, . .:, �'� '',-e- - I � . . , , . . , � '. ., ,�, . �', . ­ ".'7 ", , , 1..;�', ,I.. � . ... , �. . - . . . , . $ __-�­Z,,e,�:,A ,��.� ' ,. - - , 1�-1�f -i ..0- ' 'L'I . ,,, I -,.1,I I, i , ,,- ,- , , . . . 1� ­1. :, �,�'", . .1 � . � . .;A';"11 I . " - I - ... ,�,, � ,, , - - , . . .,, I ,- I . , ,:-, j.��,'. ,;,. _:_� ..-1 . I , � -,., .. . �,,,11, I ­ � i.l.",I 1-1 :1 ­,� i , .. -(,)r '�� ., .;,-, '_e.ji I I - --:�, .1 - " , , ... , , - , , , 4,jf�-`0 -"- " ,,1, -"- � I ,,. ,�. v!,".m I. ,j ��, . -, ,-,.,-_�- . - �','�-,," �, . � . ,-.- ."i .� * ,�, ,-*,, ,e -,, , , . �.- �, -� , , ,, � 11...,�_ -4- "� ,1.�.� , , ,-,., .�`�' ... . ".. . '. . -1 I.,i �­�. �l�'�o .:: , , ­,.,44.'i% , '� L %'.:, " . 1 4�-A*1-'7, , I �� , I _._". . . . . 1�1'� -, � � . -7 I., :,-, _­ I , " . , . ,I I I I �.� ,�� .1 #4 al l<-; ,I I � A;."' ' .i I z F � �'; , f 4 -i�_: ''.',4 ,e , ��,"I�.�.�, � . . - � A _�_?., .oI 7� * , , r, , � ;1�- Z , ­" :.1 ,,..4.,Ll '._"I''k._, .f. , 4�;_" . ,�,, , "i .�1,I-, I,�.� , , ".,,�­I � , , , ,���­;­,-'�, , _,.�1:",�; , , " ,5,.,�'," -;'�._ .;,. 1,-I ,,,, ",- " , ., .�� " ��1� , , ,�4-� �pi - . 11 , _;; . -,.4 f, � ,; . L v , ,.,,. . , -"�.�!­, ",­, xl�­ _Ll-' "". - - �,r' - . '. " , - 41" ,7.,v ., -., 4 tl,- ;,e, , , - 1$ - I . ,.""-­�,,;�11��. ..�)�7 lal�;'.-,�;_J, -I" � -��- -, , , �'.. ..--,'. �e , - I ., . I � , . " I ,' -�1� .,�..�l ­ ,, ,,�,1'1�'x , ,,:, , ,., I , �, , . -,,,' . ,".1 - i . I ,. � -, -.. � , _., --_,-,,, ­��,,,., ,�� . . I . - � . J; �, __ . " L .�..­�"_,, 0�11 y � � �,I ", -'-� �, ."r - 7 " 11 ,. ­.:, - . . '-, � , -11 " � _� I ,"., I e, . , . - , '.. .w v . ., . . , -, -, 'A. .- I, , ,�e�I ,� ", , . . ._v , 'r ","""m � - I . - . , -- - " -'�, , - --,''�. I . , .-, ,,-. ,�e� ..I.,.,,.1 , �1, 'L -,�,�A . � ;,.,,,, , , ,� - "',� ,.I� .�'. -I �� �,m,-�.,- ",­. .. -I - . I ,.�, l.i� , -,A'.'.e,. -C..� -V , ", . ,.�L�, �� ., � - , I .�' -L,- _OL� tl��. -,�kr 4 ., ,�"t , �.f .1 -,� � I. "I-` e L "'' - "" ';. 4 t,, ,- '�: ­ - , , - ,�., . ,I ,-� , 1, , , , .., .. I� ,, I e- ,. I `Z .,4 '. ,4`1, , J�.'. 4, " , . , ,��,,"" "� � i ,A I. . �.7,;­ -�,, I ... .- -I-- �l , - .,� , '� - w,�_,4' : i-.�; "�­, -I ,;., .-".,' !�,- 4- t 4a , , . ", � . �, ��, �-,.:!�,-,,4;,,, - � I- . , , ,.,' - � , ,- , , - ;�'__-,-, - - i .,­ -, . . ": . , ",, - �.".1,," -, w . ,.I..,., '. ,� , ,, , , ��. I -�v,� I - ., � � , : , t. 1 ., '. , 1.�" , .14 ,- �, w" )_ Z � .,L,,;-,-.,A - - , I ,�.0 t �" - " �-m� -1," � _;,'',_', ., -.4 Zi, ,f": -,,, � :,�-,-- .. ", I." , . .,��c 4"'' . ,.,�..; ,"�,�,-,..�,_;'. ' ', ' ��_IL�'l' - 0 `-_�: r; ,. " _�,I _ , . '. ,� _. , , , , - I ..;�...A..1 ,'.,,, ,�!� -,,�, ,-.P z �­­ . '7 __, "k ;"' " "'" _` ";­:: , � J - ,,,, ," � 4 V, A."'. ;� i. ,-,�,,�:,-­ � ;l - . , . , . f",";P ,,,�. . � ., , ,.I,f, -, ­ .. ., ..,. -, , -, , .. , -"T � �" J, �,!4 �­ ", - ol ,,. � d'.",��- '�­ . _" " ­�, , L , ,V11, i7., ,t '! -1i t%) '. , � ., . �L _., , , ", - , - . - ,.;'�'.,.��", -- -, . :,_. _,,:". �X _ " ',;�,, " , .I ", t ,- � 11- 1.� - , -, ' L. r ;�., - . ,.-.-I, �;' . '�v- ;" ,�.,I I . . � I - - - � .- ,I, .,.� I �'. ... . .,I , � , 11 ZA !,'�­­'l -Z .,I 1. - - t I":,,,�;,,"L�-�, '.1, 't-4, W - ��, " - "* I -V",l �,, .� � ,!:!.!;;� - �� -.,,, ,,.,,. i-�,�_ ,_ -.-, 4 1 ;",-" ,�r Z,;,�r , ,- I I.,. .� �,;"Vi " , I', I " "-, . , ,."� - , - - I _,� � I . . , . , ,"I � , ,a. ,�. .. � W�,o;� ", '�W,,',�I c � -�I, . ,��, _ , .�,., "- " , ,,,, . , I .�p , , , ......�­; ,�:_"_T ",. ,L ­ , I� I ; - _;� -1-, .�',, - ",�- --,I, ",��, '. : ", I", �, _1-, .- �j 1... .,- , .. , - " - .. . . ,.�' . i. '. - .,, .'.., ... -_­, - , , , ,, x . I I l< I - i ­ ''..� .I . , .:� , ", I ..Y'.' _�"��,,,,',,,'?,-�­,-�. �7�2,� wf ,.,.; . I ',LZ,�, � :�, ,,v 7" ," -, �,I �L'e'!i�:,. ,.�, , .- .... , � �,� - -,� ".`:.�,�- � - ,;- , ,.,� .."," ,,,,;,,., ". L I , -'r i,. ,;7'; .­,;,;'.'J' � ��, * , : ,� . , . -,," .- , , _�". 1. �- - .. �4 R, k-, �,. ,,-,�: ,.:.�,%..', I " -I" I I.', %�', 0-1.." ., 1. - � , _:,�'.��"' ";�",�", ,r.; .,.,-'i'l.,,,;,�, . I,- 'v . F'� ,�, , L .� N , � � i- , I . t# I . ... .', ..,.- , - , � , , ol, " ', . . , ,_.- :11 . I . � 0 � .� '... ;l I��-,-I �,-l-', ,�,,,,,.-I,,-/ ; ;� .4,, '�) . 7" � . - . - � .'. ,,� , ..,,, " , .,. --r- �I..;.11. ,- �-� --L'-� .."'. ,,,� ,, � 1-,, ,, , ,, .- , - .,,� � ,�, .::, ::I I ,�4 , e. � I* , � -11 �/,'. . ­"., I . � I... . . iry ,, ., ..- "A I- I W ' ' . "r i, , I., . ._" . . . -� �. - P" " � I .0. � ',L �-" � .I " , , �,"l'-,, ­K, . . ,,��,�',�;, -­" -, . ..I ,,'t"i,", , , , .. , "i.-,.L, -. `�; 'k , .,­�C­ , -."­ . , _ . . ,.."':', ..*, , .. -'i,1,_.��-,,, -,,--�,�".Il , "",.,-,'�� .1�­l 4. �e" :�',',,-,-�,� ,;O, , .1 I . I , , �5,14',t4,4 , ," � . ��.;Z,t. . , ,�., ,,, ,,, . � ,�,_.­, ,,�,," � - � -..,f I ., . i� . , , -" ��;--,I�',I �*. ., .1 -.z j"-,-4 0 P,vt:" , YI:,,�-, .,, ;,. ... - , I 7, ,�, , , t ��, � '.. " *, .-�, 'if t> . �,'. 7..'�,� -e 41:i;�4_1 " ,.��_."Y',�,�k�,� , � ; 4 . 1� "K _;�o ."`�.�,, , -- 4 - ., �e ". � -," - , �. . - . ., - . "I ., . , .�-h-�,-.,..A � I � i,---, ,�.'.I , ' ��'..,'L ,, '. � , - � ;: - t� - . .,;-- , . ,,o, 21,4 i,.-,,,,I�,-;,,�7 1� .,7,,,.� ,�� ."� �'..�'�­,."�j ��.,',,�,,�. "��;., �.�,k`�":" -,v� -. -- ,, ,-,_ ,�,.��%; r � 7 'I, 4 ,". .�, 41 '. , " , ,� I 1- .7 . , 'L, '. ,f ': ". �l,.,�; ", . � �-,��,. ..., ,",, I ' ' , . . ,�- '_L, "9" �, I . :� . 1. __ ,,� - -�,��_�.:,_,�� .'. . ". 6.0,�� ki - .t"" -vl ­1.t.�L,t ."..",,," - ,,i�_.'� S,� - , . '; .,�:' . . .e,:,�"; , .I .�!,� � ,�'. ­< ..� #� L��., I , w" '.".L 1.�,. .,�. ., . , _� - -,.,.'L .'.' �'r.,.� ;-- , :.4 f" , .4� ,"L ., , i't, - '­ ."',V 1"' . . , I,,' -��fe- . .. , ­�. - 1,., �.j ,�. , ., , ,-�t..". "gi�, � ;,r, ­� �,."',-",'�r P", "�-�...: 14, 1.. ,-�l�, C'. r " ­��,'� ,".0 L ', j 1, , '" .,'�. 4". , �4 .1 I I -I-" I . ,,_,:" -,,;­-� - , �, � � I�.,, . - ,� ­. . -W., "..�, ,z I '., f, ,4, r, O - ,,.; I , , ,. I. , , ­I,. I + _ 4 �� ,; il ,., .,. s *��, , - ,� I I.A' ,"-- ,.?I L. ., .; .�...�l.,.".. .I.I- � j . - . . ,I­ � 1� , A� _' ." ,"'I ,e,,,- , Y'� ,:, -,.,� , ," �,`:�,I , , , x AL � . ,7,. Ij ,`,�,; , -.�! ., , .4,�,_ ,4,g , '. " , . � . . .� .��I I .- ,,�,4 I ,,;1,11 .',;.I 11 "�. , � - , ,., 11 " . ,L , '. d ,;. "". -1. " . . . . I I ., ,,� .- " - - �, 1� . , �.�, ­ - . I .. ild`I", - � I I �:�� ,,, ,�?.� ��. , .�.,:�,A ,,,�,, _ , - v ,6t� . , ,e , , , ' i ,,,,��: A,e "': ----k' _ .,�4 ___ _�,_. C,oa, P��-; �*.,Ov-i,g 1 4 X, . "- . I . I- - *_", 2�. - 1 , 4, , � �; _�_ . �n .. ;, -.71 1 , .� . 1 . - - - -_�� ' , " 'O'L� ' �0 "-'- �,e,,,-,;�:,-�,,�,�,,�,1',' ', - , " __,�,�* ,� , . i4�%,�. is I 1� - - `1� W", , - , , ,�,, 11.1 14 . - �'�' ' ,X-,� ii',_-'- ,,� _��-T'- -7- ­ ­"�','/.�;,_. . - .1 � i -� -, : ,� � - - � , '. , , I". L,,a� I Ir "_ ,,�l I ",I "-- lk .1 Y. . � .,, .11.'. i' ' ��­ ;' L '. . . I .�_I,'�. , - ,'I,,�:.� � cv-�", ,-,7,�,j�,.�'. : ."�r,-7;.,---, ; ,;I".I.. � g , , , - ," ­;­ ��f -0 - , .. "., --, ", , .. . L'," . I I . -1 ... i i,�- ,- - "' ,A � ' ;.;�: �, �r�-� Z�.-- " - -r_4:I �,.­­ �, .., L . _ I-11 I . . �,�� �;i. . , . - v - � , , I -�,'.."'.�,"'!�,li-f�'e",�,1�-' x ,-�7' r� , _ , .. z -, I �� I '. .." , �, �, * . .- � _: .. .. tj ,�'.,,y , . -,�, , , :,f . I ."1� . .," . . . ., i 11 . -�-,,�­ "- .,�, L.� , �.- . , le,I�'r , L"'` 4 " I 'A',�J.,��j,.?,1 V. f . - -��� , .1 .9"' ­�,' , "it ; �I, . -4t___P*l.l� -- � �� , . - ,,- j. .,�'.,-1��­,.- ",:,.-.,#''7, :r I ' �,-­ ,�.*" ,.��-� I�_. ,�, If.r .. '�'. , . . .. - - . . ., . .,._p I ��. - I li ".,"� - ,,I..' .,�. ., ".,1,,:, .",'��--,, " �".­',- A- , , -_11,.�ll 1,,-*.7 11"�- ,- �: ,_�r, _42 ., L",4'.. 'o$,;�, .,-,V, , - r ., ,',,-�", ,4;- - �, .� �, . " . ." , ; .-t�1,;,-. --, - L,- , _ ,� , , _;..."'.�'� ',,".,-,,�,,�,, . -I '. .�l­ .. � I ., , . .11 ,,;'-�L'�;'L`-`� - ._ -1 1, " , �# --, , " �., -�7 �. 1,-l". . � , . I .,e"I T,I.1. r- I','.� . r ­'I.. " "' - ,L" � t-:, ,ko , � �%�, �. . - . � ,Z� -_ ,,- -.� �- �-, " , . , - ". I ,,, � .. ,�, , -�% I I,- ;%­,_$,-,� ,^ ­ 'I-,':.,-"L;l- :,,"I" "17;.zf�� _�;,�,��'."',"., ­ . -v­�'t, a v � '. , I . , ", � .�­, ,; " . _.� . � � !. - I,,q ",_.� ",_'"_. ,`P '-.f,,,, ,,-i" ,-";, ,,, ,-,�;-% " , , , . I, - , A,.� ,­.",.,�_ ;1'.",�t 4- t, . - - ' �jr, > ,��,.� .. 1. I. _. �- '� --� ��. - I I 1Y,," :, �-.i .; ,-,�..__Y' ,' � .'.�.-,- I-4,"* �-. 'g, ", , -, , - ,-,,� .. �_ �V: I�._4 ?,.'"" ,�� �;,I ,.i2.��_�.�_�11'.!,�,,�­,� �. "',-,-7f - ,�,� -� - I., - .1 . �, e,I,, .- - �Z",i�5,, ;-�.,f.?";�. ,q.jL. �,0 P,, ,'�,-z , , I ,..11-I , T.I, _- 7..",�.,.,. . . , . 1, � ,iL. " - ,'i,It I. I,V.k.�_ -,..'.,�- , ,�,�,,­.;. "- - . .�' ,,�--L.t� '. . 4,;-�l�. :,,,,,�, .ril,,. , . _ ,..., ._. ",I.. . 'k, , . a . .,-�......., , -" " . -;T' --W,1., I.. . :,,;��.;�1,11. I . 'L,4," ,,,. - . . - - (11 '41.1v".�,: ".%�-- ,," ..,-f, " X. 1%, ;�' .�-.p I:., 1, Z_ ,­4�.,,*11 -, , 41, ,., - - , -�,,�,4*%, '_ .� , _'�de" ,,,� " -�, � , , _ , . ,��;' �?..",L. . . . .f, I"i 4�;� , ", .4, , . , ., -;� ".,,,�,'.I., 1.L I",_� ;, -, ._ � � -, I . ,.�� �k - . .. i , , . , _, �,,�,�-, � - " I . " ,� 1-4, , 1�, J% ;, ,"' ," - � 'L to � ---j,�' -, ,'­�,"` �1� i��� ,". �,,�,,,)%�% ,�!-�' I .", A;- . 4, JR­." ". � ,,1, I� V�,""", "r e, - . - ,1, �'. , ,;�-::.. ".,,Z. ,�_­�_.4,,, - I I - " - I . I -,. ,� --_�- �,,�,-s�3.",,� , �� � "'--H--"",'�'.:',,-, . � .. ,.-";,,�-��_�I .1 .I. ..�I 5z""', * 'f.,1�7 , ,- I i,�­ � ,_­ .,t � *"� � , -*.'L,4- �. , ',�,, ., - I 1� ill -�� .., ..- ,- _ I _., � �j j, '_, , � , ,, .� - ", �-�.,,4,,;" ;�".- I.,.1 -� I z.-4, I '- ,- " " ,:�,.T,,- ,�4 � ,,�k. ,tL ,,,�. ." i.,,. . , � "���'�� "� . I , ,,� , ,�,,,, .- - .1 , , , �_.- , 't� , , _ _ , � , ;, . . Ir I - �, .., . ..lr�., " . .I . - . "'.. - I I re ," � �, - ��. � 74 .. ,,� ,_ , ,.," - - ,� "-, ,", -�,,t ,- --'­ �, " ,� . , , . . , I :�"� . -". � ---- - ,, ,�.1 4 1� - - % ,, - .I ... ��,.. -,� . . , , ,�I, i z - e'& ,4 . "J,�,',", .. . . . 411,��k� � - � �. �, , ,.,,'_A,��,��,�� , .,." , "-.,,,'� �',.',�,,- I T, . - 1. I 1�1 , . � , "'I"..�­_ '... -. --. , �, ,'.0- �4 �� ,.�," ).�'OL.-,�`..�" �_.. , I ­ .1,. .�,. .,- .,_Ml I � , - . .'4,� r 7,�_,f ,,i" ., _'l"�, ,,$, .t.�; . " ,�iL , It I , .0-- ­�­ I..,� . ? ,.,L, ,.,! .;�, . ,r - ­,- . ,� '.'.."I v.� ,-i:, .W, I, 1 4, - I _� .�I .1 - �..-.. .�-, 1.-, ,.'r:' ,. 'if '. , - � " .. �"'o, j��;:-�,�_ if, ,L_ .,.'.1',_'..,.- ,�.,,.,.., , -... :,1.-�,',�. ."I , ,.L . .. .. - . I ­ , , - , j'. - - ,.-,!" I. , _,t�A. � ,e ,. , :,: ��,,,,, - , _­'� _,", ,;I � ,.-� - , -.' --., - .,L- ,,�, ,r r ,"'._','.,,,: ','. __­" "1 7'; �'I ;l , , -.1,",,v, r , , L '� - ,';� ,-� , 41 ,, -�',, .1- 1. , � .,, ,�� ,,.,f,., � ,� , L , , I t A _,.,'L�;...� q,�.,,, ':��, � ,� , , -�,"v �, j, - . . -1 fj",�;, , , '._' . . , . � . . , ,I !_1,_� �. ,: , , ­� �,,� �,Z�: , I . 4"L" ";vA ! _�, , .;,,,, . , � � , ,:� , ,. , ,,!., �:�i-, "�_; " ,.,.,",A�# -; ,. , , ,� � , . - ". , " .1 .11 ''.� , .�, ­'. 1. � , " " I 4' ,: ., 7� '. , �A .,.,r �'. " , 7. - ., p..",I ,- ".". - .,,i:,,t - o,, - �,I X:, -)l,., 0 , I �: � . .1, . . . _,�4. , I,,�- ,- , ,-�,, . .i .- ,­- .I , " , ,-,!.� j - , � . , . " f , -�, le . - . � ; ,- - �, " , . I . . 'j, . _� � ml,�, -,,, ,�.,� . . I, -P ,,, rl.I I ". . - , � , , ,",--_� ,,,, �- .�� �,, k'. ;, � ,, � ,.� . " � ,. .I � Lf I, ­',A 1�-f. % " .lil'" _.­ ,,� ..1 _­ i'l. . . I I , � , . , � -� �. . . - � , . ,4- ",. ,-, � , . . . ., , �1,,'. ,% ;��,. -'.,im 7;tl 1!'. 1,'�­"L�A;�, I �l I - .. , �'.,..'.--- ,;,,�T.,,,,,,. ',e , ,,',.P ., -,r I 1. " I I - - - ,:, 1. . I"�­, , , , P I ,. ,.r.," , , , .�''I �Z ,---e.�J� -I.4,, 4-C��,V- � I �- -, I�., ,�I '-,'I- ,�";,�1, �.- .� 'L�­ i;'-, ,',�` - , 'k,-�,,-� ." 4, !'.."I'l- � t-17 .. ;i., , ,.,� N1,-,, . , . .1 . .- I . , . � . , , ��. ..- - ,­ - ,, - - 41- "." I.� � ,, � " , -L 4 .1 4 _" - ","" "�. ,-,I ��. ,I I . , - . , , . _ I .. � , T. �- �,, , ,� i I ,, ,I, , , . �, � . L�l It .. , ,� � ,;, " ,;� , - �, " - " � ':". " "I ., ,,_ - I el "- V, , , .. �,, ,,: , , :I., ,,,I?-�.- _� -,,, ,, . , �. 4�, "2!-.,.� � ',�- , ., fl.,,z , � -,", I .1�41 . '.-�,j ,,--, 1- - '._� _ '. ".';;­�-1 ­ , ,, - -e� . _ r, - ,I '.�.;� f. ...�l .. , ,�, "_.�, -;,-:�, ,,� . , . �, .r 7 , " , .,'j: I 1%,I-­;�'-1,I, .�_",1,4e j�'.- , F , - I,,# ;� - � , ,. , I .. 1; ",,­-,--i -�.41 WII,l." .. , , j . ,���'�" ,, , ,. "". " , .. �'_;.., ... 1�r - " I - �_,1,11 1.,� , , - . - , ,, .. " I.. .�. ; .,� t ,. ,�- "- ,j , . - 4 - N -�%, L,f.. -, . ,V i. I I - -" .,A ,4, :,,�,, r -.s.- I , ;w,-,,;-z 7:�--� - , ,*� _.� ­ -�,-!,4. . I -- , , I ', . . , ,,It t. ` r . , , - !-"", -� '. -". ..... " .., .. , � � f�; �, I.: ,_ I , . �.-,'. ­ '.� 3 ­-- 7 ,_ , ..t I ,e,�.".. ­ ­ ­� ' ' . L � , % ;,.,,,�:, �*, , , , 4 r- , I ir A. I!:I .1 t, , I - .4� , - ,,; .� , ol I " , , , , . ,,,­��, r -, ,. � ,�,�,,'� I I �;_;,I , i ,J�;� � �o �� ". , , a", � """'; ",'.. ., ,.:r, '_�'j.- _� ,,, . , , -i� - ,� - - , . ''�� -1 --L' �' . . . ",.�. L� ,,� , - , , � ��. ! -- 11,�, , .�1.,.,,"-,-,.,�� � . ,-�'� �i,�,�,f,i ;` �-�-,,,�,, '' � _10,,,,,, - '.,.�� 4�,,, .,., , ,,, ".- ,.,. ,-., * ­ ��I " j .1,,,,�, . .-�- ,, '­ '. �'' ,'�',�. i, _,,�,�," �., . _. .. i ., " , � . � :, '. . - ;" ." - I. ,"!" , � . I-1 I � , � -" I ,. "',. ,". .,-. � . ,. . �. . I . . ., � "..,I-I�. 7� 1 , . � c: '",., " 0 �­- -�-, - -. ", �.,., 1, I, . �, I I. , - I- ,", �l 1. . " , ,." , ,- A" - -. k , ."L 1 4 , , �1. I I I.._�., .� ",� k, _ ;$, � , 11 f, '. - i - ..% ,, . .- i ��.,*- "' _-V,,I L , , L I -.I...,..-I'.11 - .1'.",7�,% ,, . .. . I,��:, , - I ,�,1. _r'. ,� . _.�, ';l , i". r, L.',.. "-,� - " , " .� "" ?,- ., ",,-%, I � .. -. , , , , , �v I I, -,, � . � ,�I . . , -, 4,,-'7 .-. : , I .1 �,, , ,., - "­� I- . "I -I . .:,,� -��, , �� --,I � ­ . � ,t�� ..�-- �; �,e,.,"I 1,'...." 5 '.4, -� -'. �v, " , - .�'� _. �- -,,,�- ,.,,�' -, �7� _ '. ,-,.;'t,,�,,, T,"�,4,;�-�-.'�'�"_,-�,ri .. ",--� ,T ;. -�P, - ., �',, 1. � - .. , , I- ' - I W,- -I' � "-*": . , -� , . " L,--Y" _� � � . ," -",.- �_'. ,� �;;", ;� . - ZIPFSAVIP. - , - � I I I ,C,Z-- - r,�_ . ,,, �_ ,�',.�7'. � �. ,�'-_'� X ­ "�I,� ;,I _.., , .4, ".-�,,7". 4� � 7 v � �_ 'i A* ," , (. �l ", . , ,4 ,. k"'" i'6�',�I�­-.'i Al,I". , . � . ;�. � � ��, � , �.1. ..� ,4 ;"s�,, ," , � -1 , ,o.,,,;).� ," . . e -, - ��L�, , 1��s ,- . -I �: - . I . I .:,...,- -, � - .1 . . � - .�� �-,� , ". ,�-,l� ,,,,p , , .-'. ,1 .4 � r,�,..- I �1� , ".1 w - .�... ,1. . 4 'o .--,,.,,-,p o", '� I'll �__,,_-1 11 , .; .-�, 11_' . .,"I"',� .,-� �.,,, , , , 11 ,T,A I-Ilk - � - . Y"." , "',�.,".j:�, , .�­� -,,�-` - I , .,�!_ __ k� , ; " ,c ,,, ,', - , "�I't .�.,,,, ., - I ��`j - "IL", I . � ,,-�, ,, , - -� -!,4*�,, , i A 4,-:�" , _ ,�­ '.," . -�" , -" ',,�-, . � ,;, .,.,�­ ,.",�'., 7 ' ,,' L, -, .0' I- ':'� -.'_:j - " -� 11, , . , 4'_�'_", -, � :.. L- $ �'-,,-".'.." . � I . � I I �, ;� - ,, , , -'��',,,,­ �-- , - "' � . �. ,.. - .. , ., ��,� �l. .1 . . I I .� �I - �, " ,. � , , "" , -,.� - ,4, �,",_.,j,,, I'., ,, ,,'�, ,-, ,,- �,i.,f 't -. ,�-., .;,4 T� 'a� ._ I I 14 , ,,­,.',�,j,. ,�, - , i , ,.�. , ., � I �l . - ", .. . " 'Z . .-I I . .q 1� , ,. . ,. , '' ' ,- ,, I. .11. .�- I .4 . , I ". �, 7 , -','C"'-L , ."'I 4 - - .. . ..,!..," z, , ,I . - , . ,.. . . .1. . ", �.". ­ ...; � '. J, , -' - � . I , -I . - �".x,�- - . " , " ' I 1-t ',j ,, ',,, - . " �, -,� I . I I­, , �,,..'� �. ,-,,-',' ' '" ' _�'. ", L.",­.',*� ._' L".' j�l � -� 4� �1' '' 4 1 1 -I ­ , ,I . , . ... ­ ' �:�,,%�,A, &�' - ", , -��. , ,k" ," ,­� :� �, , .� " . . .- ,�, -t" ;, , I 41 , I- �� .," � - . " ,,': .. _-�,- , - - �A : ,,�,�':_,�. ,� - 7.,". , �.r,-": � �.. ����; ." - I I , ,, 'T . ., - " n , - -,' '',�,,',','�_-'- ,,,; ,�, � ��'. ; � � ,_ r",':,.t"";., , , A� ,_;;,��f. , . , � ,-, . ,�1 4.,�,� �- , ,"��,..-,, ,,"� , ,t ,.A., ,v , � . 4'­,,j i I L . � f�1. , 1� I , .. .,4-,., 1-4-- �:, - � � ,1,;, .. , - , , ., .; , . L�� �,.." .��, 1...... �i�.. . . , e" � . . ,, .. A ," L4,t , - , 40, �-1 � !--, ,_ii', �, _. �,.. "�, �. .. I. �,4. .1, .� , ., I � � � ,�,,, � , . - - � . , , �,""'�7 -I "� I,`�,', , -1, ,, ­;..' ".1,.,�� . ", ,�.. ". 1'.'�,,,;,­�, I .1",,,, .. , I ' -, ,,, :44 � . -- .1, ,,"I ;. �.41, .�, �, �,f,-",�'., . A �1. --I— -1. ,�,�-,-,,"-I���eT"m A. , "�, . � - " � "'! � ,� �., ,�� .��-,,,", - " --- . � 1,1, 4., j ,�,�,Z. '�"I . 4 ,0,�,,-,�: - .j j - - ,,��;�,_".,�_, .,, . , _1 ,,I' � -, ,.:v'�'�'l, r.--, "I.,- - 1. . � � ,,.,, �­.' "'.. 4.�t �,'01 �'T, ,*.- - '. T���, ?* L. , JL',,l�l . �' t . " - 'L.- ;_-, - "I, 4- : --:,,- . � , I '... ` -0, " " - :- - .�I �­ ..�I`_ ,.'�#�',�L;,. . ,, - I % - '� eo"1, 'L�l 4,j _ ,, ., ,7, .`,� I I I. . 4 ,� . � , ; - _. , i.,, . , , ,-.7 .;v - , , , , - . .i:., , -1 ", -4.".r - oi�j,W-r'7,"_,I!- 'I-L.�.l�� _­ '.�..,-c�,�,," ,. ,�,�� - � ., , .It . . .i � � I � � �­�,,, , -, F, , .. . - .. 1��'.. ,­ , - . , - , , vp � -, � ­ ,, - I " ,, _. 'I.,. .;".. I I .� ,. - ',,�, ­ , . ,­.,�"L,-I , s, "� ,��­_J I .,,,,� ., ,� , ,i( 1,e,,,,,,.,- '. ;, " , i, , :� ,,r��, I . . ,�v' , . ' ,.�',� , �' Z� , .I . ,-I . . � . .­ " �,. .--� I I,� _,, . " " .a�,: - ., I -;. ,,-,- 1. -,� " - , .,4�,,� ii , ..,. I 1, ,,, , , . .� , . , -1 . � �'L: - , ", -: .. - - I 11 t - "; , ­ , ­;, �,­."� ;111.1� I :-��O_�,� .,.6'..�1' ,�," ?T ,".I , - , , I- . - � r -, -'_� - 4 ,-.. -, ,.t,,, ".�... , .0 - _1 I -". - I- -'s�.,,-*, �, . �I I 11-1 .., I ,, .. , � ,, . . . - - - .�,,�-6'I" . IN , ,�%" . _ .:�� , - '14 -- . ,, �, - , "., . ,, �, .." , � , , . .a�,: ,: .. _-,' r L",,,,, , � 4 . �r _,� r , - ; , , - -� ,,,,, - . - I'-I .. I& I -I 1p - ,, - ­ '....I. i,'..',--,'­�� , - , .1 ,L . ar I -, 11 . , . . .. . ., ,,, - -'"' 71- - ..�%, �7 .,��Z -' � ", �A_ li� � . �- -,� � ­ - , 'ILI �l , . . ��.L �,,­*,,"..��� .1- , I . v. ,, " � . .'K .","'. , . �a .,A �,,,,, - ,.. "., C L j � . t ,�,,, 4, ... - - . .4,,- ­-.� j�, t,,I.,i , " , "�'�',�4-,4 -I . , ., 'f.., ----,, . .,- .-,.,", ,� . ", , - - , , , . - - , .',.;�," �,,Al ,,, ; �l r 1;1 �., I '. , �... - e, - -� ,��,�,.'' .+�' � 4 � , j . . - ,t.�.- " . . ,i , - , - , 7 ,�� ,�i , �' 4- ,""L'�-� ,�, , � . 4u� '� , , , �­ "�,, � .,�, ". . , . , " , .. '.,- "� .. � -,,; . .... I 1�. L _; _",�Ll ,. . ll.:f e, _', 1^1.,1-4,R��Y-o -,��,;�,"', ,,,,� . - L�� . *�i�,,­ , --, -f - .,�, _�.,I!L I 7 . 4 - " " , ," .:�':,.-,, ,.;* , - ,�, I , ., . ­ I . � 7 I I A� . . 1�'.;.., �," , . . 4,", .� 'J'; , -�� ...,I�­.,�4;, --Z ,-', , , - , -1,,r - -�,T.�. , ., -'51,I , -1 " _;,. -'.z��-,� 4, 7 , ,,,­.�,- .,, ll� .. t - _, ,m�." : ,.- ."2*_',',- ­_111� , j ; . , ;f'.." 4 ,.t 4 , , . � '.k .1 ,",I,-I .. . , : , I,,� . - .., __-V, - L,�"*,�."'."',' ,.�,,- I 'f' ; '_',--,�r'L?*-'-'­"." '.. 1.4�� , , ­- � " . " - .1, . I 1,� . � 1� . .--- . -7,.., . ,;',-;.I�': ,, , _ -",-s, . . � � , ,.. ,� -", ". I .I-.- ., . , 1� , , , . Ll �l ,'., -I lkl�� .- , '. I � 1�� - , ': .,�_­,, V,,-_,,,,� , vez, *,* , ,� ��, �r' I ,I ,, .4�,�"� � ,, .�, , _�., �j­ k , , , .,� f' � � ,-�,� -,,,,1, , -1 I ,�-, .:� . , � .�� ,-,,,.;:-W. � I-.--' .. '.1 .. , :_� . �.�!�;, I".-;�I-".-, 'g. ., - . , , ­., .-- I�­i.. .� ". . . , �, -r,,-S".;l " " �'. .11.... ��:,-, �l - ,,o�` I I I , 1 P, I, , - , �. - � .1,- -1 I -� ,, , , I- ,�'." ..., 9 �l , ,,�:.,�� " I.- -, .,.,"1. - �, I--- 1, � "�� , �,'- . � ,� , - . - . -"� , I ­ � � .I � � .--, , ,,-'�,., 4._, __,�,� , .� �f " k�, . ,� -,-,_4_4, !,:',� , '�, ,, . ii;,' .1- � ,- ,.� , f. , ', �lll�l-1 I 1�,�,/;�.,_� --,,� L,�, - .,,,,i", ��,-'��' �' �l/.--��,"j- .; � -. � . , � _�I I . . I - L,. 4 ,* - ., :, .. I ,, .-, . . - � I -1.�.,." �'_, -" - . - X .1 I �­'.-,J-� �." , - - .1� .. .�-.11 I . ,,,_,, ,- ,- -" 1. . Y� I ,.,;.,,".- . . � '.-, - - - ." I,,, ­. I . I".. .,.- . � , . - I , , ,� .1 * , ,� ,;;,., ,��," "'i .I &., -, , :;.­,-" '.,I , �' " - , �, " ,7 ��i f J I _"l�, _. I , .. .1 I- " , 1- - . I " I : ,� 'g, ,�.'' L '41 - ` ��', ,�o- ,�­ . .,I,- , r , �, ,,,, , � -, 7,4'..,j,", -.1 .I � ­,��,_�f.4.j .-,", I 1, j , , , , V " ,�, ,,�T ,,* - ,- -, " ", , ,. p �;,ir -,, " �,, , � , , - ,,, � �, ,'�. ,.�li I ,� . , ..�,;;,� -- ". . . , - .� ", 1, _ 'I" - . �­� I _,�,.',�% -- - -` ; � -, , � .. - .,�., �,.,�,. ,-�4 -, ., ..j I ., - ��� 11 ,, , . . "'. � , ,j I�,-, ";," ,, , 4 �� " . .,1.�­1,�"; .� ,# , -­ ,; � .1 .�; �- --,,�J_ '.. , , �' -."I I � , 1;1 I ,o_ I I " " I ��,'' 1.� - I '. .1 , , , ,�, 7-11� , , - ­ il. 1,I l'.� �."-�, .,/,, I r1l r -�­ ,4"r-�"I,-.," � I . . . ," J,­�;'. 9�, ,- _-� ",. �, '.�,. �� .. . Al "-,; f i'2�,., I ,-., ,. N , ��,". ,., . I , �,`� , --,�,�. - ,�, I. - _�, - , '1� �- .,,,-1,z 9..��;. f`�& -11 . 1�'­�� 11.11.. )�r- 1-0, " � .. . ­'­ -,., , , , .."�, *�, -" ,,;�I,,-,�, i,,"_,'-,_l.:L, ,. � . ," ,�, ., .. , .� , ,�. . -_;�__ - , r 7 o , , IL�, ,.:��. - - e��,t" _� $1- ,,.,O�, I .,,I .-I. , �,�. , '. , , '. ", , c, -, . ,��� 'I 0;,, "') ,, ,11, -54 �lil -_,­ .; ', - %­�,t4;.,,�. � .e I- -��i4,':1��,71,L " .. - ,! - - ' '�- ,,,:, ,,%. . :,�*-_11-i I 1-1.1. ,..��� . 11 -- -1 ��'.., � i. .1 . . ..�� ,v i - '. -.�-,"I I I -.-%� �--L', .. -.­' � I ,,, � ,,, ;I- f ., ­,.'., , ", ��,l,� ,r. .1 ,* ", , ­ V,,�, I I - . - � , ,- - -41 :�,��� 7 Z- I� '.� - . . -­ . . .,, , . . ,I..,'� ., ,�� , ", . . , � -.i -, .�..,j - , , - It ,,X;, t,4 1,..., t, ��L'�� e`�1;4 - . . - '- , . ,� � ,; -,:12­ - �"" ti �l.� .. L I , ;.', , -, -z, �, Io. ,I ;� - . , .- �a'.- �, ,,, -, " '' .' ";r, � . ,, �- 4 t 4 ;�, , �r � , t ,, �,� -, L , - ,3',­,t� t-I " . ,, . , , t ,�,l � , , ", V I, �,-- el�" - . �, . ..I .I . , I - I I 1. I rj,'ll.;.,.w , , - , -,I,; .,,�.','A;�'�e'�,- , '"��'i ��. �-,,� , .,.I ,;� , .r"-�. , -fl'L ,,���,,", z - - ,,� ." .,.I f.�-.7'". "i�'L"'i'14" " -.-�,,�_ , P.L ",-;. 2 , , , , " , �� " _'._,�si, .�,�..w �.,, .�,�' ,p'%:,T I I:11 ,� , ;,�.".t' -"�,'. - ' 1-��Z- ��".. . " I, ,"' '� _�,.�le.i,� �, , �.,'....;/ �l-I IC,�� " "A "-' -j'�L'''""�"- .I '., ,_- k, ��- I '. : "lli� v � ,- . , . - I ; . ,� , I ,_ �- ��-' ."':,L' .- '.". - ",- . �*. ,&., '. "., ­.'.- � , * ��.�,,��.,;�,�,� .,.�.-I, il" �-,.,4��,P":- ". .I ,".4, . ;'l., - � - , '. ., .1 . . ,� _ . - , 7".1, .1 I ., .. 7- ."- -. . 11 I �� F--,���-,�,-�", �- , .. , , " . I . )��,,,- �-�` j�_...! I,,,,;- ' L�, --,,, ,,.. I',�'� I' L�' - 411 .0,,� .. I., . . . l , , ,7.' ,2V ; ,. , �_ , . . 1� tl;;,, . , -1. - j,- - -, . .1 . . ,�,I .; 1* 11 .11 � "', ,�,- I -. , 11 "i Ai.. ,. . ,.I� .�t -,, ­_� -- .ON- 11 � -. . . '. , ,".a ,,rl* �.4 -,,,I,, ,�, ,,", '. , ". . 11 I tl'� -I.- . I- I . _,ft --4'% � ; i y-I 4 I- jiI.A. ,�, ­ m ". , - - 'r 4 I I .1 ,� .,,1,,-k , '.�I �"L.�," , 't ,� .1'.� . T..,-"�, I 1.�., I -,r ­ , , '. L'_. . f , - �I'"' '"'Z; '�'� . , - 1, ,W k�I- , I . . - ,,.', ',, , , I..7 ,�. _, , ," .. . , , " -1, . 1. - -T.� � -.1 I'�,�-'. J � .I ,";4.4,_,,, I I , � ,�"L� �.-, , � . ." . .,.," I� -I , ..- I .1 , , ,, ,��ir�� , � �- , �. '. . .,) . .. 4" '.�,*,X, 1 ,,", , - I ,, ,��, t� , - '! r"" ;4,�-, - _-,"I �-��,� -i;,,,, Ji,I, , . .,A-,,, ," " � i, Z'��` , , . I I ;'� ,ii","." 'i -­,- , U ,�4­'�--,�,�. J,�,�,n"r.-,."'. -z,f� -. , , ­�, r.� -Z., ;...� e, Y, 'r , . . _,. ,, �l-,-,�L," -.�' ,!,.�4 �_- �� T , ... '. � �­�1, � - ; "- � - ,� .�..� . .",'. '. - ,,,1. .1 ".. lk,.- -,:" , . , I . .i, I,L ,L�; �,� V",.t , , , ., ­- .1 -�e,�,L I y -, , ., ,. .1 '.. � � �..' L- - I 11 I ,,, ;:t, , ." ,�i , , -� _-.� , � * , I . . v , . I,�4,*4 Ir --� ,I, 14" " i,���,�,,,.,.,, ­� ll.��'.r 1,I ,, -, ,�P" �" .." .k k ,, ,_ - '� -- �; . .,. I . - j 1. - � ,�, I '.,'I, � 1, . - � .. _­ - .�,.�,,� ".��' , , ��-k.'�� ,,� ;,4.,A�,,:, lwl;.,,I.1 ,N', 7 ;i .1, , , , P"- 7( � 1 - A '..,, 4, -��,-4, 1, , , Af k-4,*,Wm*� ., , A,,,, .Yl. ,� , I. ,., , _ , 49 �, _ ,' ..�%!, ;� 1�,;_ ..1, I ,, I. I I I. ..,I ie, �--�- -It, , ,�e ,f i., , ,;- . .."',.f 1,,�'i�,i���4'. _'Z L'-; "'..,-��14�_ -.�' ,� - ..; L"' .�, ,,""I...�.,� '. �, '.4j' �L - " . - �, ,.- -;� - --,- , 11 , I .,� .1-, �,_,., 1.,�.L . �;-�. -L�4'.'.-,,.'_._i,l' .� I.,�4,�-",.,. ,,�.,,,.,I-,- 4,�- ,�., ..,-, , .- , . I-.-.. . I �, . I" P, k , . , ,'. ., .,_ �._ I 211 I- I ,, . - . - �.� � .. �, ; " ' . - L.,��, ' "'.- . -J'A.�., 7,"""��-, I Ic I 1'7. �­,w- ". -�l t; --, ,�f ­ .1 �_ -.. , I.*, 1�!�. w i,I. I 1�;,.-, _�',, __W Z'.�,�`,' ;,,'; ,�, , , - .., p - I , - , , '?, � -­­- - _�,-- '?� . I - - ,, - -L ". �.� �. .- - , _ "., ,_ , _;� � . , , � � 4 - i I ,,, ", �-� ", .�. .. .,- �,','.!,1,,��",,.l. ­­' 4 .7.",­­-� �. ,�, -,�� y _,� ...... ,��, ,L-, �;' I I - - , - � , , , .. �,. - , s ,,� -, � - - " �;" , 4� - ""�" -, -,I.'__ ,: , f , ,� 4.? ,..- .. ,% .": I I . �, ;.L� -`,� I I'1�I �� , ,-,-,;, I . I- - ,. , . I..... __"� ' '�,�'.,,"',L .� .. .....I ,-A"��, '�t . ",� -I . 1-i - . ,I r. , ., . ,_ , , . , 0 ,q,_� ? � , , , t . , , , ,,, .,T.,.1,�` - �,4!t _,, , . ,,� 1�_ _T'� - . ..- 1� I't. . ,; .,.,L.",k,. ", �e,� I` .,� ^ . L ;.1 , I. ,:. ;� ,, -A -;-,�l I .;, , , AW -' . �. L'�t�,,,I*.,, _j- .e I , � ,,,-,,,,�l � , - . �;­ mr. .;A"v.t, f . , -, ''.. I . ",,"k,4", % I .1 W- _�-41.0,� " I . ;�*I -" "X, , -,,", ,`_- , ' . .," �� �.1.-I I .'. -, .;t, ,r, � � .-�1-, �,�,�I:-�-:,. _ ,,�,� '.�L ��.O,�, ;i(4 11 r�� �f .1 - 4 .�. .., .".1�,, '. .,4. 1 ,f ,4b-F-e Alt-T,� � ,". . ", "..'­ ,.I '. I - I�',�,, 7-,y",", " ,, �, ;,, ",. , 5 , , , I I-, ,, I " I , , ,A.,'ro , -" -_ � L_,..I ,, .."'.') I� �L.; . 7, ,� - v .�i I .1 , ll,�� - L,�­�,,;;, � � ;.,, , _� ,, ­ ,,, , .,,�',- ,Z� ,, . I � . - , -�k-, �­ , I . , - 4� � - � ,'��'-L " , ,. , - ,.". ��",�, ,­ ". I I . . , ,.,- , - , '' , _x- ,�4.:-, .. � I � , 'PS�, -, - -, -,- Av . . , ,-- .", ,- �, ,-- I I -I L�,r,.�, ,�", 4 . I -, , . - I' *1 . �. ",._�_-., , . II ;zi_- '' , � ,.;. I , 'il , j 4, ,.,. ,., I,,, . , ,�, .�r I.v .Irk" .; ,I, - , , I -, .1 , ;� *,*,, .,�,,�# � - ," ,.., . � .� , , ,,, ; ��,7, ",,,o.�'.�"',., .il" . ,.,., ,,- � _., ,�,�� ,Rl'�k�"l-I I--. � L - - j_j"' ;",. . _�, � - r� r ; . , - . , . ."�';�?'.­,'j`_'. , ,,��L''� '-- -,J"­�_� L,.,;;;,,f .,..e:. ,,�,,,l� -�-,,,,z" . + , , ,44 -_��":.,�-',,�,:) j'. �­­�, I � �-�. z " ,., " .. I t, I , �_ � ,.;".�I. , #: ol .,%, -,�.'.. '. .,..ML , , ; A . _� , - ., "" ,*to. ,r ,,�'," -L"'," '..f., , � �.,, ,,,�'� �'-.4�-,. -, I .. � ' , - �'. -�'� - �.,, � , ".� ,,,�, , �, , , - .n�; , ,, "��fL 't 4' �,.f',� �"." ,� , w .v � ��,�,,.t4',', �'� -,S,',.,I, . , .�,l,,4 . -. , .,,_ . I � N I �L. I I . ,.i, ," ,...,, 'A,, I"�- - ,, 1, ,-I, �l -�, _L - -L�'­,"'�,',.­ . f� , , , ,- , ', -,. . -i�, , - , .� �,� . . " , ,, ",,- , 1.1-,,,f,,,,, � ,.�:�,, . -, � �­ - P ,,,, , -, - � I , 'r,, , , �,: ,, ,, --��! r., �A,, - " " . '. , - . ., . . . , � ., ., -.,� - ,I I . - ,,,� , I......... L . . , ". , ".,',-' . ,.� --,, - ,koroo _, ,�",.�-�'.-;,, - &:J;�,� '.... , , - .;--,;-",1'. ,�,�,,�- ,� !�,d, � ," - -, .� ­ .­ , ,� ,"- , . " ' L '',_ 't g'..-,,, __,e, .- ,�,-., _­ I" -1 1. - '. - ,, ,�­, , i4", ".- , , , �.,. :;--X,.; ,V".rj, ' ' __� 1,.,'� �, ` , . . � , , ,�, -*"-� " �_,� ,�,I X", ,,�-, ,�� ,"; "e ,, ,,, - ", , -" -"e - --���, ." . , ",. . . `�. *� --, '-, �- -.�,., ,;, �_.- -.4 ,,-'. .� ...� .,. �. . .,Z,�2; t,�, ..�:�.,�� f ,��-_,�. , , _. " �,-, , - 11 , , - _�, 46, � , -,���,*,,,..-,�- " . - , ;:j,I,,.,-, .. t , ,,T:V,��,�� ,x � ,�­ �:t-,','�.,I,��_ � A ,'�,, , .:" � �I_ , - x�V I?I � - -, . � l-,� w�,P k� r- ,,-.. � -� . ,0,�_','-., �­ ,.�� :�. j j ,�. .1� - ,,,41- -;`�4,�-�,,��,,, ,,�e. . � ��, . �f, , ,. _,mop ., , . '. ,�."�,, , r , . .," - , ,l !�"-- %, � t 'L,l",,7. � -, � L I.N , " . , _�� . L I t,A .,,�." -�,� ,��. -�`, 41�..�,-7- � ­ . 1. ' ;,,",..', , � 4, - ��, ,, ,-,."I � � -.,,, ,, I I .... I . -_�`­`�,-�,. , ,� � �� , �i,, �- . �,I .., ,� , , , 9,',_�. I .1.I � �. V ,�,, ,; I , � ", . . � e, ,��," , -� . , � ,,11 ,� - ..�... ..,&- ,,.-," ,�',, -, " .� 4 . .1 ., - _.,_�� .:,,.,,. ,� . 1, I�. , ". , . I . , .., " I ., I. ,,, . � �l ., . -- -, . 1;,44 4 ; , -.1 I - �,�_,_,,-,C.,�,,� i , . ,r, , .�6 ,.� ., . - ..,,,�� ­j "_ .,,�, - ,, .� ., - � . ,, --, -" ,,, .'�I,%,":�j " � . . . '� . . . ' '' ,,,, ;� ",- , - . , . . '..".I I ,, ,-,� �-; -.-.1 � _,�,_��� , "'r, . I :" ,4" _�eT�,,��. , L . � . . I I , 9 � ,g-"�, ., 't -I— . -, �4 , , , 1. , .;,- �,,,, -A I 1� � - .., _ 11 , , , . . .. ., I 04.. I ,"t ,,, /w ��" ,,� " .,-, I T11 .1 . ,; , , , -'�­,-,," "�$,�;, .4�r_ . , . ��L%-' ­­ - 1'", - ,4,�y"- , . .. � -, .". .1.,4,", "I". r I .. . .. e "-��-­.L_ --�, . -_ 'l.t' 'y �1� ,�,'*1;.-".IL-" '�­ - I., 1,� -1 .�. �, �- . 1., ". " ��L. ,�' :�.�., ". �­� , , '. I . ., :, �-.,.,, , ; e. ,. I . ; I , � 1 Y�� ,,, ", , .,� �,� ,� % ,%, ;��:,�� �,, .k-. . ,:;.,�,:f, .,. ,- � ,�, - . .1 - A � , .'I, - i4 . . �'t ,. ..L ,'7,�- -,.If,�. I,�`; , - -*�,,-- �l, ."',- 1. " - � �.L; - �" , , , �.,_ 1. ,. � '� .�... ,1�,A-,,,, j-W ,, -� , - �.,;, . j"ll,, ,-, .,_ , 1, -- I.. .., .. -, I . ._., . . I -� - . . .�, -,� , , . I, " , : . , , ',#." . . ., .,Il - L' , ,; �'' ,- -.,. �; ,,-- ,; �. � -�t� , - - � , . ..-_. - A t ,,;,,,,,.,,. - �. ,.,�, _ .,-, , '. ,. � . ,�, I , *,A._� . . � _7 � ., I,, -I. �, ..1 .. � .. -�-- ",,. ,"L I,1�_ e - ��� ,,i,,� , .. , , ,'t , ,I '7'* . . I ";l. .�� - ,- , � � , _` ,� ",L ,". '. , ,- ,. ,". , " ��. , J,;� -f- lb: . � .� . - �, 1,.-.�',;.,', I �, P, ,�.�., . , . "'s, , , , ".,; " , . , . . - - .."i ��, . .''�,�.,� "i, ,�,q, , ;-�- , , - , ,- . ,,,".1,-1. �­j��I Z,--,. , � '�', ..�,,, t� �, �- - . � � �, � ,,, -, ,, t. ,-,�� ,I I , ',,-,,,, �-,A ­' , , -, � ,":: I . ,, ,,, ., 1. .1 .1. � e7, -- - . ­_�', -," �� ,.*..",­ 'pi..,� I .. , �-_- ,,,- �,� ..,, -- ,- - , *L-ii'll ,,, � ,, �-�"'i-.,,,�,,'-_-��,-:� .,­�.,I, -t -, � . , .. , - �I . �- 4 , , I,L,.,�.� . �'' r" k.1 � ," "Lf., .,�:,, .�, ,,, , , - ,-" �,,� 1, t, --,'m ,�­ - � �l i. I J*-'-'-I . .. '' , "�*,,�,,,, , - -1 ,6 to, , .. , . , - ,� L- ,�t�" .1- .; ; �,.� L , ,,;4� I, i _ ., , � ,;." , " , � " , , , , , ,-; - , . _,1,' , ' L ,,' I. , ' " ' ', . .�- 07- , ---- --;,-�- ,, , . . . �. I . -, ..". -, . z�,...V,�'-, , -,:,' -�.-,�:,,,-;� ,, , . , . I , , ,, - " ,,, f,-, -... - ,.1 . -, �-4-, ",_�,�,1,-�,. -.-.',� , �." , , _ � , - ,,��, ; , -.1 . � ",_'.1,-I,-1.".-,. ,"tf ':"I 1�11 _�f, I -��11 ,-,*­, . . 2y , . , �� - I � - I 11 , , - , � L . ., .�, ,-, t ,,," 'I�� ,?�' I _- , , � . , _. .���. -1,. "- " ,., ,�., 1��- --'I ue ,-'..", 4 ��� , ,,- ,,�� 4,:, .,, �--� � , "I.,i�. l- i; , , .!. ,,� � �y ­�, �.'�01,.,�" 11,��,,�"_4 I"�_:;L- ,; -'.. ,.�'� .� .1 . ,, , , � � ' � ­ ,�t ";���, , .- . " - � . .,, .,.. . ...�,.1 �. . , ", . ,..",I T,,,�4,,­4it, -, � " �', I f ;��7, 1 A' ",;', _�., ''. L' _�. �, . .i, )" ;, ,� , � ,,,*,,�, ".,. " ,��,� --- I- , I � . . , , ��­ . . � ..,�,!;,, '-�, '�� ,,­-,;' -_., - ,4v, " wk,,�,-,?. ,; .. 11,,"'..-,,,,, ,�, ,; ".. ..,- , " .� :, :,� .,, , �..... , , -,- 7"� �,�� -,, .- 0, .1 _ _41,' " -' I .1. - ,.- , , -:,�r .I . . I , .., ' _. , , - '. "' ., , , _11 �l�-,,�,,f �,-,,,� .. ,., - 1. , 1.�-, .. �;", , ," ;l "t, ,I .- , �, ,�_ -I 11 jl`ip- -11.1�.,- - -- ---- . � .,,;- :_ -� -1 --' � � . , - - �-.,� , , " ,­. ,-,,��" -,I I � S. ,,, � 1., I , A; ., . .'. , ". .-, . . . .� �.Mll.�-ki . - I I . , ­­ 1 ,'L''. .'''� C ., , ., 1 , -� I '. . ,'o. 'n - .. ,.,�, . -11, I .,. 4 ,. .�6;.� I : - ;, ,� . . , -, , '�L," , , .�­�f- ..,� I - ;,7, .;� � ..1. . . � .- _�"�p .." � . . I" _r W, - -. -1 I, 4 Ir If I I � , ,,,� I -�0'i i� ,, ,.,, �I.'L '! I ,. .. . ­ . �';�, I. -, .,, , �, .�# � t .. � , I .� , .. e, - , - " , , 'i,�­ !� "",�"'71y;, .. '. � � ��... ...I I,.",1�� . , , , , , . , I I � ,.-1 . t 7. ,,_1 .�­�* I I- Z " ,.- ,;�i , 1� ',�, " . �:­'.7,,, I ",.­ ;� �4t j,�.",4 to -,!�,�.,,..,, , I '�" 'r . . -I , '.I., . ... �,� .1 �--� i - - ": , -71�' '­�4 .-:�,1�, "',�. ,,:, -..-.,.-�. 4' 1 -, �l I f 11 ,I - , , _-1 . I I - � . �-� �� � ,-' � .�. " ,7��`�'� ,', .��, '.."._ - , J". �. , ..., �::,; ,-�, �_ . ,�r. ,,. . , . , , I , I�.. , , -, .., ., - I ,, , ,, , ,�- . ,-& , 1" .. I - , , ,I.. -, . I,,, - ,'j,_- - ,� - . � , , . i I " - I , - � � � " ,�,, , -,_ - , - - -, ,� , - , , ,, . ," ., " " , , `w: -�.. , , ,.�- 4�,1� f . , . �, , 2, . , -- , 4. ��,"4, � .?, ,., ,, s.�,,�, - ,-j-, . . , , ,�. -1 i,-w,"r, _ ,�,� ... ,, tl4l_lm-�49, , , , � i,�""_A.�i .� 4;;, .;��,S�',,_�,,��,�" ,, .- , , r�� .,,, - '�'`_� " -4, , �? ,i"V - . . ,, 'a'. 'i N'J� kl,� .,p��i ,I",L, � `....... �'l , , ,., , ", -", �, ... ,�, �, , . , _t .. , . � I , , - - �t .,, I . ,� . , , . I � .. , . _�I ,,4,� .. - 11, . , � I . .:�­� ,_'.. . , - ..,, -;�,".�.�,,, ,�, -� I, ,.z,�,t ";�,,�,,,� , - . ,, _,�ljt,�, .7, t-ije - L , ,` . . - --�, , , , " ,, ., - �, ;, '.,". ""�:,, ,�,': I I �1_ I.11 - ., , ; . %�,, I 0 i" I I ",,I __ I - .,. I , � 1�� .. . ­ .�, _ ,V,,""��. I - .-1 , ,i, ,� 0 , , i �';., .�- I:-,;' '.,- . 7 . ,.�,-��,; ,e ".-- --t'.'5�:� �, _ , I .. I _;?p 1 . I , � �, � , �L ,.�11 " 1 4 ;�, .,.,�., �l '��,, �'�,.� , . ..." �.t -, V I � I- . . - -­ , .,., , . .�:, . ,, C '-;,'I, ,l f,. - - -; 'r , ;L, ,� " L,­� � ",.�, ,�,..", -. �:1, ,z I ," , .1.1-, ,T . I _� � , _� " j .I I r.....� ,", � . ,�,*� -,�'�-��-,7". 11 -,l.t � �,1;i.. ,� � '. , -,,-'i", -�, - .,�I j' . '� -I ,, t .,;L'�"' "� �'. �.,r ��, j , � i, �'- , � ," , ,,," -� ,"., . . ., � .,­."� 4- -.,.... - .��-:";,,,�,-15-� - . , , � . I - .., _; ,,,,,,,- , . . . . " , .� , -,Q T,�1, . ". I­� . , �r - . 1�',, _�. - , - �,,�,,'A,�,I 1,� ., - . . . , ', ,, ,� _., I � .. - � ,, I . , � ,Z;;'. , ;� , ,,,,, .; ., O , - �� , , . ,- �,,, L:� I , _. , .. & -.,f ,',',�.,a' -�- , ,,, 0 �l . I,-, -l"'.4 5- 1. . * . -w , . ,, .- , .... �, .��; ,. I L�","; ,,� ,,� -. �, 'p, �.I � I '. . I...v . n", .,�i I I i'e.1-4.1 ,�,,1,i.,.7�.�,, 's��, ..� ,,, ,wz"i.,,� , , ":�- ,�,,... ,�.,;,r-"i., _L-,�,;''. � � ,�.-�_ .'.'� :",,.' _ .I - -1�_; �7 �1, ,I . 1. I . ,, I , .,:� , I , -, .�- - - I,�;� .I - " I" .,;� '. ..,�� ,,�,,, . -i .I- -11, I - ,;."... 1 � .1 z I., k � .%,�,4,� I -, � - -.,-, .",, ,,-,,-, �,, I ., T. � t ", , _ , , - - , - - - � ��-,,- . ,­ � �f�- I -�',Z'� , "i�7", t,!.�,.' �'�� .�L�._ - ". ,� ­ � , �,�, , , �,- -.� ,� ,- ... At,�, , ,.�,.v,t � , 11 . �,­­ ;� , :��, � , - ,, , .., ". . ­., . " 1, " At 1� I , ,�",,,,, A,�""'"',�i". ,;'A", , - 1;I �2" Z , �,, ,, . , . 4, I - I. --- - ,�,� �­ -� -� _', , ;,,,,�, j --,--," ,,,��.,� ,5 �; ,. " , - -". ..I ".". � . . - - - , - -, - -� .,-, -,� �(.1 ; �­,� . ,-,el",,-,Pl ,- W, , I.. -" , �, -__. ,, 1. . , - I - ��- '. �'_; 'W" L -,,� z� , �, � ,�, .�, " � ,,1, --, I � �I , - . ".. 1� c.,,��..� V. , iF': 1�;...), ��:',,',,..:i g 4�....,,, '.I I I .;-,,, %-, �" �,�", j � ..,�,l 1 -7 ,,�� . ,.. - . 7- . -_-," ,:: , �, .��" 1" , ,",- . , - r: . '.., ., ��,"". Y .� I�',1..4,� ; , - .� �, - . ,- �-t,;-'k.L;,1,�2 ,,,: --,,, % ..' , ,I - , . � I , , , " -� ­ ., .� .... �l � . .,N_ ", , 1;11 .�,�. , , .�1.� ., �-, . � pp.V` .. . . �, , . � '._ � ".�'._,­ ,,.;,��, , I , � , ,,,� ��.,. I I-1.� I I I,, � 5 v -i. -- �I­ _,�' .;""" -L' . x - " I I "�. -!L"� -'I� I',. "-, zvs, I , . 1, , ,. ?"_-,�* �_ I �.�,,, I- V -1. , ;�� . ,-7 t " -, ,.t . .. ,­, , _,j ,� ,�K. 'r v .�,,f, ,4 ",:�,,> --"', ,,7",.. .1�;- * ,". .�-, " ,�, � ­­� .'....41­�L. 1,".-`I- -141. � 1� ". -, _.- ' ''q ��A, �,,. �.-",-,,� ' - "' -,� ,., " � , -." ��,. ., ,, -, , ��.'r L t, ,� , .,.,, ; e - �* ", ,,,,�. 4'"., -I , � ' ' ' ' '.,' ' , . j,� �J, q - - _ , , , . -- ", . -1 , ,� ,� ' ' ?,Z�,,,J,.L , A L.,,'f 4.' __ :,�4 11. ., -A" - -. , " . , ��� �" .�-, z .. ..-,,�,,_-,,,.:',� . - ,,,� �'." , "L� '_� : ' ' � �" ' ­ ' � . , � -. . - , - . :, ,­� -, . - _z, I I, p . . . � _.., �,, ,. '. . A � I .'­:�".,�',", �; � .* ,, " "�__..' ,' .�. ,.,. ,..­ , ., ,, , - -, 11 " .,�'.Jr-�j -- -.,", I '. . - �� .,� .�. ,,, , .r.f. -, r -� ,� - _L�It � I ...1 . � � -, _ , ll� 11 . I 1, .�I ��%'".L� ,e�- ',,,A'"'S . �­� -'r _,� , _ �, .. r I 11, - ,V ,-,'�,w .,,,,,,-- 1- , ,-�'. - ."., , �,, , -- ,; ;, �I I , " _ , ,� -,,��­..I.,.. .."�..,�',r ."A, 4-1, j �� -' '," , iou L "- � -, ,�,�� L" " _'Z-"��� , _ , - . S I . ,l e,-,�,,�� � , , 7�-.,-.,-4. . ,.. . ..'� .-";,- " I . .$i . . ;,:, ,-i 'i 1.. , .,.., I .-�,,' ,,,� I�L I , ­- ,� , � i�11 i !�,Tn. ," � ,�; ,`7� ,. -- ,-el- , ,�� ,�.��7'.- - .. . -f � , - ,'. . , ..,I. �. �. ,,­ � - , -i, � 1 --7,-.­ . � .,, 7 - , - �-,- � - I �,- -,�'j - ���_� - �_,'� . , I� I, ",-1 e, ,�,,, ��_�.�.�,,;.. . " ,'� ,P ,- , ,- k,�.,I-A, ,"�-', " ­Al�-#� 1. . _ . � , � I -, ,�,- , - , .�;-­' �,, " -j- �_,, ,� ,7�', , ,,, .1 � � i" , ,,� -Z!- . . ,,, " �', e.�.L -1,. . .. ", . - ,.�.�� ,"�,.;".:, -1�4,�.',*,o -1 ., ,r � .. ". P-," . � .; 1�� �" , � I -�. -, 7., . ,,, '.. ,-� . : I � �I'. 0 ,�" �4., - I ­ I �_ ..�� .,_r� . 4 � - . -, � , .� ,-,. ` , I 1. - 4 . � -L" �- --_,.-. -, - . .'. I ­�,:;,,,, 1. ,�,e,. -- r , ,4 �',., , -��,,"'. �_�� �l -, �" - �r, , I �-,",. 4�' - ,; , , : , I'. , - , ,. , ,� - A, -, ,, -,, , , ' , ' ? ."; �� � �%," ,;� . �­ . , .", - .'."� �_ , - . , '4,P Jt,,�, , , f'�., '�,�j�,;,I r , . �' ...�.�, � ��L%"':'�� , . , � , , ,, ., t , . �I I . .,�l � -,..--,:,j� ,"" ,I ,,�.,��.'-., � .­. -, I. 0 t �` .1, .. 'o, , , , '.;�:I'� 4 e , - 4't',, . ... , �-,,, * I �� .1 i, .; . .,. ., , : , � .. . ,_� , -. . ,. .�,��1�- ,, ,. , -'.,!- , , , v,�� � , . .�" ., ., � - I . � : f, .., .,.,, �,, - : - . , , . . �i,t, .. , ��, . -�., _.." ;�,---,, ic , ." -,� ",_ " I ... . ,,l.:7. - . ,-� . - -:,I- ..� ': L .-,. ,I - . ." 11, ,.,. ,�. lr,�_�,lj-' . ,*- � " ,-; -. ,.N .,'j�jl .-- .,, . - .I 1��" � -1 ,p., ;,- ". - � , �., .- . , "i"', ") - ,. �- . . . ,.11,, � ,. ,"., )." - ��_,. -, , - , ., . ., , - , .1 , , , � I�-.,I �, , .�, _� " ,:'t x�,.::; , e.�,�t ,, -,7-�, ,�.' " , 40,�c , � : _4 , ,L.. , , :,�;'-,,,,- . ,.L:01, '.,,,, ,�r'. ..� '. , ;_.� " j,,�, ,,,,, ,r,, 4',, ,f 7, ,�" _ . j, 4 �l " +f 0, . " - � oi - , " ,�,,.,,,�,;,,� ,r-""._ , '� ' ,.".." . :.4 ?;., .!�_ ­�., ��,. �, . ..4 : ,� , il , , . ..� - . ,,,.,:,� � �� , , , �, .';�, , . ,.1�.; , ;-, _. , . i I , .4. ,I ,­:�,_, .1-,,,, ,,I � . , '.!.,� , -�, , " j, 1,.,;�.l, "'t, � .,tv 1� - - ,"; , ( , �� �L..�� , .", . ,_�,", , f -" ,_. . , . , - . . , . 1. -- .- '.., I,. '. ." 1, , ,-. '. ... I .1:" .,I. ��,�-1 I ", -, .. , " . � I , .�,A ' ':� , , .; - ,,," ."� .. , , '. .,. ,�, ., - . ", , �, .f ; 10 �". ,, . ,, 1.; ", ,$., - . . . . ,'.,� -" " � , , .. , �".,;- ,, , , . , I - ,-I"'.�, I." I. i "I, - -. - , I 'e,,Z- _. -_ -,�j , ­ -,, , , - . ",��,-., , . i �- ­? - . - . I - ;� , . - 1, 11 -;,4 .� , ,�l.. . ", . 1 ,4- �,�;. -'.'n,Z.,, .�� I. , .. ;� ;,. " , ,,'. , , ,� � 1 . � ,i� .� ,_�t �,�' �,.,,, . ,�, I 1�1` � - � - � p"� ., , ;��, -��- " v, , ,.� � . � , , - -4 -4 `7 -,7� ,,,,:�'is ,1,, ,.,� �,,,,, , --L ;I I � , '. o,, ,�. ", �..,', -1.- - r 11 , ,� /t . fj*,�Ot� A s,4, � , ", " .;�,,.��-1� ,,,,,, � - . �. , , ,: , � �l 1��4 1 , I ,, ,�." ., �;t .- ., t ,,.-,v .--Z ..­ , I . .�'l I I""v i I ,:- -,f . . -, , " ;I"1:s,"?-f., " � 1 , , ,, ,?� . , , , 44 , , . ,,. - ",t, . � I . �. I,7 I..,-, e9 ,� I I .. , . �l� - - 4 ,*, �:l,,4��,,V-, . L ,; , . . , _�f�, , " , . �I .1 . " ­ I , , -,"�, -, _1, ,-.�, -', ", 4 , � '. , , , � . .,�. . . 1. , - , - . , . � . � �". -�:, .,"." :,;, .. .. f ,,, ,-t,-�� ��_--, �% r , f, . ", - .11. �1' ��`� �, -,�r ��, , -e i .I ". �,i,, , � ;�A _. ". ',, , , - � , , ; I "?"'. , , � -.1 I , , I r � . .,_, , �p , I;l . ,�Z.;.",,;.,��, . ,�.. ,i:,_v :,;" ;- -��,­�r 3'�" ,�l , ­, I , I , " , .. , .�!,,�'. -..,',7, . . 2-' _' ',;_� ,_1 � ,.I . ­ , FO'01, �� "I. . - v I; , I. . . �,�l,", - . � . - I ., �; ;p, oi, ,;�. "', ., , - -7�r-� ip-,� I r 11 '4- ',;.i$#�. "; ;.. , - , . � � .. -".";, ." . , , I ��'L'.�. , cl , ":.,. . , - �� IF , tn�le , , - -. . , i q-i -F,I �_,_i,� , I'll' - , ,., -- , �,e , : ,7 ,.. - " .4 ": ,i . � � , I �t:,, ., . , . , �­,m......I - "�� I 1. ,� I�,�kfo W'?,e. � , , ,. I , r '' ' ' - , ., -,,,,�' f -,l . _: , ..�L -,, �?; j'�'L: ;;�I.,�_ .'��"I"';�'�" 4�_ I ,. ., " , � - -1. . .. 4 11 . . - , � , .... I f _ ,_ ;,� _-L,' - -._I I,."­�� - . -: . .. ".1� . .I �: ',e -, .A:-Z' t �,,,-�,�� ,4,,',',-! .,�; .� I,..�,,-, I . ,� ........ `;,� " . .: .," �'. , - - -,' -,*'."­-,;', - '. , .,.", I , : , .�, 4 '.'., I z��A I " . , , �, ,%'�­".�`, 'L, '�''.' � �'.�­,t,,�l e , , . .- - e. -.1 ��"�_��­ ­_ , , �.i� , _1 ......�',il, L" ."..- . f-, , '� :'l ;.,�-1,Z..� . A.,�,� :7 "'y,, I .-��,1. . I�'/ '- , L �.. ......t ... -.,".�, - , 1,;,--;" ,�,,'�'.. '."',­-�.I' - � , '. . 14- . , !�, - ., � , ,, .,-, , - ., I , I ,�- ,.,- , Aw- L j ' .r, ­ , , -IF I...e* �� , ,,- .." . ., -:, -- , � , �",, ", I,-.',,�, '._: i-, 4 - - , I v".�!i ,� � , . - __ - - , .1". . , - V,., ,, -.,.� , , "� �lt. , .,.��..� , -1''. .I I .1 , , '_ , -- ,�.I, .. , I . �, I . , . , -,.� , � " , , , , ­� . , . "'L , I v :,- ,;,., , . r_- . _� . I '. x-,.�-� �, I %:,41, , -., ,_.: ,.:-� � I .-cl..�-.�� L _ , . , , - -, , , ,�A-�'ll "; . , �, I ,, " . , , I , 11 ' 7 � - ' �, , ­­� , .,�I -,,�.".�.. ." ,., ..�: . . . -,'.�. ,�',, ,�,.- . , -1, , �� -,, , � �. , "� � �,� ,* , ", � I - . ... . ,,-,,, . " . ,., . ., , ,.,'. , ,- '. "'... I , ,,,. , , ., ,( � , I , ­ I - -,�,� - I, , ,, 1, , ,k,., . � ",' . . - - _ '�'t" "; .., - � �r.� �;`, , , - ,� ., . I - � .I '... - - , � ,,/ " ,� - , I "Ill' I A - , .�;'�,, ,C ,''r.L , ,�.'L I ,�I I,- - . � - - , ,- .. , A` - , ;, I . .- .�,� , .... �. ­ .� . �,,;'.-" ; , , �.., , I - : 6 ;.7 1.11 � --1 :. , lv i:� ,_ - I - ,,.,. - , ,�..s - 4ri, � �, � � ll' .1 �11 . 'k . _, i9t � , i .1, ,,,,,,, -,���,W., I I i?-7,w,I". �" .,,­ ,� , -.P. -, ,-,,,I." ��`�,, � ", - , � . ;�' . .F _ �­,, ;.�, �T - . -Y,, " -,�, ,�­ I. ­!,jo'l, - AL . _ - . ,�e ,. I " - - % At OL , I I L . .. . . " , _. I ., ,- , _,& � , � .-�, "y "-, ", � ,.�. � .. I.� ,. . - - I . . I I . , . , L, - - , 'i, ,,�__,. I;, ' , ,-�., �,,� '.., . 1* . r�,�",; ,".., � 'L I" , , I � � t . -: " -�, , �l I .. ,-1,-, �".,, 1 -7 , � �:�'2_,L_ .. . . .. jX`"-, L - ,' ,I "',, L - �l,-,'y ,,, , ,;� "_,-, � 1. � � o'T,, - � . -4'. ,, , ., L, --- .- . .,I -.. , , , -. ;l , 1, T ,,, ,� -,Y�­' - ��.,��,.11. ., --�l �i, -,i,,,-. ,",, P.,�,, ,"-'j-1,I;.�-, - �`. , , .6�,," 'It, ,­`,-f -1.1111 —,�. 1- .1 .1 _7 " I � I ", - _�wt � . . ... 1 7-,. --;-. �,- "..e I. " - -, � ,r'.­ "I.� I .. ' . J"f ,�- �, I *77 . L I ,4r;;� I.. � I,-'. � , "I '' . I ' 4 . � ,�r,i �,l . �;:_ , -­ L"`N­�.­ � I -wl� �.; ;.A � :�.' , ; ,_.A-4 7 " , , -�- 11_--,-.,,. - ,�-T�; -_,:�'177 �, V�,, ,, -` " _Z1 L- , .. ..",..,. I C: el 4" -. .., ';,T,I ." I I , , ,�,'*"'; ,�, I - - .. I I , . .. . , . . - I ,, .4�.'. 4 - '�'.,,. - .T ,�._ W, 4 . . I , , ,-. - , ,�,j -- I . ,� � ,, I I - I I I , " . L , - " 'I ` " ­ ,�,-1: -� ,.- -�:i7" �.,,,,,:, I*,,,,,, ` , ,�-," ,I ­ 7�,�, . �w - , , � , , , :,iI N�t',,-,.,.'-,,..,f.� : I 6,. ., , , -, -1 , .1 I-1 .�. , . . ,�1, .,� �, , - -I , � - , " - - , �- , - ,� , , - ,�,-'o,7 . -,. ,�,' ,2, , .14 f, �-,�r �":-A 9 , " - .- ".z", :c - , �, , , - - �­�",' -,1, -O.- L - - -, , ­ '' L" ,- -"i,�,," r , I 4 .. ,,, - , -", L I . Aow .- , . 'r, 1 7 , ,;,J .,.�;,. �,:� . ,;. �, ,, " �# - I � 't I .1 I f ��- - � . , 7 I—* ! ­ �"­_ ,f-,, ,�,"'j,& , , 7�. �,e"- _1- �,. I� I- ­ � . , .. , .), . , , - 1 - . � � �� I; � .", " _."-1�% ,�,.% .� ,,,,, -� - , , ,;z,.: ,'.�,� - �', , , - . - L I. I. I . I - .�., , .- �e I.-'A , .- � -7,4.., �L 4, ,-1 .,^ 1 ,,;�,�,,, , ; , .",.,. .F -1� I - " ,0, �', � ,� . .,�. G _ . , , , ;�� .. , ,, I . � ", - - - .,�l .....;,.. " .�.', ,,�,. - ,-k,&,,-,-. , � �. I� .- _�I . . .-; . - �.I . , ...�r ,lk � .... I ., .1 ,. - , -,�� ;: ,I,� ,-,�­-- ,,- '! �, , i - .,-,.-.,. _1 .- - .. � 11 ,!__ , . I - , -1 , t ,, si, .i k L"�"',' I �" ,v, N- -- o , - �: , , �, - k, ..- �'...,-,� , - - _; I , , L -, -,.j i .. ., -, . " - f ,,.._ ,. _7.. .1. - � - �.,I i ,_", 4, , . :I " .i - , - ,, 'I A - , :, �V. J,.� .. , .-,-.L-- 1,.,,'�;L,.:.� ", " . .- , '., , . , , , , . F� I_ 2 � �.. ; , I , ­ L, .�.; �. I ), �,, ,-'-.-�,.1 .. v � '' , , .1 .,,,, , , 4�,.I _.�, 1, . I I , , .� �, - ., . f ," " ", . ­ ..'�i _ ,,.'.'-._ "'..L_'�,. .,�, . -.5%. � "".I I- . . - - -� , "14."; � .- ;.' .. . - �i.�,.,- ., ., lw , " -,� � ,. - ,, I , _ , I,,� � "'. - .el . � � ,,-"-�,"'."�L �It--,,,.1 , ��,.'�....,-; ,'�I._. '..'. %L � - f, , I ,,,, . 1. ­ -, -.. �, � 1,. � � -�v ,� I I � I .. . ',r, , , . I . .., - - -�� ,,"'.,, 11 4'I �' �t ,� ", � I I , . ._,� , 0 .,�, , ,, . � ,U,:' � I��, ,L ,1 ��,14 -, � - __ � .. ,:. .1 , n� . J ,.., " , m , Ir 1, - -' - � -'��' or - .,. I , , . � ., . I ',,"�,� 0- , - , ' - .. I.: - " j� , -.-."".,,-,, �, I I. v 3, ,.." ,� -,� I, -:I. . . I-.,�,, ----- . , �' , , .r I . -, - - -.� , . . , - . . 1,, "..",�,,,�'..:. . , �z, 1�t , . ­, j , , ,, L I'�1�1­ ,I a, ­� . .1 . - r� ,. ,� A,,,�,'�­,., -4'f,, ,'j... ­1. , . -, ., , ,�t .,�_ _',". %J 4$W _-,�,�1 F!4�, ­;", �l L I'p, . .-- ,,.v.-, -, .. -. I ), �� ��,'� , ,.� _ , � , '. _, � . . � " fio, I _,�;,"'e". -Z.'; .1;-u , .'. �l- ,, " , J� , .: .. . . �W' ,V,, � �,--4­�l " �"� �,�. -,-�,?_­�"4- , - ,�.�L '., . I,� . .I - � � , - .1 I . , I., "f. . I L--- ,.,i - ,_ I. -, , , I � I . , ,. :�-.,-. I .... - ,; ", I ,,'!�, ­� , ,",'.T -� - " -_f-, , ,�, .. � " '. , , � .. L� ., * . - ;, � S ,,i , 'o I , - ,., -, - , , ,. ,�,,"i� � ,,�',­ - ­!_ ,i�-,�,."';,­ ;­,-­�'.� , ,.;� ".- . V, .0 . � � - , " ,,;, 4el /_ " , ., . .� . ; 1... .�. .. " '.� il 11, �,,,,� , ,- '-'l, � ,p-,�, , - .� - �l I .. ,­ ., � ,71.. ..x, �, I ., , , , . - � I I 1." -- -- I ,, - �� - -, -- ';o , 4�- .,�,; - "-, -�- _ � ��,_�,�,,...� ,L,�.j� j, i , I �­, 43-,, .v � , -.I., ­ �:I- ,�, I� I I��l I . I , -, , ,. , , -,., � - ," -- - -- I , , - A.,,o.,L 1, , 11-.111 1� . � . . - , - .., '. .,� .. , ..,- . , , 1, -. ; .p : ., ", ;. -. 1; - , I - . , - -, - , �- ;,,*,� --t�,.; .�- - .I . , � , 1: .* , I,, ,� ",� ,, , % ,, _. . ," "�,, ,,, , . , - I I -- �': , - _,���i,'-., ..,. 'k, . -, " , - " , . , ,, I , ,�_ ��-,,!..,.j ,"*, �� " . , I 6 ti,� - . . ''i I- I,I A,��;.��,_,'. . , ,-,. . .. 'r , ��,:�: .I.., . .. ", .1., -,",, . .....f , a�, 4��,�11. .1 �" "� .;,� , 1",9. �, T., ,,� - , I f,; ,- . 0 - ,, 11.­ - ... .. � . � .'. .1." ;" . ,�I,-, P .4 - ,'�" ': ,, ,�I' I 'Ifb, ." 4., . ., I - - -IiI 7 " - �� _; ,-..��7 ,-:-1 I ., , , �, 'o, -i " .� e." ep .- '. ,, . �..;-, - � . ,i � , , .. - L '�, 2-I ,, .- '."� _)"­ ,."" .'-�,,s " �-" I ., ,� , ,-"­� :,�l ',.T,,' I - "' " . , . "L. 1, ­_�-� ,. ;'. , . . 7� -.. . . . , , " . �4 1 "" , . . � K , . I'., , , , .�, I, "- , , ,�- .- ­-. ,;, ;- - , . - ". ,I �� �,," ... '. , . I ", :1 -1 . ,4- - - -, � - �. .2__", .�.'.1�. , , . , .,,., . l L I, 1'�,-' ..-, $ 1 o_;�--, ..� .71 t I...:,,,,,,,,.1-�., '. 'i, .. ..I" - - I. ,, /" " ,�-, , I . _�I . ­ - - ... .: ".1, . ,� . . j- .� x - . ��,,'a. , -"' , I - � . "j� ­ -_. , �-, f ll� � ... __ , . � , , � ,- ,.,: ;­�l" -- .." " , I ..., ­ ;0.j,�� .t",-q-, ,, . , "V -�1,,�I%;i�­ ­,,� I I " ., �, '. � . , . . ,, - - - - ,,�` L�- -"` - 11 �, . . , , . , , ,;,�, , . , . " -.,:;- .�-, , .L� ,,'r, , _. '- , . -, �I I- I .t 4 _- ", ,., . . .. , I!ll,���, , -- I ,w ,,tV -., , ,--,-,_-,-, ..A I.1,-,, �t� . ;�?;­�.;- - , . " - '.. � - , ,, . 4 . �., . - � 1 4 4 - .� 'o, I . ..I...I , I; X. � . , _. _. .. , '. , :�_',�,- 1,, , A ,. .. .l. �,.' !,�'r I A,�. ,p �'fl. . ," -�, , - i, i 'i.,t �, . � ',,� .. �"_- .��J�,-�,..� 1�­; - - * � ,�, , .� . .. .:)! L ' ,4.y.A .- - -, ?, . .. ,�j,'- ..,, " , . - 0, �L""�, . � , �,, �, �,,�, � - - ,,, �, ;." - - " "L,!-'- ,�-.,I.., - - , . 'I ", , t i, , r . . . " . , , , ,v I I'. I. I I _ , - .1 ­. . " , , ,a�, 1�*'""?,�� ., . .,, , Yl 1 . _'k. .1-��, ..,,1,-1 � ,j-�, ., I ..� , ". 0.- � . ,, .......— "�,- ", -- -�_ .'., . " . IS ,,-, . e� -� , . . . . � . ,� ; - . -1 1 4 ..- , '.,,.,,, � �-,,.�, ,- �,,V-' "'­- .,_.,'e, ",",;,-.,. . I ,�'L � ,.;'­I� I Xt - -, . " ,��, , - . . � . . "� -- , ��, ;-j� . . , ­� I.. , -'j.,-�*,,,,,-4,f, , I ,, . ; - - - . 1; �,�- k� .? , ,." " A:,, ,C-'-�,­-� -I I .1,. . "r ,.; 1.� � -.:,",;, �. ; ,--,- � �-," �:� ,- . I �, oi"--- !�,'--, ­ '4',.'�_.Ll -,- P. , -*j, `�. "',­-I ­ i'l ,. , - i "" - - , . �, I � 1 . 'vl,,1,.� ,., -, - ,� ---V, � , . -,-�.,:,. ,. 4 .-;� _�, I. , , . -, � _,�. � 0, - 't , , ., � ,!,,,!' ­­ - -,', - -I, I - - "..,­ - ­',�-.,� �L-'� I� ". I � I-11 ,­ ��� , . ,�i�.,. ". -_�'.-�l -`� I-r__ ' '�- L - ,_I � .-, .- -.__ -,'­­ - ,�..;. ..11 ,,.. , , r . " � , - ",I".1 ".�I , 1, .. .., . 94:�ItIOW-,�,.il . - . . - . I ' _.' - �, '­ L'�� I-- ­�.1, 1,� _ ' .r .,' _�. " ;­�.,-;, .,,�:., I . .,. . . .,",- - _t, , , , , e 4 , � ,�__;!;� :� ­ . '.� - .. . � 1�-.. - � �L. I ,, 4� 1.4,,.,, �I�;l I *". , - I .", .�, _ 'k,d , _i", - �f t,�,� -.�,'.1,-..� . . __,"Z , �,�. . . _.. ,� , , -, "S . .. - , � ,,,,, ;; , , -;;,,-e I .C 0 jL._,C' vx� f - , , j !I - - .. I " , ,,.,, ,,I,- , , ""A �.; ,j.,� . _ �, ,� �,-,. ,.",.r., , -,� , ,..� � ,p +� ,; � ,." . , , , ,"- ... T,��_;w­�' - ,� , -, "., , "'. .. i . . , ,, - i I I . ,i�'k. - -A ��,L't,,,' .�� - -- � - ," ,�,!" " ",,, ,­�­,'� -,,, I .�.I�4 f.I "" ,, .t" .� , I I ,c .1,. - -1 ;" , , , , ` - �w � .1 �.'l' _'. L'. - , , . ,, A. " , . , . -1 ­''w ..I ,, , 1,_-' .. 7,,� _4,��. ,.� ," . I -, . , ...,,, -�;.�" �"� _. .._, " I ­- .. '. ., V. ,- � �­ .. , . �" :T, , , - , , .7 X,-" , - , I-� i.__ I . I . , , , --4__;,., ".­j ,,,,.,.-l- , -.; -1 I', - -;, �f ,:!�"A , .. . . . ,. , " , ­� V;," .. . I , , - "1+ � �.. , .. . ­. � ..­. , - ,,- � -�' ' '�,:.,. - , . , . , , . .. ,_1',.�. -i , '..,!�� i;s_f - , , � ... I ,,,.."-"'T ',,.,;�,;..,�,,,, , '. ; , , �r,7 ,,�!, , *4 . - �1. , ., ,:, � �� , �1, .t, .; - ,.,:� , 0.. �,�, , 4 1 ., ,�L � I ii -.0mo _ � ,_�,�, - ::,��7 �" , - --'r�,, ,0'";,1� � ,-�,I ,i,�,�1,., I+ -i.S %�,"m; .. , I , �, . - - , , -. . � I _.,, _',' _', .,,' , , 1._.' � , , - - , � , L,1,,,'T,L. . r ., � S , �. , - 2' - , 1;. , ,- � # , � .� � .� � . f :'f`4 ��J ,1.,..." ,,� ,,�'i�� : � .1 . .-- " , . ,- -A , .,�;� ", _. ,I.- .1, ��'. ,- - ,� ,, ,.,� "..� , ': , ,, ,; , I�, . I - -` .:7, , -j . �,. ,", _�� -" ", . � -1 - -. , - I .,� ., , , 1 4 . t� � ;, � I I 1, . . . - . . . ­� ,�� �ll� �', .1 ,1�-'- , ��I., . �r_�r"e. �, 34 I ., I . ,,"�' ­4�, . . I . ,.4 �' - _.,I ,." . ,. 1, .,­ . . ,, ­.,;. -1, , ,.� ��L ,;, _ , - ,; ;, ". , , �,.1 .,r , � '.., � .ip . �..,� . , , '." 1 -1 , .. Z�l,,�� .�, .. "r, � , �, ,:!�" 111" ";'.... � ,7 ,� - , -, , 4. ,�� . A OCII . I .,�,,'� _,", ': '! �11 ,�� i, ,-;� .. �..,.--I... 1 . . . �;�­ " L �, , , * , I ,�,�- ,. r",- _, �d. �� .�" "I .- ,�,.� " , ,A:�-,',-", , - , .. '..- ,,�l i- ,­�, ,-I -,. . ��i-,; , �,�, :, , - - I. .. . - 4 .,","�loo". , , i,1,,,,-- � ; -,J, ,,-,� . .4 , , ..,,.�.� � . . I. ,,,.. � I ,�- L. ,'Y--' " '.� 1, ..,. 1,ll"� . �7 ,, ,� - -, . �- ,; . 1,.1 � ,b-,-­,'j,- .,�-" -,, .,. / - � ­ j, :,� .., _ , , .,*­'L j�,� � " "'. . , .,� - . ''" - ' . - ,_,!t� ,-.".,,'.. I - I, .1,�.'. ; e .. .1�- , � ., . - I . ,- 11 � , - 1�4 I—, . ­�, '. , ,�,,,. ,�l�­� ,� 1-1 I . � � - .- , , .. - � I,-. , - ,, 7'.�I .? .1'. , . . ;, , , , . f ' ' 4' - , - - ;7 ; - . .. � z,­­ _-,�, .,_ , : �` .L;v�'-.I, I 1I J, ;;�. ­ -, '-,.,- . ; '",� ll��'I '. -�,�,rl , � ��- '-. '", Ai- , - , �" ; _�........�L, " '.." . - _I ,�,�;' ,,�,--i, ,� , ."..,L'--L, .11 , � �L"' f �l� ,,_ , , ! : �l 1 - . .. --il I I ., , -,I�., -"�1,� , - �., � , ,, - -* ­'� , .. �, ` .,�� �`t . . , .., - . I. 'i--� - , I ,�­­ , .. . , , ,.. ��_.� � - , , , . � , 11,.- .I .­ r�' � , ,. , ., , I . I .. " 7�',',­�,,�r I '.. t, j J� , - , ", . ­ -� ;,i, :��1, ''� .. r , . ., - 11 I ,,��, � � 1,-, , - "i ��; , 4" ,". . , I � . . ., ,,, - ", I .� ,, - ,,� ��...... . , .. , A,', -­­-, �, ,- . - � - ,;�I li,-�"j,�f�-f,��, ,$ -,3 "',,_ -4- L' ..� , , ,.:. -;� -,'. "I., 41,. -�', ", - f�`, ,.,l . , , ,.. '� ,-',,.,� 'W'"'o - . ;.. -,; -�"'.., � I- " ,,�,, - , .1 , � .., , , � � � 1 7 -.. . , 41' I I �--!'."��,,,-i' 'j, . - , - e.. � , , I�, ,. . ., 5 . ," , - . I . .1 " A, :' '�L".,_-r I - 4 .�:, , , t - 1p'N'.- ,� '�"� -"" .' � - ' � -­- .� ��l_'.��', �, F:., I.--.. �­Ll',�4 .,. _, ,, ,�_,. , . - ,'.,..�., ,,, . A,.' ,;;. "I ,,- ,I �l t . � , I , � , .4. 6 .. , ,4'. � z�,. � , "" - -4� ;� ,4 , ,,, , �', � ., . ..- I .,,e , 1. ___ __ ..- _- .I . . , 1 . . . 1. . - - -, , I � �l � - . �1, :�;,,., '.-.7��, ;�4- ,,�,.,�- .. , t. �* .I"r , ". :�� - ""'IC � r,"."�'�'., . �.,. '', I ..1,I . . .,. TT , �,,, ,e -� . 4 . ­ I h ., - " , - , 1.� , � 4 ..� , '..-1.i "x-,_4- ,. . �, ,".1 I-,� __, , �� ..-.:-- �,, z I , _. . .. . ll-,.. ,t'L j .,�...� .'.." ��l ,, ,�,,-- , %,�)' -,;A'_:..-- , , -­�,�- - -- . - , ".1. � ,j�, I, - ' I��' L ' I ,17 1 "s ", .�-,-- .. " , w , .,- -1-'.� ".e. . -�-,'�.7, , . I " , , �,' , .,-,.- .,­I.P, _. , , -, .1 " . � %11 � -�;- �, --,-,..,4 1 T�-,,,-�-�- ", , �i- - , - ., _,'..,�'..,"." L' ,. " _::� .� ... , i , � "', IL - I,,, I _�',' , - .� . -1r, , ., ,., ,- ,, . ,, I,"� 4'..1 . ., L _ _. , , .,,, �L"r,��, ,,, ,X' - 1. �.,.-lt,�'� -_ , . .1w, , '. , ., - " , - , ), �� .", .._�� , '�-'.,., , �.., - . "" - -:'� ,­ k, �L" . -, , -.- �,,,L- ".11� - . , 1. . .j ,!,C. .'.v. � ��� � 'T . .� ..,jZ .�l . ..,�,` ,I ."'r. . ,41 ,,, �, , �,.� '.4�, .,,;,I- , 'l, - ,_. - , ,� , ,l, , I. *1 , ,r�,,.,--,.,,.I ..*L,I I .,11 . , "... I . .1 . , ,�-,, - -, ,-,l:,, -. , 1A, ,-7_ .:.,7-,,�, ,;-"., " ,__�,,� 4 . f, ,- ", - I I .1 �. , " .. -,.,. . I I � � �i� . - , i � I �� � , , �. .�,, ,'.' ,,-'-, -r_�� ;, i��, i� �, ,,,,�- . I,�"�", _14. . .�,.-, '. , .,".., . I.,, ,,",.1 � --1,�, 1, , . .. . , .." I . I I - . . . ,� , I I ,�,.,'­ .I . , .W . . - , ,, ��....:_'. ,, - � , ., . 1-�,�,� -,,,, , - ,,,, � - � I I I I "I, n- , ,,',,w ,�r�r!, , ,� I . . � t.11, - i',,A ,�, ;" i -1, 'iw -, 'r---;. , 4 , ��'I . "_­., ,.1 ,,- 4.,f I A_'r�I ." '. ., ,,, ,,�,,, ,'�`L; , i,,_?'"'I"�'*��",,"- �,g.�.4 � ��,, , -, " -, ,. ".., , " . -, 4'...�,,, a - , � e _. I x , , ., A I - ,, , .,.., , , - , ,. , ,� _.� .,t _�, , , .1 ".,,� - .,- 4. . ,. .:�,�,-,�i�� ,�,.� �, , , I.�r 1� 11 I" I..'� .A 4 � ;, "';. , � � .15% , I 1,.- , ,.�- , .. � ,--,;, , ,- 'A, .,_ � , I ­�­.-'7 I -�. - . . I ,I . I . - " ., , I ,..j,. .I , ��_e - .- -1-1 I .. .­.%i . - ,� ., I � " , . 'T ,, - ,� -- - - �­`-,",' -,,:. * . . .. . '. �-, ­i �"..,'I I I - ., ,2�-, ..,�,-. '. '00, -. , .� .1 P , , I- �I.. �.. I I . �.. 1--,�..:'. i�,,_"i";-`-,"', ";,: �".' , ,,I , .1 . I ",'L,%;� , ,� . ,ox 1,!�,"; . I 11. - - I 4- - �'�"i I,� ,_,�- x ,p , ,� -, - ,_:W , .". ,� I - - - - �- r.- --- I_� , -,q., ,,,,,, J .,�.:,j ,.,,. *--,., - ,, � ,f- .. -,1. ,... -�4,-,-, .., , �I 1�,, .. ,. Y'" L_ �,, -,,I� � ,.., , "" -� � , '. , .,�,,,�..� . �. " , "j, , l . I �, , �, -, . � ,�.:� _i ,- - L 1-11 - ",-f O.,, .1,.,� ,'. .,,*. '� !,'. , , -, ,.� I. , I'J7" -L 1, ,.I .... '" , i. . , .. I .. , j,-,"�j,", -0'C' 4 ..'. " ,. I. L. , 1... __..�,� :�� , ., ., j�, ,- .,,,� " , � .�� . !, ,j:*,l,.-I.." �,t� .01 ,- , , , '.,P -,.", '. .."� .0 g %-- ,.. Z '),"'. ".1 , .1 ... .� _" ;�, I_ .1 , - . ,,, ,: , _P,�'l �_�,. ,;, P�,., , - I ,,. , �4. -�, .�,_ ' �� il ' �'.-'7.L;� .,_� .�lo, ­_ ,t�, '.,, .. , I ,� �� I .1. . .1 . .. . , . ., lm� .. . . L I " �", - , --- , " -�b �, - " �! .Lf�,"�N,l I ;� '. t�l 1. - . � - -�� _., - I . . .. -, f I, * -1 �i"-,-:.- " ,, , , , ,_,;� I -, , .* _,, -I, .41 . . � -,�! �,. , l` - . "� . , , .. , . ,,:" ,;;��0 ',L, ,;- , , - "- - - -- *,,.!�., , I . . .."i-,,,,," ,�l-�- � 1, 4�,,,� I�-.. ", ", , �,� 1, 1 11 � I�' -�,�, ,i� _,, 'r, ,,�,�,."%.. � �.;�, , L,. z. x r , , I , 1 ." '� _X't'. "� . -Y-1 , 0;';L.1. _� " d'.-,-� ­� W! ". 4,, �,., , " - - . �", , , .f _' - . � ,"�. , ,.4, ,,,,, �'11 , ." 0% , _ � ". ,,,� . . -, .. , .- .- , - ,.:1 , ­-I -, ., . , -.�` �, - .`f�l,, I, � ,.I.,.,.�� � _--1 ,�l I . 1, 1. I ". 'k �J. - . ,� ., ­ '. I . - ,,'� ,, �; I I I I%*lr� , . . . �.. .," , . -`, . . .. I 1. .1�. .. -.'i. I I f.� , #_ - I". . *., '. , I ) 4 , ";'��'L�-5'T_ I ' ,­.'& '.I' f' . - t' "� . -' ' " ' . I �­�'.� 'I �,j,,f,,.i ;-',,4:1�;'! _�. I �r , r 4 -, ;._;� �'-,��-,�w'rl ,- 4 ." . , .j-o,,,! �, -'I. , �,,- � ,, 1";L, .i, , ,�� ;;,, �n - ..4 ,,, � -�l �.,., _.,-1.,,&., - . , I k � ,l". , , 4E4�&I �", , , 1�_ " , � " - - -,- ,- ,- ,­,� I , .. - " , I . . I . �V,_�",�4. ,�`,�,:,? I .. I ,,, �"� , ,-,-.; .�,, ,,�,, , � "_ " 4-,�� ­Z� ," j?, �l-, " ,�.., - - . - . ,- _ "i .I . .1 '.;i'-7'�t f ,��; , -,,- -, I �,-, ,, � . I , , �,', " � -� . 0 ,�,-- '; - � t,"..;,Fl�, , - �� -, .Ir .�., . . J;�.,- , '4.*, - __4 ,t ., - ,I , � , -I ". u " - ,- ': , � I 11 � ,� `Z" k:� ,�' ., , . �� , , -,,-. �, . . ,1��.: ­ �, j., , ­,-,,­) - . . I I L '* - , ,, , `, I '. . , .?,'! . I ,�" .. ,. .� .,�p 0'j, �# �,. I,-, ,-j - " . - '..,, . I 1�, - -t_,�,�,',". , ,"",t�. ._', :..- - .-, I ,j.- ,�11. �, � . mw , , i . '. - -,_ �� �l'.�l . �., �, �l . � , ,� , ,*,,, ,-,- 'r, I I ,� -ZI --�v ," , _, , , , - �, . .l...". , I L � v-,/�#',%�-'-� -, -j -4 , � ,, , , - , -v. , ",r�,4�,� ,,"I� , .�, ";- .- . '.7 1 , �. - I -, . . , . - �_.,� , , �l ... -v T R;L -- . � , .­tl 14 ;f 4'�:�-- -2- ,!', "L, :.., � ,- �; - k - . _. , I . . ., .1, , ,,f�.. , . -1 . ..-...I—11 ­ - __---. ------ - -i , , � .. - .1 .1, - -­-,�. ­-;�,,,� 4,..- *," �, . ...jp...'� J�-,�l I , - " ,�,,�,- 'L I, I , -p.m ---- ;o - , ,I .­ � -1 ", , . , - , IVIOW; - I= I I - .-w-r'- "�-. 9. � -�l� -, , ,i, !- - - - - I "- -v �,,.;l..��, . , _,.. - ,, I , i �.f ., , , .�w �,___,,j_-� . Ie _�� I, _- ..: _ 1 ��L , I 11 . � ,- .L. ,,i .A .'IL I '�.'� �" 1�"��"'L�'.­ .it ,� ��. ._l, -��',-_�,.:�%..; . ,�:, . ,,�il" -, .,�;,� . .,. o 5�;i; ,�;, ,_ � , � � - 77 .11 Le I., - , ", , �;­ .,� ,.,- - , I_- , I,.� ,_. '' loql,w-. .I . . ,� , �. , -,1, .,4, � , ,, *: "; I �y,�,­,,�,A,L,7' � . ": . , ,, " " ,, , '."f, . - ., .. .. - I -1-1 -1 ", �,; .� "' -, �,�_ I r ��- ,, ,, 7 -- . ;.., ., . , "', � � " I,,, I.-,� .6 � ,.,�;��l�-� � -: , ,, . �, -, -- ! -,," �,-1 , ,. , , �. .� . fl, .1 "�,�t , 1.I - I I I -, ",",,, I , ,,�" . '�',3 � ��. - ,,_ ... , I , , . , . '. ; ' I 11 rT �T'77.� ` - - I -. �_, :, " �,, 4 - :�� . ,,- L .- , . . , 11 11. ,, ,, , . - - , I ,A " , , ,� , ,"`_$ %�. " -, . I � I .�,, .,�,v I ,,.�, 1 .4,�,,I�- -.: ,.�- ,..�. . L ;.- I ".:". ; , � .T . - � , I . - .�,," .- - I �_'..I,,� --_ V. ,e,�- , ,"', ,� A , ,� , � " ",,I ,_,�; , " . ,_I, I ,� . . .- I , -,,"-",,,,,e )"i­­;,�c , �',�..-., , �._ I t ..�. _,r,� '. ' ,�- , ,, , -, ,,�,l , � ': -_ ,_� ,� ,��,'_'­' , ": -, � , I'll - , .� , ,,, ,��l .�- 1. .I_.,�'­-�4' .� , , " - - .. - I .1 � h W , ,c" �I , -,,� , � - .,..� ;, . 1, � - ,V-71. ,. ,,� - ,j�,;,� � � - -,, - -_ ':".7--�, -� :: ,� ,� .., . I 4, "� - �'. , �l - - ,I, .-�., . ,��"4 .� �;l ._� : "11 c -- �, I. & 1�-i C, -,li- q�­ ': 1.111 -, ,�. �," Ll.. , - .� - , j,� , -,.', ,� i ., ,"��� I I I e,,,- 41. I., . . ,., . .7.1 11., ­" L,,. , ,- ., " .�.4 �. "I­�I -"--,. .", .. . , ." 1. I 1. vl'.�',.1 , . - ,. - -'01 ,�-,;, - �,. 7' � - �., ,.. I I�,'� 1, . � . �` ,,,, . I , . , , I . --�,�� _. .1 ��,1,L� I ��. , _, _. �I�j, -� "��,. A I� ",�,' ,. 'I� . , '. � 1 - I, - -70 , �, 4 . , , . ,;., � '. ,- ".,:, I - ;., - _0 P, O ..O.Z �, ,�"4, ,� In . - -- , -�,. .. , , , - -1�'.*,'� k. , P� I �,�, ". 1, � .. , ;.�_,' ,. - . -4 . , I - .<. .� .., . � "1� .I �, ,,�- , � 1. �., " -. ",,�,1, . �.,� , , , � , , , , X.*. ,�, ". . , ..,.- , , - !r , 1, i ,��''e- '.p � :,..,, L,." ­ , k.,�-7 --,_�,, : , .- ,,, , �,. .., -� '. I .1 , ., . ,..I ,_ . .1." . , , , -1. . - . - ,", , -7, .., ,4 '. , ,. .-, - - � , ,; , -, �l ',t I�",��� ��e,,�,,�� ,, - -1 ., ,re��,�r"e �, , . , I- "- L;, �" , � ., ...�. � i , -,. .� ../,�� -.-,, I "j _ . _,- , , �,� " , if- 7. � � - t""" _:,. 'r , -", � . I . , , . , _.­ -- . I ,I , , , :, .. I Ir �.I ­. 1,1, L -I�,; ' ;1,I, ,��_­1�7V_','.� _ -� 'L, ' - . , ..." " ,w' ? 1: ­- I I,". I �, 11.1.; .,.,.. .,. , ,I-�_ -,;�-.7-.' -�,, - ,,� - -1 ,, ,;�­,,, .I , ,�,.. . -%� . ,� �, , ,� � ,�;;�� ,,__",,,�' "I , . , .1. � ., ", ,,'., , , 4,.L­. ;.1 t- ,,�",. � .; � ,�r 11,7". -- - I . - , , 1. _L� ""�..-- - ".I* � _I ."'t. . - -,. , �,,,� P,�,,, ,' � , . , � . . - - � ��, - ., '.'.0",,�.,, ,��- , , . ,t,l -,,..,.,,e�,,�-,_r,.-�,,�;,!, _ ,,.,. , �- 1.21.... I - I " .:., - i� . , *r , . � L, " to ,7n, ,,_* . -., . ,,".�_ ,. . I. ,e, ." - .;Sl*.1�� ",­ , - , " - . .; I - �.,W- %,� � t,,��,,� t - l-%;7 .-"- - 'L�11 "." L,.,- ,T�. Ll -, �.l . ;l t, - , 4:,� , .� .. � -�t -,,--�,, , I , ",'i�;.- ,t , -,,�. ,-� , -�-'_,� -<77)-'s. -"' .,,,I . ., - ,�,�-: I I 0:" " -�, - - .� ;" 1,, jr, ,­ � - ;_0'�,. .'� .. L.�,. I;:, -, ,'�' ., - - :.. . � I . I -I-, ," . _r ,� , .5��1- _-! �. -_�. -� � "�.",'�-iZL"' '_'­-�" ' z"6 .,�.-,, ,�, , , " I -T'.., � - L. - , - , - .����1�...� I �. - I I-':�"�. ,,�I I., _,�,�, - - � � " ...,� , " :e,'�L_�' '; ' � , ,,.., �.l �,,,. ,,, -�,,,:.. , I -,. - �. ,, - '.-,.:'-'," �', ,� " ,.,4- -- "' ",I", "P - ." , , � , , - >� , �1 7 �ei.; i., .",,'.i,"I'. ., ,,� �,, . , ;: I .1 . ,�l I ,&,�,", ,�,� I � � , " , �r .., .,-,-;, I �., , , -�: " ,�, '. , . , , i,I ,, - I, , � .-, p k, � ,���,, _v-i "- , " . .".., . "-��!,.'.L�'�' ."i ".,�',. ,_ �7 7.­�,,"/,�_�.,,,.L " ., � _. , 11 - . - r _t, _' - I _. . - . j , , -L ' I ' �j` . . _­ I . ­­ - . - -� ,., -. ., .. -, ,.�. . .� - -- , ., " .. - '? ., . I . - -�, .",,q. 1 17,.'.. -,'�', -�,', -,- ,�- - � , " -�",_J� I...; , " -, , , ,, I -�,.7�v . ,, I I.,, "�� � 7 ,. _ ,�,. , � ... - I I I"'.� - .__ il;- I.' I�­- ',I,- . .�- - - . . i _ . ,. I ­ . 4-,,,-:'*-;r;i_�­­��`­�- -�,,,- �- -;p 't,�, ,�., ... - .. I_,-'' �,, V,t � _4�,,­,_'. , ,,, .. ,­�, . 4'. . � ., I ,�� ,! ,,', ;I . -�4. -�'..,� I I - " , . A.. , j i� . 11--1 �, � I z,, �f' . %,: -I , ,r .. ., , It ,,� _j - -O- , ..�,�, - , .,. �_ I . 've­ , ,2 ,4"',, . -�, . ­ , . - ,­,,i,.,.,. .. I T.'."e", - - �..;- I" . , _- ".�; I . 1- '. "", , ..- .. .,� '_ � I . � .I . .1 ,`-�', I 1, I, - ��.".. , 1. � � . � .,,,.. " . ��l - , I- §, , , , - -�, K I""I � . - 'k, �, .., - - I , ..-I. I � ,_", ,�;,-_ L "' ", , . , , �,I`�,1 4.-­lE -Z.. *. . --�- .., ".11",- ;�,,� - -,I, ", - -" �, , : - �, � ,,:�" ,�,4'' 1 . . 'k,�4` ;` ,�".­,.- , ,.1, ,I--.�-t I - �A ., '. ' -,'?.,"," , v, � � ,, - , �",. :.� , _:1�I '.tl'%l;i 1, ., �. ., � .:, �, ,� - .j, .� . - I'. ­I , �,� ,�,'L"'.-_.� ,_,-�, .�'�" . N�,.2 ,I ,. i ,, " ., z,.4L � � . I I . I , . � .. 4� .. ,�I 'r I,,, " -�',,�"- .-.:, L , I , , � .: ,A , � ,,,­ �,."--;. ; - ,p � 'r,,, , I';, - 4,, � . , .";.�. i, " , -rj'- ` ' ' - I 0 ,�,.,��,",":".,,,,�,.,-, ; - ,� 7-1 _� r ;" �, ..,.1 � . .. - ,-- � I�l I �,!,� " 11. , I .�/ . . - , ,;,, ,_ 1, .�, . .. "', , *,,,-,v ' ''L'. ' '. ...l.. . " .- �.,, i .�7";�,_- :,,, . -�_,-e_ �;, �- � ,,. -,.��e", -.�11"I.- , -, _'.,-1,,, .1 ,�; . , -­,,iL:�,' "') ' ' ' ' �,,.�,, -,idl;k ., -,-�l� ....0 . , ,, ,� 4e ';,fj " '�.L;'.' ��. -,� �, - �' , . '. �,._', - 4 ",_ -4 �, -.1 I ,�- I, ,4 , .�r I�.. -1 '.- ."� ., I � , - -, .4 �, -�,- ,,� 11 "I I" i�I - - , " -,,� ",!�'.� , * _"' - . , . �. . - , � �, � - - I - . . . , I . -. - , ,, _Y�l.,t-" ,, , . . .," - , ,- I-,,;., ­� . - , - ., ,, "41. - , " * - I-t 11� - It -, � . , ,-," f, , ". ,-,,',�",-,," ,�t I.1 . I -/�, ,, �1. �,� , . . L I ,x 1, . . � � " -�. �, '. � 1 11 ,% , . I , '. -:X,�" ;�l t �, �, g, .. � . (,. � I -,I I I .�I I'll,.I , ;,l,'�... , .- . ,',I , L"� -, .. -4.� , 1'1�. , L " i '� "; ;_;,, ',,'4 � ,�- ;0: � � � , - .- .11, -, , --,7.. ,,;. .-,,, ; .1 �7_�'L��.p,_"J4 , , . --�, x,,,:w, 1, � ,I , �", N ,� ,;;". �-.l I .. � 11 , ,�_ , .. � __-_�';�__ -t .� - �l,���I,," ,,_,.� �l "L, ­ - ,; . ,", " ��1, I . ., ­, ',Z�-- 11 . �, A� .., ,,__ - . " ,.,.:,_-,.,;.I,�.. ,- '. , � , . ,� . . _. ,;"', r ,, 4.,.I" , "?.� - �­_.,'4'.'-',.. .- ., .. . , . I � 'r �'��--" , ;-- ­-�. .,. �, , I I . iV. .v ;,-.�_�,, ,,,­, I A -��- ", -�_ I'IX �:"I - , .. � -, -, - . . . , , ., I . , - 1 ,3., - , � .� _� :, '." ,,.., ,. �'_, . . . I : " ,--i-,-_-�, � . .1, .. � , . � ., -1 . , ,I. , , ­ L'I .., '. �_l ',�,,,, , e 1�',�`I'r'.r ­1�4��L ,,,,' ,> -," , 'U!':L;- _-,', 1�1. � jr �r�,-� � I� ........ ,, _ , . __ , , " , � � .4..I .� 4� ­ - fror '. .',- , - '. . 4�t', . .., I ,� . i, , -,I- I.� . - ( f� 'I',V - t 'X. ,�,,�,"'."� _'_lt 7�o�" *. � A- , I ;�, e, .-, - '- ,�� . . �� L,-,,�,; � 7 , . ,,� . _. _� �,4 .:� ",,-,, ". I ­ . , ., -,, " . I , .- 4 .�., , :!�'l -Z� ,- �:�,C, k'r - , . , , , . -�­y ,��1, ;', , , . I - , u � , .I.., -... .;Z.,,",,.. .I, . , . -14 -, ., ,*', , ., ,1� I r ,, I .., . . ,, 4, , �; , , I I 1-1.A: � )-�'­ .� � , .1 ­ -. ;�'.,. I, I., �',�'., ,,It,I �.- I . �, � ,p . � _� .7,,_ _ - .�, � ,,-. _�'!�,� . . ,� ,- ,! � �..,� .. i, _. , 1. I ,.� . -,, �,-, ,f - . I L,Z" __ , ,;L'. ,,, ,_­�' � I�1, �,"-k ), , - ., - ,# " .� , - ,,� ";, -,` ,�, ��.. ,; �, � '��- - ,; � 1� V4 -, :,.",, ,'e, � i., � , .1 't _? , .) , , 1,1, � , i I- I I j,.,� ,�,�f-t "I. ��� ,, � '�" . ,b*,i:�� I� .4#, "., .. . ,;, . .. " , ., - ;. , ; �,�:, -, ,,- . ,� ... I- ,�,.!, - .-.,. .3 - - I ;i.l.k,�'.I " .,,�I,I� , � . 1�.' " ,;�,-1 ,�-�,, ,-,�,�.',"'. r,. ., . , _. " . - . , L'.1 I- I,: �� .L . �11 1.,__-1�1� - �l!_. ,�'0- ,. _. -�, -� ,� -;--�,,,,-- �--, � I ,-.1 . , , ;., , , -I , v I - �I.. I&..fl -1 "., " ;-�. ,�, . , , 1. -, 'r :,, A-, _- "- ­' ' X.�-1 ��" , ).-�i"',.i !,I,,�;.0 . 'i_' iI`-`�'�L7 ;"- �-`?"A.., ` ,� , � ",-- ,# L ,-- .,,.,,L- ,� �­� ,.�,- .." t 9 I�- ".-L- ��.1,,-.,I I,�l" ., � .- - .. i� -', '.fr,;,-i, 1-4. , 4. .1 � -f I '.-k, -I,-I�' L- " ­ ,"., '. _1 - 1.�,., - , - '' %�,;_ - 1�; ., . , . - !, v: - .. '. -... �, /' .�.F.",�- , �,S- . . . - -, . ". , , .. , .I l., L ��.I, -, - � :r-, - , ,, ". .- .�, I,, .I I '.,.- .. - I , .,- e ���'�-* , - , , " v - -,'-'.,,t4 �, � -� . � -. __ �.,..- - - a, � , - :�, , - , -, , .- .I.,�- ,�;;,�r, %-_,,� 2-. ,�I 4L'�'­ , "_ - , . ., m_ s�? il� . ,-. ..1.- " .I' ., '.I . ,,,�, �_ . ", " . �.. . ,, . . '. ,� I -, I I. .,��-1;I , .1 A, , , �- ,f � ��, , pe,, "," . . ,�t ,e �&, I , - , � . � , . W, ��.l 4- f, . , 19 �,� I .. ' - 1. . -�., , . , .0 -I 'T',� ,f,�." - ,��-�`-- ", I-, '.., .1 " '.".: '1' 1�� ."'i �"..,-,.,I �­. I�� . 11 .,. .., .,,� .,,"e, * . * , IV . '. ",,�, "��­,�,T" 11 , � .I ;A ...... , -jr,", ".0� , IL, - ,:,., L j- , _,"" I , , �' " ,,,-, , ., � , , ,., I , f �_, , ­�e' � x�, , , " I L,�, ,." . . I. . � . .. � - I -�f, , ,;, " ­.,�. -.: , I . � '' ' I �:,t .� '. .C,'-j, . � � _­­ , �. . . . _,o t -�L , ;,:.L, - . _._�,", . - . _ _,�`J_I ., ., _'. ,,,�. ,t- . ,.l.* �,,,��,-.,�4�,�,, ;,..� , 4� �,. ",. "4'%� �,,, - -4 �._,,,.r",- -- , �, �, , . . . , ,., .1'. '.,;,e I - .1,,��.4 % . - ... _; � '. 3. � ,,, f,�,, , - - _. - , �,- 1.­�j �` 'j,"­J�`. ",.,�< , - .1,�17.'' . ;� 2 -,"'. ,_e I. � - .. , , ". , . . , . " , . ,� , i", , . . I . � -�r , ,� . , ,. .4,-, �, -7 .,:4 ., -,.... 11 .� 'L" , �;.; ., ...11 ,,(,. . , .. ,� ,I- - `I � � I;� - , �!.'"Y,�7 o,,�k�,I ,-.?4._�,,�,4� �,,�..��;*,, ..p�, . .,k,� ,, --.� , '1� , , , ,;,�� -1. .. � C, ,4.... "';'" "�' . . �­� -. ." ' ' L.f , .. - . , , .. . I , , . . -,I,,r, '. 11 T,. ­ ,-_ ,,.,I,f. - f��- I . ,x� .. 11,I IT. ,; ;." '.­,_�,." _�'. ,;.� �. I � " `, - , - ; , .'.." '.., .. . , - - � ,�,,�r,,, � �'. .4 - , , , - I... .,� -' - I- � �C" ,; - , , A, ;, � ..,. i�' ,j. 17 �t---. -, - _* , �, ��,',- '.." �_ .L -, '�, � , ,-,o .�-;I, " � � . . -�_l,..I-- ",17 ,; ,. �':t.. - . ,-�, '. .1 . , .;-,� , .. ,:..r,,. ,4 � _�-�,-,.,.;' , 14 . - ..7.. ; ... . :.( .� �­ � '.� ,,�i, ,I,F!'- I,I �.�_ ,,,,'r ,�,Z� , . ",- - ;",­ Vn,' . I v_ .. �-,� f T., . .f' S . . i I .I -,`�, ..�� , I 1_1,1� . _- " . . . ( L lil�,I�l", .;��; ,I. .", _-'L'_ . . I , 1�.. ,1. . :. I I . � , , .,. . . �." ".. . . ,1. J. ,,, , , .1 I" - _. .. . , ,17" .1 . ,1� ��, `i. , - ,-� �,� , j . , , . -11 I . _t L,1, , ,­ � , , � ,., ' . . , "', I ..; Ll . _i ZL.r,: , , ' It " . 1 �, .:. , -1 '. , ,,� , -2 . . ..., "-,.1. -��-- 'i, ; ." , -. .., - , -I ,_� - _- - 1, 71 ..,, - -, I . *.- C_ v jjpz_�I�Z�� � ,,� a e I 31 *J�' �1-k ��,,, � r.4- F�. �.L��� 11 . . N't R _1` b 'g. _j- ? -t W . - ,,, - M 1 '�. VTW' 1 .4. 4 i - . q I �t�;�� .." T, 0, - .1 ..­, . "-l 11 . .. — - ,Z-', t'j", - ,­_­ � ...1-1 �,, .." :, .. ,� O'. .1 ffVo�­, ...� , I . - I I . � . .. x , - , .: _, ;�_,�"*�, _j ^� " �;­ -I_�,V� * , . i�'_ , �l ",,, f . ., - 114 I�111:�,,, �,': "''4* , ,.;���j 1,., 1, 7".,� , � - , L,, - $1, � .� "I� - _,�I . ,, I�,.11 il,11 I , ,, . "� I�,- , . ", '10F , _ ��:: j*w 4'. ..+,Z�. - , .�i,?A �, I, I . . ,, - , .-� ,� . .i� I _ %� � -'� :I . ,�/", ��,,_: 11 . �,_�,__Ti I -- � tw - ��., t - .. ,. ,% .. - ,;,, '" -it-,J _ '., - . , . . .1 . . � I�. , .. 4�-. . "; I�,,,. ­ .'.- ,,,, I . � ", , , 1,C 1 4 � * ,1, " -_ . . I,.- -",,t � , ,I Z; � "I : ,.,, I . - ":--'�- , __: . , I . . I l " , I I.,,,, ,�',�,.�'.�,, .. ,il �' ", - , .r ll.;� �1,� , , '. , ...,� '. I , �,". . -:`-L X''" - , 1��,:- "" ;,,�..ri,,, ­� -,­�� " ,,, . L ., ; �;,� . " ",F'�,,i . , - t-t ` , ,f- " I . I - k,-,;",, � ,-, I ,,- ',I-� ���-,., L �. ' '��­� I . 'I 0 . " .._ _�� .-I;1*,.�W%-il �.., ,:Ol " �,- , ," 4. I`f-�',,1. , -,� , ,-�� ,01, - - -i ''- ­ ' -' , .!� ." I".,. . I - .� o- �l � I � . ,�. ,I i:" f �j,. ,)L � ­�, ,__" _�,,, ..�7. %� , . � �,, ,., .,�-,�l � �- - �,." - ,:.�__ . ie "� .,,�.. I . - .. ,�t�1-I"',�-*!!'� � . . - . -.,- , L L -I . ,. . " " r M, ',, .,,-- . �,:r , 1-1 � - �,- .�. - ,, I.- 11: ,�' .:� " � . ll�, 7_11, I . I L .�P, ,y;;I ,�l , . 4'�: �,�'.'.. , ; . .I-- 1, . .. 7. f I �I I -_, I , ll� -,, ,;.";',� ." .--I .- -.. ......"I���...I"I"I"I"I������ ��� %�� . ! � . , , 14%'. , "',- �, .� ., -, -- ., 11 , - _. , - - I . I , - 1. 1 17: -71.11, T7 - '. .. 11 .1 . " ".� Z,_i.. �'�.' . . — I , " -­._ . . ., . ,I.1 - , . . ,, , - ;- I .,_-_--'-11 I . I I-_. .,, "�l - ,.. .. "�1' I .I-I -_111,,,� 1-0 , �'.w ,*v ,, .. '� �- �",,� __ 7 - .1 - f­'t, - .,,� ,. , ,e, - " ,.r.; '. ,.�-, .11 ., . "­ . . ­� .11 �., .. I N. ,-L �,.1 �V"r"'. ",�,,, .... " ,�11 � - --------.-,---- , , ,, " "'t , '. - _Y-,# " ,xf �,* � .,.�-% I-, ( T,!T .7: -k: 1117 � ,"- �'. -�L ,_ ­ - - ,� .- '. , - ",,,�, -*,-� , N I ,-,--'­%� ,11. I r 1; ..,,r4-. �", . " ,,, , , �' Ir _- 17� � .�: I I I __Y - 7' .7�. , ; ,��,",, " -0 4w,,� ,� I . - ,� _�, , , . �, , 4 I ' "/ , . ;�, � -� i. , - I ",�'�":�� -��.' , �� ,�,,f,,,�-,-;-jArl 'A', " ,['� �7 # .i I . . I '.,,, ,.,-. , '.,�' t ;,t, �.",�r,A I -�"A'"� ," Y_ I _�,, L .- ,�4v,;T__�—I . , , % . __�Oi, , ______— . .; ,, .­. .. 'I - " . I __ � -_. � _ � - .- -- .&vl�, '. , .& , .. . . . , . - .. _... - . I .. !�_7 -� - -,!�,.-, V.-,. � . � �7-� - .e ; 'r 4- -- , -,�I­J- __ I "I � I �,. y I , _�; � . , z, ­- :r A I % � I ­,�, ". -1. .4 , , , ­ 1�' � . ,� , o - - . .. , .�,", .. . , .;..,1,. � ,','�I, - , I�1' - , , , -.;:r _�'-�.:f'k� , , I- �...... - -1 , - ; ,f I � , C " , . r �,",.1 ;. %,;�.., ,, � . .- I , . . .,'," ;. ,.,,,,1j�77,�7 T "�� 7. � I -,�, .... .... .,r '. ,_, . - .:" � ��:'l 1.4 1 .� . "I'll" :�� - - . a �.1 , - ... �. .1� ... ... �'L ;,�' . . ., - I,,� . . , .A . .I ,_ , - -- . . -1 `�Ak 1'1�1`-'z I -�.,-.�',­,'-,R,�,,� , . . .1 . , L I- I '. I . - , � I.., I .I . ,I .1. .. , ,J�, -1 .0 I I ,A��I L�; t, I '�L L ��l ", , �4, ,� , - - I I -L- .. � . - � - - - � ; - -- -F,.'- , �r -1 ., C11111-I - . ..�, - .- "", . T r .: - - - .i��, �, � ". ", 0 ,- , , 1 ,. - . .. , .. .�: -�,�, ,�"f_,� 11, � ,�.,- -��-, ., - . ,� I. , ... - I L - ', - r ,'� %w, - 4 J �,,, ".. - ," I �1,1 ,*�,-- 4 ...... .. , .. ! � - , , �",;� ,e, �­" I. ..-.1�- ,� � , , _� ,V4.--.7 . , ,o ', "I-#, I" .� I ; ., i g ", . - 'L , ," . - - 1� ol I -,,, 3, I,, F, � � . .1 f - - Z Jl";,,,!!-,'.,!-.'! , ,, - -� , I, -'.r-, ,, , - ,. - �., ,, , ,,& -4 � , ,_ , �- , , " �,,.. _' , r. . .I I --, ,,, - .. � . . - , --?�', ," ��,o�,Jl'-��-,­I,�; ,,- ,* ­ -"'. , - , - � , -,r� .. ..I.. . ,��.V"','�,I.�) v�..,-- ,,"r - ,'.-"; . ,�., , ':_*_ -j � _1-.11� .I I _.*I L�F,,�: I ', - , . *: -,�. , ,;",� -�,,% .11 , I I L' � "_. ;.,Z' . �___ . , , , I. - 4,,.-, I I I-- I .,..I , , * _ ._ �,.�� - ll�..� .lr-,I I- I I I.�?.i(. �.� '.1-,,:.-� -" 7 , �l , t. 'I., _p'. L�-,�, - �� ,­)- -��e,­ . 'A.I ,4i �- "�:2:"-, "- ,"' - �t, � �, ", � , , 1, I" .7 1.. I , Y.trf*,�i, .,� ,1��,,�",,': , i,,,,,, ,� �, ,%,�, . � � 4 �. , '', . - 1 - . -1 - . - I :11 � - .: , , I . - . , � , ", , - ;:� _I: 0, ,� '. -, - �,� . - , ..;7,:#. 3 .,I., F, � �1. 6� - i.,r I 1.ll� .� --- - -s, - " �­ , -, -­,,�, "� ' ' 11!", '.. ;�'.. -i ,-,,.i:;f,4��44-� 411 4w 4�� , �!', '', 1, �-1,,�z_, I ;,�1.". i �F'I � "'� . . , -I., , , oe � . I .. -.1i"_1 t ��, ,�Z� ,.�,I� , �f "'i.- -:,'.Z!�:,�',,.�,n,:� -1 _ I., �; ,* -C 4ZI�,Ce Wf ''�t 3s, I I ; ,�,, , . , 'L,'. e!r '.. i �,17".' .,�W-e�LA" _T`�P_#,,��*",fzc�-.�-iA,!- �-i,f ,,.i:;f,4��4 . �;��%:.,*--�,"� -- A. . .:�& I ,. WALL TO LINE W/ EXISTING 2-?-9 J WALL VERIFY LOCATION � 22'-r , l�P%LOrJ L �J/CL�vt S'—$" Am iek),o e c.)-p1re e) - F- b TYP. EPS4408 I I I I ELEVATED POST ANCHOR I I 8' BLOCK FOUNDATION WALL I I 8' SQUARE BLK. X I I I I PER FILL W I I 20* C CONC. FOOTING I CONC. dt J�VERT. I ^ I � I I O 4» CONC. SLAB w I I I P of 8x8 10/10 W.W.w I ire ON VISQUEEN �V Z I I I I 38» X 24» X 1 Cr EP84408 POST j I (3) 1 5'S I BASE I I NEW SILL NEW SILL I I ( I CONC. PAVERS DRIIL do HAMMER 6" INTO EXISTING SLAB & EXTEND 8" INTO COAT EXPOSED a NEW SLA13 PIPE W/ W,P, SEAL d 8" SQUARE / 5 VERT BLOCK FILL CELL W/ CONC. v FOOTING°%() o q f S'S o 4 v G �o r OJ F PEDISTA4 DETAIL G +\c DRIIL do HAMMER Ir INTO EXISTING SLAB do EXTEND 8» INTO NEW SLAB e CONC. SLAB W/ I 6X8 10/10 W.W. ON VISQUEEN I WALL TO LINE W/ 1t' DEEP X It EXISTING WIDE FOOTING W/ (2) 1 RECEIV!- A fe-vks'l �z�ti �.1, �z�r CdJIJC/ �cX t!gnlc� FF,9 � J 1899 city of Atlan.i.. L3eoc , F L 0 0 R P L A N Buildiog and Z00ing 3r-" Ile ,- 1'-.Q" D"m YY J I M G 1 L L I A M wmm d3- y DAM 10/31/98 mcw wb"m 904 249 0072 Damm THESE PLANS DESIGNED PER NORTHEAST H A R R Y M c N A L L Y FLORIDA BUILDERS ASSOCIATION REVISED WIND STANDARDS MANUAL FOR 100 MPH WIND, om p wwwm OF 5 ATLANTIC BEACH , FLORIDA THREE I 3t , �,,,,,u„n�,.,..w...........rw..+.•.....,.F ..� .�....•,,,.+. .. .,...,e n r.�.,..a.w.....w,.».. .., ...w.......w.n.+rAF ..�,r.�.+w..,.—«....... ' 5�5,45P,-"il.,4`d NEW A 1x7 ifO. k13 q Ir } , p TOP CHORD 1}: 6 50- P 114 42 DEN RD ,EXCENT AS OTHERWISE 3rd irtA 5 r-- I30T CHORD 2X 5 30. PINE #1 RD WFB3 2X 4 50. PI11t #2 4 ;W ?' This #1 Iiip is (ie`;i-3nf-.r1 to carry 710" Jacks with no wel. This trues has been desiUnS-d in J . _ accordance with '.CPI-78 . D-7 C1,1111RAV 6550 7 a0�J{Iv1I L_, FI rJriIC1� F/�w r AGi�,� r,. . ss i1 HIP 7 ' 0" .STICK /t 3X4 ff 2XO UX10 2x4 #2 Urn e KI) So. Pine ri 1 -�� __ qX 10 12 Block I `.l 17.x14 opt . 11X1'1 _i S r 1 4x8 no Ixl2 no spJ - spl . Camber 3/8" @ . PLF?_IC tr '� .rLi'Itr_ G "J� Zf L NOTES r r,L l ,rt r, F?R,J �I TisSFa n �r.,; rc;l „ `=,A`...�.Fc�, CRIT REF _ r a.r••..r.mra.w vw,.. I ti n, F F , I Irn',rs ',v 4 h I IN / ' k 7 PSF URTE 718/ L� s I e m r•I :I,n , `��^ U. —� _y.. — % F-.:, C_) :df 5'i I a Fkr 7,;..r lH P afL;1yY.F Y1n1 xl�,ri• '[iw c q q rN.E 5(C iR -]K -x1.7 7.O ��at~ !-JF�wG• F+2�. L5�I I1L'.E fir ll, (16rorS,•1L aq^,F;' r)T!M ..r ,,rm RE*�IgniMn II C�a'ftir,UTE •^n �I I� CL , . , ll .r{ 1! I 57',Y Fp9 nyr ( [)1,:T,'CT 1a Li R,,m viL :If U5 F. �L I. Iff7Nr, Ivr IlEt.IdL!1L 4,5 YI tE 1;)<' r / Jll�.`� P4JF Er1J. � f�.r\. ALPINaT [� ,•i I I Q.). r,nr MnT 'In e7r t� I Ih I y )r 16 •I f „r, I: i. ��^JF p. •r,E, ar ,u r ] .) - V%- �0 .I. '/ .i� I J _ E Sri'" I �� r 0/n LEN. 29-0-0 n' ?,1 Lr �r rar f r L.,,.L{in f n.'F�i"w ��'��lu ti r v ry II r I.! L.Er1,L i rl I' I I r. c f, �'�/ !'Uf1.Fi`''. I .;j.) - i'1 iCli �4.0/l ni v con of AIti w r.' r n) V Irl Bf n n 1,1 v. r T rfpl E�[D Et+ r.., , -11{ . f,r. ;fJPrP.E uI,`F.f-1 7 ' "1'AY 11{'l �1 HIP -.,.,,.�_.•-. . •.-,--•.<. T_ �., ,-••-,-'---""'*--,-.--r--•-'---t ',- ..__:,- ,->r-..,•. - ... --,- n.-r_.�+„-.. �' „ '.e.--a••-,ti,.-.�e�r l.-n..•.�-.,---r—"�`.�-•+,m---...-_....� , ,-..:rc F..,��_�'•---.•r-Y..-- �:i .y�.wilA A-'d.�:•'S fd.`,a�:;4Yi �.:.M.ti p.::�:�J. A.u+� .w-�-.v ..v..,w ww4:: yk ++_W.j� �Yi�a,::S� +l•WS:::n :)r.ti.'..�.� '..� .,._ �,. Ti3P CI30111) 2X 4 50. PINS *2 LOT CHCR`J 2m ! 50. PINS #2 WEBS 2X 1 5'J. PINS M3 y This truss has . been designs d in accordance wick TPI -73 . -PANYi1 r 6550 ROOSc!I"LT BLVD. � ' ACKSONIVl;Lc, 32210 . .S'r.BK ----- _.__..._._. _... lx3 09 i 1 x 3 12 5 5X1 3x5 opt . Z� K4 • 3( 7 no �I'1 ' a spl. j PLnTr TYPE—WINE GE'�EZF1L NOTES :, I,r 1: r [7ESly ..P2I�. TPI REF I J • GN 3 t,f- Si' t�� fIRNING Irrt,,,Ec 1>!Y'++3 RfC'L1Nf V,QIC91,i7 UI-1r.R (1'C '1",RF r.T'7"r'Tr1? rn r' rmll�'.7, ral^ rXIAr•P LIRE iN THA 11,*, E:frll,u nND TC LL 3(].U PSF JRTE SLI �'i 7 r:.7 MF55 Ir f 1Rr E5 FRF Dr)'L1 IM CDN a P CE MITI! J IL11T r:R CIM,, t R C MWE, 5kE 'Br ,C1N$Poo r (11� 7 ca [-7 r.fM Ril mAlr - ' 81 1455 rRRlr ]NSIITUIF (Tr)), T,IFQx %WNL ,AL55F'i: Cf)'Tgy,F41T f•NQ RFCD'MNMT(.WS' ! �1A� TC GL 7.U PSF DP.WG J\4 7 S , 7, 3 RF N9 YHi7Ph11LS PF IHI3 OFSIGN, EXPFA6 S A IrPLICO. ,7l Pilf (Irj). 5CE ,H751/ES;CH rDq(iHT nDO11IUNr�I. a7rf,Cr.TE - �$ Cti 7P CI.NftC1;�:i PRE nRN1F-CT,Ai10 rR]rl Gi>tYC.N]7F0 SCFE, rIFE11NG TIR ;PFC1'� %nnClNl: Rf,7JigFrgl(IS V[A T-p No 49/'l1 /}}� .TC UL �O.O PSF ENG. U.F�.IV.��1n�.- tt C] PINE t-'7 rtf DU!RE7q br, fV 11S)rl nR q r•Rnt)F F TllFr , 77 r ,'� IIµiS' n4tl OOiTI;r1(1rDgLq PRf kDT tJt lq 6Ar¢rD r /" i SYAlrEJF r TGT.LU. y1.U7sF G/FT LEN. 29-0-Cl ^f'l nr In Fu)"I C411 V4 q•;n ,Pil,I rF 141'1LIFD In Cf,H tn.i; Ul IR::; n, IRl;nWUY ar ma ,E,7.r lPPI ttQ Sffl;H;Nr, r w Ir1C11 in I N1, Il)•'A �D r.$ II::N I;,R Tlli;Of 3tCN 0.'F(R'L INr.)N '4 r ;I gll:tD EIl1f.C, Irf-Y SIU1lL Df fAT11:Fnrrt U-M FF1C. 1 .,3� PITCH y.[1/1� • !- .::7 r_J r,-'] C-1 �--, �t`Ul 14 DF.f11 x"rfx14 tN('. OFI)RI••'7.Yll,lr n 1N' to A' Hfd 8° 1 MIXI'1I171 Ytw IN; or 7 rtf f nNU ",'0 Fn'Ilnrt ICRIH,r INGjjW,t uv.ni �p ID 8- In IFtT n r RF5(•Frrlvrl1. SPRCImp 24.0 IYPU iIIP a� L i OVA 410 - ".--.rr rr:C.� a:--.^.: 1:v-�..0:6 w++:r...i. ibe..z.a �s_:.x ry,«�....� o...:.'--� r-.....,w r..•.-.+.:A .�-+....... ..r,.*w..- o... .. s'`-rllOP CHOP^D 2X 4 SO. PI14E •2 DEN KD Er-� OT CHORD 2X 4 50. PINE i2 Ij `. '•- WEBS 2X 4 50. PINE w3 .i This truss has beeii EIE51giied lit accordance with TPI- 78. POLMES HAIDER COE:1n.i�'t 0550 ROOSEVELT BLVD, JACIt' ONVIL LE, FLORIDA 32210 STH, r ' yX�3 yX'4 11 I X3 9 _ I2 12GIJ 3X5 _ ' 3x5 no 3x4 pt . 3x6 no Sp10 pl . Spl . • f � 71RrE TYPE- RL PINE r UF51GN CHIT REF r - GENEP,nL NOIE5 �nrs �r rrrlrl P ;ri; G: '�MR,41N; TWI-K;F1 r�9a11 Pf>,IN` L7/ ,r,•;r.'', ann Ir'.•R '•I .TrI r F n•'t. x•�rtrr'gc IN Nrf`i.v�, Ear,'.„IN i., '�F��`!e TC LL 3UUpSF DRTE 5./ — FS3 T„E T0.r�i5E 5 r:71f !L';I.r IN [IjfX G•i�1,1.LE V]TN Yjr,!111 DRQ IY:. Fli4�..I�. J f•, SEE 5111&1 TC UL •r,J pSf Dl�l��i. r,(�1 /j f{ r"1 r_? C';M R;)1 Ir'N1tk RY IR*9 I'IR7 6.511 TIf'F llPll, it[RY S,NiLI TRUST>ES CU?N Ni PRY F1C7 NETT InrE N"t+TIrH5 3iCLi 'rG1T[ A' Of kC 1r&-1F47iF, IT nr S Uri1LV, EXI'f1E5;iA 1171.1t17 fk PINF ITPU RI F11:Ck51!N FW PVT 11,V111'1�r1L Mtl 69{1 r� •-� •., PT{.!C (r-7 :1''ti•.li rSR, P1� rRl!I,P Y,P'ID FRIM ;al VTNj,,1D 5;TM rEF,INr, T4 ';kI.IR r,Rn•.Irr; Rk J.,R!'nI N15. y rNE IIu• T • 13C DL ICED PSF ENG. W.A.f(. Ve l 11'iC :1 r,m,F+1 �1- •r r -n rnl c•rr,�.r r, r�rr+ r„11 �„Ln-r ,v�l�.� so v) rn+rr'�n c+,;•,RrS r+R[ NnT rla.1.• aRu'FL) �� � + TOT-LD. FiI .j .� PSF Q/R LEN. 'U`U f"l t F�pA,GA 11!m.1 CC'�N r r;l I Ill'11fL !11}'rll J' •'/•.. Ill rtirn'r li PY rR1'k''�r nP,�;(0 5'{�'I.N'• � '�!/ ' -� �'`11:1�';'"• nl ,rl „ R 1 RI.I)I II,N', ,{T :,nil rr R;,1rl,I„ �ff a�� OUR.FFr— 1 .3;3 PITCH tT.q/1Z r 1 nv 1 I ul nl- Il T•, Y-n,r Hr nyixl`rIn m I.r� a nr ' ^I'; ED E� ( __..r�� a �� •,p "I 0. r'Trrrt•Y' r �]F'RCTAI�7 •, TYPE 111 ' -- --.. _.�� .__ ..-. �_._.-. _. ,. ,-,�r �...,..�-.,.r ,-.. ter.., wr,nv ,......w.+a rte.•..-. n---•�.^�•�,...�e•wa..rT�•r.r' rvr..r.. t --.t--.rr'n,.urow.w-• fi TOP CaORD 2X 4 30. PINE •2 SOT CHORD 2X 4 30. PINE N2 WEBS 2X 4 S0. PINE A3 HOS QTS LUNA DER COMPArv'l t nf 655IJ RGa.;r�dEi T PLVU. "This truss has been designed in accordance with TH-78 . JACKSONVILLE, FLORHDA 3-2210 f+x9xT{ M41 9y Fl —` !_ _•� r-{��/_ I I 1 ~ 2.5X'3 5xR 1 x 3 'J 3x4 opt , 3x5 no k> E spl . spl . r; PLATE TIPE---nLPINE Y ^ T r DESIGN CRT ��1j I EF Ss. �:ENFI�FL NOTES 1M C55 7.T 5!^f Clr/..f)i1H: ry/. r}F�RIV�NV � TTt;,S�Yi fq YRtS RF7!Rf _-F.�—�1yL1�-- ,�-_-_--.- C 9 L.) �+ C- -_7 C� r...� 11115 X3nE-+r R LV"31.n W5 'T FIVE CL4i�E':I 1}�Mt f IhLry 11 F:v t 41 RE E CIL-,E Iw 4411C'_IW ERE'I If)N mD p1A�E- '}'L• T�. �L 30.0 PSFf�T[= rIrl[ rFn.M.515 PR; CVILT IN CIA6LRrF4.F Ylil ?Ary lir CUY"W: ILn n;i++'1 E, SCE '8R'Y l4r ti"`C �V/ 4�-{�'�• �yr� ^C=1 F;-J �LN1RDI M-NI,t - BT 1R;5 F1 nTT I S71Tu'E flfi), riFFF SH(1L1 IRUS;.t CC 7'f 4"MF ro.DJ�IEI�. DL 7.U PSFR'.)u. X 11 J, �-25r I r.'] C7 9E ND VORn�NTIF, Ur TH'S f ;l'✓1ERI'rufyl OR Irlr'LIELI. IV IHf ctrl). of UNS cNS•SN IDR FaNfr' rl7A :11hV'r,rrTgS nRF M-41WWTIRMIIR:lt i1T VIIN f Qr• ' � 1Rr RE ''N' {71- ' VC DL 1D.0 PSFNG. D.A.N0AG +l'11�1= r.-� I7 �'rfl7 nrrTrN^; r,1 '7VIRFr1 1 G N`11I"14S :q'Gf n TI1IY FM ?o rj)r r rft'r.. 1 R)"F�n �aFliS VE 110E FAA 3R}YfiDT.LD. 4I.0 PSF rA LEN. 29-0-0 RF,0 11IRI RT gi'n),I( 01Ar71)II.FS n; 117,i RI PIk.77.1 T 5Y rRl7F'E ALF ry Pl IF) ;r}_n FMN. 1 FIl O l I',N. ON IR i. IEaI, 0 Ri-;IJ l IN'', T*Y nrr1L 9E 3'r- rt t f CTFll3a � -T <, LCT:Rfr n;clq.l EN Ilil;11xR s 1 .33 PITCH 4.0/12 f� Q!J?2.F(1C.GFJ�lIH r!t.N kH!). nfl'4.!•p'. Ytloo ll) R'fV,T R: rr.x111!" :1 ni'1N Ilr 7 rff r nqr �tr T �r+ u r. TYPE !1 I! u':ku rflannln, nv irr'Hnrr IN r,YFkr f IFrr.1u ul in n R rtar o „r;rr r; rl r spncINa �, _w"s--,e�-�--.,r-..r��,�-e+r:-senc'-�-wr---se-r-r_�.:.r-:::1-�s•�-au-:-�.��r':rie.orwc��^+.r max,mss».a.-rrruwr..r.+.otiw�..+.r..ro. .r... .arm *.7 TOP CII;ORD 2X { SO. PITt6 11.7 y r BOT CHORD 2X { 50. PlIZE •2 NESS 2X 4 30. PlnZ 03 'This truss is design(-,,I in accordance with 'TH-73 rr- r'1 F!U,XIM i r 9101, 1X3 _lam 1 � 2X7 JXG 2 .. X14 1 PLRTE TYf E--i9LPlNF- F r N E,; �I � Nlf : trq I 'i. UES _ � �-, o �, �� r:=, I � 1 iGN CRIT REF _ r - �, �!_f7f L hJTE� rclf)cmTals ca 1�F,Ff�ING rf+5F9f7EynrRRE�UI;E — s o v n I. "(H nr,a xrlti- t r,,r rxlr,,rn, na- r a rrc (N M cxINF, ERFxrrbN wtn ra��r� . IC LL �U-(J PGF 5mE 1 u/ c) 'AM r!E •RJSSf 5 RRE RQ11 i Lw C':F 17.1�F.f YI N y)i1Sr 9%,)C 1Y,.. TuR 6t;Iix, F, 5E.E 'RRRC iN(:YU'JU }�`�/ GT Cy fl �SF GRVG 11 4 7 r ]1 !{ rJ ^NI4'x f1 M!,t ' BT 7Hi Sg 11'11 ,n;'ITVE (IPJ) HI RC tiwxl IRLS.iEs C,)'T�H'.7RT b RcLUn,-�F rAili lb,tp" �E;rf%I j� Ir. L V C-3 (7- r•.., C.-7 ty w Y 4.t,;°IfE6 it 'HIS nC51:a+ [x1"7E.S A WL Cb 'KPl4F LIP0. rEE TmB UESl;N F301 NT rI00(flUtO. ( Y 6911 1! r, f� U.fI.N c�l�c _il CIT��C r,7 Lf:�'tlfl)i1, r'i.'Y£t1;�4v1 V[IUFk.n IR:'K iJl[YF+N11n;IE Ll r1LE11H-, T,1( WELi1 f•;i)CJNC gF,]UIgEI!EMI S. 4if(7F fir �� SI �L GL jEJ.E� (75� CNrj, ���-. 17-) L.r1 G r_7 I?E0111RI r'..'S T Pi711 f;44F ,HRpF R. 1�EY qRf 2(] .R)<,E ..SF t".F70 6)1n1 ptliR175 ARE [1liT FIR 11 Bair Fn � I( ToT.Lu. ( {� ppF C'R LEN. C'• 7[F �� C:-7 Jlln";';F C'Ir rN r 7 :41,11, pF nrrllfb I:1 gD1,4 (Pr;FS 4 MR-3 Sri rn ER I.I.T dY FHUPE RL♦Fx'i"L lfO S!Ef1THrNC "" F1�R14,/; �'•' •`+ C �`� ' IRUSS �. f/1:H Jt f',1, lr'CIl p n5 SG;7y ;Y Tfl(:I)('.1',N 0Y7.R�'1L 1. LE r.;lu� ;)q q[CED GFIliN1:, TrEY S,CAI. RE BRTICEb FIT 7 �r ��c'/ Gln.Fnc. 1 .33 PITCH '4.0/12 FiCH CNp PCn�,I:: Y:[)115 'X' Ib R-rP,r q( n r%:,1I r11Ar 'iPl1(lhy a 7 CFFr hNb ..fff G --•.— f �p E� il'F?CI"J� �f�.�)" 1YPE !'[I)t•t RF!111SN, PY 1M.RCIt:•' IV Lrf Frl l ,}'F,1H JP Ib R'. !0 FFFI b. G. RFSf•ECT IYFIY, F'` ��7 }'� C^.zaY�S�.2,....—tert' L�a""'^^ R'.'+eve-atxi-Jsacmv';'-'_�1� +�-7SWC`•�. -RS SYu_ .s��w.rda'+ai+r .iY.,�..w�arw.wc J;j 10 TOP CHOPD 2X 5D. PII4E i2 tXD.EXCEPT AS OTHERWISE SHUT+:; 30T CHORD 2X 6 50. PINE 42 DEN This truss 'dC!SiCTled in accordance with 'I'I'I- 13 WEB3 2X 4 &O. PINE 4 2 `. Thi . @1 Hi i.S le ; igneL3 t_v car, ry 7 ' 0" Jac)-s wi.ti) no _webs �{�EiJ1ES i lJ!A3EP CGMPAiTti' i 650 ROGS"`JE!T 30D. Jr1t h5Uti,��; I_r FLORIDA 32210 T' 7 iIt I � 2X!4 GX+2 _l - -- -�-2KAXI 1 2 x 1 #2 I D So .P.inp _ - �X 6x4 t PLATE TYPE-•-ALPINE GENERRL ND1 F„ „� :f,f. F rr ;� RRNIN" ; � DESIGN ERIT LEI_ REF GJ "I i, ih r7 ra„-” F'•r' R.n c _ )r, _ " r , `,L ir' •.. 'C' I,jl; 'T fL'Lt r. Pert . I. 4e`^ 1C LL JO.U PV DATE �� 1��E� r nq PL L :w C HrG -1,MF F11r1 x.LIi• "v v f',4 n.I LrYE FF @R,;IH F. .; ��'��w If ra PL F ltr,-1,u'E lire), If'I SHFILl a c'. Hr Fi run I,171jl.j)ljlv1 eEarlc ��E TC DL J.(] PAF i 4 W-1-1 r r r'S F '1 WPM N 1'411 J t,LF IHE I IJ ;E I S I+ESirh r q ,yr r)I.I 1 n r� (y p I (y {� . '._ .�.. r� "4�1 , r^h'.F T.1 FpP^ WPI YI.Hi%rn SiEF� r'EE11N. THF '.[.it"I rrA�. h F.X.['ifr YlC V'!7 .r Iy ��f^' f'+ 17 DC DL 1U.V PSr ENG. V.fl.R. o �- [. /''� — E Ir cr r r fL'JR'v.i 'v` `' v r r n. 1 v. uv r)n L u y a 1 r ,l v F, a .G Ar r, .lr 1W L'U'7.FPC. 1 .33 _P_I 1(Fi 4.Q/12 q t7I1 Fi r F C fl,i I" YII ", �p B'n'�r S' 1 nlX, ,n,IY: ar ) Cffi Plr) dTf-�� -, r , r I r _ riH J 1N7t Iv I,:f , I I,'H If. lu 0 'r c• I„ C. K.SrF'1'Vr,r _EEDJI �F��ItJri 7 t $')•.'i3K TYPE it TP +.>srrr wax,rr..-•ter mow.r.:r �r. ---:c.•r.a..r�-r�.ar- :�n:rz r___rtir:a:�n x:r.,tires: .s_.rcxr:a aw.a^:-.y>imna.a..r.. ,,.araa-n ra.a•r.x.:....r. �rrwr�cr.yw.cr_-_nn ci. qr, �.E ,rr.w-wa,r"m - i Z0T"rr'.CFD 2X 4 SO, FINE 02 WEE3 2X 4 S'J. PINE 43 Tot This truss 1 .3 ci1. ,>1.. v-nrf] in iccordancn TTj t-11 TPI- 13 �r�� �i�,n G_i'.' r a �LI J � 1?F �f i�ii r� r Vii11t1 _1 .5X3 12 - ..l I • r I r� -�0 __...-.--___._-..�._-•--„-. �.....�...-.-..-....... PLATE TYPE--PLPINE ,_. _. _ ri'1 r N �c INOTES L � F �1.-CL�LrC�7I-Tw3 �V..0T.F_JY �OnRT^ f .y .Y' Y �+ J'7 T. 1 '.'..J E 7 1 ��'_ \�• - c� a + r n I a 3 Cfatic �rE\-0 TC DL 7.0 par 5iRVS. A f2� 7 4 7 r_: v7 Y 0 31 l 1 iFi p(ty t _ 7( ql' 0! 10.0 PJ' Nom. D.EI.NII AG r _ h n, n r Ps \ TL R vC TOT.LU. '7 O/R N 25-0-0-r, 7 1 FlJr.;C.1. l/ .0 ��� �� C� U U p flFlf E [aU�.rPC. 1 33 PITCH 4.0/12 ��.[)' TrrE iir LOT 1 L T______�.� F�L�CK A.S' .��Q�YN �N �4.P' .F' AS RECORDED IN PLAT BOOK PAGESk4-: OF THE Pk16UC RCCOROS QF QLIVAL CQUNTY, FLOP,IDA 1 CERTIFIED FOR: MilRu4ceE i S79 i,c/fJ,e T ?-/re.E fi'4e�aNT i , o r,!5: g64- ic'EAIMS,4Ar �•3• r 8 tom. ,fin -v-,oao Aj Ile, �. x,/•04 Q( i'3Q( ►� (� � � m1A . R o �r aetK �,,ry4 • �, � 4 q p d 1 Lit) 4 z9•z• � o , ca o \ 1 o ok iOT VALIO UNLESS &WBOSSED 107H SEAL OF THE UNDERSIGNED. BEARINGS BASED ON UNE AS SHOh .HE PROPERTY SHOW HEREON APPEARS TO LIE 141,HIN fLOOD HAZARD ZONE �AS SCALED FROM r-LOOD INSURANCE RATE MAPQ12CI FOR ,4TL a1V7-1G 66<IC,,�6 f7 ORICA, DA70 ¢/7-8.2 -- TRI-STATE LAND SURVEYORS, INC. 8411 BA MEADOWS WAY SU11E J2, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256 (904) 731--7235 LEGOn l HEREBY YEf7P Y THAT THE ABOVE LANDS SERE SURVEYED UNDER ;.fY r &WO.AWN RESPOldSj6LE SUPERVISION AND C#RECTTON, THAT THERE ARL- NO • sav cm EAICRa4MMENTS EXCEPT AS SHOWN AND THAT THE SURVEY -V-iOrW4 (-qrt wnt c"P I cs 4344) HEREON METS THE A41NIMLIM T£aINICAL SYA.dsDA.PDS SET FORTH BY - K-frrCE THE FLORIDA BOARD OF LAND SURVEYORS PORWANT TO SE07701V Aw wt ACJ 472.027, FLORIDA STATUTES 9M=PVT BAL. RAtwf Mwclzav UK Eski r LARRY G. EDDY P.L.S No. 4144 RIJV Maar- - rur SCALE COW =-.=AflrA Awt nes CQVWQWMC PAD RE STERE �� YQR, S OF FLM'OA 1 - PG. -. CiF�DE1 lvd. 1 ' ry,'...,+� tw WA YW-,..� yA ,.l r'-y.�� .i+..i._� x.....vr• a ,,... ._ ... - 9 3x5 34 6" ---------- +IE13 i40TB5 "_________ X� �� ca =2i 3X3 34 ' 0" WEBS: 2X4 M3 IMM-FIR, PIA-LARCH, OR ca ra a e G X 3X4 la 3" SO. Figs. jj ' r HOWLS LUA'1BE 0211r�'AN'� ��ALP T � E;-_� =3 65150 ROOSEVELT BLVD, -r cuss •rr-Cy.SO1�V1t i F FL0 .'A 2210 Fi:3auT _ ► 1 �J 5X5 34' b" ALPINE ENGINEEiiE0r"f200trCT5,IuM. 5X4 34' 2" P.O. BOX 2225 FUrriiNO BENCH,FLar31oA 33051 2�� 5X5 34' 6" LOCATE 'TOP CHCRD OrF-2AVEL 6PLICS 5X4 34' E'" W1`12IN 5" OF PANEL 1/4-7POINT. DESIGN CRITERIA TPI 4X4 30, E" T'C LIVE LOAD a 30.0 PSP 'e 1.5X4 34 ' 5" CASHES 3HOd TDEAD LOAD 7 .4 PSF 1 .5X3 34' 0" DIRECTION Of bC DEAD 0TXT. " 47 .4 PSF s 1X3 3B" D ' ELC:+�ATT_'C TaT:t~T,. " 47 .,3 PSF HOLESC s Dva. FACTOR 1.33 PLATES ON TYPICAL CCNTIN•JOVS J'JINT3 SP.CITtG 24.00 OC so a'aER.1-.L 6P1L1.S ° PNE 2x4 TC 2x4 BC 53 Dlul AD 31, 6" 34' 6" 59 DEJ 33' 8" 34' 6" 4 EQ. TC PANELS 36 XD 33' .2" 34' 6" 3X5 34' 6" 3 EQ. BC PANELS fi3 32' 3* 34' 6" 3X4 32' 6" -- -_ M£115URED FRCM 2 .5X4 25' S" 3X6 34 ' S" INSIDE 3CARF5 it LE. IV 33' 4" 34' 6" 2X8 34' 2" i1 VEN 32' 6" 34' 6" 2X7 321' d" w1 "D 31' 12" 34' 6" 2X5 25' 13" 01 3.0' 3" 34' 6" idIN "tjRa SrZ.d *2 DEN AD 31' 4" 34' 6" i2 DEN' 30' 2" 34' 6" 5X6 34' 6" 3.5.0" 34 ' 6" #2 RD 29' 8" 33' 3" 1 5X4 30' a" 42.. ��21' 9 7j .. _ 3X6 34' 5" LORDING JPAIG 3X5 34' 0" 3X4 30' k7" 147 .0/1 .33 211 • 0 PLATE TYPE—ALPINE 2X4/2X4 PITCH UNLUS TOESE 5i EL 1FICn'11D.5 FOR LWk3LR R11D TRUS`ES REuUIRE EXTFROIE LPi<E IN lYrti L.F�, r GENERF1L NOTES ilLPINE CONNECTURS F+qE F LLC.EJ ,wND '+E RRNING ET<Ecrlcv aNp szewl E 13i+T Iii' �}.31�! l'S PI 4 . 0/12 iR.,bSt5 iDil T 1V SN�JrIrTF;10E VITH 'Jui?L11Y :.OhiRUL Mtajf'..' tY +TPI, LORiC1,16 V15X) TU5:£Sz CU"r VTFRY 6W7 RL=11ENDMIUNS - ir1E c Ci+Flll BE hD J;UiRRNTIES of 1111S 6EMU, EXPR' 5 OR 'N'LIE0 +1P1). SEE IH13 OtyION FUA tl'JCIIIWwIL SPUML "R1CI« � C6Mi(CATC T :K I" C:)NNECTUfs 142E Mi)`CHICILPAL) FRoll 2D 3i)u7E 6i)LgHN17L0 STEEL REOUIR:rU4lS. JNLE5i JTItRVI5E Si YY TJP Ctt� SOLL No. all (� t' /'w 1 Be f r' UNLFS5 CIHER41�E Si C6 I, •4111!15 FL J1RkMEk15 F151M F4 5Ri1i{ R. 3f LFTEkRLLY dn'FC10 PITH PRDFEr1LY P1lilcHEO PLYVD'D7 "L�/Y£1' �P��1'J TV 4 F0,10 M:4NLCIURS TO 501H FFICES FRT LTTC,i JOINT R'41 LJDRTE R5 SHL�'N. u,:ERTF1145, yJT1Dr ".CRO '41-oi RNID 'LIL IKL OR DkEtCI d5 STAtE jr :7El1RING M1D1H5 RF'E 4- NEXIIKIL. uN!.ESS DTr+ERVICE SF;i.N. ILSIG,4 RT 'VAIM:l,1 OF 10 FEET D, C. 7Q NOT JCE Tn15 GESiGV G` tLOHr6.► �,'`W COPYRIGHT 1979 4011.0443 S1H,N1Mlitua CJNFuRM VITH RV'r'LICkStE PRCVISI A'3 I +NLS 17 ,V10 +TPI ID ',II1H FIRE RE.TMJi'.tiT TREMEJ LU.".cq. f�flEq tNC'�� TRJSS PtAlf INSTITUTE, WS - 4f111D:iflt MSIGN SF'EC1F1CnTIJ.`J F(,•,? VJrk) CONSTR;,L11C.V 3/22/79 1)PULWO A424,•1343 F'URNISM A COPY OF THIS DESIGN TU ERECTION CCNTRACTOR A-441-CCM14- 17/1.33-30t 7+10— 24 .1 -L--,- � . -- - - -- -. .- - --- --------Ir-- - -- --. -.1,, 1, � 1 - - ,--,-----,--.. --'- --,-- -1 I- -1. I . - - I 1 2 , -I .i, . : , - -:-., -I-�---.mr-1.""-"--"".,I.......... ,: I -��� -, , -, . .-;.--7,21. T,'1-1.--I---- ­­..-�I I . .: �-7 1 ,'--�-,-' --- -I ---'------T----";-.I. - . ", .,-,",, . , . . . I . . . ., . . ". I . I- , .� ,.",, "lj,�',' '. .�.".1�%.I,;�: - ----- - , �,,- -- ". t,-.. I I . . ., . � I I . .. - I I '� ,.. I .�� '. .- - , � .I I I I . . . . "- :Itl. " I ',e-,-'7" . ," . � ,7;,?!'�,,`7�7,"'-7�,'�, ;1' ' 1, -!-- "­,�7,.- r I j...�' � . ..� .. . . I I . ,1:.. � �A-,�,, .'� ': ,,"�', - . �I-� . I ,� , -� '- I , ,,� , .,, �". 11 I . . . I � . . . . . . I I . . I - � . . . . I . I . . I . . , - . , ,. � ,I , � : ,- I ,.. I � . . � I . . . . I, I - .. I . I .. . .. . . . . . I � . .. I . I . . I I I -. I I .1 I. 11 �'.11- '. ,� :,, .�- " . . . .. . . I .�. I . . . .. . I I ,I , . I .. - '��z� , � : �. I . . . I . . . ., 1. I , . I . . . - . .. . .1 . . I . I .. . . I .. .I.. , ,�- :.:,�` -.,� ,. . :. � . . . I. . I., . 1.... . - ., . I . ., . , , . .: . . . I . I . . I w. I I . . . I . , ,, . I . . . . . I . . I I. ,I . . . , , . ., � 1. ", . 11 . � ., , . . . . . . : �. , I I "' . . .. .I . . . . : .,. , , : I ., . . I I . . . . I . I .: , , . 1. 11 .� . I . . I . .. I . I . .. . I . . � - .. I ,:� -I I , ,1. . I.....�,�,,. � :. I .: . . .. . -. .1 ., ,.� . , I . I . ... � . I . .,I . ,,, I. .- �-,,� :,�",.. I--.. I..1, , . . , ".. .�. I p . . . � . . . . I . ..1 I .1 � 0 ,. i.. - . I . . .-. .� .-- , .. , , I -. . , - I I . . . . . ,,'�' ; - I - . -,. � � �.­ . .� �" , . , I- .� . I . I I.. . .. I . I . . .. . ! I . " r 11 , ., . . , .1 I . . . . . -- I .. .': � .1 , . :7 . . . '.� . ! , . ,. I ., .� ,�� . ,,- . , , , , � " , - t,--, , .� - .1 I . . . I . - . . . ; ." . . . '. . . I . 1- . . . ,. I. . . , . I . ,I .� . . . . ,I " " � , , , z , , . -,,,, I : ," I I I I , .. . - . I I . I I '- -� ,, ,- .. ,, - . . I I � , ., , . � I . I . I I . I , 1 16 . . . I I , � . . .. I I . .. I , . ,I � I. � ," ,�r :" t. � ,,, - , .'. ,I I . ! . ., - : I I',' I , " I I . . . , , I . I I ... , . I - , . ,. I� I , . 1. . . .?, ,. I I, I I I .., , I- I . . I .. .,. ,, .. . 11: , . � . I. I . I . 1, � .., ... I . .., . , . . . I .1 . I - .... - , I.. . . . . . , .,I � �;.. ,'� '.. .1 i . . I I - ... '. ,. ,.�� I ,-��;,- .. I � I I . I 11 , . I , ; . . . . . . 1, . . . . I . .. . 1. . . ,, . ... ; . , -I , I I . , " . :- ".- , -'.I�,7� ;�� -.',.L-.-'.1,�---'. -I � , ,. � ". . I . . . I I - .I I I - -I �. , . I ...I. :.1 - ,I .: I . I I .,I - . . . . . I . . . .1 ,. " - . � - . . I . . . . -1. . , , � . ,",, 11, , . -." I .11, . .1.I I .. . . . . .1 .. i'l� .4 .. , , , . I I , I , . I ,.�, ., 4 , , - , , , ` � : . ,. , . , ,. 11 I I . I .. I . . . , . � . I . I ; I , I . ... .I . . I . . . , , 1,,.g . I . I . I . . .., -1 I I . . I . .� . 1, � 1. .. .1 -� '. . .. . �,, .'� � . . .. . . I � . 1 . . -1 . ­. . I , , P. -1 5'.'.I .1 " ,�� - I I . .1 .I ,. ,-I, I . ..1. .-1 ,�. �,1, . � ". � ...:. . .. . . . .. I .. . I I . I !�, .. :.. I . . . . . , I ..1 I . :,I I . I I , . . 1. I I. %. " ,.,��4�., e,-,,, I I .. I I ,;.� . . , . - , - . ,.,, :, ,, , .. . . - � I I . . . . . . . , I . I I I . . I -.I. I I - , . . I , . ,.I -- -".. 1. . , . , � , ., , . . . . . . . I � . . . . .I ; 1 .'. I ., . I . . . . . . , ,. . � . I I , ,: , . I !. � . .1 . .�I 0 . , , .,, � , .� , , -,, --, - ,I I I I , . . - I .. . � - . .,. I . I I .1 . I . . ,. I . I . I � . . . w: , , . . - I . .11" . ,. .. . 11. .I - . I �.: ,- ",, " , .. . I . I I . . 1, . I . . I .. . - I . . .. . �'. . I . ... . � .. - . I I . .1 I I I - . .1 I .. � . . I . . ",.V, I.9 I ' (� ,I ,- , .1 1. , , , � - I . �. , . I . I , , I , . . - V. -� , ,; ,,,t . '., . I - I . .I . . I . . .I . . . I . , . I ,-- I z .. . . . .. . � I , I I , . . . � - . . I . . . , . I . . ' �... I " . . . . .. .�� .-- . I -I I .-. . . I I . I. .�, . .1 - . . , . .I . I � J " '. I ,�';7 .", , , . , . ., .. I 11 - . I I - , , I . .- . . . I . .1 . . ... . . , .. I . - , . . I . . ,., �, I . ,I I , " ,- , I . -� . , . . I , " r,. . . .. ,�..� ,. . . .- , � . , - ,- I .. . . . . I I .. . . . I I .1. �. � . . -�,�, �,. !.' .. . � . � . . . . .I . . 11 I . 1, . . I . I . I . I. '. . . I I I -1 I . ,., I ,. I I . . . . ". ,.., I . � . . . I . I .. ., . . - �: ;�,', I-, ,� ,I . , . � I I I 1� � , . - I . . I � . . I . . I . I I . I ..I �-- � I . . I . I ,.I 11. I .I ., , �." , . , . - . I ". . . .. I � . I I - I . .j . . . . . . - . I . . . I . . . . . I I . I '. ,1.11 f I" t , , , . : - . , I I I . I .. ;, .� , , ... . I I ., I . . . . . I I . I - ,I.. I � I . I I .,. .. .I . � . . I I . I . . ��.'�;..�, ,. , .I . . . . , . ,, �I . . . .. ; , .., - � I 11 . � I . I . . . . .. I . . . , . . . 1. .., .-.. I . I . . , . . . ,.,. . - ,. i �. i . I . I I . I . . . . I 1. . . . . .. I . , .1. . . I I .. , I . I I . . . . . . � . - � I '.1, 1:., . . .. . 11 ,. . . . 1, '. .� " . I.�1, I I .. . . I � I .1, .. .. I I . - .. I . 1. I , . . V,�,�,��. -.11. .�,1. :1, .. .. .. I -, . ,,, I . 1� . , . .I . . . . . . . . . ,. . . . . . I . , ,. .1 . :- I , -.. I . . I . .. I . . I .. . . 1�.. 5 . " . - I I ; I 1, � ", . , . .. ". .1 � I T, , � I ... I.. I I . . . .1 I I ": . I .. . . I . - . I ,.. . I . I . . I . I . . . . I . . " I . . I I . . . I . . . . . . - . - I . I . . . . I . ,. I . . . , I . '. , .; , ; I 1 , "�." .1 ,; , . , , , . I . . - . '. . . I , �. I . . . .. . ,.. n . I . t,�,�,, , .� ., , : . e , . I ..� � . I . . - - . . , . I I . - . . ". . -. " . .1 I . , ., .I - . - , � . . I . I . , , , , ; . � .. I :1 1. I , I.- . . , i. . I - . . . I . . . . ,. .I'. -� � I � . � , '. "� I I .1.. . . I. I I � ... .:. - - ,I I . , - I I I � I .. I � . . . .� ,j . . . I . . . . I . . . . . . . I I ... .� . �. , ."-- ,1, . . I I �...I. - -. .. ,. . ,.. .1 . I . -, . . . ... I . . .. .. . .. . . ��L I ­.i I I.. . . I I . . . .. . . . .1 . , � . �",, , "�. . . ., . . � 1; - I I . . . I .i .. . . . . . . . . I . . . . I . .. I . . I . . . I . . . I '... . . . " - . ��, ... .. � I I I . - . - . ,. . 1. . . I . . . , . . - , I I : I . I . . . . " . 1, . . I , " I I I - . . . .. . I . . - . . I . . - . . I - . I I . . , . . I . I I . . I .. . . I . . I . . . " I . I I . . . I . . . . - .. I I . . . . I - . I . . . . . ; . I . . . . I . � - : , ;,,,.,: , -I 1. . . I I .. . . . � - .. . . I . I. . . . I . . I ., I . . . . . . . .� I ,.I .1 ,. I . . .. � . ,. I .. .. . I I .. . I . I . �.I .. 1. I I .. . .. . . I- . I . I . . . . . I . I . I �I ... . ...� .- , I I . ... . . .. . . I I .. . . . . . . I . . . I I . . 1. ,. , .. . �, . ..I . . I . I ,. I . . I . . . - . .., , 11. -� I .- . . . . . . I . . .- , . I ., . . . . ., . I . , I I . . I . . ,�: :.- : , . I I i . . . . . . .. I . . . . I . . - . , . . . . . . I ... .11 1.,I,. 1�7 "I .:I, . . . .. . - I. I 1 I I . I . I . . . .. � . I I I . . . . . . . . I , . . I.. 7, 1 '. ,. . . I .. .. .I f - . - . .. . I � � . I . . I I . . � , ," ,1,"I 1,- I . . I I.1 . . I " .. I - . , .. . . . . . I . . . . I � , , � , -, . I. . I . .1 . . ,. . . . . .. . I . .. . I . . . I . . . . I , � .-.. " ,,�.. 11 ." . .. .. . I. . .I . . ... - . .. . I . . . . I . . . . I I . ,. - . . �., . . � , . � . . " .. I .. . . - I .. I . . - . . . i . . ,, I I . . . . .. . I . '. . rl.�I 1 ,;.�,,,,,,",�,-.,-r .. 11� ,% -.� I .. . I I ,,-�, . ! 4 1 . . . 1, �, I I . . I I . . . I . - . . . I . .� . I I . . . . I . ... I -1 . � . . I I I .. . .1 . I . . �� ." I . . . .. . . I . . . I . � . ,.,I ... 1.. .,-- � . I. .. I . . . I I . . . �. I, , 1:� ,, I , . . . . I . .I , �. . I... . .. 1.: ". .1 1 �. . I..I . I . � . . . . . . . I . -. .. I ."-��". I . . I I . . . -, - .1.. . I I . . . . . . . . I . -v�'. �-,' ;., . �11 . : . 1, - . I I I . . � I .. . .:, .1 � . . , 11 I . . 1. 1, .. - - . . I . 11 � - , , .��.'. ',�1 I . - . I . ", I ".;� . . , - , � I I . . . . . : L , - -, � , , , . . . 11 I. I . . . . . . . . ., .1 . ': ; ", ,�, , ,,: . , . . I I .. - I . L , ., - "I .�..'� '.,,,,�,�:, , , ,; � . - " v . I I I . I .. . . . 1. - - ,�;.,, t T r. . ,;-.,_1 -,:.� , . - . 1, , -, . � . .. . I I . � .., I I . . . . . I . .I .'. . I ." .�� ­", ,� , . ,�,, , '. , - I, ,i �, I .I . . . . . . . , �,,�'%�_', ,,, , , : .I . I . . . . . . . . I .. I . , ,:k ,,v,�" r,� ,,,, " ; --, :, 1. r. . I I . . . . . I . I I . . . . 1.7 1. . . .. � I I . , , - , "'..�, ," ,, .�I 1� , I . . - . I I I . . . I .I I -� I !� � �.,,.. I �'� 1* -,-* -11 --I . . I . . . . I.. . I . I . I . . . I . . 1, , ",, ,I ,I��, 1�!-. ., . I . . . , - ,, � - �. , , , .,, i I . . 1: . I - . , I . . . .. . . . . I . . I., .. -- ,�� �,, , , �,,I..,�. �. , , . . . . . . . I . . . ,,-1 . -, , , .,-,-.1 ., .,- - �- I , ,, �' . . . .1 . . . . I 1-'�,"­ , I %.". � , ,1: ,,� �, ,. . . .I I . I . - � . . I . I,_. - t ; ,- , .� _ , , -," . -, , - . I . . . . I . . . , , ,� , . .�, ,�, �'.1 ,",- ,, ,,, - - . . . I . - . . . .- . I . ,� I, . .;,, �, � . ` I 11 I I" , - � I . . - . . . � �N , . '. .� , I, ,, e- '. . ,� � . ,. . I A 10' .� , � , �, - I I ,,i . ,,� - . I . . - .1 . . 1 . .� I I . . .1. I . . . . I ��'. :.,��;,�,, - , . , ,, : � .I I . . . . . . I . I. ,; , ,"'. ,,,�., I - . ,I -, I I I . I . . . . ,�j'V - I .. I . . u,,,.,� ­ '., , t , ... . . . . . . . . , , ,- " ,-.�- �.�� z 1. .1. I . . - I I , I �: , , ,, I -1 , .I . .1 . . i�� I , ��- .I � , , � � , . . . I. I FIBERGLASS SHINGLES ON r I . . . . t%\e4 11� I .. .I"I".I�:,,-'�,,,,"`--,� .. ". ,." ;�- - I .; . . . . ?� \., �fj0�� ,, , I -� ,.- " ,� ''. . ,,, �.,C."�., . V, .�, . . I . I 1. I . !?� . �� ,- , - , . . . . I . -t�, - ;,,-:,,� "" -'11�9' k . 1 15j FELT . . ,� ls� 'Ik� - ," ,.. , . '. - I . 11-- . I �, I � I I ...-I '� '. V, �I �� " .. I . - ., . . . . . . - ., I I 1<-"�,, ,v� , � . , ,.`;,,"�,i,�,�:',,, " i� - ..-,t . I I . . . . .. I" --q,.,:;��' �, ". .. .- . �, . . - - , i- - ,�', -:" , - . ", - TRUSS TIE DOWN STRAP 1�1'�-,\�\111:1 7 � " ;.1., . �` 1`1 �' * . . I 1� i . . �, .r . .. 0 .. .., 1; � -�.� � . . 1. [, , , - . . ,0� , . �)".) I ,. . ,- ,.-, - ,i, :;�;,o"". . . . . STAGGER JOINTS - HQPT2 . . %)I I ,- - . I.w 1� I ",,, �, , , , . , . 1. . I - - , ." -, �� �-I . INSTALL PER CODE W1 . I . ,,',',^, .; - . ,. I , .; . - , � � ''... ".. I . - , . . I I %0' I . I T � .." �- � , . . . � . . I .�, I I - �ip�'," �,--, , i- I" . I . - . ,-" --1 � �-, . , - . I --�-il� . . - " - . ., �,-,v, , �' � '' - I . I . , . -", .�"' , . if O.C. 0 ALL SUPPORTS -.. . � I . i .. . - . '. 7 . . . , , .11, ,,1-,,,,,'�,�:i%`-T�' � ,T, ,4 i . I I .- . . �- . . I �. . ,,�,,"..r... i,� ,,..��.,�........ I . .�, - I 11 . '� .. I 1 .11. ., ?, , ,-;. I 11� . . 0 24� O.C. . . ,;;"# - ., 1 1 . 1.���1.".''.�'. , :, 1, - , - . . . .. . , I- '.. � ." ,�,�'. �'` . . . . I. . ",- . RAFTER I I (,- . I . , �-- - .� ,, , -,. _ I . �1� I --1 6 $ I I I ... ­,,� ,��;�'_�._ ;. ,.. "��.�,�,, , �' : - � - �� - I . I ' . , - I, .. . . .1, -,---� . & PATIO I , -"I I - " : . �"' �I" ""- ,, " � . 1:!, :I . - 11 ,�," , ',:".� ., 4 I I . - . .. . . . . . -, - .. I , � . , , - - ,. . I . % �- . .. .. I.. .. . .. .. ....... . .. .. . I I 0 - � - - � , I- . . . . . . : - I. I I I 7;1�.-� .�--��,,-' - . . . " . 1 . - , . 11 ;, , . . � --�- . ... . '. -. .- I . ..,:,. - . - - - -- . -T . - ,..- .�,-,r�: r'��. . . . .. ., - T�Q- FT . � il I . . I - . CEILING JOIST 20- RB�IZ - ��"",�,�!,;-,�,'-,I.-,"I i,-.11 I,.- � �- . . .- , . .. .. ... . 1 . (a . . . 1 in .-� . I , .,., ", .,� ,�.�-":"..-i� , -, , - , . .. - , � , , . , , - I .1.. �-�� I...) I 2e o.c. " ..'r�11 1� . . . . , � I . . . -- � .. ". ,''.. ''. .1 .- . . , I � I I - ,",.�.�,�""��"-,-.,-",":�""-,-,"- "�t."'.-",'11'. . . . ' I .,l -- - . - --- --- . . 1�/ z ./ �., , I .- F�l - . . I >11 �- j . .. . . MATCH , . 1 \ I 1�- 11 - - -_ - . . :1 1.- . ,- -6.1'.! e -,�. � ,,4� - � . --- , . , e "I I :� " - , - . . . . - , I . ..� '. I'' - . - I . . EXISTING 11---" I \ I "' "/ , ,", - .1. .:.'', .. .,.�4 ,. , . I. R-30 \ EXISTING .., "�� -t -r . AT108�'N�, , :,1�,.: . - . , .I -, .., I I 1 . . .1 . I . '.... Er BATT, INSULATION I I ...I . - . i . � "�,i. . . - . . . . I ..., . I \ POOL . . .1 . :.I I..-,�I�,�'., . DETAIL .. . 320 5Q FT b s --1 .. : , ,� , - � � . I - . . . . /1, � ./ - . ,,1, � . I 1, I'— . . \ w- I -7,Fo � I I I . . "'�� STUD-TO-PL ANCHOR . I . I :". �, , .OVERHMG ( � I I I . .I . � I I - - . - � . . I 60 . .I I - . L . . . . . 1 4 . . . \ � ---I / 11 . . .I .I . SEMCO TPP4 0 3:r O.C. - -- . - .. .. I I . I . . � - . . . 15'Q ,� ;:. :. ., , �- . . . . . I -i . . . . . \ F - / 1. ,. ., 1. .I.. .1. � I I . . . . P� , I - . - I -1 - .1 . . I . �; .. I . - I .. . . . I r, I . 1. I I . - . �, I . . ...�-. \ EXISTING �OOT PRINT / .1 .1. 1. 11. .�....,. . - . I . - . , � . .. . - . . /�v '. I I�, - � . . . .� '..I . I\ 1517 j,SQ FT I ... I I".I-., . . I . . , , I- , . I - I I . . . 11 I I .. . . - . . I . ... -.-. I . . I . . . . . i \4 . . I . . /0 . . ,.:1 ;,...,.,� . -'. , . I . . I . . .. . -. .. I . . .I I . (p /�b -,. . I I , . . . . , I - I . �.. I . . \ . ,\ , LOT . I -,z . - . . . - . .; . I� ., . . . . . I I .. 1, I .I . . . . . I .".".. I I . .. .. - . �.-. � I . I .�I . tp, . 1 . - I . I .._j ; . . . I I . . . . . I . , - . . . I . I . . . I I . I G I AREA I ,.-. . . . . . I I � 1, . . . - . � ': . -� . . . I ; . . .4- .. .. 'p, I I I . _; . a � I . . "l... I I I I . I I \�,l . ARAGE . I ,-" e , . . , , , I , . . . ,. I . I . . . . . I ... .. � . I I . . . .. . . . ..I 9% . . , I , , , .. . . \r I , . . .. I . I 1 . . , I .- .. ., .. .- . . . .1 . . I . I I . � '. . . ADDITION , I . I . I . I . - I I . I 1. I ,. I . . ; . . - . . . . . - I . . I - I . . . . - . I I . - I I I I I . I '' . , . - I . � . . . . . I , I . , . I . . I . .� I I . . , . .5,6 5Q I � . I ­ ", - . . 1 . . I I . .. . I I T-111 . . '. . . i I . ... � 1 . . \ I - I I- . I . . , . I I I . .. 1, . .. . .� . . 1 . ,.r-, �.-. . . . .� ; . I .. 11 . . . .1 . 1 . . I . .1 , I 1. .1 . . . . . 1 t . . . . I I . . . -I ,,- . . . I . I . I . ," . . I . W1 ad ML 0 Cr .I 2X4 STUDS 0 16r O.C. . . . � \ , . ". I . , /- . . - . . - . .. � . . I . ,. . . . . I . . . . I . .1 ". , . I . , 4 I . . . . I . .. . . . I O.C. 9 EDGES & ' .I. I . . .. . .� - - � � --- / E 0 A L:- . ­. I . . ... .... I . I . � . 11 . 1 I I � I '. . . I tr O.C. 0 FIELD - . "1:11 . \ ,I,y f la�� - .- I . . . ". . I I I . . . . . STUDS MIN. . ! . I . . \-I �- I --� -- / . . I ,. I i . , . .. . . . . ., . I . . I --------------, ..1 . IN I . i,.-.� I I . I . .1 . . . .. ,, i . . -� --�l��, LOT 11, BLOCK . . . 1. . . .. . . . : . i R-11 - . I . . b� E E�ISTING , I I . I . . I " I ,. . �.. . . � . / . . . � '..I EIATr. iNSUL . . I s D�IVE & . RECORDED IN PLAT BOOK 35, . . . !f' I, . . I . . . . -, . , .. ", . . . . . . . , . I I . WALX . . . - 4R, .� . ; � . .....:. I . . . PAGES 64 - 64A OF THE . . . I . . - 1�1�111,I I . . I . W.P. MEMB. I , �.-I,� . . 1. . . . . . . . 346 11 SQ FT . . . Al.I .., . . I . . I -PL CONNECTOR ,- . . q -�"., " '' ' . . � .. . , . .. . I STUD-,TO . . .. I . . . . - . . . �,�,�� ,�., ' I,- , . . .­ . . . . . � . I . 1 .1. - . I I I .....'�. . . . 1. . I . . . COUNTY, FLORIDA.. .1 . .- 11 . .I .1 .1 � SEMCO, TPP4 0 le O.C. I . I . . . 11 1 11 1. .. .1 ." . . I ... . . . . .. - . . . . .- . I , I I I .1 , I ., ,-.11. . I . - . . I I . - V. � . I , - I . . I I % I . .. I �',I I I .- . I . - I . . . . I . I I I .. I . I .. I . . , . . . . I . . . I . , . - I . I . . . . . - . . I . . I . �,'. I - L I I .1 I .. . .. . . ., . 1/r x I(f ,ox, BOLT � i.."-1 I . . . . . . . . "- . I .11 . I I .. I . � . 1 . I .. . ...'' . � . . . . . 11 . . I . - � . . . ., . .. . 1. . - . . . � . .. . .. . . . i. , .1 . . % . � . I . 1 . I . I �� . - .. 11 .. .., . . ., . . . . 41,1 � '. I ,I - W11N, T , I , I . . I � 9 48r O.C- & . . . I .�, k, " � , . I ... . . .. . . . . . I . OF CQRNERS EA SIDE '.I., 11 . I I . . . .. . I , . I . I . . I I . . . . . ." . 11 . . . . 1. I . . . . , .. . I ADDITION TO 353 BUOY LANE .. il - " '.. - . I I . I . I .,-- . . . 0 . . . I .. . . 11 . . . . , . I . I . . I ., .1 . I . . . . . � I . I I I I ' . 11 " , . . . , I . .! FOR' - W,;I I I-- - ..I . .1.. OPENINGS & EA. SIDE 1. . ,r CONC. SLAB W1 . . I . . . . . .,.I ,t�.� . I . ' , . HARRY McNALLY . - � . . � � I . I - 11 . . . . . . .. I I . I . . - . . � I ' � " � . . . . I I 1. . .. OF PL SPUCES . 6X6 10/10 W,W.M. . . . . 1. . I T E , - . P , � A', ;',,N. I . . I �.",.. ' 'I . . .. I . .. . . . I ,I., . . : I . I . . s . I . I . I I I . .. . / DRAWN BY: JIM GILLIAM , . - I . , .1 . . . - . vil r. x :r x I/ ..I ON VISQVEEN � ' , . 10 23/98 . 11 , . lr--- .. . I . . . I I I .11 . . . . I I WASHER - 11� . . - . . I . I , . . 1 " ., . t, �' , � , ,. - E, : : 110 = , 16' � , . . . . . . - . I : . . . . . . .. . I . . . I�, - I I . I I . .�, I, ,. . . 1. - . - I . I, " . . . . I . ----__ I I . . . . . I .. '. . � �, ."I,�. . . 7 .1 I I ,,,.. 4 T'. -. I I . � . I:1, , ,� .,.,�,.- . I .. I . I I I I I . .. , . . . . . . ... . . . ., . , . .I . I I . I . '. . $.!,�,., - ,- .I . I . . . I I I - I . . .,. I �� , I I I . " . . . � � . , . . I I I .. .-� I .. . .I . I . - -. . �, , , . . . � - , , .. . , . . .. . , . I I I I. . . . . . I --. I . . I . I I . . .. ,, ,, . . . 1� I .. I - I . . . .. . ;:,":2: �,',,.�".."-, I I .. �, : . . . . � ''. P.T. . . - . � I , . . I , , I I I - I . . . . , . 7 - 2X4,.PL ON )INSUI-- I . I I : , . - . , , - , , .I . I . . I I . . . . I . I. . - I .� , . 4�"' ill� " .�, i, ,. " .: ,., , . I . I ,1. � ''. . .. � . , - - . . . . . . .. . .;,-,. - . . .. I .� .:. . .. : ,. ' '. ! . 1 . 11 . - ., . ... ". I , I -- =-= I . . . . , .. . , . i, �.ff'4�., ,, t ' 'I " , I , . - ' 'I ""1 " . . . I , , V�-,- .",. , 1. I . . . . . �..I I .. I .I . . . . ,..-. ii , - . : � '', .11 . I I I . . . I . - . . '. -1 1, . � , , - "�,--- , . �: , � ,, , . .. I I .1 . ... I I . . . . 1 . I - . , - 1 , .. I � - I .' I I -,.. . " ,.. , I . . I . 16 .1 . .. . I . I ... I I I . . . I . . . ,.",. , , ,. I . . I I . . .. .� ., . . . . . . . A . , .. , :­ . ..-,� ..�''.i,-- - , .. I .,. . I� . . , , , 1 . I : . I . . . , I - I � . .. . ..� � , I - � - . 1 . . ,.� .1, , - " L O' 'T r c o V� E R A 9 .,E , , , .1 . I .. . I I .. ; . , , , -, . I . , . . , . W) ,, - ,- � , � , " ' , , . . . I- , ; ,; . 1 . . . - I . . . . ol I ,� � , ..''I , � ,4,.', T , - . . . . . . . . I �, 0- I -, . I .1 I , , , - ,?, . � . ?v, "�- �, I ,- I. ,.. ,, I� .. I � . - ,.I I I .. I . � �, . . .. . I I . . , , . I e 1, �',.. , � , :� , 11 I I . . . I �. - " .., ,. � , 'A I I � � , � -� I- , .. I . . .. - , . * . - , I I . I � . . 1, . . . � , - . I .,, , , . 1; I, ,.1., , . . ., , , , . . - r� . . .. . - . . _ : , ;� !- ::� � . . ,. I *, , GRADE VARI ES. ':� ,, , . I .... I 1 . � . I � ,� ,. I - 4 , � , . - , I I , . '.. , .: . . ., ��;�".'-:5,: ,�... 1 -V � -.:, . . . i, -1 . � I . . - '. , I I " , ,- -� .�. . ;:,;. . - 1�- - . , � . ..... , � -. ., . , . . 1� " , - . '. . . 1. ,, I 1: � . . . . . . �,- I . , .� I I 11 .,.-., 1 4. ,, I. ,I, " I- , ,, , . - , . , ., , I ,� ,..I . I �,� .,I.,...�.. ,%, . I ... . ­ ., , I . I ,�....�- I .... , . . . . "I ., . . � 1. .1- �� , .1, . . .. 1.- . , .- . �I , I - -. - .11�- . � ";,. :1, I .. . , .'-. :, -, : ; . � . . I : . I � I . 11 , - I I I I . ., . r, I .1. . �,. ' .. . . I � .. , ; ,.:,. ' I I... ..,�: I,, .'I I -,-,...,. I ����,:I . �� "'., , . , ; , �. ,, , � - , . I . , , `:�. '' '9278- ' . " "".., -1 � - ' - , 11 1. 1i �,',�. -. � � � , . ­ . . . ,; . ,: . �. .,; I - CLEAN' COMP., I . I 1� . :" - , --," . . . . . . - .�, 1.11 1�,- . � I . . .,,: , , '': ,)� ;�- ,,-�- ,. ,�.w, , � ,1� , �, .�,,_, � - .1 , ." I - . . �- A I . 1. I . .1 14, . . '. ., .. � . , . , - : . I . . I . '' ," I . � .� ,%,. � - -AR 0, ."..'�,''. .. . , ,� � "I � , - - - , - I I . - . . '* , - , . .. .1: .. I ,, , - ...� � � ., � , �,�� -�,, ,- -� � - . ,� . - , . , !, . .. I � - LOT , , ,�- , � - . . , -�-�"."�'c"-.- � , ,- � . 1, ., I -1 � - I , CHEM16�1 TREATED � . . . , . " - . ,, , .- . I . . '. . .. - , :, . I : ,�",':" I . . I I , , .. I- - ,; . . , - I � � ,i .1 I .1 I .. 11 - . . � . " . � I " ' ' �" , � . ,- - I,,, ; �. j, . 1. ., ,' - -� ;- ;, , . ; "I--"' � - - I I . � .� .1 T1. It , . . I ,. � , ". I .: , I ,:. �, � . � , ,� ''-:.,-, . . , .. . , I .1 � . . -- :, . . I - .1 - . I . . 1 ,. I :.. I 1.1 -.�..,7. -463 . � .. i I . �, . 11 . . �. , I I .. . , , _:L ". , �,, '. . � -, , ,�-�-,, �, � "' 1" . 11 ", -,. I. . , �: , , . - - ; I , ': / . � I . - . I . , . .1 , I I.. .� . ,� ,,-,,, , . .. �' - .' ': �' Al , � . . I . .. I 1, �.. , , , . ; .. � � .1 . . �!4 . 1� I ,�', - , - , "' ,., - - I . . - I - I'"' , , ... . �, , , � I " , , . -�- . ; ,�,�-.. -;� ,--.',:�1�, , ,.,�, . 1, . 1 , , ;.. , ,,� ,- ,, ,, , -�" . . - - .� I.. . T. , , I 11 ':. ,;-.,." .! . " I . 2 ,�Qf,,",AR,Ek I IL. "', ". 11", - I.", I I �, � ., " "I � ,I , . ' . �, - , , , . . ,� I - " - .. 1. : FILI, oq3 , ., .. , : � " �' R'O'V F.D. . i. . I , �, , ,:", , , . I ,� , , 9 ., �, . . .. I . . I . . 1, 1- I 'ZI . I ' - , , . , ;1, 1/1 ' '" . . , .1 . , I 1. , �. .. . , , - , , . 4 I I . I . . . , I , , .. I , .,� . .- � , I ,. " . , - . .. '' ! -'� -. . � , 11 .. I., . �, � . I 1.,1 I .- � .. . . . I . - � -,.: I ,, I - I , t � , '..; , -1 ,-..-- - � - -1. 4 . .1,..;1 --, : � ,,-� , , . .� , .., I . . , . I ., .. " . . , . il. , A,P,P . , ..:" , , , - : ,r, , ". I , . 't. ­- - - -. I I , .­ , ­ � , ...� ,, .1'. . ;�r� " . I �J�..F . I , . . ,- , - - I ! : � �. . I - I I .'. -_ , , �. �.. I , �,,� . , :... , �,., I . � , . I . , i . (- � �; , � . 1 ;, I . .. . . . . . .. . . . � � � -. , ,, . I .� I. ; . ,..� -. -,� , , ..I I � 9 , , .. . , . ,�' i-,"". ,,,�,,"- .,,,,� :-" ,'" � -1 � .4 1 1 1 . . ." I 1. , . . '' . . . F ATLANTIC BUCH -, I . - , � � ;-. - -� ". "A" � A.,4 . , .I 1 - , '.. .-" . o . . . �� � . . , ,�,�''.-' .. . I , , ' I � I I 1. " � . I ,�� , . , . , , , , .", , . . , . . - � I - I I I . . I., . .�, � . .. . , . -, -. , .. : .1 -.�I I . , . - , , , , , . . � , . . I " , - I 1� 1 � " '- ' , '' -' ' ' BUI�0 it . . � �, I , " , ,, -, ,� , . - ,:''I ,I . . �.. ,I - , � " �, , . .I I . ,;� City 10 , "I. . - m." , , 1 .�� . - .. . - VERT�,,0 CORNERS' & - - � :, . . - - 9 "k-: ��--�- " ,� -..- t " ,,; ',", �. ��. I.,�.. , �- �,. -,,�I i� :,,-.. .1� ..�-�",. . � I I I i.4 . 11 , 1 . �I I . I -. I I� � , . . ; :.�-- 11 I 1 � 1. , � , � . . , . ,, - �''. , , .- I ��,� ; , '.., T ,v- , -, �� : . . , ,, -, ar, BLOCK' FOUNDATION% 4 11 " . . - .. I ­ � " �, r';PfFic , , . � � �. ,." .1 1. . - , .1 �.� , , . - , ,�: ., I .1 , . . ', , 1.,- . . ., I . �, " , ,, . , . I . , . , , . IN , _ . � ,�. , . . �. ". . I I , , ,. �',m.--,,;-... ..:. ..",.! ,, , , '..., .-�� � I�� . I � ," ;- '- ". -,-- WAI . _--�-�, � .- I 4 ,4Er- Q.1c. W1 6r',HOOK . . . . I � - . . .-L , , - , �..- , , . � I ... I'', '.. ... . �7. � + � , - " I . !I ,.1. ..1, . - . � .1 1� . - 1 '. q�, -.1 - I . - 11 .I I , '.. - . , �, . , I ­ . . . . 1. , � " . , � , . - . . . . I . 1 , .. � . , . . . . I , ... .. -,�%. '..%T . - . - I I . I. -.- . , �-., I, � '. ,.. I ., .I. I I. . . , '. ,,,,,2:, .:.,� , , I . I I . . . , I I ; ,-,,-1, EX OT"PRINT,-"� ..�' 1517 , � . � , - ,- , i I . ,I I 1 � , I � - ­ . . I � I . I . I . I I 1. I. , . � 1 F'O . '. -�..,:, ". 1 4 �,. ­ ,., J . . , , . I . r �.­ " �- . LL I . ,� , , .. . .1 . , , .� ,: . : . , , I , , � -1 , - .1�,I ., ,", I ,1. .1 1,il�, ­�� I 4 I . , .- LLFIL4 -44 C� q, �. . . , , .11 , . '. , � , I. -, . - � , . , , I '.. :" ." - "" -, � , - . '. � �; ... '. . . . -, I , � !�, , �,"',- "'. -- , , r, ;I- . - , ,, � - , � . '' .INTOtIFT0. 0 1 r.- INTQ�-SLAS - . , .- , � ,�'�, , , , , CONC�- I � . I A . � - I . , . I - ISTING. . I .. , . ",�'' , , -1 . . 3 : , . ,.I 6 ;r .. I . . ,I I . .1 I . I. i I I I .1 . I I .; . . . � , . ` !-- -, �I , . ,.�;�I I ,I " , . ;1 : 1� �', - - . � . , - '. I - . , , ,,, . , ,- . . ,I .1 . . I I I .. I , , ". " , ., ,.: . - , ''�, �. �"f''�. .11 ., , - - . -I W/ I . I .1 I I . . .I I . I . :� ":':' , ,. ',: 7 , 11 " - ,J,�� . , J, ,, ;, .�i , . I . ' -el,:" i"' ,': � . 1, - I lr � - 7 - , .1,� � , ,.. , ...I , � I I - : . I. . I . . . . � ,�' . , I .. . � I . . . . ��- . . � 1. � I K ., , , �,V.. , . .. ,,," ,';;�L " _ .. , 1-.1 I " . : .. 11� .. ,.,.,: �, �, , '... ,� " ,-.. .. � I � I - ,..., ., , .. - 1�1 4 , I I " .1 . .. I . . I . . i ,.. 11 '. . . I .1.I . . .-. 11, -�, � ., . ,. � N(�v 0,61998'', . . I, I I , EXISTING., EAVE�,&11 WAL ,. -1346 � , .1.,� .� .1 1 . , , . .1 , . . , 11 r. � - . � U , , k . - - . .. I .. . � I . - , '. . . . . . . I . I 1 I ': . I . 1. I � - . 11. I , � . . - , , '. - . " 1, -1 -, -1 , , I . 11 . . . I . , i .. ." , , , , . � , I .., , " - . . . I I I . , I 0 . ,�w . I . I I . . I ., '': , 1. I I � : , , , � ; , 1 ':�, �r- .. 1 I-".",I .1 . I . -, " v .,� ,. I 1 . � I �f 1. . . . I . I , .� - ­ . I I I - , .. I . 1 ., .... .1,1 .1 I � , . . �1'1'- .. ,,�;. ., I. , ..I ! .. I I - .I . , , . . - I - I , � . " 'k , , I - . .I . . I 1. . ..I . I I . .. - ,. . . � '". , 9. I . - " - .,. . 11.5 - . :1. � . i ,- "160 .I : I,I � - 1 . I .. . � - , '� , �, .1 , - - . � - , I- , I ..-, � , ., .. . . 1. , , I I . I . ., I I , 1, :11 � I "'. HEQ',- '� . - '.. .. I I I .,.., - , , - - , , . . .� . I I . 1, I - .. . . . . t � ( . 1. . . . - , I I ' ,�. � I .1. .. � I - ,,- 1, . ,. ., . I , I ., I .-.1" . , -� , ,. I . : . . '. . I . ... I : I , . I . . , 11, . I .. . .. . , !, - ., , . I - � 7 " ��., .% .� , . I I . . � . " -4----"-2or x I cr I CONC. FTC% � -� :,2 -, , , . , . � I , - .-1 I . . � . I , . ,I .� i,I " --, , , . ,, - , . �1. . , , . . . � .I , . . I I . . f � . .I . . , - 1� � ,,., . ,I . ! ; , ; � , ,. 7. 1��... ., . - . . � , . . 1 � , . � . , r 82.0 . . I , , . . - , �.- , 1. " .1 ., 1 ,. "1711 ;., - . . 4. �11.1,:,.,- .� I I I � ;. . I . . -5,5 , , , , , , I , I .. . - . - , . . ., - . - , ,,,�� , " ", - " . .�, . � , - � . . , : : ,,.- - - ,�, , .., ,4 , ­Jr. -,''.� ,.,I�, * � .. I I I . . I I . - ,"', ,, I �I I . . �r- ,�,.. I I .. . . ,- , , . I - _- I'-� ,,�`.,,', � -�.'., -1, �' , . . �.. . -, ,'- . , ' . . I I I I . .. � , I )#/ Q) J5'5- CONT. . . . I. 1 . � � , I 1. . , c .- 1 1, - ADDITION, ..� ,. , . I— : ? ,;," "7., � - . " ,7 , I . ., . . , , I - " , , ,, . I I . . . I- . I -, , ..I , . I I ,,.� ..'. I .1, .�, . 7 - I . , . ,.I - : - ,,, � I, . I I .. .'. . .. , . , I , , , - , , : . � I , , . .1 I :.- I "',- , " ,1 7 . � � . . . . 1. � - , GARAGE �.1, . .. . '' :.. , .". , , - . � . . . , ,. , . 1.,.1 . I I - . I � . , . . , ADDITION I . . ,�'-: r", .. . . I , .. I , - . I . . ... � . . . .. . - , , - - '. ,�.�, - .., �. - .1., .-.6 .. , -,. .. ,�," . ... . ... .".� I .. , .,.: .. . I : ,- . - ,, I . I - . I , .1 . j ,�.'- .� , .. .. . . . � 11� .''.i , , � ,, , ,, , . 1 . . I ' " , " . , . I , - " ,� ,�..,." . , I , I. . . . '. I , , .. . , I , , 4 � .. . ; I I I . I . . � . I . I I . I .. I I . I . I - � � .� I , , .,:. ': , �, . . � . . - I � - . I - . . - - . . .. , , " � 11 I j , .1. I I -1 ,w.1. .. , .. �' .� , . . '. I , , .. I . I ­ I . I .� . . , . . , . I .I I . I I .. . I CK &, PAf 10 .' ,�' 1. 1, ., ., �_- . - - . . , . - . ...- ' . !� '.. . �. . I . I . . I , ". .. - I . . . , I ., , ,� . �I I I I . : , 1,357, , - � � , , . ,. . � - � I. . �. .1. . , ,-� I . '. , , - .".POQL' K , - �. -, -,�tl."",.',�.,�'. -,., I - , ;, -. I � - ''. . I .I. " .,.. . . .. '. .1 . -- - I � .., . . , 9 . I . '.., . " ": ,�, . . ,I,- , I . I , , ., I - - ,. . ,; � '. , , I-.- " � . � ,,,� � . , , , .. . . . , - , - �, - I . . .1 I . . ? . .: .. . , I - , ,' I .., - . . 11 . - - ., . - I .1 � , 1. '' .. . . . 'i-� , �.. ", I .", - . I- . 1- I I I . .1 . I , �- . ... -k. �",I �. '', . "� . . ' '. :�, , I � - . , . - ­ . .1 t � .� _ 1, . . I . I . ,. . , . ,, I I . . . . I I . . . , I , r, . ,TO ,,, iS�:-7��- -_ , 4255, .. , ,,,.:- I ,� ,�; , - . �, . . . I - - I I . �. .I�. - I I. � . " -,, . , � - - . . . TAL, .IMPERVIOU . ,.1 . , , - . . , . 7 , ., , . - . 1. I ... . . ,- , , ., .� ',I .1, 11 . I � . . . �9 , ." I . 1 . � - ", �.., . �' . 1, .. . . - .. , . ' ' . , - . . � . . i�,-� f., ,- , - , ".� . , . , '... - I .. ," ' 1 . . I I - , , � . I ':" ,.� I .�, . . . .. . . ., � .. . . � I ,. . . . . I ,, - 11 � . � ­ . -------------7 .I �..,. I � .. . ". , , ,,, ; - - ,! - � , ; " - , , , . . I , , , , - I. I . . . . . - "I . I . . . , . � I . .. . . ., - , , - 407% -' ,� . : .1 � ",I . ,- 1. , I I . I - ; 11 � �,,� , 1. . � , - , . , �. , � -1�- 1. � 11 . - 1. I . I -111.� .� .; , .1 , I.. I , , �z - ,., , I- :,-­�L,.. ,,. , I .1 --�" !Z. 1* I. - ���., , � ... ...: �" , :::: ' .�-,, ,��,,-. " , " . - . ., I I ,.'' .1. . " ; , I . I ., ..� , '. . , - . wmw; � �J""�,-,'.�-- - , , , ,, ',,-. , �i,.',- " .'..' ., . , ,.. -I 9 . ,� , , 1 4.1 ... �, I , . . . . .� . "I I'� '. 1. I . I I . I I . . . I . :, , � , PERCENT-C , - . -1 I . I . , . I . � . . .. . I I . . - .1 . , ,�, . I . ., . . - . I , Z - .. /. �, . �', - I , � ., :,.�,�,,, "�', , . ;, ., ; . . , , -.,. . - . I - :- � - I , . - . , � I , .,- �:. , . - � -,, - !,, -- , 4"" 'I'l- .- .� '- �., - .".- -� ,, , ,... - ;. I . , . I 1� . . , . I . : . I " ., -�', ,�. . ..I , I.. ...,.1� - : � �� �-:, ,,,, i. , - , I � ,,, . 1, ,,� . , - , , " .;�,, ". - � �- . 1. ,j .", . .. . , . ., � , . . ..1. I . . -. - . . . . : .I . I I'.I . - , . ., ,, . .. . - , I ,, . .. I I t - .-,, �; I.'.11 il I , .-�, I� '. . � ,, .,� . .. .,, ,:, . , , . .117�'11, m ", , . ,, I, . , .. ,� ? . . , - ,....�. ,� , , � '- , : . . ,, ': r 7',. ­I ,�. I I. . . 11 , .I'I �, 7 �.:. � . I , -, ". ,,,, , . I : . .1 �,, "� .1., .� ., .. , ,, �.I ," .,,.-I , I. r -" I-, � - � � - . . �, I �- ,,..,, r ,. " .. " ,., ... .1 , .. ." . , � . . , , I � - � .. �I I I , . - '! , . , -� 11 . , . ., " , - . . -1 . . . .. .. . I I I I .. ,� � - , I , " j . I , I I I . 6-I- I ., , - .- ,� ,. ....- ,� '. . . .. ��, .I '.� 1�:,. � ,.. " - I I,� ':., -, , , . , - . ,:�� . . . . I I 11 I I . I . . . . , . .I., .. I, ,, ,�. ,- . . . - - , .� , ,- . ,,- , - . .��,.,'-,�*. - , �, . I I . 11. I I i. , " , . I . " I- , �, , 1,� , � , .� . ., ., . I .. I - I ,. . . � . 11 .., . - I . , - , ,. . . , , , I . ��-,� �,, , ,, , . '. -� ,, �- I ;- . ", , . " , ,,.r ,- - I . . � I " , , :L, " I . - I ., I -I - I , , .� - ,�, , � , . . , ,, t 7' : .�".,'.. - , , ,- ,., . , . . � � ., - ,., . - . .. ,.� . . , t, 11 . . ., �. �. I .�', ,, - ,,,- , , - , I ; I .. .1 , � I , .� ,.. .I,, : , . . 1., - - 1, r��, .� , ,i�,I I I, , :�, , - -", 7 .1 , - I � . . , , -C, E IV E ; " �' I . , , ,: . -. , . . .� � , . , � �',� , ".1 , :, , ., � - . , ;, , - , , - , �.. -.., � . _: I ,1� . .-1 . . I - , ., . . . . I , 11 E I � � , I , , .,',, . - 1. , �, I. I - ,. r..,�, �,,�.,,, " , al". ." , �., . ., - . - - I , �1 . - I. - .. I I - I ­ ­ - ,� ,, I., 1 .1' '. I . . ze , ';I .1 �!' ., '. . . � � � ,7 , , � �.. :. - . . , , 1, ". ,� , . I � , - � ' '. �� .. , - - - I , - ; �' � , �1. 11 - - .I, li�-,,, �e ': 11 �, ,, ' - - �" .�! -, , - , . R .1 . � � " , 1'.,'-;'--.,, .-, .-' - I , I . - . . -, W� . . ., . . . . . 1,�, �. , . I , . I, , i .� ,,,�:, " 1� � 1� . J%. . . . , � I , 1� - :. . . - I , .. � , , , , . , . I - , * I , 1. I ��, �,' '. , , �,� . - . . I . . I I . - .. I . I I . ." .. I _1 , I '. , . . . , . . . I -": , � .., I . - I .�. . ­ I . I I - ,-� . ..... ,. I . I - I .. . il ., " - ­. .,,,,"'. .1 . , . .., 99a.� ! , Y '. � - - I I I " , . � - t . , . ..- . . 1. �, , I �1-I'�.- � T ,� ,4 � -, - , " -�, �, , -, � , ,; '... - i � � . - � . : .�, - .'' �," ,. . . , . I � - , , ' ' . ., , - ? �, !. , . I .. �, I , - .... . - .. , I : , . I . 1 . : .. " - - 't ,� . . . ,, I 1. , I L . I � I - , 11�- . .,�� , � , , . � : - I I I � ; : - , �� - --- '2 � , . . , - .1 , .1 "", ,,): "'.1,,,`�,-,�, . � �, , '- ,-�_�'.: �-,i I ,� .- - ", , , , , � . 11 . 1411 , , . -, . . .4 ,� � � .. I .; I � , , - , �, � .�,,, -is, E 0 -T, j q. 'N ,� ' , . �-1 � . I - 1 . ., , , . , , . ; -, - " - , " , � , - '� , , , , �� � . , , , - , �� , . 'x. .." ,.. . I , ,�, I - I . I , :, �, -0�,-- ,, , ,, " � - 7 , . ,I I ,,,,"�-,. ; ,.. ..,- .:� '. - � 1''.1�.., I , , ': "I � , " I �, . , I'- - , - - , , ..l , . - I . , ..".. I . . . . . . . I . �. '.1. .1 . " . . - I � ',' ; " � - � , I - -, i ; , . ; .. . , - .";,. ''. .� ,� -,'' , � ,I .,.� � . I � � - : . . . : I .. - . - , . , . I ." � �,.-. , - ,. , - , i, - ,-�t '-� -, . I I.." ,-� ,� I.' - 1-I � I,- I -. � . "' . , ;" ., '. , --. , .. ; ,. � - - .1 I, . , . !. -. I - - �' �, , I , , . . . . -. . I - �. , . .., .. -- . � ,, , '. ., , �' -­ . , , . , , � . � , , :,� � 1., . . . , . - . . . I , I , .1 I . ,., , . . . " .1 . .11 , ,: .: � . ., .. 6., . � 19 � , , , - i �, , ., - '.� , , '. , ..., - �, . : ." ,.- . . ,_ �t:l I .; . .1 . 1, I 11: , I I . . . � ...�z - -.i , ., - , "I , . . . I . ' '. .. " . -, I . .. Ig", � . � �,- . .. I . . I , I.,- ., 1. , . . .1 � . I , 13 - 1� .1 -T, . I � - I I . . I � �', " -, .- I" ' '; . . , --, - , . . . , , , I .:- . � . , I -1 � � . ".."- . I , I . . .:. I . � , . � . . . , i'�. I - ,, ,. . . - , - � , � '. 1� � , j., 1 , . -�'. � , ,� :1 . . , ,". . . I . , I : - . � .. �'I '� - ,taf , , - . . I '... , -, 1, , -�� , - -,,��, �, � .' ' -,, ,- , -� I . I 1, - - ,� � ' 0 , ,. .��, - . - - , - �. , , , " - .: ". �, ,, , � , , ,,.,..,.", ,k. �I , , - I . I .. , . " ., '"' .1. ,. I . ­ . ,� , , I : I . . I 1, . 1 . 1) - � - � , , . , � .�1' . ,�,�,.", , . �,"',..'r -�I� ,P, , '.-�', 1�. , , � �, , , 4. " -0, . '- - . 1- . 11 "'." �,, �,�,-, " .1 . . - I ' � - -, 1 ." -1 .: 1� - -.! . ; . - I - , ,� � - I . ,� 1. . I , I - I . . . . . , % , ,. � , " , : . I , , .1 - , . I . , . I I , - , , 1A " - .:.. ,- I I , ,. � . I � , , ,. . , . �111 I . 4 1. 1.11 I . . . ''. I. - . .'' . ,. . � I . I - . - I . . I . ".- . ,� " . - . I � , , ,-, - * ,� , 11 �' . I, I � �. I ,� " �. ,;�,--:, -,, ,. � . " -.� I ., . . . . .. . �. , .,. :"L, �,. ,. , - . 5 '� , . I - % . .. I - 17 . I - I , -� , , , . , . . I- , . 11 , 7 , , , . " I .� .�' 1� - I - . - ., �� , � ,�� -.. �, , I., ,,�,�,'t, - -",.,.,-, I T . '. . .. ear . , - , . , �1� 11 ,;- Q.".:, N, - . -%" - "' ' � . , , ,-, , ,,, , .11 , , ": �,:: ,,�,.,.-" ..0 q, 14"' -'3 / 4, . - , : . '. .," ,:,, , , , . . - ,: , - . , ... � . �, � ,, , , � _ � -. : , htIc ,B _h , '- ',- �', I , . , i. .; " �.,"'.T.- V� ,, -411 I -.1 - -� ,��,,,,, , ,, , , , . . . z , . I ­ - 1, , � ' ': city" of. A S' ', �. . . 1. v , , !. . F �,, -�,- Z,-" ;,. � . ,.,. , , - - I - i , , � . , .�. - I , - ,t1ja ,. . , ,I � zt � .. , .... , � - , ,-.,-, , , - " . ., I , . . ­- � . I — " ., , I , I.- .- . I ... . , �- .-, , , . . . . � .- , I I , . .. '. . , I I I ., I . " , . I , . I .. . !,.. - . ,,�. ." . ,1, �-. I I I . ;. ,. , I - 1� ,i �! - I5 ., : . . -:J-,. , - �' . 4- i 1. , , . - � , .. I a I .I- � t . �7 ,-�' '., , , - I . . . . -' ' . 1, I . V _ . . " , �' 4 '_ ", I .. - 1,- ,., I I . --1 - ! ;,., -11 . ,�,�, ,, " ;,�. .� , � .. .� -� . ) , � I ,I ' . , N '5 .L T , I . . , I , . � . - - . '. - - � I. 11 11 , . I- - - , - .i,�,,,,,��.���.�,�'.,,-" , - ' ' ., -� ,- ,. I ". .,.�, ,. , . - 11 .1 - 7 1 - - . . - , 11 , , , . I ..� �� , - I .. . I . , 1. ; , ,.. . . & , " , -� I - 7 1 :,L . . � . I I . . � . . , I .1 I I . I , �- I., ��- � " . 11.--1� I . . . , L. , .. .- " . " ,� 1. I ., - ,I .1 , . .I � . I . . : .1 . . �, ..., .,. �, I. .I 4 . � . . I . , - � . , - I , , ; ', � , . . I .� .1, z �: , , -" ,.., � " ,!� , �. , , '.. � , ',� �' . - I .: . . I . . 1. . I . , ,, , - . , , , ," I -- . � I ...� � - , � -t - . , .. - � o .I'I, .F � - .1. I. I !,� . - ," I...., �,,:�.,�. "' ,: _- - - , �", �. , -, I . 4 . . ,:,� . I � -1 I I I . ,. , online .�,� :: . � ,, ,. " . ; I .1 , I 1-1. .;.,,., ., ,. � �)1�1 .- � --- I �-..,. :. .. . . -� , . , . .1 �1- - -, �, G - ", ; I . ,. - . . , . , - . . . . . . 1 . '! , , d, 7- , -� ,1. . , I . I.. - I , , , � 1� .� ,!� j , I,,,.� �. 1, I . I ,, � I .I ­ '. . , ";, .1.1 , I -: �. - �� " . - 7 . . , I . . g ,11dIng an , I . -, , . . .. . , , . (.-�� ., ,� ,',,'�,,�', ': I , I �1. -. . �. ; :. .- . . --I . : .. I . . . " I . I . . I I I -, 1-1 :- I . - . . I ,. I . . . . . -I . . - ,�, , " . - I � - � . I . .. � . . I . - :: I ,, , ,,-� , , , , ?�; � , -1 I . I ". I : ,�� -, '.. ., - . . , � I . .. � . I , , .1 ,. u , A - ;T I , - - .,., , ,.. " "� .. I .� I , : I , . - . I . I I . I�, . . ., I . . .� -I I . . . " . �9` .1 � ., I --�, ., -", ,.,.. .", , . . , � ... I .1 ,,,:,I .,--�.� - ,: . ,, � . , .I �.,, . . . .. - I , - 0:.. . , '. ,I �" , . . .1 .1. .. .1 I . .., . . . I I . .. 1. ... . ,� - . - ,.,'.... . " - I , : I �. I . . I I .1 11,. RMP..� 7. ,,,- , . � ` i,I "� - , ". , . I . . � ,, -� ,, ,.- I ;­ , - - ;- : 1 � '. -� I.- -: I , . . , '' . I I . I . I .. . . I , . . I I I :I - . I . . "I . omom fl� , - I C;, ,- 1-.:-�;-� � . A., , .. ., . 1:. . .., , ..-, ��,, . , . . 11 11 I I'll I . . .1 . - .. 11 . . . . I I .. ,. . -, , I . I scAt, ""- NOTED,'. I j v ku''.:,, 4 1 1 L'L� ).-A 9' - . I , I r11 1. -- -� - ".- 1, 1 .." �. " .-,. , ..,. .. ".'r,".� , - , , I I ., I I . ., . ., I .. . I I . . . ,. - . . I . � . . , I . . I .. �e , - �, ' I I , , . �, ,-7 .11 , , - ,., - � ; . I "... ,, 1", ., ,1; " . ..� .:,:� ," I . . ', . . . . ; I . . I .1 ": � , : . . . 11 ; '11 ; -,I., I. I . . �'. . .. , ": 1 . . I � 6 . . � I .. I � � , . 11 . .. . . . . . , . '. . I . I '.% g' I �. . ��- -1 I . . I , 2/98 . - wKx .aQ4: Z49,' . , ;, , , I .1 .1. At , � .. - . ..;;. . I . , . . 1 I ,� _ , - I . . , . I :� . I , � - '907Z : '; ; JIUMR , � I 1, I . . I , V-s'".", �.f ,,, , , ; . .� ;, . . , , , . 1.,, I I . . . . . . I I 9�* , 1.1/ , � , , ["b� . � . 4"'... --.," -, 1. - I... .,� , -, I . I . . . � . I � .. .. . . . I I I .. . I . I .. ,. ". , , . . . I.. . . I -- ... I . , " - - �f.. . . ' ' , .7 ' ' .1. . . ,,� .� ,,�� - . I I . I � I .. . I . I , .. , . . . ---.- ,. - I . . - �'' '. - .,, ' '. - 1. .. . I ' ' -, -� - .� , . � . � , I '' " ' . , . . . % .1 I . I I 1. . �., I � I I I . ' ' . T ". .. - -, , . "I - - ,, - ,, , ;� , , I� .� 1 . , I ., , .. , .I I., .",1, ''I . ;;, . , : , _, '. - , . � - %. � � . ,. . - . . . I . I . . I I I .1 . I I . . . � �. , ., , � ,,, .', .. -. . . �. � .1 :11". X., ,,, " �- .. � . I I I . � - -1- - , ,�,�- 11 I .. 1, :�, .11 I. I .. � .I . e . , , , .�,'. . - I I , I I , � . . . I . . . . I . . . 1 . � . . . I I - I - . . . I .�� 1. .. . ...- 4,r' . ..1. � I . , , .. ,.1 , , , .. - .,� . .. I I I . ' � I . . .. , . . "I � t. ,�, , .4 ,-,� - .'. � - . . , � i , , . '. 1''- : . . .. I . � 1. I . . , . : ,�,, ," . I . . ,. . � �I - , ,;, . I I ,�. , -,4,.".,i_- , . ,,, ,. , ''� ��--'.. ,,..-. -1 - : "', , , I I . . . . I ,. . I .. . I . . I " . . , I '. .,� , .. . . .1 -I I I-.I.It.. ,. '' � �., I . A L L Y ' .1- . . "I .1 .1.1 I? I , , . . . I . - , 1, I , . : � -1 Y.-I - �� 1�0 I I - I '. . . ",..;. -- . ": ': ,; I I I 7 -, �, I ,;: ,11;- , ,:., �. ,, . .." . I 11. .1 .. I I. . . . . . , , � � . ., , ,. . I I . . I I . . . .. . I. ., I I , .", . :. . " "' H Ar'-�i R , ' � � . , , . . . , � - I . ,I.., , � ��:. m. . - - - , . 7 -, . � .. . . I I . I . �,-�:,�,,�-;- ,�� �'%,�.�,,",-�_,--:. "-;, � - . . 1, , , . , , , . . -., I . . % . . I ., - , . . . . - . I I 11 I . .-� , , � , . � . : - , .� ...�� .1, ,! 3 , . I I � .1 �-., .- . I I . I I . . �I t I . ,�, �. I I . . " . . m N . - I I .. �. , . I , , eI ,.,-,,,- .� ... . - - . �, 4 , . , ,,: I - , , ,,-: . . . . - .I ,.� -1 .., I . . .1 - I I . - �,, ."',�,- %.,-.. -� �,,2'��', � ..- I ... i. I .., , �- - .. I , - : � to�.- '. , , '' . . . . , . " .. . ''. .. . I . _ I . . ' - - NORTFIE�kst,' . , �. � �'. I �I" . .- , � I, . .1 �, " '. I , ., - I .11 .1 L - . 11 . �. . � , , , . . . . . �� : . I . : I I - : Z . � , I . . . I I I .1 . I - . 1 . I I .1 .. . . ,., ,� � , . , , , � , . , . . I I I, . . 'K'- ' - ESE' PLANS DESIGNEE) PER I , :' ' , , . . . w � 1. . , .* , . . . I I � � .1 . . . . I . I " - , ,TH. , ., - " , 1."",;,. '.�, ;_I * - "", .4 � I .: ,., I I ,� ,; "', .,- " ��,' ,.- . ..., � , , . . . . � I I , . I.. I . ;1 " I I . I � I . '' - ,, 1, -, . - ------- I . , .� I '- ", " ,� ': '. ._ ,�-, ...".'. " - . 7 � - . .. . - . . 1. . . 4 . - , .. , , , ! I . ", 11 . - � - . . . , ,. . . .. - . I . . I - , . � . '...I .. ,� , , ,� � - ,� ., � , , , � I : 0 1 .I , " .:-�" . , .; I , . . _ I - I. 1 4 - , '. ., .. � , I , I I . p1�", 1c, . � 1� 6 \ I I I I I � - I � � , �, " . ,, 1,� ' ' : . I . .. .. , . . I I I . �. ,- I I . . , -,- , .1 - I . j ' � "..� - .' '. �11'I m� "";='���9 , t 11-�.,i .", .. .1 - .1 .. . . ., . I . .. 1� FLQF�IoA SUII.DF-IRS,ASSOCtATION , REVISED '.' I � i ,,.- " . ' T. .. I . .. � , , .1 . , . .. I I -" , � .- . .. . I I . .., ! - ;, . .. . .1 I I I . , t .. ��"", ,;-��''; , . . '"' . -' . . I . .I I - ", I I I . ' ' q, I �, � - .. 1, - . I . - .�, , . . �, -" I . .1 �. . , . - . . ; - - -- ,�,, ,� ; L.�-, . . I . � I . . . I I . � � . . . , : F. 41 0 i R � -I . . -, ' � E , , , " ,,� � . -�-, ". . . " - - � ' '.. - - .., �., I I -.. I .: ., '. , - . . . . I I 111. . I . I . . . .1 , . , I � 11 ' WINO,�� STAN f (f.' ' 0 A I .� �, . . 7 , 7 . - L , , , :." ��� ,� - ,. .. - " - ". . .. , 11 .1 . I . I I -... � . ,, . . ... . . . '. ,; : il. 4.1 . 1 "', I . I It D - � � . I , , . I . - , ,, I : ,; " - I . , L , - 1 , w � ,.I I . I - ,,, . . . ,. , , ,. .WDS, MANVA4 FOR 1 QO ,MPH', .WINOv A t L f A,It , , I � -�, , " , . I :. I - , , . 1 I . 611 L I - . -..� 1� , . :.1 " 1. I .,! �; �' , ��' .1 I f-- I .oN ".. 1� I �! - .1 .. - I - , .; � .z 1 ., I I , . . . . .; , I ,,.- ­ 1. . .. .," . % I ­� . �-, I , ,, ,- " .-% - � : .. - -, ' '.,.�', - 1, . , ; I 1, rx* . ". , '. . I - lk I , , . :. ' A . ., I ,, .1 I . . . I ,. . . . . . �' .zl- ,-- .. �1 ' " ,, 11 . , I i, ��.-, , ". , - 1 - -� - -,� " "'... ,,; ,� , _- I I ,- .., I ,". ;.,:�,,�, . , - ,� ... 1 7 . .. .1 . . . .. 1; I , , , .�, . . , % I " I , ,v , , - I I :., , " "" L, ,� -,-,:,. '.' , - - , , ­ ,, , , ��,.,x-,'.� ,�,,�,,,�-, " i . . . 1 ; " � ;�, "'�I" j, . .- � � 1 ­., - 19 I . . � ,,: ;. ,, . '. ,% . I . � I . I I I , I I .., .. ,,, . " I . , . . .. I - , � . , �-.,- _ ,::, . : , �'. , , , .j�,, - ., - , � . , , I I . 1 . . .. . 6 . I - I . � w ,-,� ., ., , - � � , - '"�,� . . 0 ;. . F -, 0 .� . - . . .. % I:- ;6 1 . . . . . � I . . , .1 4, ", ,��. ,'�, .�,'- , -.-.,�-� . ': , .: �, �.,-,,- I . - .- . . .. ... 11, . - ...., .-..., 1, . I . I ,; " � I.. . I .. - . -. " A .� . . . , '76 ,,". , '... .1 6 , .6 1". , , , I .:�.I I �, i - , 1. �� .. 1, � 1.1 �,,---".-,-,"� " , � ". %;.,1.,.�'�," '.,%., ,,,-, -7 * - '. , . � ., 11 . . . . . . . . . . , '' , .. . ,- " , . 6. �. : .6 , - , -,, �,. , ., _; I - ,11-, " ''. . . .. I , �; , : , � %,.116.. 1 1 1. .. .. '... 6 - ..� ", - . .. , . . I , 1� 1, 6 1'�,:�L' .. 1. 4 . . �, ':� - �. � . 6�) - 1 6 . � - � I ,;I . " , �1. . 11�. - I . .- . . - ,��-, . , , , , ,- , , " ,, 'I, I 1 6 .., . . 6 1 I :, .1 " I -1, . . � , �- I , I I , , , . , I , , '.6 ..- I , ", ,,�.! ,:,(/ ,6 , 6 . I �,� I , 6 , '. .- �j 1, . , � � , t , � .�. " . - . I I . I I�. , , . .I , I .. ,, ,'y ,, - I, I I - 6, " . �� I ,��. -1,�, � -- ;,_�. . . ". .1 , . , � , , �1. , "'' ,� � r . . � \ . I . . . ,�6 A - , , 6.� , , ..." .. .- I . .- '' , � I, " ., I 11 1 , . I , I I . I . ; , ;:� I .1 .. , .1. I I I , '. ,,," 1 ". "�.., I.-11� 'I;- , ''.. �, � t.."����-,:' * , .7 , '�, , ..1.1, , - . . . , I.', - 1, I I � . , I .. .11 , . � .. 1z. � . . . I. I ., . .. I . .6 . �6...�, : " , ,� . 1, , � :, . . . � � ( � 1 .1.'� � '.� - . I I 1. . � 1. . ., .,0, � . , .:' �3 , . , - I" , . '. ",6, , r. - -;, . " -" , 11 ," - , . . �, 4 I I . � .1 - . , . : . I ,, i"I �e7, , .I',- . 6 1 - 6 , , , . . .. , , , i , .. t . , , I 1�1; . . .1 . I . I , 6 , .� ': I.: , , , . . . , - .. , I �1� - - . . . - , 6 , . I . 6 -, -�, -:1, "or - .. - , I . �,-;, . 1, I " � . - I I I, . , . , . , .- j .. , - , . : , - ,. 4'' . - : �--�. .; I -- ,-",6, �. - , -,.� , . . : � -" - . , 1� , - . ! .;, - I 1. . :1. ., ..,- . � , ,! , � 11 I I , 7, I ­ . 1. . . - , . . I .6 - , , , , ��� - �.� ", , '.,,, - , I, '� -�::�'i,",-,� ��;6" 9. , . I � ,, , � ;� �. i . . . I, I . . - . I . . . . , I . , , -�-, , '11, - ,. - . , '.1 6 6 . ,6 .., � . I , . . ., I� ,. �, . , '. � , , 6 ,:' . , . . ��r , - . ., -.1% 11. . I ,, I .- : , , , - - . . .- , , . . , . , . . . I I . . I I - I .� . 6, 1 ! ,�, I ., � . , . . . I ..," � , ­ -1.11 . .. 'i . . � . . �- 6 t,-, � � , .. �'i, ,i�� , 19 I , , , 6�,, , � , , .1 . , � "," .. I . - � � , � � ... , "I-e��,- . � 77 7 i 7 � , ,111 7 , ,= : . . , . . , , � � , ,�,.,:,,,-���,�;:.6:�,,,! , ,�� .. � : , , , ,� , , - .. .,; . , , , . . , �1: . .� -- , , I . .. - . . . - , �, ,�., " . . ,. �. '16, ,�- - - ,. . - I I I . : , , - . I .., " . . . ". - , 11. -� li - � , " ..-, I � . 0- , ., � . - , I . - . � 11 ,. 11 - I . . � . I , I . I � .. I " . : - , , " : ,6 : , , � , - .., I I . , I �', % .1 " , ) , -- � I , - , - , , " .., , . ,, .: � . . :� . . . . . - I I , �, �, ,,,,, * 6 , ,. � - ,.�'�� :., �, , . . 1. I . .. '. , , . -, , � - . . .1 --"6 �,..i-- -��-;4:..�"6, ,-L"�.� r- 7- ,,.--.' ,-, �,. 2... , . - . -K ., - .T 77 ,7 7--77 7 ,,, ,.17-� ". ,�- l. + ,.� r16 %,1,'.-. � "'.--A . I .. �111 1-1%,- - .-.% .- . .-..- . . - � i THIS WALL TO / LINE W/ EXISTING 2 �' �f s0'-Id 2'—I APROX. ; THIS WALL TO MTS27B MTS27B LINE W/ EXISTING 44 _ flood 1d f4:g SHEAR WALL SOIL ADJACENT TO POOL ....::..:.: : ...., ..:...:....:. F' TO REMAIN UNDISTURBED I MT5278 II r , it TYP. P.T. d C ° 4X4 POST 3 TELEVISION FIRE _l UNDERSIDE a PLACE " v i '� 12" X 12" PAVERS W X MTS278 2 ..� STORAGE v7i� OF FOOTING B BOTTOM AND SIDE ON COMPACTED FILL � FLOCR PL�.iGS A LOCATE PER ONNER DIM. B GREATER/ OF EXISTING POOL r (� MIN. 3') THAN COVERED LANAI - ® 4 A/C DIM. A OR. ENGINEERING COMP. !' REQUIRED TO PREVENT , POOL DAMAGE MTS27B w •- � cei!, Cvi!. � fan fcn y� fan fan F 0 0 T I N G DETAILEXISTING DOOR a .._ N 0 S C A L E © -_—�—, vi ELOCATEP TO TO FLOODS 1 z FAMILY ROOM HERE 6' BASE ' — RA A/C i REFER. W UPPER TO BAR _ , / SINK '. BELOW POOL L lGHTS �` I 1 _ 1 _ J ll_ EXISTING WALLS I w TO REMOVE( iF u COMPACTOR SINK / DW j DISP. Y ( I�tF 1.' I 1 t r, EXISTING GARAGE +� I DOOR. LOCATEP TO HERE j WALL TO LINE, V _ EXISTING i 7. � . L o o � P S A N r /4M Y. Or . — �J i M G f L. L f 1 A M Pr�ct+t Nuwau 904 Z49 0072 THESE PLANS DESIGNED PER NORTHEAST HARRY MNAl.. l. Y Fk,ORIDA BVII.(]ER5 ASSQClA710N. REV15Ep' . l Ll wuvp:,STANDAR.f�sArluAc, FOR tap SPH Twp f' L. .. ww+kw. 0 r . 0' 1 D A t . A C. � Y y' : T k: 3. 9 . . . . .. 1�1- � _ . I - � , m m m m m m m I m . m �M m I I m m I mm�, I I m m I m m m I tl, .m m m I m m m m I I m m m I m m m I I I I m m m I m m m m �, : ,6 , m ,, m ,�m m m m m I m m m m m m I I m� m . ,m .��� mm I� I m,m m m, m I,�,m �,� , ,m m m I m I Fark'' � m m I m� , ., , I. I m m Im,I T mm m m 4 I , I I m ,M, , � �m, , .I , ,,�;m,m,, m I m m m m . m m I I m m m .. I m m e I'm I m m m m m m m �I m m I m m m m m I mrm m I m m m I M I I I m m M,m , ; I ,m I I m m �: q I m m m m mm m � . I m m I m m I m , �, I.I m , mm , m I I m m m m I m I, m 11 m I m � I m m m m , m m m . .., mm I I m I:m,m m� m I m ,m m � m ,I Im m m m m � .i� m m m� ;m m I m I m, I m I I m m � m mWALL TO UNE W/ EXISTING m m n WALL VERIFY LOCATION �� �: , - m — - - m I m I, m m mS,��,. •75,—a,.m m m m m m m m m , I I 11 m 5, 6r. 7►,, ,.1.I m m . I m 2 2'—4r ' m - / 51-� . iI.I I I ,m m , I m m C, m I � m I m m m m I m m m m m I m m m m m m I m m I I.4- m m I . I —Fr'L : , m m mI m I mto m I m . ..__ ,.... _ _ ---� I m m m m - �I I m I m m I m ,. j :--J I F �__.___ N — — — — — —m r ( I Imo , r:; .n TYP.'EP84408 a ' N --1 19 p x .' � ELEVATED' POST ' 6' SLOG FOUNDATION WALL . . ANCHOR I I 1I I Im T SQUARE BLK. : 'm mj 2(f X I T CONC. FOOTING PED, FILL W/VERT. I I I W/ (2) 5'S I I <: CONC. & I5 I I h� 'IVF ,� � 24" X 24" X 1Q" S I I � I I Sat .� CONC. FOOTING .W/ 4" CONC. SLAB W ,1 ;lm "' ` (3) S'S E.W. / I ,) , I 6X6 10/10 W.W.M. r. . ;o 0 ( I I ON VISQUEEN I I I I �� I o I � I I I 3tr X 24" X 10" 11'-r I: CONC. PAD W/ I EP84408 POST I I I (3) S'S EW. _ _. —1 I I I a BAS I I I I � NEW SILL NEIN SILL I CONC. i PAVERS - C 1"' DRIIL & HAMMER 6" ! \ / — "� INTO EXISTING SLAB , . EW TENDSLAB G' INTO • . , . 7." COAT EXPOSED r PIPE W/ W.P. R SEAL a r w a , Ir SQUARE . ,� 5 VERT a , 4 BLOCK FILL CELL W/ CONC. o m—, a C :1m 4 24" X 24" X 1 T �..- FOOTING W/ (3)• p� 4 1 5'S E.W. o P O of �, F • �:. PEDISTAL QETAIL� - +� I w 6 .: DRIIL do HAMMER T , INTO EXISTING SLA9 & EXTEND, g' INTO �, . NEW SLAB - mm � , - . v , �;„ �,. ,�, 6 ;� 4. GO C. 5lAB W 7F -, ON Q ISQUEm X6. ( , y m m .I �. . s .. . , ..., ...r._. ..... -..,. _.._ ..1 • g � ��� ". ,�'17 1.": ,I . 11 � I m m m m I m m I mm � , m I m m M, m M. I I m I m I m m m I a m m mm� /m m m I ,.,. I . ;. WA TO rd mm m, L!, . I L1N� w. I em XI G , r E 1 E 5 1 Ep x : ,. .: . .. i 11 , . . , 5' $ m 11 a 't Y Im ', , of . v. .. . .. , , mm Y,y .(, 1 , I - i i" .. mmm .',. , , r„ 6. ,.. , , ♦. t f , ,.. .,— .. , ..� . .. .. I p ,, .. ',.. ,. .. .�• - .. '.:. ,., , .. ,: ,. ... . . - .. w r . . e' r� • ti T' y I do '0 '.�. , may' DIiMA1 ,;., Y - .� '.. ,. , i r:. : . , f :, .. ,w , : � m my, a. 10 9 9Q4.:2.4 007 v , _ r� 11 Iy - % d .,... ,. .,.ml - i .ml a mm M. mm mm, pwH=:�,, , r. Im e i . : ,. r t < TH N P ST. S IG fED R R � • r . .. • THE � P,LANS DES � r � .... NIO .. I. , - .. � � :, I A B I RS:A5 OCIATIO R I5ED', , F ORD U DE 5 REVISED _ L f* a y - I,m } , I m,m � � . +. � , ," .. .. . . ,4 w < :, r ,-,4- m . uw�twa yw�e�re �m, OE w F 1 H W1N r. , , , r7 5 , . . . . :` . . ; • .., .: , ... I T CSAR MAN O4 M �r �y a. r, _ r R c �: w mmm r , .. W 1;1 r � n A A- K. C B E G L. A. , ,m m,m m m Im m .. . r ...... m mm ... '.'. d .. r .. .. .. . r .., �. d , v t • r� , £ mm, r ..,' M. 7.. .. - l .. .. , .. ,,. •.. ,2,:.' r , ,.. .... ..v r ', �. "., .... , • �.. is y , ... .'... '.;:� , 6 r r , G. M. - - ... .... y .. .... , , , p i l ..... t .fir... .. ♦...:. rr v • V ti ,. :... ,w , ... r �.,a-...mow r. :.,..r....,..,....... s .r.....u.. d. ,. ,�, ,rd,. ,.........x ,v�. ... .. , ..r.........-. .,, .. N ..... ,.., -.. , „ ... - - ......I.:---.-..--.".1. , ..- r o , - ,----7-,-.,- -'----7--7-"'-.-�.------ - -"' '�--,, ------ I . -- - -1 � . . - . - ---.. - .-". - ------ ..- .,,,T -7--�'r-':'-":,- ,-.1--7�.--'�-�7 Z. ,--, -,,,, .',..- ,'-.-�'-.- .-I :��- . j I I.- , � � I �. I I I . "..- - .- ., _ . , -1. ---..- - - 1� . . . . . - � , 1-1 I , - I" '. � " '. . . . ..- -.-----------. ..-.---.----.I ", - . , . ' , , . 4 , -, "� . " . . . . , 11.� '. , . . .. � . ,�- . T .�1. . . , ., , . I I . . . .I I % 1. . . . I .1 " . , .I I , I I .�- ' v,,,-�-' . . .. , : , . . " ,� " . I . ,I , . . -� ". I . -1 - , I .. . , . , , .. . 1�, - �,. .I - . I I . .. - I - .. ..I .il " I �'. ." , . . I . . ; 'j . I . . . I I " .. , ..� � � I . I . I . . ' :� , .'I, . . . ,, - I ..'. . - , ,:. � . �1� I - . . I - . . I.. .. , '�,, I .1 .. . . - -. . I - . , I � , . I I . I . '*��' , - �� -� "' ". .: , .�I '. .. , � . , - , :I '. I . -1 . . . � - . .I . I ... .1 I . I .. �I � . .1. . . . .. �: . . I. ' ,. � w . I . I . . . . ; � - I I . . , � . . I �. ' � - : I� . - . I %. . . I � I ,. I - . I . . . � . . . . . ,. �. I � ,I I . . � . '-l'I,.. � . . I . . . :' ",I,. I I . . . I , . . . , ;,, , I I I - . . . . . . . . I I I. .I, . ��"- .-. : . � I I � . , !' I. . I I . . . . .w � I .. ' � ' - -'. .. I I .. . I I I . I . I., I - I . - .- . . 11 , �. " , . . .. .' . " �; , .' I I I . . . .1 .; " . , , - - , , . " . I . . . --. �,,, . �I.-i I , , 7 , : �' ,, , , I . . I I 1. ., . .L I .�I . .. I .� I .,I I . m I m m m . m, m m 7 1 . m m, m m I I t Im . dr. I m 01"',-��,I, ;',. ,I�".. I ,11 .�'. �, , , - .I , �. .,I. � % ". I 1. 1. .. - ..' . , I - I . I. . . . . � . . I . . , I I I ! , , - m ml m " "m m I � m m I m m - �, ,. m , m m I m m � m m m:I m m � , m mm 7,. 1, -� I. , .; m 1, .� mm � I�m ., ,m m I .. r ,, I m . m m m m m m m m m M, . , I , M,m� m m I , � ' m m m I I m m � w , m m m � m� . ; ,m � J I m m I m . Im � m I m m I m I �, m r m m , m i . I m m , �,z '�m, m Im �m ,: ml I I ' � .-!" ;, m m m m ,I 1, I I I m m m m m I m . ,,� � ,, m m m I, m m � m I I I m. M� m m , I 1 7 m m I I.1,,,",,',m� m .� , m �I "m. m �, �,m,m m " � , . m � I m . m� - e . x '� , m � . , , , I m I I m m , ,m ,m I I m m � I m I � m , I : M m m m m , I ,,, , , I � m I � m m m m m I �,m m m I m m I m m I m I � m m m m m m m m m I m I , ,m,�.m m m �', m �' 1,,, I - ' m m ,I , m m . m m mm m m I m m m m m I m ' m 11 , m m m m m I m m m m ' I m , ��;l m m 'm ' I m m mm ' ' : m ;m I , , I,. m m I m I m m m � I �,r� m I � m m m I I I m I I I" m, ", ': ,�, m m I m I m - , : m,� m I m m I I m . , m I m m ,m��: I m I m m ,m m I m m m m �' m I I I I 1, m� m m I I m I m m I , 'mm: I m I M" m m m I � , , m m m m; m m m m m I m m m , m m m'mm m m m I m m m I m I m r ,m m ,�. I m I I m m I m m m I�m,m ,,m m m m I m m I ,,, ,. m I ,m ' I :I I . m m I m I m I I m I� I m ,m m m m , ,m , m ml m m m m I I m m m m m m m m I I m m � I I, m m I m I m m m � m I m m m m m I m m m I m m I � m I m I m m m m ', m m A'm' m',!I m , m I m m m m , I m m ; m m m I m,m m, , � I m m m I, : m m I I : , � I I L I m � m I I m m I m m I m I m I m ,m ' m m m m m m '' ' m m I m � m I .m � m m m m m m m m . m m m ,m m 7 m � I I m m m I 1, I m m OF '' m I m m m . m 11 m m , " �m ' e m m m m , m m m . I m I I I m m I m m m m I m rm, ,,:�m; " i - m, m m m m I, Im m m . m � m I m m m m m m � m I . m m . � m I � m m m ,I m m m m I m m I m m' ,m I m I m I m m I I m; m I m m m I m I m I I I m m m m I m m ", I , � m m m m I ,% : I � mm mm m m I m m m m m,m W m I m I I I m m m m , m I � m m m I I , , m I m m m m m , � I I I I m m I m I m m m m m ,m m I m m . I m � m m I ." ml I I m I m m I , , m m m m m m ' I m m m m m m m �'m , 'm m I m � m m , m m m m m m � I m m , , m m m m m m m m I I I m m 1,.I m M � m m I m 1.m I M. m m I m m . m I m I m� m I m m , , m I m m I m m m m m I m ' m m m : m,I I m m m m m m I I ", I m m m J I m m I m m m I m . m m I m , 'm p , m I�m I I � I I . m m m m ., m m I. m I m m m m m I m m� � � m .m m,�m ,, I,m I I m m'.:m m� m ' I m m m I I I m m m ,, m m m m �1-1'I�: m m m I ;�I �',m : m - I m m m m m m m m � m ,m I m . ,, I m I I ,m ,;m ' ' m m I ,m�, ,� m' m m m I m I m I mm m I I m I I I I m m m ' f m I I ,m m m m m I I m I m m I , '�m m m m mm m m I m m I I m I m . , m m m y m m m m m m TYP PCM44 POST I m I I m m m , ", . m 2X8' RAFTER 9 2,C O.C. m m m m m m " m m m m m m I TYP. ZX6 RAFTER Im I - m I I m m m m m m m - p m m m m , m M. m m m m m m I m m mm m m m - m m m m m m #:m�,. , I I m m m m �w' EA POST V,Q.N. m I m m 'm, I Im m m , I I m m I I m m Im m m m m m m mm m m �', 0 24!' O.C. UNLESS I I m m m I m I m m m m m I , m I m m m mm ., m m . I I � m m I � % m ,I m m m I I m � m �"v ', , � , m m I I m I m I m m m I m m m m m � m mm m mm m� I m� m m m m m m m m Im m m m; . I OTHERWISE NOTED m 'm I m m M, m m m m m I m m m m m m Im m m I m m m m m m m I I I mm m m I I v m i I I I EPCM44 m m � , I � I m I m m m m m m m m I M, ;'m I j I m m m : I I � m m m m m , I m m I m m m I I I I m m . POST m m I m m I M, I m I m m m m m � m m I I m m m ,m m m m m m . m I , I m m m I I 'm I - m m �`,�'m I m I m : m , I �, m m . m I m rlmmv m I ,I m m m w ' m m m Im I I m mm m . m m m M,I m m m I I I ,m. m mm I I I I m m m I m m , I m I m m m mmmm- m I m . m t , m';I , I m m m m I m . m I � ' m , m m I m I ; , I m I m m ' m I .m m �� m m I m m m m m\ m m m m I m ,m" m � m m m : I m I m I m m I / m t ' m m m 1(2) 2%ml 0 C)NT- m� m m m f I - m - 11 I m - m i,I m m �m m m m m m m I -m -�-;4 �' m- ji � - I �- - �- M. I m . , . m m . m I m m I - ' - I m-m m I ; m . m I I I m I , m m m m I m m m m m � m m I I I m N : I mm IM m . . I m m m m m 1, I I m m ' 11 m I . I m m m I m . m m m m m I m �m I , m m m . m �m, I m I m m m m m m m m I m m m m� m I I m m mm m m m mm ' ' m m I m m m . m I m mm . ,I, I m I I m m m m m m m I m m m m m m " I '�m m m m �I , 7 m, �m. m m m I I I m t m m� � m m m m m m m m m m m m m m . m m m I ,I m m m I I m mm mm m m I m m m m m m m m I m � m � I . m m I I m m m m . m�� �M m m m m m I I m� . m � m m m m m I I, m I m m m m m I m m m � ,, I I m m I , I .N m m I I, I m m m m m m I m I I m I m m I m mm m I . , m m m m m " m ,�,�, m m I m I m m� m m \' / m I, ,r I ml m m ,I . m m m m m . m m I m m I m m m I I I m m .M. m " m M. I m m , I m m m m m m m ,, I m m I � I m m I I m m I I I m m I m m I � ' I I I I'm I m I m , 1� m I " m , I, m m m m m m m ; � . m m m m I m m m I m m m �m & I- �� . m m m m m m ,m I I m m m I I m m I I m m m m I m m m I m I I m '4' m ' ' m m' m M. m I I � I I m m . m m m m m m m , I ' I I I m I mm I I m m m m m m I m I I � I � m m m I " m I m m , I ; M,I m m m m m m m m m m . m m m m I m m m m m m I m m m I I m m " 'Im, m � m m m v m m m I m I I m m m m m I mm m m m m m 1* ,�" I, m m m I I Im 'i "m m m m . m , m m I m m m a I I m, m m m I m m m m � � - p I m m I m m I m m; m I . � I m m I I m m 111+' 'm I m ' ' ,. '' �,m m m m m I I m _r- I �` M ' m . I m I m m m m m m It I I " m' mm m I ' �m Im m m I m m m I m I m I m m m m t. m , �; m m * m m m m I m I . � m - M, m m m I 0 1 m m m m I m m m m m . m m m mm a ' � 1 7 mm m I I I m I I m I m m 11 m m ' m m -� m M, I m m m m m m m m m m m m m m m m . . I m m m m m : m m m , m m I m mm I I m m m m m I m 0 m I m I m m m m m I ' m ' I I m m m 12 I 4 z m m I, I - I m m m --m m m m m m m I m m r1l m m n :1 I I I , m m m m I m, m m I m � �'" m I m m or �m " m I m m m m im m m m m I I m m m Im Im I m m t ' � m m m I I m m m m 0 1 1 a ,,m I m m ,I m m m a � I I m ,I I m I m m m m m m ,I I m m I m m . . m I), 00 , , m m m � I I , %, m m I m I ,I I x m 1� m I m m m i m m m m I m m �0/0 C4 m' m m m I r ! 'm � m I m I m im , I m m m m l< m I m m m m m � ' m M m N 'm m m m � m I I I m m '-o'(I m m m m m I m,,m � m m m - - m I mm m m m m ;- m m m m I m m�' m; I M a m m mm m I -I I � 4 m m m m ' ,,., REMOVE EXISTING I 11 t m m m m m m EAVE AS REQUD. m i, m m I . m m . I m I I 1. I m m M JQ ST HAN�ER m . m m m I m m m m I m I m I m m m E). C ElUl'G JO IS] m mm m m m m m �' m m m m� I ,,---�' I m I . m fm m m m I m m m , m I I I I . m m � m � I'm . m m m - -41-�------- M M � --- � - - --- - -� . I I - ------;---:- --- ---- / � m m r* STUDS m �; I m \\ I I . (41 STUD -ma m ..,,(4 / ' m m I --=-- -:: 3 =t.-.7==--rl--- I - ' - -. . . . I *- 3 L.----- V, m F:E E�E . ---- ; I ----- . . u . . .1 . . I . . v . T�) 2�1 2 1 . 5 �'- . . . . . . I . � . . I . . 1.N C El LI N G I . . r - . I . .. . i - . - I �' . . . . I REMOVE EX I ST I N G . I . ' . � . I� . OVERHANG AND . 0 1 , I - I HANG EXI STI NG . . - I ; . . I " � . I . I I . . . - . .I -. � * .I I W1 TRUSS KANGER . 11 I v . . I- . . � . I \ . . I . I --------Ak - . - . . �' . . . . . I I t I . I . p � . . . . .. I I II . - . . . . . . . � I I ' -. -4- , I . . . 1. . 1 4 . . . I . . . . I . . . I - I . I .. 0 24� O.C. - BRACE . I I . . . . . . . I j . . . I . DOWN TO EXISTING . ' ' / �' . . 2X6 OVERFRAMING - .­ I . . . . . . - � . I . . . I I ' � . . I � I- . TRUSS SYSTEM 0 I. . . .. A , I . � . . I - . -�7 � . . . . 1. v MID SPAN TYPICAL . . . . . . . . I '� . ., . . . I . . . I . �I I . . , . I I . . - :. . 1. I , . . , . oe . . . r . - . . . I � 1 . .11 . I . . �' . . . . . I . . . . I . . . -......- I r- I.4 � . I . . . . . . I; I I . . I I "I - . , . i' . , I . . � . I ' . .. -. . �I I . . . I - .- . I - I! . 9. . . . .I . . / . . ��I � . . . . I . . .. I --...-.- ... I . . I ---- . . .- I . .. � I . . I . . �- .. . . . I I . . I -.------- . . . . . . i , I . I . . I .. I ... .I I . �� . . . ., . . IF ,.. - .. . . , . - , , . . . . .1::' - V I I . . . . . \ I . . .. ol . . . I I . . . --A . . � . ," . I . . . . � . . . \ . . . 9 . . . I I . . . . . I I I � $. . . I . I . . . . . I r� . . . . I... .. I� I I ----u . . . . . . .. I . I . . . 7 " .. . . 1� I \ . . I . ' . . � - . . I I . . . . . . . 0 1 1 1 . ..I . . .. . . . ..��,- . I , � I .I I . i . - � . I .. P L 4 \ . . . . I . I . I . . . .I I I ;. � 11 � -.. I I REMOVE EXI Sll N G . . I I I I . . . I . 1. . 'p ,-,. . . . I .. I . I I I . . I . I [J- . .)�'. . . . I.. �w�OVERHANG ANO I I I I . . � . . . I - . .R 4;,� . I .- I .� ---� .. . I . . , . . . . . , HANQ EXISTING il . . . I . . I - . " I '(. . I , � I ....- . '� � I . . . . . I . ,, ����'o , '1�1 , I , .. . . . . I . I I . . I ,. 1. , . 1. f: 1, . , I . . . . . I . I,. � � I . , - 7�� � TRUSSES TO 13EAM ! , .:, I I I I ' . . ' . 1. I . e-'�?; \ ' ' I ,. I . . . � �I . . . I . '. . . , . I ' - I . . . . . - . I . . I . L . . . . . \ 1 :3. . . I ,:' . , , L I � I : I. . � - . . . I I . I I . ; I . . '. I 11. , -0 --:�.. . . I. , k�.'. ' 1. ' . . .. .I . - . I '. I � .1 . .. . I . . .. I r- -I ---* .---.--. . - "*"�;, " . .. . I I. ,. . I . I . - I . I . I ..; . . . . . I . .,I . I \ . � , ."� . . " , .,I" .' % . ... . . I I I . . � . I . . . . I . I. . I . I �. I .. I I . . . .I I I .". . . - . .I *% �'' I .. .1- '.. I .. . I . . .- --,* ---� (3) 2X 1 2. BEAM. - '. . .1- , I . I . I . I . . . I .. I ,, I . . - I . . . . I . .I I,, . . . -1 I . - .I . . . . . 'r- 77-77- . .--- I-7 ---_7--�---'. -' . . ,, , 4 ' . . . .. . . 11 . . . . I , . � � . I . . . . . I . . I , . I I . . I � ' . . I I , . . . . . . - I . .I I I I .1. I . . .. . .1 I . I I , . . I- I �': . I - . I - . I .. ... I I 1, . . , I . ... . I". . ,, - . I I . I I .1 I ".I ., ,: .%" ; . I . I I I I . . - . . � ' ., . I :. .1 . I . IN CEILING AS I I % .. .� I I . . I I . . I I " - . . I , I . . , I � - 11 - I I I , I I, - . . . -, I I . . . I I - . . 11-1.. '. ' , � .� ' . .'' ,.. I I ", , . . I I ,I . . 1. . . . .. I. ,. 1 4 .. . . . . I I 11 il . . . . . I . I .I 11 . . I '. .. . . .. . REQUIREP TO CLEAR I . . ,.. , . . . . I. I . . .... .. I . I ,. I I . I , I I I. . I I I ,. . . . . . . I I I . I ' . . I .1 1. - I - I - . . I . . - . I I I I I . I - . . -.� �- '� I I . . '. , . I I . � " I . . -1. , . . . . , . . . - TAPER END i�'.... , .. . I I . . . . . I . I . .1 . . . . I .. . . I . . ..�" .1 I 1., -. .I . . . I � . I I " - ,... : I I.1 I z . I .1 I I - I TRACK . ... 1. . . . I. .. . . I . . I I . . . I 2 . I - I I I - � ;V." .� - . . . ... I . . I . I I ., I . . I . . . ., , I I . , . I . I .,:. .1, . ." I . . . . . .. . . I . I -". . . � 1%I. I, . 1.I' .' , . . ..I ,AS REQUIRED. .. . 6 . .I ; i �, . . . . . . I. . 1...I I . . . . . I I . . . , . . . . . " .1. .I . . p I I ..:.1 . � I I :- . .. . . . . . ,, I , I . ,. I . . .. - . , .1 . I . . . .I �r I. ,. .' , .. I . I . . . . . I 1:,Y . .. . 1. I '. .,� I I �. I, . !I 1. .1 I -I "' ' ' I I . I I �,. , . . . �, .,'. . . I �' . , , .. 11 I . I .I . I I I . I . h. . I . .I . .. 1 71 � , , I I . . ; � .' . I I . I I - . . I.1 L , . . . . . . I .. . ... .. . I � . . I I I I . . - . .I . I , .� I . ..�''�. , . . I . . 1.1. o I . ' . � . . 7 7 " . . . I I .1 . . .. . I - I %. . - . . . . I . I . . . . ,. . . . . I I . . . I ,I � . . I . .. . I . . . , 11 .: .. - . � ' ... . �' . . ,. . , I . I I . . .- . I - . . I ; , I . I . .I . . I . . . : . I . I . , I .. - .. . " I . " , ' , ' I . '. I � I ; .w I .1 ll!�'I ' " . . . .. . . .1 .. . I .I .. I . . . n I . . I . I , � . . -1 '� .�. , ;I '� � '. I 1. I I , I .. . I I I, I . I 1, I .1 .' I 11 , . .1 I . I .- - . . . - - - I-i I " � .I � . I ,. . . . . I � I " . .. � �. , . I . lj'� "; I . ,-- 1. .'1. . . . I 11 - �. I . I . I . 1.I "� .. ,.. . I . . . . . I . . =1 �-=..�- . , . " r . - I . --� I I . . . . I . . %; .I . . 1. . ..I r: �' I " I . . , ... 1; �I, - ­. . . r� ' . . . . .. � . " � I I . . . . . r . . . . I .. I I � . . . . I I I � I I . %j. " '., .'. " � ,I . ,I, I 1. � . . I .. . I . I I ., . � . . . I . - ,,, . ' . I . . ,. . . , , . 1 , I I .. � . I" . I . , . I . . . " I., I F - I . ,. . I., I I . .. I '� . I � .. I I ;. , ..'... . - I� .. - . . -1 . . . . I - - .1 . I-. - - , 4. , ,. . . . . . � . . I : I I. . , I , .,, f , . I I � lo � , 1, I I �. . . ..1 , .. -.1. . . I . I ; I . . I , -1 . . . I � . ,, "". 1,. I I . - . .1 .1 .1 6 . .1 . .v - .1 . I,I- I . �,, � , , , � , :, . . I I z � .. - . - . . . I I .I.1 . . . . ' . . � , . I " . � .. ' . I 1�. , . , ' . � � . � I I . I I,. 1. � . . . - P,:'" -. ,. . .. I I . �' -.. - I . . - ,I .�.-I I. . .. . .' I . . . � � . b I 1� - , � , , . . . ,. . I !," ,," .,, : .. . I ., I ,I. I .I .. . .. . .,. I , q I.. . . ,I, I .. - , . . . . I 0 1 i 1� :-, p . . .:- , L '�.. i . . ... � - I I . . . .. ' -r L'' ' I? . . � I . �,. . - , � . .� -� , , , , � I 1 7 . I I . . r, . . .. ,. . I . . : . . . 4 . . 11 - � : . I I . I I I . . '� ' .. ,. I i . �I A (. . I. . � .I I . I I . I . I . � , 4 ,. , . �,�� .I ... . I. . ' ,, � I � , ,. . I I. . � I . �; , I . . .��I .I�. � . .. ,, I.I,. , I . . �, , . , . . 1�I : ;.,I . . - , .� ,, , I , . '�.. I I I . . I . . , ;,, . , . .I . - - '� . 1. - , . . . I - , ' . � .I .. � � - ,. - I I I -.I . . - - I ,I . I, , , ; . . -I . �. ,. I I- . . , . . - I �, ' . . I . � I I , I , , .. % ;� . , ' ' : ,I , . . . ' , . . ., . - . . I . I .1 I ,. , . -I. , , I. . � , . . 1. .I . .; I . I . . I , I ' - , . . . . . I . . - . . . I I - I, �. '... ,, ,, . I '' . � ,,. - ,, , .I . .1, I .. I � . I I . . I .. . . . . ".. I . ' .,- r '' , ..,. � �. - , J, I I- � I' I � , ': " � . - ,.- , � �, � . .. . I ,, I. . I .I . : I- . .I . I I . . . .�I � I - - I . �I,. � I.1 . I, , . . .,:. ,, � . ...1� . . ., . :, .. . ..I , I .I I .� . I '. � . I . . . . I . ,I I� . I I . . 1. . . . . , . . .. .1,I � , , -1, , � . , , , , �- . I I, . . .I I .'. f� vI .. . .'. , ,.� .' . I . I. ,: ,,I I, . I -I I . . � - - , ,, �- . .I I 11 . I I � - , ' I. I, .: : ,.I I I ": � I . " . ;I. " .. " . I . ... I . . I.. . ,., I I I I. . I I . I I . .. . . , 7 r , , . , . I I� I ., .' . I,I,- I .­� " . . �' . . . I I . I . .. 'i .I�"I I I.I I I 11 ..I ,..I I .. ' .I . . . I , I . I I , , � � .1 I ' ' . . :,,, . , , , � . , , .. .I : � , I I - ,I . i � . I I I, I I I ; .� -, , . , , :� '. ', , .1, .. .. ,.., .,� I ,� ,,' I- . I , , - . ,I 1. . ..I . . I I I - . . i ,�I. . . .:') ..I . I . . 'I. I . I � , 7 .,I: � � . 2,. I I. :'.'�:'� ' '. . I . ,: , . , ,:I, , I ,, , I I % ,I .I,� , ". ' I .. .I: , I I I ,. I . . . I: . I I . I � I I . . - � .. - . ' - , - ' , � �.:, -,, ,- I. I . . . I 1, ,. . .1 . , . " I , I .� I � - ' " '' � . I . I '� . I, --� -, � :. . I, , ., . ' . � ' ' ' ' - - . . . I I I - I 1,. .. � ,I . I . I ,- I - . . -' ' ' ' ' 7' , I. I I .I� � � -, 1 . I ,� , . �, . .. I -I , , - . I .- . .,�.1 . .!. : I ,� -,; , ,-" - .' ", . . .11 .. . . . I , I - 1� . .I .. .1 . � ,'. ,, , .- . I . , . , , ," ' ' � , �' -: , .... -.. . �, ' ,:1, , .1. j I , , � . , . I ,,j I . ". I , , 1. . � .� ,. . .1. .1 I . . I I " I. , , . , , , , , � ,,,i � ,�, I I. ,. I I' . ,. .',,, , t , , ,, . , .. , .-' ,' '." 4 .,, ,, I I.I � ,,, "'. .- , , , '� �,, , , . I I I'.. ,I I,. . . . . - � ,,,,� � .. . � � , . . I I , , , . . .. I � e . -: ..' I ' ; .,'," ' ,I , , ' ' '4 ' : , .- - � ,,',�. ., . , .� .. .I :�� , . . I f I, - -' , , , 1, . , . ,;, I -' ' I ' I - ,". ; " , .� . I ., I I I I I I. . , I . -- 17�'" , ,,...- ' .- . I , � . , ,. " , . I I . . - - , �,. ...I . ., . I - � � I I I , .1 � . I . . 1, : I . " �% I I , - , ; ,11 .� , I e. , . �,. " -� . �' ,, . .1 . .'. , :': . , ,, ,- . ;� . ,- �.I ,�. . ", � I , . . '. � 4 . 4, 1 e" ��,���' , . I , � .%, ,, .'. .�I. I . . ' I -' - I .,,1 1 I , I . '.' -.1.�I .� . ... ... .:, , ;: � ,11 I ..71.. . , . I. . I -I I , , .. ,.�I- I I . , ,' I. -, I - ., , � i .- ., ' I. 7,I I I . . � :' '�.' . .. . I , . ,",": ., "' 2" , , ,- ..I.I ..".�� .,� ; . , '7 , ,- �,, ".- ,�..11 I "- ," � I I",f'. � I � ,.'�' " - :''' � . ' � I . ' 1, 1,I , , 7 . . . . I ., . - I � " .. � . �. , ' . , I I . I . , ,��.Z" .'' . -1 I I I ,�. .�. %..'I-I. I. . I I - . � : � '��I I . .:. -I 1. . � . I I . . , .I I . . , .� . .�: ,. . I . . .' I I 11 . I.", .. ,. I . . , .- I , . " - � . .1 I , %",..' �' , "I I I, . I . .I. , -. - . - ,,, �' . . I . . .� ' . 11 .I . -I. I .I , I ' - I . u:" . - . . .I .. .I ;, 1 1- , , , ,,, , " ," , - . ,'I '. . , I � � I.�' ' I . I "' , , ' , 11 � .; � , " I . ,� �I ,. � . - I . , , ';,.� , . . -. :1" I' I . ' I - , '�� - ,, 1, . . I . .� I , , , " - I � ., , :' � , I .I I . , I .. . V�,,..' '. , , , , I � ' , . ., , , i "I � e . . I �" I ' . .., �: ,�� , I . � . ' . .1 . d . �, '. I�I , . ,.. I ' . � 1: -.'. . I .I- - , , . , ... , . , ,: I I� , , - .� I'I - , ., � .. - - 11 I, . . . . ,. .I ,,, I , � 1. . �I � I , , I . I. .I , ,I . I . ,-; .�',�� ,, ' � ,- - ;I , I . I". I . . � .� - I I - � - , I , I I I� - �. ;- - I I I . . ' ., , ' ' ' - - . - , , , , I-'��"'. .. I �. .. . 4 ,, , ,., , , , , ,.". I : � . . .. . I I - -, � . I . ,. '-I ' -'' � I- ,. . . �I . . I I . . ' I . - � I 11 ..� .1 . . . ' , � - -;�' �' :�-" ,, 7 . , � ,",� , . ; . . , .- .1 .. - .- ,� I" , " , . . ;- �: �, % ,, , '� � , '!, , . , , - " -.:.1, . . I . �' . . . ,. .�� ,. . - - �- , .. " .� - . " I . ", ,:. . ' . , .1 I - .. I 1. '. ,,, 1� I . I I . - M' I G - I ., . I . "...' � - , , . I - -� ..' . I " ': L ,'' .111"j. , a-"�%i� ;' - '' �; '!,�' , '. , . :- '.' I , , " 'I � . ."�'.. . '' -I � - �' :�, " -I . . , , I '': ,,, �'� , - ,, , . , - , ,"., " . ,� . 1 I- .. 1� �l - �:' " , : I 1% ' . . I .1 ,. . ":" ':'c - . �.� �.' '� 1 . � , '' , . .", - , : -' . I - ' ' . ' I .. . I . '. ; ' 'r''''' ' ., " , � ., . . I ., ", � , f, . I �'.' 'o , �. . . . � ., ,;t- � , , . ' " . , . , ,.1 :.:. - ..- .. , , -'.' I � � , -. .I I . ,. -- - 1. .I . � I - .I � - ,, . .. . . I . . .. I I .1 - -�� '�'.' , � , I. . . � �' I ' ' - . -, ,1 '....� .,4 .,m .. ,1 , I . I , ' , , ..' . ,;;', " - I � .� - ''. --. , I I I . 11 I I . . , �' .� I � !., . : . . . I . '-"�.'� '. I , - �-" ': - .�... .. . : ,�� . , � , - 11 I . ... - . .. : I -, . ." , - . I I . I . �, : I '.- , . 0, �IF I .. . ,,, R ,L'; A,'N " . . . .�'� , , , , ��. f 7"' _'.'�..;"':� , '' , . - � � . '�.� , R . o : F ,R:4. N. . � I . I . - I . , I I - , �, ' � -:: - , , . . .- a . 1�1. , '. "'� �� ��' I , 1, .. I � . -�'.-1 . .. .' . � ;� ; %,., " I ;.' . '.' I "- - f- I I " � ' " :'� I..., '-'''�� "- , � ':' ..�" . - . , '�' � , -.,; I , ", 1� - , , � ' ' ' . : .. � . � .' 7 - I . � I . 11, , -. , - I .. 7 ' ' ,,, �' , � : - . I . , , I. . . ' ,,,, ., , '; ' � "' : . . �' .. �- ..' ... I ;' . . . . .. - . , I , "I . 1: .:.. I I - I .. V, � 11 1. .. . . , . ' . . . . . I 1, . I �. � - , , f 1: -, .' : " � - l. , ..-' � ! ,."jr,, , -. .�-- � - I .. , , - - - I- .7, ;' ' " , , ' , . I . I j - . .1 . , - I , :. . I I : I '�',�'.. . ' . .," n 4," ��" I.. " , ,,,- . . , . , '�, '� I ; � - . - - . I I. .. ,,. I. . I . ,I - I I I -L . �. 10 I . . . , , " '�.I . " - �L I -, ' ' " ' , ,. '. . ' �'. , " , , . .1, I I I �: I i ' , :1, ,.e � I.I I I ! � I,, A , 1.. .,I ,.. ,� , ,' �� - .. . , ., ,.. 1 , ; . ,I . � . , ,": 1:' , "' .,, I - - . . I . , . . . . I . , , ,'..,, .-.: .' I ,: I , .�,� . � ,.:' ,, ,, . . I � % ." I I ,I . . . I . I . . : I �I .:. .1 1. , �I., . . ... . . I � .� '� I . . .. ..' . . � I . .. I � ,q - -. .., r �,- ' ., ,.�r I-:. :� I - , � ' I I I . � .i . I � .1, I . .' . � I I I I. . . .: ',- '-: - I I . .. .I I' , , I � : ,, .... , . . . I ---.-. , - . . I. . I , - ,, � � . .-. .- , " , , , I �, , I . 11 .I, I I , � � . .I � I � . 1� I . I . ,.: � , . . ,I , ; . � I .. I . ' . , ; � . ["�'�,�;�': ;' _-,,.- ,, � . '' ' . �. I , '- I �'�, � , . .I . . I . . �. , �- , , � '.� ,, y , I . . . . I I -� , p � I I , � . .- ,I - . 1. I . � .; t -� '1:I :' , " " ,I, , ., . . I :' .'1.'. ' " I - , .� . I . ,. . , . � I . , , '. , . '. . . - . I i I 1. , , �.,, ... '.1 � . . I., . 1�1 I , I . . -. �- I .,. " , I - " ,' , 1 ,; -'�'.% ,.' . I �' I I'.' I . .. I - � . I , . �' . .I I'. . . . 7 .. I , , '� ' . - :� I . I . . I I 1: - � �: � ,, "' : I . ,1� . . .: '� ,::-�, ,,-�. , . . . . , , . . . . � ,. , -I � . , : ,-�'.'. - . . I � , � . . . . , . . I- - , , - .- - .� '. i � � ,- , , , , , -'�""'., . I . . I I . . ,; '. . I � .' .-. . - I 11 11 . I- . . I , , . ' P . ,I , r �, , -. I I ': . I I I � . : '. " , . I I I . . . -. : , . ,.. . ,.' �I . , '' . . I , - r :"7 r , . . '� , . , . I - . . . .- . I . . I -. ' ' ' , - , . .I � . I 11 I I . . I I I. � . . 1, . , I ': - : , - .I-� " . .' - ' . ,. . . . 1. . I , . I I . I . . . . , �� � -,,"- ' : ., , , ,, � ,� " , , ,, , I . . I : . . ..% . ... - , -I I I - . . -.. . I . I .� . . . , : � . I . � - � , . . � � :,�" ' ,�:�- �-. , �'�� . I . . .I ,% � , . .I . ,I. .�. . . � � . ,. . , . ,. ," .� ,. .� .I . - - � . ' I. I . . .. . . N 11 - I , � ,� , ". , ,, I I . I . . . .. I . I . ,(;"" I� " - I , I I. - . . -I I , -1 1 r , . - I ,, . 7 I . ., I I . I ' I. . . �. ,, ; , . . .' I . . � . I . I I I .. . " I - f' ' , . � ," , ., . - ;' ,. .- " �i , -"� , ' . .. . I I '- , I I . , .. - � , � I � -, I� I .:. . I .; , �'I .,., , .; . , .. . , I , . . "'� . ,, . - . I I 11 �I I . . I � . � I . I . . ; � . : � . I . . .I. I . " � , . .r '. . , , . I �.. . : 1, . I - � I I . .. . I 1. �'- . � . .. I . . . '� I , , , . . .,: . ; . . . . I - i", ,. '�.' . I I I 'J� � : - ''.,�:. '. - .. ... I.. . ' . I , I , . I . I . . . 1� -1 . ... I -- � . , I " ' .. . ; I . I . , " � . ' "I . " .' . . :- I . I 11 ' : . ,�R Q,::0, F � Rr Ar. .�(. , � . " ' li",' I �' . . . . I 1. . , . . -, - I , . , '. . ". , . 1 '� . . - . - '- - �'- I ,. C � I , . '" ' - . . . .'' 1,�' .%, - - I. . I" . I . . . - .. 1. .-1 .1 - I I ". . I I I ... . . I I . - ' ' " "' � I , '. :. - .. .1". 1. " il . '.. , , � -- ":. , - - " '. - - . . I �'.-;. - , 11 1-: , .. . I ..' I '.1 I I . . 1. . �I I . , I . . ,- .. . I I - � I , . � . . . . I � . . 1� . I . , , . ; . , . - - ., . I .1, �" " '��'- - *' , I I . . ' . I '. . , . .- " . . � , - � , : ': ':, .' .. ' , , . . � , ."'' - -1 . . . .. . . -- ' '. ' ' . : % " .. . . . 1. ,- .'.. . . . .. I I ..- ' . . ., - I . .. .. I . . . L . . , I �.. . .' _ .. �' . 4 "� -: , �f '. ; ,;. I � � I . . :' . � r. , ' I ' .1 -'. . - ' ., . 11 , I I . . .� I I �_j.;' . I -, .�' :'� . " � ,I , I. I . . . I . . . . " . .. I . . I ..I . I - , 11 - 11 ;- - �1 ' 1' .. . . 1� -1 .. . . ; 11 , .. ' '� .1 . ... . . . , .' - I � .� .' , � . . . - I I I . � , �': .. -- I ". , : -' '. � .1 I . I . " I I I % . .. - . . .- . I . I".��''.'y.� . I . . , �' � ,, . � , ," . . . I ' " .I . . . �: I .I . - I . . I I , � , , , � �. � ,, , . .. I. I . " . � .. . . . . . '. . ., , � .ItFvts4EI* .,I, - �' �- ,� ��.. I I'I . . - ., , , , �. ' I � , 4, "11 vl�-I- ,I . . :'� ,I , � ., .,�� � :: . �' ". .,. .; ., , I �.."' -' '- I . � . " I ., , I -I . , ,,,'� : 1�7, '� '�, �',, " , :" :.: , . ,,�. 1. ,, I I . .'.1 I. � ,, ,; ..� �-, " - � ,� ... ." ' ;l . , : " I' � ,', - . . ,I ; , , 4 , . pl"By I , , , . ., . . . . ' . ",- . -cr. I, " :j v M' . q'.I..� L, 1.A. 11 I . .. . . . I . �.� � ,. - '' �' .. , , .,. ; . I - . . . .. '. " . . . ,. ' . . . . . � I I . . I if , . I ­ - ' . . . .1 . ,. I I ' * I ' 'I : ;r, -,,,-�"-'�"'�;� � .� .1. .'�I I I .11 , - ,. . �-,. , .�'..'.,I, , ,.. �' " I .�, .. .�I '- : - . I .. I I I I'. I % I . , I ,� . . I -#� 1/4� 1 . , . I . , - '' . 11 I . , I;I,-' I ., . -! .�' ., . : . , I :' , I -1-1 I '.'-'��' ,. . . . i I:..- . I � '.� . '. � : � ,. " . .I I . I =I I , . i � ' I' . I I ..' , , I I . I , � .-, I . I ,s� --' . '. I .. I . . , .�I . � ,-,'. .. .. '.� . . . - . . - ., . . .... . � .' 1,. "I 1. .. I . . �I �� : � .1 , ' � - . . � . - -- - -- - , , , ' ' I . I .1 I I .� ' ," . ... - �-wa -, , , ' ' , , -1. .. , ., �, - .' . I . �I ., ,,.� ' li�'f, ,, ,, , . -1 . I � I . . . I . ' I ' I * , , ' , � . .I I , . ,. ; . , , �� , . - � . . . . ,. - - ' 1:. . , . I . . . . I I I I" : 10 mms 90'. 249� qQ72 ,: I"I .. .'� . I . J .1,� ,." ..i... . .. �.I �'- -' I I � I I , �.- . : ! ; I, . 11 . '-..�""�. �--. '�. , . . I - � I I . . I I � ,,'�,,,I .. .. ,... , , , . . ,. . - . ,.I . . . , � .- I . -I., 7 , . I - . . L".. , . �' -' ". ",�-I- , . . , . I - . - !', . - .. , 1, . . . . ', . ,,. ., . . ' " . . . , e �., I -, . . . I . . I . . -, I-1. . . , ., �. � � I ,1%. " . , rAT& . . . . . - ,!," �.,---'r I I' I 11 , - ,,,, .�.... I I. ;' . . - �,,", . �,. -.� - .. I�I,�,I,, , . . I '! �', , - - � ..',. ., ... ..11.�' - . I � b "� , � -I I , . irl .. . . I- . .. . I. . . .. . ,I . ,1, - . . I . I -., -! 7 " I - : '.� . �I , , '., I .., . , , . , � , I I � . � ., . I , .. . i. '. -,- . I ;'.�. "..,, , ,"o . - . .- . . � '� , I -, ", �:,,,.,, ", . ,.1 . .. ..- , 1 I-I ..I - ., ",. . . I I i I I ,. . I � ., . /31/9a " i' 1,P";�u r - '' ,., , �' '.'' '. . -� , ', ,, . :;.:1 I , , . , - , . ; .�. . '; , �' ,,, . � . . �. I r�l " -� I . . , � -�' , , , � , . ' .- . .. .: . - , . . -- '.' . i , , .. '. , 1:' . I , ,. . m .1 I - . . "".- . " ,... - I . .. I I .I I ,- . '- I . - ... - " ,. . ..,. . ... . .I . , ,., , ,I ; ,"--- ,r :� 'z , - ,,, . . ... .1 . I .1': ..-'�.",,,: - .. r . "..I�, ., -,�".-'..; "�" . . 'I .l. � . - ' - ' w ' , - '. .,I 1� I I . . I . . ' ,;.�'-, �'" . -..I . I � .1 I ... - �'.. , :., �'1, , I'4� '.,'" ' . , I - , I' . . , , . I� . I .. - I . .. . I, '. "�` -, F"''I I . ,-�': , - "- 1. I ; . . " . . ,�k .. ; , . .'.- .1,'. I : � I� ,.1 .1 ., ,,� . I I . - , .. I ' ' . . v � -1 I I " , I�'." '. . . " I I -, I I , ., lw'- , �; � . .I .." -", , - , , '. �:-;,'w.,, �, , � , - .1 ! " . . I . , , , I . I I 11� , .' . ... . ., I . .. .. " , . . I ..�� � - '.' ,, . , �. - - , "7 . I .�. ..'. -, . I ,11 . I . � . . . - ! :' ,: ., 7," , � , I ; �-I .. .. '� ,.,.., , . .1 " � -,-� . .1. ,:lr- . . . , I. - 1 4 1 1 1� I . 4 , . � . � - -. . � '. . - J.. ... , . ; y , , I. ..� I ' I I �" , , -, . .1, �-'4, �4 , '� 'r , '� .�,- ., --, ;- '� ' �� , � I " I , :. � "1, - � :� ,.1 I .. ., , - , ,,,,,�. �". ., 4 � ., ,. . I� I . ,.. , , - - . I . . . I .�' � ' - , '- " -'.;��., ,.. ;., " " ."..'. . . '; 11 -,. -.. . , . I , . - I . . " ' 4 '' ", ,� . . - . 1, . '��. . I I , '�.' � 4,�-�' - , I . I - ,..q-"' '-'.' . �''. - ,��, ""'I , . . I . .1 '7 ��., -- ! . �" , I I I, - . '.1 .. I , � " . ' . -' . , , ..- " ' 'I - . 1. .1 . , . - '. .1 41 1 - I 1, I " ..,,,'.�. " 6 I , ��' ".. � ... . I I"� .' ,- � -1 .' '; "" ..- ..,'� I . ..1 '- . " " ," '�. . , I �"' -I .. I "�'" -. , r , � . . :, - . . .I � ' ;, .% . I , , , , . - � " - -, . , , , , . I " . ..' % , ,,,, , ... . I ,,,'�� ,.:. '.v '- '. .. . I- I ,-, I . , .. 1. , il 1, ,, � .. . , � 'A , , - - , - k A,,,",.L�;�':�,--Y,,.- , . , '; , , ...l . '' - ",, 1, . , ", ., . .�.' ':'" . ,,, . ' ' , ,-.-,,.. - ' '..:, - -'�'el -1 , 1 . , .. . 'i , . � ". , :' ' 'I : , --, : ',- '� , � , . . :." - ., , ' L ,,. .� I , . , ' '� .7 , ;.,.., �'- 'i'-7 � , ': i " ,'' . ' . , . 1� � � . I'lllo� -*� -.�:. , - ' I * . - '' 11 '' - . -, , ., . - - .,I I � '. . �" � '1:1 I,,",I , ,.#' , , . 4,:. -I ".. ;' ' 1. '-� t ,, .' . '; I . . . . ,. � . , - � 1, . I �' I I . - . . , ' "- ' ". . '� ' , . I ,--: .I . .� . '- . , .'� .11 ;'; ;" " , , -11 -I '.l. , , -��'�'-"',,, . . .. - . , � 'i . , - '�� �. "', * 4. 1� -1 -.-1, I . - . . , �--- I .. - I . I I .-� -", �' ' ' ' , I'" . I I , .1, I , I - ." . . � - � , " , �,r , ; - 11.1. . IG N ED. P ER,.NORTHEAS*. ,I -I '% �, - - -". � . . I � r I I . . , �' I ":." - ,. .. 'r , - ,. . . , , , ., , , ,� � '� . . - ;'"�..�' , , , -. ..', , 'r '� j�l I, , �-''- .. . ... ,", ,-. � . ' 'I' - " ' '.'.:1,",�'" '�'.'..�� "- � �- -,.. ,. ", . ; �- ..":,',"% , ,, ." � : ": , � , . I '� � -' TH ES E' PLANS DES I . " �"..., �, , , � ,�' '�, , , ' ' '�""' ' , I I �-�- , �" , � I . ' ��-. '� T,. .. '. , , , "ll I .' . !: . - , I I I , . I - " � �, , ' - ,�, , � �' � , - -: . , -, - � I -1.�,. i."I I -� .1 1 7 1 1 1 1 ' � . , ,�' '. ,,, ,' . , . .1 . ..-� .�:' 11 , , ". , � ., , � , .1 I � .:, , � .J I , ,, , �' .�-'I.� " ,. . ". .. .:' . � � . - . . �'.I I , . . I , .1 - r , - I � - I I 1, ., ", ," ' -1 �' I ' ;�.4. . � . , --' -�'.-,--� '.--" -��" - ' '.��,..�..�'�", � '� �";".� � f .1,'.. ., , �I - " . . , , ,, '�" .. . . . . � .. I , 4 ' ' I , ' " , , .�, .'..�' , , , , ..�" I ;"ll., "' , I I. '.,.. , I . " -"' * "' , , � . ,: . � - " .-, , , ,. �� , , , I . , , - :' , ,,,,, "'. .� ,--, ,l I"I %, '"" ' -, I I ' - � , -" ' ! �- -, , . . i ,.' I - ,-: 11 I ,.� �I I- -11 . � � - , ' -' . 4 L I " I . �" , 11 �" �"'.-�,'-�':�'�'-, ��""- . � . - - - - � � - t -11 I , '. .." rl I I , , - .. ,- , I , , , - , , �-, , . , 1,, ,�'I:1- '�' �. ',-'�'. :: .-. . -j.' , I ... ;_ .. . ,,, , ,;� , �" , , , . . . " "I I I � , , '.' , , ,` �' I �I , , , . r I�' - � I .. . I ,�'" OF- � - '' . .. " , ,", " ., " . -I el I .."'� pf I � . . , . ., , ._ �'�. , - - , - -�� .;�1,41 ........� " ,�, , , � ,I I,w" ,: , .,. � � ,. I �I- . ,, ' . I .;' . . . - "I . .'. ' ' ! I - I wu%q" , , �.f ": 6 .�17 .1, - , ' � - I I � 1�1 ,'��"I", . . . , � ., -" , ,, � ;' �� ' � ..'. , - ';;�., -,.. � . ,� . , � '' .; . ..'.. I . - - , .., " - , " I -"4" - .� . ..' . -, 4" . ,, � - , , ,. ,'i .,,...." ..'.' ".r . .� , ". - f �' - - , I .1 . :, . '. 2 1 . . . . -1.I, . . - .1 .. , � ,,� � ... " ., . ,, " - ' - I. �� ,., , .� , , . �'I-,'.I . . .' , - . , . , , , . . , , - �. " . , -, .1 I - I . """' �- I '� . - I R . . I 1, � 'i ,. . . � ''r I I T � I --- * 11 N 0 C E -ING w'-�S�- 4 a � ' ' � ' �6'N ' ' I , PC M444 P�ST Ap \ =. / I , , N . I I I I I [ I 0 1 1 / 't'�:t / [\\ �� / 1 7 '- > - ,, \'IN-- � 3 w- T\ ��\ ZL I -1\ �\\I , , , , ,, , - , � , , , , :::3 "� '. , � -, L.- f I I - I ' ' , , L " , - '-'.it T v ����j . I I , ,, '6 ,I .,� , . , ,j t. � 1 , - " ... " .1 , �, , - : . .-. . ' ,- 11 ' I, ... - .-I I 11 ' � 1", , : � .1 V k � ", ,- , : . � � n" '. . " �' . I � I - 1� . ' .I- 4 , �' I � ' '. , I_A . . . . .1 I ,- '' - ' - - . . . , : . I 6 I . '. ... : � ': I ,'-"'� ".11 � - .' �.'-' , .- .1 " � 4, � � . I � ,� "I I ' "; ,,, -" ;'�-,,, .I .. � - ' - I � ,1, , ' . , . '� F, -9, I .. '� ' ,I '. ,. �I , ",- 1. 4 I , , ' ' 11 I ' . . 7 . . . - �-'I '�'�.'. '" ,.� . , 11- . ,, ' " , - , � , ,, .- , , i ,� ' - �� . � � ., ,., , , I I . , , ,FLQ .- BUILDERS% ASSOCIATION RI�VISEE? .',, . .. . � -�, ,, . , " . . ... I " I ; , - - � I - .,T' - ..�, - I .�,, 'I,-., - I " % ,, ., . . -. . �,; , .� ".4 "-"�. � ; �-' . '. , . ; - .. I� .6 ,; �4 1 '. , -o ' ,�- --- � � , . . -.'lw � I -, , - . . . ,,. , , -r ,% . ; .I .I 1,. . . I -� , ,., 1. . - , - � �� .1 ,. �'' �' :'� . A,�' . I ,- �" �.., I 1 . . ., ' ,I, '. . . .' -, -' , " �- , . - "' . , I �. - .,71 ':";.,- -�,, .,;!, , ':: - , . , ,, . . .11 .1 � "�". .-. .. i :". ;� , - � , ' , . " . ,�,, :. . . , �� '�..' " �- , "I . . � . .. ' -' I , "I. ' I��'-I- ".���. .", ! -:�--� "'*- --,. ' 1,- � ;'' ", '. � ,� r"�, - ",�:- I � �' , . .". � I- . .1 ,1 I "1 �,'. , , � . ;1; '�'�- ,"-,-'. ., ,'� , ..," . '.'..� :),'.'"'..'"":�.'� ,I- , , - :. � I�, , , ,�- -.. - ��T,L A 14: T.1.G:,.- : : , A. , "� . . � ,I , . I �' . ' I � '� 0 1 � .;. ".. ". ,,"�' , ,., " �' -"," .- , '". �',.. �� I I, I , -,-, , '. . . . .1. . , , . , . ., � . " � , " , . ,; , � : . " FOUR ,' ' " ".'',,'-, , , , " �,, ­�'-�: �F�'I,-� '' �'- :r , � ' . � I I I WIND' �j'ANE"P� ' .� , . i I� I .�."��'!�-:' �" ' � " . , ."';;"" . , - ..' I.�� . , ,." ; ,, �: , 4,,�'... '.-":'.."- , '�' '�i , ' FO-Rj tO 'MPH, WIND; ,. 1�I, ,, � . ,� - , -':'",*��; '�.7','� ,- .. '. ! I -,, 7 ,,". 1. , $Z' , "- ,, . . .% , , �;', , �-m� , ` , ,; � ..' �, , , � -, , . , ''.. � , , RIDA "ji , .7,�'; ;' " '::.� �'., ..'! �'�� -..-� , , �,"'�"-'�f-"" . '�""�� - - d. .i. , '. '. I i'!�'I �.. , 1� 11�' . �, � ' ".��,�';'?..' ''�'�"" ��� ' -,,�'.�;'� ,.- ,�, ; �, ��� �AN UAL , Q," d e , . , ., .. . -# ,:''� i 11 , �,'. , �'.' . , .,... . ": . �� ",,-.- "'��j 11 i 17' 71. 'k, " � .' .� -" '-"'�' :1 , � . ;'6 , , - �- , : " ,-!�:" �, I '' - I I , ., ' % . 1, , " ....�, , . , ",I 1., : � '. , � " �:, �'',-' - ,'�''�-,,: ,. �,,� �11. '. , � � , ' ," , .. . .'� i i�."I 1�e I �l." : . 14 I . . . . .,. 11, � , ,�;. , �, - . , . ! �. , ' I'. .. � . . '. , .. I . . . 1. "'7 1 .. . � . . , , '. I I " . I �' I . 1� 11 . .. I , , " I . I. I . I .1 . I . . , I� � , - '�� : �'-"-,''.,- -,� '-"' 1, ." J, -: "'.' -I, ,,, � "' . '' W, ,�, , , , I I .�.- .- . I . . I - . . - ,I . im-F. � �' "-I , 7 5'� �- "I ."� ,'..' ' . , -"�"" I � I - � �, .�',:" ,: , :': : , l.: 1�,, �r":', , - . '- -. I ,- � .� ,.' ., " i, � - I . . " � I : : . . : - ". .1 . . ' . . . "".�, "":"� t'," '; - :- :� " - - - '... - e - , , , �' 10, . ,. .11 '. r - 11 1. , " � " :1 �- ,4'L ,� ".- ., , , " , ,. , . :% . ., , �� IF , - -� ., , ,� . �' I - ' I ' ' � r. - � :7, , , � ., . "-.' �. ' . I .,-; ,. ,":�", 4 , -. , - , % �. �;' :" � . ..'. , ., "I . 1, . . . . - . � . . . . . .1 � . . . I I I ; . ..' . . . , ' ' ,, .:.. � '.I , I I I I ,,-,�""- , , , "', . , , , . . - . . -, . ' - . I 11 . I I :'nll I ... - ' % ,., .- . .'�.� '. . I I � , 1� .1�-- . 1� , '�'I . , , . ' ' ' .. I � I '� '. . - Z.L I I : ��" �.'� . � 7 - � .1�' '11'. 1,1, . ,�. 1. .. : -I r � � . . I " - I .. :�'I . ; , I ,. .1 .1� " . , , , '7�'�: '- �'-'." � 1,, , . ' . -1 I " - , ; � .1 ., � " I- 1, -1 , 1. I . I . .': , I - � I ,. -I , .1 I . - I � "� . " '� - I ,- I -. -7'-�"I -�' � I . , :' , '' , , '' . ' I- . -' -� : � , ' '. " ; - -- *1 I I ..A - I - � " ., . I . 11 ,I . - .. , � , '� ,1". I I L' , .. 4 - I I, ,: ,. � , ': � ,, .. - . , �' , " ' , : . ,.. � - I ". . '. " " "�: " � - I , ,- , . �' , . ' .,. . � , -, , - -�. .. - ,j I I . '�. . - , I I .1 �' - - . , .. I -'� I , . , - ", I , ' ' I , ' ," , . I . 1, I I �- 11.1 , ' I . .. �; - , I , ,I �- , " , ' `- - '-I'I- I ' - , I . I ,: , � -.,-,. , , ' r 11 I , -I .1 .. :-, " .,-,: , , , -'. .." - I . . .. I '�" - . � ; '�� , I , � .�'e," , I. �' � " . ., "' I ' I -, , , -, v - "'.�-� - -�, , ,,,,.. -. ;" . , , , - - � �'."',,'��,t�� �.. ' . . ,. .�' ,- �- .- - , I - - ! I _ ! - " , .1.1-.' , "�". I r . . , . . , , - ;' �':' -. . . , . 9 � .' "; ,I I . �1'1 : , , . . .1 " '. . � ,. , ,. " I , , �, � , ", , ' I I' , , , � . I � . .' , 1�I , , " I I r. I �' ' :� , -, "'� :� '� . . ,�- , " - ,. . ' . . . , , I I . , . . I I . ' . '..1-z I',' I , � � � i - . . , , , I e, .-11 - , , .� ,'.:. - � � , . : . . . ", ' . ,�.'. .1. I I.. . I - . I .1 � .� -,, ,1.. I . .1 " . ,. .. . -1 .' � N I . �� I , .1 1� I '- . � ,. I " �� . '. , I : . - , . � '... � , . � � ., " .,''� ; I , P, . �-":�. , .. I -- I : , . 1, " ).- I I"I - � �. .. I' , � . .: - :'" � , � I , ; I � . .. . . , - :,I , �''i"" " ,-- � -, , ;- 11' :., - i �'%'. ��k' " .� � ' �-,.� " .� .. . .. � - �'�",,.--%. . . �: jy".: . . , L . :. 11 ,I ::, ," ,,, :; .: . . , - 1� . , ,I - �I I . . . " . . I,. , '� �. . .. .� . I. . , � , I� � , .. .� , . , - , ' '' , - .. . � . .� I . I I :, �: .��" ;' . z ..�i" .1, I �I I ,- - � I. .� � I �1. I ;" -,, , - , .. .' ,- , 7 - :1- � -" I - - -, �'-t �. .. I , i -.-., . " I � '. .i - , I I . . . ,, - ! , I .. : I . . - -:". . � �"' , I ; 'P I � . �':'I . I , '� ". '� I �.'.' .. " . ,' � - '. , .1 ? . 1� . r , ; I ,,�.,,�" --,:�' ' ' ' - " `"" 7-77 7 , , " � , - '� , �, , " ,".' �"� I I .1` I� . , ,' : , ... , ,".�' � ,­,I '��'.�'. I- , ,�' ..' .7,�- 1 , �, . I , , � ` , � � . ' , .. 'r , , , ��" :,,�,e��',"-�'.-"-�',:",".'. ,::., -,,, ,, � .,. . ;, � I�I - . , , . ,�,,�!, .; �, :-'� ;:���..,�.,:...' ��:-,, , , - . � , . . , , % . � , ,�,,. " � I.���11,,�-I I",I ,�- , - , ,,, �- � , I, , .1 � , I �'",;:", .. ,� ", .'��' , -, w, , , � . ,: , . I . I : . , , , . I I .' 't , ,, , �', , . , I- � . , ,. ,-':, . ,%".r. ,,, , , .1 . . - . I .I ., . I -,.17.I.,. ,-, I .�. , �' �, , I.I�� I ", %� �I:,, "i,", , . '' , , ,". ,,I I ,. � . � I I--�, . ., I . � . .-.- . .- , � ..1-- . . I. I� . .. -I .I �,; . - I . I. ,I - I � . � - , 1�-11, �� I �'.- o .. ", � . I ,, - I I, . , , ,'�-.." I': , , T , �, , , � ' ' ' I .. I I I .. .1. ," , .�'-'.,,, � , ,- I.:, .','�'.�".:.I . I... ' - �' 1.," � 1.� , , I:. .,1,�: '.I -,�,,�'I.- . - .'I �-�- f,�--9- :,,I, z- '.' ,�,;. ,-,. .I---" ,,�"- " �'I I', ".w .,�'-2'� � I,: �'-� ,,, , ,,,. � -.- ';:I . .1.- I . ., . I I- I . . . . . . I . . . . . . . . I I I . . . . I .. I . t . . � - I .I I t . . - . . . � . . . I . . �,- . - . I . . I . . . . , . I . . I . . . . . �* - . . V . . I - . . . .I . 400'. . . . . . I . . I �- I I ,. . .w� . . . . . I I . I . . � . . I �- . . I . . . . . I I I .. . I . . MATCH EXISTING I . . . I . I . 1 4/12 VERIFY , .� . I . . .. I . . . I . - I I . . � . 11 � . . � --- - - -- I, I 1. I HATCHiNG SHOWS t . - I , . . . NEW ROOF SYSTEM ------, . . 3 - - - � & OVERFRAMING - - - . . � . . - - . . . .. . . . . - . . 7- . I dC-- - - . I 1. I 1-�.............. -. - --.- �� - '$ . -.- . .- .--.--- --- � � . I - I . . . . I I -- . . - - . . . .- - - I . . � I I . . . . . - . ' . . I I . . - - .. . . --1 d.---�-�-�-�- . . -. - . -... .. ���--- . - - - . . I . . . I I . . . � -- . . . . I . I . . I I . . . . �. - . I I . I I - .. I . .. ,------ CHIMNEY I . . . . I 0 . I . ... .. I I . I'll'I . . z . I I . I . . �- I . . I I I �n . . I . . I . 1 ;3 X . I ,. I . I ' ' t.j I . . . . � .. - I - = I . I I . I I . . I u � , ? I . . �- I .. '. . I . 1. I I . . I . .. I I . I . .1. . . I : . I . I I .�: . I � , - I I . � I . I , I .. . �. I I I. --- .- .--- .---.. -.-.- 11 11 if 11 1,,, i . . � ; ., I / I . i � . . "I . .. . " ,� � , . � ..� " � I. . .. N EW GWGE/ I EXISTING NEW ' . ,'.1 . . \ �� . . EXTENSION � . -;-- I I - I -_-c� ... - . I I . MATCH EXISTNO :,T ; I � . . PLYWOOD . �:., i , ,, -. I I I 0 N SIDING I .1.1.1 � . - . .. � :- - . . . I . . . " �� . : . . . - . . . . . ;�, �'. . . .. I . . . . .. � . ..� I . . ANOD. ALUM - . - - I .. . .. ROOF VENTS - . . - . . . . .. . .- I . . . I . . , . : I I I '. - , I .I � . . ./ . . ..," I I � � ..1". I li . , � -, . I ------ - i . 1, . . - I . . . F. I . I I I . . . . . , i . I ­ . I '. . - . . % . # , I I '. . . - . . - . I . ' . , . v - � � & . I - ---- I . * - - I .,'. I �. -.1 I I . . I . I I I . . � . . .. . I . � . . . . . . 1 . . : � . . I I . . I . , I . . � I , i- . . . I I . �''l � .. . . . I . :. . . . " .. I . ; - . I . 1. I I . . I ..I . n . I . I -. . .1 . - I . I . . . . . .. . �: -,1, I . . . I I . . . . � � ,- . . . . . .. I I f I .. . I � . ; . . "I � � , , - � . - I ., . . I I I . I , . . . ., i . . .. . . I . I . I � . . I . . I . . . . � . . . - � . ,. . . I I -1 . I I I I . I.... � . .. I " , . � . I . . I . .. I . . I i I I , . . . . . . . I . I . . I � � I ..� , . . " i .1 , . . . ul I . . I . . I I . ;''. I . . . I I . . . I tI I . . . . . I . . '. . . . � . I . . : - I : I I . . I . . � I- - I . � 11 . . . . I . . . I . . li � , . I . . I . . . . I I . . �� : I . . . . . . . t , I . . . . I .. I L====i -j .. . . . � - . \ If ., . - -L---� . - - N IL z - . 1� ,,� I I . I , I . . . I m I . . I � . ... . . . I . . . . .. - - 1= � . --- I I . 1 I N I I . . I . . - I . . . . I . . . . I . .. . I..I . - ., . . . .. I . \ .- . . . . I .\ I I . I P.T'. 4X4 POSTS I I . . . I . . . . . . . . I 1. . ' . . , I .. . . I . � '. . , . . MATCH EXISTNG . . I � . . . I . I . I I . �-11, . . . I., . . PLYWOOD . - R E A R E L El V A T 1. 0 ,N . I., . - . . . A . . . . I - . . I . I I I . . SIDING I . . . ��,.�,�- . . .� .. . I . . . . I . . . . . " I I� .: . . I . . . . . . I. . . . � .1: �, ' ': ... ,% . I . . . . . . . 11 I . . 1 . I . . I . � ..,."11 1. :%., . I . . .. . - - . - . I . �......�1, , �.., . I . ,I . . . - - . .1 I . .. . I HATCHING SHOWS , I .. . . ,, . . . i . . I . . . . . , . I . . �, . I NEW ROOF SYSTEM., . I I , �� �--,, -,... . " .,. 1 . � , I . MATCH EXISTING I . . . . . I : . �;,�-�":,"#.", , ,, " �' ". . I , .. - . . 1. .1. I .. . . . . I . I . . . . .4/12 VERIFY .. . 11 . " , - I I . ,..., . 11 . I . ., . . . I I . � - . . . . :�� r.,-- , , . � . I . . . . & OVERFRAMiNG . . . . . . . I . I . ,,2 "I. I.:�'' . : ''-- . I I . . . . ­ . . . . I . ,'' . i ... . - - - 1. . I . ., I .. I . . I � 11 . I '. . . . - " I 11 I I . . . . I ., 11 . ".. I . I , 11 � '. .1 . I , , ''' ,-, , - - 'ANOD.,. ALUM . . I . I ., . I I , "' ,-. . . . , . I ,I . v"�,I . I I . - . . . I , . I I .1 . . " .. . � �l I I I .1 T�"I ,.,�. ��� - . , ., .. . . � I. I I . .� I . .. .I . . � .A I . . '.. . , ; . ,,. ,. . . . : I . . .� - . .;- . - . . . . . I . . I � . I . : " � ,� . ,-. , ,` , I � - I I . I , I . . . . . . I I Ap� . ,I I. .. .. , , .. :i '. . ''. I , , - . . - CHIMNE�f� C . " . I I I 1. - - , , . , . - .. .1 I I .. I . "�01,1"--." �::--,��".:� -7�%��7 ", ,;''$. . 4 - ,1. ..� , . .. , I I .1 . . .1 . . .. .. I I . I .. . . . 1 . I . . . , I . . ,I . .1. v . . . ; �-I.,., I I 1; I. . �� I I . , .. I I � ... . I .. . I ,,,, ,. ... , I �,� :�: -� I''. ; I . I I . . I I .. I :. . ...., '. ., I . � , I , .1 ­ .. ' : .1 - ,. . � I .. I . .. . .. 1.". , ", ;, i� ,, ,.,. ., ,; . ,i � - , . � . ' . I . I . 1. . I . , . . . , . . I I .. .1 , .,. - . . . , . , I . I .. " "I . , : , � . . I .; I - , -� " - �l - 1 � ` .. . I . . I ," ,, ; - - . . . . .. . - ,. . 1. - I ., .. , . I . . 1. I I . .. .- ,. -.� � �.:. . I . . ,� I I., ... - .11 . . I - I I I . I �,- " ".., I � I . . . . , . ,. , , I . - -�, ,,-,� "� `�, . � " , 1. � . � -�� I .I�, . . 1, . . , .1 ,'� I - I I I ,,­ -� . ,�. � - . . 1 � . , '. I. . 41. - � .. 1. I .. I I I - . . I . - . I I , , . I . " , .: .� , , . I I I � ,..�: ,-, .., "... .., . .., . . , I , . . - I - . . '' �-,-I . ., I . . 1. ----�� I ,. . . � . " I . I . . . I . . . . : ..I I - %. . I . - , . . . . I . . .11 -. I I .III . I I , I ., .. .� .1 , . . . I . . . . . I 71 I I I . . . . I .1 I - . . . ... I I I . 1 . I .1 I - �. - -,., .- ., , . .�-. , , �, , , ., ., - 1 . . . . :, , , -,:"".. . - 1� I . . I . . .1 . . I I .. I I . I .. . . . .1 . .. . I I I . ., I I . I ; ; C . . ...1, I,, . . . ; . .,.-� , ".., �,:''- ,� , _ 1, . " . ���,,� . - , � � ,�: I . . 1 I . ,. I - -" .1 I - " . z . . .. .� . . . ... . . I . . I . . I -1-1 �.f',' '' , -., . � � ., - . I I , I ..I 1 . I . " . ., ,.. �l I . ..I .. '' , . . -.�I . . 1. I . , . -.9 I- v .. .. . .... . -1 . . . . w . I - I I �,.- � : , I . , . . . . . . . . . I ,- -,, - , , I . . . I . " � .� .11" i 04 - .1 . I.: , ..e--- .- - - i . - . . I I . I I I . . e . '. i , ..,. - .�. " . .1. . , 7'. . 1: I , - , � � . - .- . . I . . � . . .1 '. , - : , . I - '' . . . ;I' ' . , . '' I,, - , -�', .. ,. ,,, , -� I �,.,, . , ,., , � , , I ,, . '. I .. 1. I I .I i :11 I � - , .� , - . I . I I . - . , I . , � ,:" . � . - . ,woLe- ,A�,�� ,�;.�, ��.. ,..�,l- ��, ,-� ,,,, '. . , '_� --. " . . ., I , : . ,- -'l I � - --lr�'..; , , ,,, , . - " , : . �-,"I 1� . �., , , , 11 . , I I ��.- ! .-.. ' ' . . .� ., , . ", , - . 1, , . . I .--, . I I I I . ; �111' �,;:i�',� - � -;. -�, � ." - , -:," ,, . . � I , .. I . . - " .. . I . -" 11 . .1 . . 1 -4- . I - - - 1, . � , -,1; :- I I . ,1. I , I - I .1. �l 4 , ,. .. I .- I . . . . . . , �l, I- ,, ,,�-1�,.;� ,. , ,,,-:- "- , 11, .- . - .I I . -, .. . ... .. .1 . I :1 I I . I . I - . . I . I . ... :1 . ., 11 1, I .1 ..., - .1 - I I . . ... I -I . -1. . , � I I . , , . -. . . . - I . . . I . I . I . "I '. ,i 11-, . : -, :.. .. - " I , ,-, I , I .�,cl 7.. ..: .- .,� . I . - I�. I.. I .1 . I . � ., . . 't . -A .I ; . ..�.1 r .. � I . ... I . . . . .. . � " ,, 1,", �l, . , ". ,- I % . . , . . I ... ,, 1.. ", ��.. , -I i. - I, " .1 , � . . � . I . . . . . I , . m I . I I . . . - '. ; , . ,:, I".,-,� ,,� ,,, � -, - - ." 1, � , ,, .1 .. ,.. I . . . I I . � .. ... I ... . . - I I . ,I . . . .:. . . , . .. . .. . :. . : , , ,, ; , . I I � � -I- I � - - . . . I . I . ,.., I , ,�,:, , , I I I I � ;,. I . I " I �, , � , .�, , . . . . � I . I I - . . . . ,. � , . . ,.i, 1. .. I I .. . , � - , ,- I , , ! �-.. I , I . I .. . ., .,� -�, I � - I I . . . I . . I I - ­ . - I . - , . . .1 , . I '. . I '. . . . . .. . I .. -,,- , , , , -., . . . I . I � � ��. , ,. , I I ... ,- - .1 , '. . . I . . I . . I . oe. . I ­ . . . , :. I . . . - 11 . .I I . . . 1. . I . 14""l. :1.1, . , : �� �� - - . . .1 . I . - I , I ." . I I-, � ., * . � � . , ,.. .. .., ,-;...�.� -%,", I . . ...-,; ,­, .I I I - � .I , I '. .1 � : .. I., .. .i ,.I;. 11, I . I I., I I - - . .. "I : .� I .. .,- " I. . . I j ".: .1 ,,-. .. . , , , , - I . . . I .. . . ,:. � ; ", �;�, ,� ,. . ,,. . . . , , I. ..- l . I . . . . . - TT 1. .1 I . .1 . I . . `----!� ' I ,e, - I .. . . . , .: �� . �1, . . I . . I . " .'. . �I , .,. .1 � , .�'..� ,. I I .,� � . - , , �; . , . .1 I , - .� I .. I . . �- �. . , I- ,. I . - -777 . � . I . , ,, .1 I ... . . . -.: . ,-. . 1� I ­ . I ,� . . . . - I I , .1 I I . .� . �. 1. I 11 . . . - I . . , - I , . , . . I .1. � .'' �,I .. .: . . . ...A - , I .1 . .. -� .;::L, I 11 I . . . . . . , I .1 I I I I I I . ,, ., .. " �:" ,�� - . . �)� ,t."" ."�' . '. , 4, 1 1, ;1. . � .. . , . . , . . , . I . - . � . �. I ,� .1 , ,. . .. . . p"�, ,,,, ,-:-,. , .; % - " � - . I - i �, , - , - ... 1, . , I . 1 - -�- . -,, ; , � .. 7 � . I .1 � I . - . . .. -...... I . I I - I ,, I '.1 .. I - . . . 4 . .1. I I '. . .. . . . I 11. I ., I I -"� . I-I � , I . . , . . . . 1, . - .. i,,-,.�.�'le--;,,.: -. - -. . 1, ,1 , � I '. I I I .1 .1 . -I I w- . I I I ,,, - : :' . 1. ; .1 ,., % . I I I. ; - , ,� " . I 1. :., - I . .. . I . -.- I " ., 1 " '. . ,-1. . �l .% , ". I ". � �I � . � . , 1. - . , . .1 . I . I ; ,� - .. � - - . ":. , .: , : -I I ,,, " , " , I ., . � - , e- !, I - �,�,, " , 1, _:." ;-11, . . ., - '' I I . . . --- . . . - .--..-.= . . , , . , ` � , .. .1 .. I � , . -. . � , - I . .1 - I 1. , � . . I - , . . I . . ., . - . . . � - 1. : A': , - � I .� I . . . 11 7. � - � I- ...-� I 1. . , I ., � . .. , I " - i � � , . � " - F- . � . I . , I 11 , . .1 . .11 I .I �� . ':,. � . . , : " , I C ',..�-�*,,,.,�.�. �,: �, :, �',� . � 7"-. ; �,, :1 'r I I . -1 , � ,- - . 1 , li ., I -- . m ... -I . ? . . . . . I .. - . I . � " -". , . . .; ." , - " . I. , , � I , . , v . . � .'�- �� , , , I ,. . . , I . . . I . .. I . . . 1. .. . �' I , . I . . . l .1 I . . - , . ,� 1. e, , , . �, -r � . , �� �- , ,,, ,. ,. , . , . � ,, . , . 1 .1 , , , _" ., I ... 1: , . . - . 1 : . I . . . I . � 1-:11.1".1 " , . i . . , ., .. - - I --I I . - , . , - ' I, .1 ,�- ,1- ,, :� ,�- . r I r- , � I . . . . ---�& - - .I - . I ;, . I 1. . , 1, , . . . .. I I . j ,. , .�', - I � , . z . .-, - - I, . ��': .�,�'j - ., .-,., - . . - - -- - - . . I I I . I . .. ­ , .";, , - .�,�- ..� . �' .. .,..,- "! . �-,i . . .... .; ,..' .�� A . � . , t . .. , "' .,..- . I. --..- . - . . .1 . - I I - , . . I ­ .. . . . . �, . I ., - . . . 19 . I ,. - I I I I I 1, - . iv, 9- , ,. , . . . ��r"ll-., ", %� , . � ""; :,.:.,, . . , ,. , -, -,, i, , �,- ,� ,,:. , , ;� ., , , ,-i'�`,,",,.l.,z, �. .1.11 .1 , " .-I . .. . ..... , , . I jLt� � . � -1 " , - : � � . � ..",v , "'. �� :. I ,. n ,�'7 ­ 1 � . , i,�-�- �, ,, '.... , - - - . -�-;, , - I , 1. . , , "'. � , 1,� - � J, .�,, - - . . .. , . , . , ., -, ., , . .. , I , I - 0 L. . . I. . . . I . . I . . . , , 9 '., " " , .I L'�.-��,. I !.,�",,,,I .1 - .�,-� ! -- - -- , ,; 9, - , , , ,. . - , 'i�, . I ---- . I - , . , ,- - . " 1 , ll'� 11 " ; ,... . - . .I I . . I I , .1 I 1 . � 1, - .",,,, - i. �l I - I 1, , �.. ,-',4�,�, . "Ll , - ,.-1 - "I , , , �,,-.:��,- �. , 2 , ., 11 , , I I . - . , , , � I . - 1, .� ,:..�." '", ',� I , �' . � .., , - .- . �! . - ,�- � � -, I - � 6 4L" :;, �,' I '. , . .1 . -L. . � I I ... - . .. .- , " I .. , '... - , I I ­ . . I . . I. , ''. . ,". , r- -; � � I . . 1'_14' ­ .� L . , . �� ': ,.�., ,,- -. IL ;,"'. :.�� " I L'� '. - 4 -- 'i-7 1, � . . I I I., - . . ; � I � I " . , . . I,.�. �*' . : .. L. , L '. '. - �, , �; - - ��,, ,�,�',� �.�- �-'., - . - �� .. .1 !,... . , .. � . - , 11 '-. I - - 7 .- ,I 'i I � -, �L " ..�. . , � L - '. .. . . , -- ,,,,- . , , �- '., - �11- I'll, 11 - , :._,,,-� - , , ''* , ,� ,, ,� , � I , ".. . . . . , , � ;.:, 1; n - �, ,. :-, . : . . - . , , :,,"" ,�' , l -"l " � , 'LL .�,-� '.- - , . , , , - - . . . 1, . , I � L , , . I � , 1. , . , , , ,� � � , I 1, 11 , . � -, I �,� �. . - -.:', " '. �,!.. ". , -??, , " ", -9 .1 -: r L , . . - - I I ..I .1 . -19 : ., I .. -I . : . �,�, , �� '.il , .2 . - - . , � , .1 '' _. _ " . - ., . , . . ,- . . . " . ,. , I I I , I I.. � � - -, T,-L,, ,,, -, ,-1 " " �.1',.-'..1 , � . I , ,� , ��'.-,.;_1.!,�.'.. . I . I.1 .. "'; .,, I �,l ,�,-.,, I� - , , , -",. . . 1, I-�l ,. .1: - I,j , �1. , -1. I .. � . � . �" ,.--, , ; " , . .- � - , " . , 7 .r -1 � . , , --l. . �,�L , I , L . , . , . I � , I " . . " I I . � . I. I . .�: , . � . . L , L - , - . " , � - I ,- . , - - � . , .. . , �; ,,, 1, . 'r , ..... � , .. I , , ., -� , ;�,,��v�- r ;....... . - �L ,. . , , - -`-`�,-`�,,-, - , " ,�, ,-,,, ,- , L- .-�, .. . . I.. - - - - ..--.--...-I- �, . , , ,�� � � ,. .. ".. I . ,..'�. :: .. I " . .. , ,�y I , , , , -� . '�,-I I I- . : ,!, :.:�:,7-,��.� L",, ,- , "I . �,J . . , " . . -� - �': � . �i" , , ,.."."" ,-, "� ,, 1,�- ,�,. - �� .. '. I .. - .. .. 7 . ,,;.1� I . . -� �� ,. , .. , . ; . I. : I . . . . I .1. . , ;, - . . ,,' � %,.,I , - . . I , . . , . , . .I .. il" "I �,,-. I � , . ,I ,, " . I I . . - . . - . " , . � ,. � . I I . 1, .. .. �l 1. . I I , ,I - .. ,� , . ,. I . ,-. �. - I .., - 1.I'' . . .,,�'.,� �' , �L ., , , L ,- - - , , L , f - ,, I , I I , .L '' .. . . : , - - 'I , �� 1. , , , , L I - L . ...- , , �-,,I .."- , :�" .1, " i.. I ..- '. . . - �.� ." ,. I , .. , "L , ;.1, I �I I . . '. �. . � ,,- .% . I L L I I �l " - - L,, ,- , " . - I . . , - . . , ,. .,. . . . , � : ,- . L � , i, ,, I - I I . k , , ; " - � .1 11 . ! . I I �:I � . I . . I �� .. . ,�j , � . , ,�- -, , � . -1 , . L , , � . I , . , . I, 'i - , . , ; , a , ,, I �,,",,� .1 , - -, . . - - I , �," I � . � , ,.� , , .I . , f - . . �. I , I" � � 1. , , , -c. , ;.- "'. , � , . � I . . ­ - . --1 ,�; I " � , . - �-�` .�,�i, ,., . . ,� - ,,, , . - I "L � ". ; " -,�,' , �. , ,,� I . I i''. , , , , . - - w , ,.., :.",,". ,. ",�.' CHIMNEY " , . . , L � , � , 'I, - , .. I., - . ,-, - " *:,:�' , z L , , , ', , ,�Z, � I - ..". , ., .- % : I , � . , , , A , � , . , - 7 , � , , , . . . L �,I., A , .,�, I � � .. , , I I �', , ,;,�� , . A . . -Z - ,�. L, -� . I , � , , .. 9. ., ; , �l ..: ,. . . , .1 " . .. � : - . ..I . , .-L. . .;:,� ,� j � �' . , I. - , ,� ": , : .0 ,,,,,�� LL ., �. �,- ... . . ,;",.. � :- - � '. . . , , 1, � ,.1. .�, .L . , ; �' _.�,.� . 1 -1 ,- .;� , , - , - ," ,.�.- - . - ; , I L ., � � ., . I I ," I � I, . L . �" ,- ; - Ll' I . '..,',��., , ': � . , , - I. �- I ILI' "-.. ,�.. ,, " � .�- , I , �. I I , , , " I I ., . . - �. ! �� I . . - . I - I . , ..- I , . 1 ,17 ,�". L. �l 11 rw,�� - . .. I I - :.- ._�� , '. , , L t, , . . . � . -t . , , ., a- . . �� �.," -�.`11 1, ,�' 'L " ..�, ,,, ,,.,. 1�' ", ,- , , I , - - . " , - , :, I I . 1. , ;L1. I I .,., . . I I I- - � I., - L " . ,-,:, - ,�, .. - � . , , e. 1. I " , -, , f. .1 .- , . - - �,.: ,m...., :, ... MATCH ISTNq , .1 �. . I . . ... �.. , ,, "� .. - - '11 e�. �- " 't , I . , T.. I . . '. ... , -�. ... .. . . . I I 11 I I � ' , '. , - , , ��",- "'! L�-, f- ,�. a. . ". , ."11 ;��,:, '.., , ,,, � ��,. , , , . " w - _,. . . � I , , " '! ! . I '." , ,,-..:.."L .'.,I, . , , I ,,; . .�.,.�':I, " . �,, �"��, . . , .�,." . ., , . . .. I I � -'- . . i-�,. ,�,,� , ". , .. -- .I , ,:'��' �.., , ".,I L , , ' I ' ­ � ' .. - - I . . ,� , .-.. , - . I .- I . , .. , , - I 1. , � . . " ",� ,; , I: ., .�.. � - .:. . 1, . , . . -. I ,- ­ - . d ., - . , ,-..), - ,. 1, I IC , I I .. �";.ll� �- " I . .. . - ,�,;, , , ,l,,,, I I ..- I �� 1- .. I, '� .. -� .. , . . , . . THESE:;,FLANS,,DESI15 . - --- -- ;'- , .�" , . - . - - L,� � .1 , "- . - � .I . i .'. .� , , , I 11 ��,-�,...-��L." ,i-,-', I -�, L I I , , - " i . - ,2--'.,,l'.l,i - I . L , . - , , , - '. . �� - ".;-- .- - - ,l ..��-, % ,� ,, :;.' . ", .I .. T � ' ' - .,-- -, " ', . .-, 11,1-z,�""'i,�, 1 . . 'r EX. I. ..-. � , , '. I , , 1-1-' . 6� �, :; ': ,, : ��- , , , �z, �, ., � . . - - , , , - . I I 1-1 I -, � :.,�, �, . � , - , - - ., " . I � , - , ,.NED� PER NORTHEAS ' ' , , , .1, ..., - '0��"'�, �. . .., -, ,.I,, �'-.l I I -1, I.", . ...�. , .. , , v , , j - , k � . 11 -, ': ,,-;� "L ,i. !. 11 I., I I v.% '. � � - � '.�; , , ,..,". '. '. L..-.,. 1.�l I-.;�14 ., I " 1 , � .. , ,�,-,L - � J, � " 'i L 'I. ", I I ;.,,'�-', -;, ",- -. - .n, -.. - .. ,, - . 1. " ", , , .,:�� . I . I I�. .. .. .. .. ' '.", ".71'-' .� . - . , . - , . '." - - , I . L, -1 , �.. L , - . '. '.. - L � �_ , I ..I . I , . ; , � .� _ � .. ": "i. - -I WIO�f R�V D . `- -:-, '" -�... ,,- - - ., , - .-" , - . - , . 1, :1:: , - , ''I ja .� I .� , I .. ,� 'i - -�. - -" �. .1 ., % I - , . I . . . ASSOC ISE - ��` , - .� . L -�:� ,i' - - , , - , , ,- , . , � '. � " , ,. �� � � � � ." , . " , - - - -- � .. � ,,I I fLY'VV(M,--�` ' ' I � ,I " I , . �, I " " -., y .,, -, . I I I - - I - . " ,�-, I ''. I ''I,,, . . - � , � � .1. - .� ,� " � , , . ' I. '. �, . :, - 11 - 1, . - 1,� - �, � . - , - .. 1. - - . � � .,., � , 1- .- L , k', ,,,- . . , I 1. . � ; ,. ;, . ... . � , . . . . I I . '. � ,:. 11 . ' ' %- 1 , Nq,M)� MAN UAL.FOR-1 1 00 MIP , ,,, -4L,�,L. � ,f �,:,w, ,1 � . . ," . ---4ci..,- .�. �'..1. :" I . .. 1, . I'- . ,� I ,A - 1, , ....I - - `� ,, , �, , � L , � 4- . , 1; - , .I , 1 � , . . -. ... .. . . I . - .,. . . . �, .. , , -. . , I ,I , . - , - - 1: " ,� , , - " . . .., . , g .1, L .. . . . . �l I . . . ._L - . - , I . . L �. / �l . .I . �,I I. .. I I . . ., ,, � I I I , . . - . , . . , ,. I L v, .-�I �-� I,;L ,9 I .1; �ml-� �,� .��, ,.� ,,, .� I . . I � - ," - � . I I 11 1�-, ... .� . .I - - ", ;, t 1� I, �'I,-L�.L.-,4'.11"-m t t � , - , ,,� , , � 1,-, - � .....- , ," . I � , , '. .,. ,- 7 , - . .", -, ,�� ,, L : � . i , :.. .,.�-,�, �s, , �",. ,.",� , %,L,�7,,��_P� -"- �,,- .." , � . � �-:.-. ;1�1`,,:. , .1 ��:,,,�',,� . . v, ,��.7��- 't � , - .- i. !�l I �- " --:��� ":,'' .1 ., , , , I � FLORIDA' BUILQF-RS� � , , , �, : , � - . � , , -.. �, , , " -.4 , - . "I �", - ,� , , - -".�,�"� s�;,, !,.� _-� ,�l,- �" ,7 , . . - _19 �111,-,,1��; I SiDiN01 , . , .. , ,. ., ..,: .. ,I �t'-, . . ., ,. , '. I , - , . �- , . , , , . .� . - , . , , - , - .1, I : . . , � , . r L ,,,!� . - ,� " ,, - . I I , , � L. I I , I' ,...'.- " - I -��, �, --J.- -,.- I 1, - . I ,��", f . - ,� :. , - -1 L , , :, ., . � ,,� , �� �' . � , I . . , I . , ,#IiN,D,.,�T� _I._ . r,- , �Hl ,WINGF, ,,,,. � I , . �--, I. L , ., 3 ,�'L� I " ��'. -L� ; I I , .. �. , , -L � � 1:. I 1, , 4 ll. � I- -, - .. . - , -- L . L , ,� ,,,1.�, ,..,., . I . . . : 1� , .. , , ,� 1,� '. , , , � .� ,-',,,' " ,r* L ,,, �-i 1, ���_.,',,'� , ; - , �, . ',11,11 'I",, I I . - ...'.. � , 1,4 -f � .. , L . �, I I. . . I , . 1.,.. IL - .,,, Ld. .�l .t � .I., .. � , I , .; ",- : .-,� . I " ..� '. , , :,:I 141 I . �� ,, , ,� , " . L -.;,�-- � . , . ,. , ! � . . . .,- I 1� . . 7 , I , ,-, .-z-" 1, � 'l '. ��'. --�, 1,t �- �.�� "', ,, 'T, . �� � 1, . - , , � .. :�-'-, - , - , - . , . � " I -1 .. , , , . : 11 . .. . ,'' " I "- � - , I . .. ,,., ".�," �,:,,, ! 11 , , . . �. , L, L'. . I .; , , ' ' , ,, ,',� , ',,.' ",. I .-.. ll� ,-�., , ,. , 'I, -�w . , , " - ,,, ,"I .I.� - I , , ,� , , " I , - �':,,, L . . I . 1j. 1: �, I , , , - � I . . - - . I - -,L . ,., I - - ­ . L .1 1. 'L L , �f �, , -. :1 ., ; . � ll, , ; -1 "I . ;�,.i , , 4 , . , , ;'l - , ,", " ,,1'% �,`- .11 - "':- �;, I .-- , , " " . - - I� �'-.�" I . 1. � .I I . , , - � , I � , , , .1 1� 1. I " V-,� r! '.� , ., . .- - .. - . I . -':, " -;, ; � , , , " ��,,;_- , �`L,.,. ., - . � � . , " . . I :, ,. ". ,r -', .-� . � . � I . I -1 , I ..!,., ,- V ", Lc. ,� 't, - . I I . .1. I - - , � 1 - I .. , , � , � . ; I. , . ,- _ ;�' �, ... - � .,� -�'., . �,:," . .1 , I I I ', L - . , . 1 , I 1. . � I . I ­,� , I , I �L � , ., -��" .. � . - i , .1 I . .1 � � .. � " . I , , , , .. � �' ','-�� �". '� , - , . ,j , . - 11 � , .� -�, �-- " , , .. -'. . , . .� .� , " - , ,- . . , - ;- , - . ,� . , . V'. I.. �+.."� "I , .1 � , 1 'e 11. . � � ,�, �, ! '... . I ­ .;� 1� . � :, � ; ", - . -I ; , ­'. � " " , , I . .. % - .� I � . .. - - - - ------ I . _.., ,... 0- . -. � - '. � ,-,-*� ': 4.. , - � " w- :, - , " ,,, , . 4'"I'l ,�,� , � - - �.. I I �1.-. ' ' . � - ,�, �� ,,�, � �l -.I:L" y�.-, , , � , . "', �` �- � . I .".11 ��- "I 1 - ,L.,,"�., ," ".,� ,!, ., :" . ,- -1. - . . 1p- " -. -,-, , " -I .1 ; ,- ,,,-�, ,�t �. . " " , , , - 1, ". . ,. - . . , - ,, . , ' ... . . . I .i . - - - . . . I . , 1".. 1. .. 1 . '. I '. - �-. L.� ,� , ,� , ; ,;,, ,.� � -. ,,"_--. L".l';,,-_:-71 ., - I. , . , .- I , .I .- .- , 1�- . , ,, - - . ". . -, . � . : � - . , . .- . � . , -I .�� . '. � , ,.e ,,, �,4 .� �., . , , � I 4� ; I I- L -111.1 I . � . ..... - .. . I L . .. I � '. - , . 1,71- �,�, - - --1 ; . ,- - I A . '. , . ,., L .-,.-�-I I I .- .1 , , I , , ,L � . . ,f, ,. -� ,,, I, """i ,- .� -�,L,". -, ,..I I . ,� ,� ;:1 I L", ,�-_".,- I �, .1, . ;, . ,'. ..,. IT . .. .,� .,. �' I "';, ., i ,I I I , � . , 'I' -,'..- , . . , , 1,�l I , 7 .. . -� . I . . .. . ..1 ; -",," � - . -,..,;l " " , " .� `.I., -,,, ;' " , " �. � L, I,; - , ".� 1,I I --I � . � I . .�.. ,� . ,� . . ,� ., ..'.'.,-I I... . -.1� ,. ,� ; I . ,� ,, " .� , � -� - -1 . . I . 1 7- . . I . . , " ,�.1 . , L . .. 11 ,I I , , . . . -� . ... �.L . - - , � � , . , 1, - ''-.I.� I ,- I . .: - f .. , � I ,.� '.- -. L , , � ;" , �,. ,"",'. , A. - ,,, ��1�, �:1 .L e , . . , . .11 I ,, , , " ,� "-�.,-.;, - , L ,, " ,, - .. . "A I",, , , , , ,-: . . ..,. � ,, , , , ,�r " , . . .4 , .4,:, -. ., ,- . � 11 "#,., " � � - 4. . . .1 I . � o -, , , , . 4 , ,. "� '. % J, .�' , , ., ,- .j ", . , , L ��-,-, . ,i,, ,':, . - , , 'i - , , 1-.� - I , , . , I . � � . I .. I . , . I I , . � I . ., , L , I . I. I, I , - ."� � I . . V, . I I L� . �' .��1.,:I -..- , , , . . L , . ,� ",;-� ,,.,,- ,.,., ,,�'�: ,. -,.-,'r,��,�-,� L .1 I, I ..1 L y. ,,,I I I,I- ":.: . . . . .. . . , I 1,.�. I 1... ... �� ,. I :,-, - , 11 I. -. . " -- - - 1',,I ,,'.-- �'. .�'";"-11- I";�%,- 'i ,,� .:, - I, �, �,,� .� � :1. , . .�- �, - -,':.� - � ,:I , ,�'- . I , �.1 , , . � , . .I... . I ,,% ., , : . L. , �, L,.'I - L, " , ,� �, " :I - . P- ' -t -, " . �.., .1 L . � � . I . - , - ,.� lc��,' 4,�',,, '!j . � �T,o ,"c,- , I . , i �, L, , ,�,L , L I- -, L", I , , - ;l ". -r, " ., .� . , , . I I I , -�. .�. �, ,-"L:., � - : .- - . . . I , I 7 .1 . , ., " " , :,, -,� - -"�-- ,, _, I � ­ '. ;, I L:I'll, ., .."I .� , 'r I . . I � I , .., �. I I . I . , Al� , ". ­ .� . , , ,, L" � . '� " "".,'': '6�.1'r ! r . % � . , �' , �,l " � , i . L 1 'L ' '� . .1 � I I � , I - � 'L '.'. 1�, --, � , , .., ','�, ,." ll� ". ,�.a., ",, .-, ,"- - ..� c ' �.,� �1.. ... - . . ', ., I I � . , " � . ': , ,. � . .. . . ,,, ," 1., ,�-.,�--,-, ,,,,,,,,,e"Lt.. � , . . I v . �- . � . .. . .I I , " .. .1 � I ! ; " .;-",� . I o . , . ., , : . , . I , . - �", """.1,�� - - � " ,,,, .,-, �,-. 4 ON - , ! 4 ­*., . - . . � v -, " , - , , , - �,', -�-j ,� -.,� � . ,"', PAVE , . .� ." � . ' . 11 '7 -1 , �-, 11 I.-- , '' -I ' - I. ,!-.-�--:,;�' "L, 'I, , .1� I - , ' � . ,E ---, -- -% -Y,-�`,�, A ",T , ' , , - . . . - v, -,. .,-.�� ,-� .I I I . .17RS�' - - L , , 'L � ,11� ,. '.. � % 1�,- '. .: ,--- I - , . , . - ,' '.�l . .,., ..." � , I . ,..l. :,�. I 1-1, 1, . . - .1 -I .. . , . 1, - 1� i �. : L�,.1 ', � . ,. L ,, - 7 - --- . , . .. , , - :,� �, . " I - -1 � , .:,-- f , � I . ,�, , . "� I . . . I I . �L* , I , '. :," -L .. . , - " - , , � I I,,. � a - � � � -1 .1 - - . ,� I I 0 - , , '.. ;- �,, I I�, " - ,�� ,� �l, ,I I 1: - ,, . ,.�, ",, , - .; � , �.., - .-... - ,.L .1 � I I , . I - I I � - .", ,: ,, - ':� "�. ,�-, - , " m I .- ,� I I I �, ,�. :�� ,,.. ,� ,� � 1. ��" ,, AL - ,.. : , J� ; .,1:I %I-.. .� '. I r,, - , - ,.-, L- -,,'. .. --" . 7 '. -- ," , .. I I I "I, I �� , . . , . , I . . , I 'I .-" .�,,.'., -�, � L, ". .,. .; , .% - �,l .. .. .�,,I. (I., . I I . . . 1, � . , ,. , ,:�, , ., , . ... ,. " " , � , , -� L ' � '.. . . 9 - , I I I I '. . I , - - �, , , , . - 'e, , ,., ,,, � ,�111� �-I .j . ,� , ", . L . ,. . . . � i '. r I , . I I ,.. � '�' " �� 1 7% �-. , ,,,� ..�' .,,� -I� I �. , . , .. . . , . ,. . . ,, - , ,I . , ,� � , , . ,� � �, , . -; ,I . - �� I.�,1,6,i '1�11 ,I L � 1, v, " ;.. ,..-L� , -,� ". , I I - , ., 7.. IF I I IL - , - 6 -- - .. :. . . � I I I . I I , .. : � , . � �7.-�. - I �-� , � '� I , 11 , . '. ,; I"� , 1. I� . , . ,L I I . �` ,11. ,1.I . ,., .� . , L" - 11 .. ��, , , , I �,,-- , - �L , - I I I- 1� ,.�,., L, � , ll�I I I.I-I I � I I I � � . . L ,� . , L L _�- I " .,-- .- ,- -, ;-", , � , " -1' . .. I -,�' , , , - 11 I I----, -, .� I" , , .. I I.: , L� , ,, - . . . 7 . : , � , , _ � ' . 1........ T,� ; � � . �. - � � � I , - I - ----- - . � �.. . , - ,- . , �,"6., 1 7�, .I'-'* I 1.-l'A. !"� "'�7' ' ,',"-- ,.'""- ''� "-" . ., 4" , , "i , -11,r: . ., . , ., �-,."�., -I.-,.-I , L . .� . IQ r ---. ------! 6= ' - -- - - I � I. , - , � . .. �-6 *' --- - ' . . � � . .. . .�. :, . .71 � , . I...I.I I I , , ". .I �; 1. , - . ,� . �4 --.,. ., , -- - :!", , ,,-- -...- I - �. -, % ,,;l , �, . .,..,I:;, 'e. � , ,.. . ", - , , , - . - I � I .1 .. .. . . ... . .., , ! 1 1 '.� , . . . . , I , sc" I � � �-.!�',I ",���, ,�� . .1 I ., 4 , . , . 11 , . �� .; . . _, ... ,. I . I - ., . .A .. ,. . . � I I It ,i'�(f �� I wwii"p J ( 4, , 9 . , , , , I .� ,� � .T I,, *, ,, ,,; , , ;, .�l - . �,., . . -�'� 4",, - . , I ,,; . . .. I -,I . - ,, �: . � , � , . I" ., - �� �',-. �� ,- ", .. ., ,� - � .� . 3. i - - . �. . - - I ke 4 . . "� ,� "'.., 1, ., �, I - -: , � , '. 1: � ,-,�'-; ,"t ..,1. . . .. 11 - .. . - - - ,-, .11 , . - . I . I� L LjkM :� ,;- I -: .1 .� �".1. . , , . I I "I., I . , . 7- - .,�. � . . - I 1. . , ..;.; --. % -1�,- -!- -.1 . I�', z�ll,.4�.,. 4 . -- . ,� . �'�" t I" I , � , � , . , - .. .,�- % � ..,,,� , , ­. '. I , ,, . ; , , ,'I- . 1,,',, ', . ..- 6 ' , I 1. I i I I . '.'. '.... ,-6'� T. '-% ' --� - '6-'�'� �� -� ,-, :�, , �; �I . .6. ",. . ,� � . ,. I , -, . I , -6,I - ,, 1,1 .,., � �,,I .. .. . , , . - - I . . . � ,- ,� . , ",1,�" - ,. . - .. .- , . . ,,, ..,� . . , ;" I , " . " 6�; ',.., �,lr % - , , 1�. �m % , --- . N,I"'.""���,",",:...�� ,-;, �� :,�� ""'�Z' -, , - , , 11 -1,11�."I ,-., , , " � . ..; - : -� ,'7� 7,;,." .�, "- ? , � ,�,,f "., , " . :",�.:, ,:-�, '. 'r , � :- .,. ,,^,,'. 1, I j? � , ..- 6 1 �.1 I - 11.�.,'.1 - ,,,,.- .-- ,-.� .7;�l,,O " ,�I �,, , . I " I �, : 1, . , , � -%- I ,.. . �, ," - .. . % .. � . , . , ..:� , ,� , � ; ,�. . ,�I,, '. ,.,'4 - 6,' �...... ,,,,, , ,,,'�", ,, . , ,, , . . PHow NuhoW , g413 0074�; .- ; " � 1!p�. , �1. '."� � � -� ".� - ..',;', -".�;,,,,. I- I .1. �I ­.,­ - , ., . , I,4� �, �7' " -1 , �,,,'-'- , ,.-,,� , I , ". , .. , .1.I .�...:�I ",�. , . -'. , . I*jt� I 6/31/4 9,o4 , , .,� - - I . 7. �, ", , � , ,,, '. I . . . -� , - , , . I � � � #. - I .. � . I I - . ,�,,.r�,%,',t . I � I ,,, - I . I , �l - " �, , ,, . . I , , , .1 - .1 -- - - I .,- �:ll I ...,.. . �. - , I ".1. � - - , � . .1 .; 1 - -� - . I - I . ,-... ,"�'�, Ii.lr ...7.777'7 7 7-,; , 7, , � , -,- ,:, 14 1'.- - j _., .,_..�T, 1-�l -4 . . . � . � . - � , , '� , � , , I , , , , , . I . . .1 , , . ,, - .1 6 1 . -� -� -� ;,� �,�, ., I.. , C,�, �,� ,,,�,", - . ,, . . ... ,�, !, ,, ,,�, , " � ", ,-- , ,� � , ,� �.,,�, , , , ,I- -7 .. --�-,,,a- , - . " �r , '11- . .�11. -, . ,. , - � - �., " , I , - ' �. I I �,". . . I , I i , , , - " ,; I � . , , -�l �l , , .,. I "'. , ,., , "I �, ' ,. . 1. .- , , � I , I , . �-, , 11 , 1.1"- ,, :�;�, ., " "; �- I , - 7 . . ., 1, � . " ,,- . -,Z, ,"- ,;' - - ,�;,,�:'1�1""-,""I'll I" , , ,�e , � :i., .;.."-....- - �. , � , �": , -?, - . ,,,I . ,I�, "�,,"., ,,!,:", " ;:,_�, , - I - I .. ,,, '. ,f . I - , ,. . . . , - �� ; V , - ,- . . , , . . ;, ��- �, '­, , , .- ., Z- . : - ,, - - - f . .. �"I . ,, , , , -I ",I - , �-� .,., . , , " �, , , ,� 1, ­ L. ,, ;. , .���, , . -,. , � , . I I - , , - . � , , , , , :,. ., ,-, ,.�; -:��.;-�, ; , . I I . .,1.�,, ., ,-6 -,l- ; I�, . . I -, I I . :,, � , - , � � . . - ,: , , , -,­ � ; ,, I , , - . , I . I . . I ", 1. . � - .- ,, � , ,- - I � . .. . . , .I � .. ."., � -. ,.. 11 . .;-- , :- .., � '- , .. - �, , . :: '... ,, , ,� � . , ., .i-, �., ." ': ,.1 4' ." � �,' , I , - . I . .. - � . - - , " - ': -- , 1 �, ,, - ,�.,��,6 1 .'�.,, - I , ,��;', . , I , ", .-, 1� . 1,, , . ; - � . - , '. ,,,. . .:. I -��:-- �"t-�., . , P , - I - � ., . � 17'. . , -- " I �,.�11: .�7 -�.��� . ., -.. . � ".. . . . ' . I . I . , �I I ' �',..,� . . � , ,, ", '. , 1� . . , ,. .. . e.� . �,,;� ,., ,,- -, I I ;,, I. . - , �,' 7�� , .;�'.I - I 11 I I i�.� '..."',-, 2 � - I -.- I 1,- . I� . , . � . I . I, 6 �f��.A�6 , ':.� , . , ,� ,�-z�-�.,. �',� ;� 1., 1�1'. , .1 .. . I I : .�" - ­;;'6-_ ,1.,- ,,' W".:' "..;-6 ,�.,",. ,:_ � . . ' - , .. I �Z ` , �I,�, , - ;- .. , . - 11, I � - - -��,�l , , ­ I ''� . :� . I.:,, ", , -, , i,.l.I . -. � . �'- R �R, )� '� . . 1; ,;; -., :,, .... , - 11 "'; .�,­ ..,..,; , ., . . , ,, .'. . .- �. -� , ' ' � ,-,-6,1-'��, " . "7 . 'i "�, �, � 2A .,,�.:. I , , - ,'�" .,'.,, ,�-, . , . 11 I I , , - . . ,, ,,:, ...;, .'.. , � ""'..,-, : : F�WkNq ."" �. . . " , , T I , ,,w , , . - , ,. -� �- 1 -7',�% , - , 14 ��.l i'l,.-, .,:, ��%-! , . 1� � �". ,?A,. - . . . . - Or � � " ` ­�"' - �'�'.-.-' �� '�,L-� , , " .I- - � , '. ..�, .;6 , ,,,-, . �, , , I 1. , I � . .1 ,, �` , ";",.,,,, , 1, .1, . :,7 , �� : , ..'�. a, I � - I� ..: ,;,"j, o -" -_, �! �,',,,� m 4"f -,� i . " .. I . " , I�, I , , I I , � , . ,.., . . , ",. .,,, . j ". �. , 'y. .,.. ., - - . ..... . , , , : ,- , , , . .f � �-.,I� -,1� �,�/ �l,. �, , 1%4. .-.4 ,1 : - � " . .�� ,,, ;� 1,-, .-� , ,, . , � I . - " , I. 1. �,. . e'.4 ,� ".,,;, I .�,.... .�,-' "'��6,.' �, .1,�. I ll�," , � ,.- �� . " , ., , i, �. . - ; ,.i , . v , , . t , , " ­ - I *6 -, ­ ,,. : �- ...1.-� .;l'I, �l ,�11� , -. ,-�-.."- ..... . . , ��,., . ,� , , , -, '..,. -- - 6:,.'-_-I..� I", , , .'i- . . . 9,�, I '. , " , -, ---i .. -, � .. ": . .. -, !, '� "'lil-,", ' .'. -�,''z,'- , - , . ,,, . , - - I 1� , - "A r ' . , ....... . "-�- , ,,* ,, .. .. .. ­ . � 4 �. -, ".. , '. .. I ., . � , ,L' L-�-'�' � . , . '. � '. : ,�l - - . , � �. �-. '.. . ,� 1.I I �-- .--:., �l 1� .1 �,, -� � "- ,�;:l . �'. - , . . �- -,� .� , -� -, ,-,I:"." ,�. � - - , - 11 � \"� , , , 4 , . :2 '.., , " '. -,, %, .,., 41 -11 . � , -�,,,,,,,:�-- -,,, ".:,, , .;, .1 � -��-:2,-'L,"�,�� ,.�,:,. -�� - � � ,,P T-4X+ :". ' ,�", � '� . ., - I ' m 7 � lll� - posis""o�',; ,., �:"I -,. - I , - . - � ,., , , , '�, -, ,. , "" '. . � ", - ,� ,�- ", , _ I ... � , � . , ' ' , � , , � ,�� It'' ', . , , � - - . , . .� .. , , 'I- '-, -;,�r �� , , � ,-.:�".; 'k � . ., ,J. ,�, , " .,,,,,,,�,.,';� ': I -: -�, , -:, ... ,--, '. � ' `!- - , "'. .,"',- - " N" o ,-�,,-- 7-", . ,�. ;',*, N .�� ! - , , ,; , ,..: -,,,1: ,, .'6�-` ' -, � , � , I . � " I : ,� �,, - ,�", , � . - ,, � . ,. -. , i � . - . Yll �,,�-��� ,� ,,' '' 7� ,,-, 1 ,4# ",i.":I I .. 6 1 , ,.�,,. ;,: 6-,, - 4: ", , . , I d.l ,1.-:� f ,, -, . , .. �, ._ ,. �,?,;,.. � �. ,,,._l._� ,"" , i,�,� , -I I ,. ,,,�, � ,� , ,��., : .- , 6 _ ,It I , - - ,'� " I I. " - .� -1, , . - -, ,.­ � I�. , , , , � '� '6 1 , . I ,�, '. ,,� � ,, �. ., . ,., _, I . ,- ,,,�-�, ., :,- , lo ..�,.,�� i - , ,. � ,., � I r - �, . � , ,,1: ,,,� ",, V.I,,*� ,� ,,,, , - , . � , I;1.1 1, � 1,. '..q',-, . , ', , , ,, , I ,,!,�:,% -), I _, �i 1 " -�� .. -. , If � 11 , -;.�' : , .., - ,, *�,� ,- ',-- ,� ,"" ,� . ", - 11 � �..:.., -�,--..� ,�.l�_'.�I' . 1. I - , - - . , , -. I, �. I 1�I I I.,,I " �' ,�,, -,� , 1.I . .1 ",, ,, ,�, . 11 , ,-,--,,, I 1,. I - I . ,�.. ..� , ,.� . , " . -1. , ," , , ,, , : , � . ,� �. ,I. , , � -` .�., - ,. ,i"; ,, � l. - 11, - � , . ,-�l��;, I.... I .. I .. .,. , ,,�, : � . "", �'. , . r. , - , , - , :, - ------ . ----- ",� ,,,. . .� ,�, I'1'11�,;, ,� ,:J ,i4�, I �-I,'�' �,�, � ,': , - � :- -. ". , . , 11 I.,". �- I I I. .. I. - I I � ",� ,-, ;, ., , . . . , , , , ... .1 .. I - I , , . , , - �., '4 - � I � I . , . . , ;-- � ',' '."_ '.6. .,,,.�- �:', , - � � . . -, - ", - ., , , If. I ,-.j,�� I 11�, I�. I , ./i ,,.",--.- �, , ,�, -,-,, ". , �1. 1, . -11� .I ,.1.1 I I . ,�.. � ,, .. - , , . , . I.., ,.r',,% ,,-.,.i , � 1,. �-.- ,.,- -," ,�,�% ., - � --� � ,1. - ,4�. I "I , - ,, ,.,, ;� ._ Ll, ,,� -..,- �-,-,,.,I I -6 �.. , , .., ::�,I I ofoo"mul.w� ..,� I , ..�, �l i. , �l-1 , � 7"," � - ,- , I --1 I . , , " -"- - , 1.I . ", �.'. ..... . I I I ,':I� . , , ., ;.-, . . , . --- , " -�,,��-1 . , �-, '.,' - , J, , f ., , I - I-, i . I � i!".� I I -,�,�, , -----�-- ; , , / I "I ,- -1 , 7,'I'll 1� - - , �� I 11 , 77�1 � I , * K,��- , -i, ", :1 -" I 1 7 1 1 *To� ��--1 r, � ..- .. . , I 4:-. . .�- - , � 1, I -- - ....�. . ., .. . ....... .. ,. . . .. - - 6 � , . .. .,- .1 .� ..� ". , I . - , l'! I � ,� �1,I'�I-I�, . �.j;,.";:"�­ L-1,-- : .� . . . I . I . . . I - :.. I�, I .�. ; , . , ,�, ,. - .1 , , - �- � �.,-. , ,�'l . . 11 .11 - '.. A, �-A-N, . , ` - e , 1, . . -�1 41 �.I," I, ,�. -!6 . - .1..,. . . . I '�'-'1 .7� 4.. ' i �'', �.I", '- ' '- ' ' , - f ", . . , . -. .I- 0 , � ., , . I I. - , - '6 � . . � . � . ., , I- . , ��, .9 i- ,� . . . 1, -- , , -- . I .,� �. � .1 . ,.1� ,,1,��. , 4 � ' ':'11 - .. . - ll� 4, I. .,1� �� - , - , ,,. � -," I'll, ,, , ",; ..,.� , - . I I �� . ; , , I . I�� �". I . �. 1� I .. , ,,,, - --. - I I .- ",�", I .I , � I 1 4'.,�',, ,.,, ,�" I .:, ." I i , -: . , , L � .. -,, : , ,� ". " , ,.��,�- .... �111- - I I, - - � , ,:"! � 11:.; -�I,.,, ,..;, -"I -.1 ,: .-,,,�"-,.-'. I 11 ,,� ?-- !,"., r�z ,� . : -,'.1 ,,-�'ll% .� % �, " 1�,I - .�-� I ". I ',. -., , , , . ,�. - , " ,". 4 b " ,1�; , I �,�,�� , I I � �1'1,� . ,%, -- ,. 7 . . . , �':, , - , , 4 1 � , , , . A . - , , - ." ., -, .. ,,�'�,----,.,-., ,�.�'..' �'�" I t "'. - I- _ � ,� ,, ,,I. ,-�� `�, - . � ' - -' -A",T', [ 0'' N7 - . � . . ,�" 1 ,.", ,.,- I .. ,­'.... �.'.'6 ,,,, t!, !�. 2 '�'-' � � 1� . - �i , - I -I�-, "- I I . 2' ; " " '� -. I , - .� -, � ;, ,� -,�,.. .., . � .1.,.,­- �,��, � ,�,, � � , ,. �,!, , . I - ,I , e , , . . I 1, v ��- J$ �.4,q 6 J�6 . .1 0. i, ,, e, , : ,� ,�, . A' ' , , '. -.- , I '- z - " E, -,,V . ,-� . " , . . - ' �, � , I ;�-1 �l . i , �1- � ,- ' ". _-, � - ,.,.,��- 1 . 1- �, I 0 - T F �L �'l �]--.,�',- '. , , � . Ls:,;,::.�, .i,7.,:, 1 -" ' "I. , , � , �, " � - , .-,,, ��Z'�-.!..- - 1�'11�1' - 't -7 -:� �s- f ,, �,�,--.'E,,-� L',. - I I , , - ,,I.�, - -6, ,,, ,l - " , , - , �l . , �,, ", - .,". , �., .I., .I I ,, .,-...�z- , . , .�,�, ;. -., � - . . -� '. . , .� -, I I . ,,�r .. ., : - - � -'.- - ., ,, . , . .. . �. .,,- i " I . .. , ,., . . 1� ., I� - 11 I , � , . � "I' ,.-,-,,,�, "- .� ,. �,., ,,, � t �. ".�, ,,,;'��,, �,�,-,-, - ,,,,� . I - I I I I I- $ , -�: , . , �, , � - n,- I-- I - I , .. , " -6 ,; .-"-� '. �� ,t, �, - I-11 : - � ", i I- "- . . � , _ ,�!7"�� , , , 4 , .� ,,�,, ."�,�, '�'. $ , , . 1,:o ,�,, ,, ,��. ; ,- r,,, ,, �." , , . , ,:61, , ,, ,,,I I . , f�L ' ' .,, -� . . , . . , �. . " I � '. ., , ,� "� - , ; , . . -L. � ",, , - ,I 1, - , , , , -�' , ; 'i" ,.1,.." ':t, ":, , �, '.��l , , ' ` , . , FAV , , , - ", ., ,, 11 , 11 � , ._ � ,7 : f �' , I . . '' ,1�1 �" - %, �', � :, , ,,; , 6- -, I", , � . ,� " � ,,�. -"L�i-�,,�F, , � � ,E . � - , 9, I , , . � .� ,� , , -�, ,-i�...l�"-'R._��t!,�, v ,� I 11 " , , : " . , � - , .� 11 , � , �1�4 � ", , . e . " i � � , - . '' , ." , I ." .; , ; ., 1, I .1 - , . ; .!,.�' ., ,�� . , � , . '. , , , ,�,.'.' ,,,, , , , , 1: . - � . I . . I - I I .1� .-.1. -,:- .. .1. I . , - _- � .- , , , - 1-e " , : . .. " - , . 11 , -1 t "' , �`-- .,v - � - ,. .". . . - � ., . . 11 . i � , . .,e , � . . I - - -- - -1 - .,�. ,:_-, " ,� . . , ; . - .- I '. -I-1 I 1 �4 A _6'..I - '.� ,� ,,-",------, " .- .11 -- - ..6 .. .I .1,------ --.,:,.r, - -- - . F . ,":, . . -,�, , ,,. .. - , .-. , .� , �, ,'.' I - .I ,; , , I I , ,- , ,,,, � ,. , .- . � - 1, ,-. ,- � - :, � , --, . ;I ''k` .y.- �'�C,: ,. , ,. I�, . . �, �1'.�I'll, ., - I , I I % I ,,, ,;1 ,,j. . ,; . � 7 - - �-" -, ,.,� ,,"r--. "., - .. - , -,� '. ...,:� -e,-, �',-, .4�,�,. .", ., , . I . ,;�, "" � ----; ", ,,,;,I'-, � , ",�,,, :,, :� ,,,,.,� . . il ,- " - ., - . I r . , ,�,.;, . -.;'�"- ,l. , . �.,".... , -- �- �.... - " - -� ,- , '. s..,-. 1, ,: -" ` " ,,- I I ,- ,� I,, , - � " � , "--, - - . ., , -� ", �. " ,�1.- .I..� -".; , ,�v 4 i� ]* , ` �.6, , �,- - . - - ,- - , , -,� ,-, " - . � 6 :;, - � ",-- - ." I , � .�. , . ", , f I . . - , . ., .,x. , - -- - I " � �: ",,.�� " ":,;,,:.. .. . I I I- - - *,- ,�e ,, ,�,"4,- . " , -:" .,�,,�"�.,"," 1 -4,,�' . .�, 11,". , . ,'. � ,, I.,, .,, ,� , .�, -, ..,` �.-- ,' .'�'., . . . . � ", . � �, I , , ,-" ,-,,., ,� 1.� L.� - ,, �. -, " �l . " , , �. , , '': .� � - ",.� '.I . . , %. .t�, .,�,� ' � " � I� ..1,. . - %i I 1,- . . .,,,,, ,�,:.,!, . - ,.. , - 1 .1 , I , , �. , ,, ",. .. I,....�,r'. , ,, - -, f. ,, .., - �, ; ," j , � , , ,� � , -� , , ,, ,-,.' ,, I � - 'i 11 -1 , I . .,,, �,'. ,I . -�Tl' ", . .4.1 ,",, -,, ,� , . I ",�'. , , - ,,�, 11-.�� -.�,,,-� ,- , ,".,-1, , .a-, �.,',, , - ..., - I.1� " I!",�., '.! �.� �, , ,- �',.� ' 1, ,� , ,t , - , ." . ,, il - I I� � I I - . '� I , - '�', - �.. -,, , , " . -�'�-' ,, '., �, ", ,';, -. ," ;,, -�,"",r��-_,,� . - _ , , .�, ,7. ,� .. - ,, ., , , ,`� I 1. I I 1. 1� � ,�- , . . - �.,� I . � 1��-.� ;,.1 4 ,.I-�. , -,� ";- ,- .. I ...7 -, ,-I .. ,� "."'.,,..., ,.,. , , * I.� , f I . 4,�., �, '.,.- ,, . ,, , - . I��';d .v . I 1� - 11 I. ..,I.. i -�l,-� -I - . , -I . ,. . � ,. -I .-,. .. .... I I ,,, .... I I., " , ,,I , ,." �.�,� , . , , r- "�,��, ,, �,*" � :�,- '. . I ,, 9 ., . 7 . "� - ; , ..-� ;,.�-�,,-,.� � I -. ..I - , t- ,. :. ., - . 11 I , , .- , .w 1�,-,,,., . , .e .1 - - ,� , ,, . .. , �: - �, -,, . :- ( ,--I ; � :f ,I I :*.,. ., .,��I,�� .. �. - , �* .I , , .* � ! ,�." "i.. � I I ,,, - " �o . � .7 1 � I", I .,. 1- I I � , 'i, . , ,, � I : , "; ," , - m . . ".1,.-I I ��. I. - ,, .., I ;,', ...e,- -,� ,- . - .��,, , i �l , -It I , , � . , . - , -. ,, .- ,, , , ,,"6� .;, 6,!l�' , -. , ",, � , .'. .�. . . "I W ,�' - - � ;-,,�. ��"- , ,"- I.,,,,I I '.1 I . .,., ,� , . - - . -,, �. -�,I - -. ." ,. , -, , "- , ., 4, ;,� 4 -'=-:�,'�11'-l',," '11,:--I"I: , I �-�.I. A �. ,,I I '. 6"" .. " ,,�e, , t ... . - �,, , , - , IV � '��'':%- 1 -7 - ,,, , r�% ., I I , ��'� " .,,,,�,., , ,-,", �I,."�,�., �,`� -,,� ,�, - ,,�.-- -� 1, ,f I.I -.�� .1�,,;, "-,r '. - ,�:�i, 1, - 1, .t '4�, 1". � - * ;. �; . - ". , , , ,, ': " . �, �, . . , , , ., , �, . .� ��"',-�, �'l 1�1 -� '41; ;, � � 7 ,z .. - :,, z-'.',.-",, .i , 1� �," -�.L.I, �, �-_'6 j �' ,,, � I I. , ,�; ,,,, .,..,�.., .', .',- I . "i.,'. ",�"' .�� .1, .�-� - .1. . �--`- �! "...�.,,z"'.., . �L .1, . �' , I I I, ;l 6 -, - , . , , , , ,'� . - - - �� 6 - " . 5 , .,,, - - . . I , , �: ..'. , � A � . - .- I , �4.,�, , -, , " � -�I,, -, , , - .1 . ,'. ", . .1 ,� I . , ,, - , -I.' .1� . , ., 7"; - . I I , , � I , .j , � �-, ,�,- , '.� 4 4 ,,, - ,. . -, �,,l , '- I " ,i� , ��-,��, -,�,, :�, ,� . " ,- ., - I , - , I '. . - I - , ,�-I ", , , - , :, I.- . I- �. .,, , :.., ., ".':� .,:�, :-� , : t � ,- , % - - , -," . , , ,6 ., � i, 4� 4� ,� , �- -, , � , , ,,, . ; -�,�,.'A" : " 1� " ;- ,-1 , -- -,-�*�2",-,z" 1� -� .. T ,� I .�I .��' 7 I�,�, , " � �l � . � . : - . -� . � '. . Zl ". �l ; , , , � - �i � ,�-;�'r ��*, � �., � , �-2 �� - � � "j;7" i ;, "'� � ,�, ,- ,-,, . - � -- -I ll��,�`-`"I t-11, ,�. " � - - , � I ,�c , " I - '. , ,, , , �, . ,� , : ., : , ,�, , � --1 � I � ,.,-�': -.1. �6� ,� 7, -""-'_;'1.� �� . I , ,, � .� � , ,;�'. �, , ,:," � , � ;, ..,'r. : ,,� �.r .,.�. , . ., . . .; , r 1,.1 I . " . ,r �- 1-1 I-- - - :�.'6'7 "I T� 1, �',.", ,;, ­ ;I , , I .-'� .,,J, . I - , . 11 I . . ll� . 1: I, . . " -1 , ,t � i, -- I ie,� . � ! - - - � .-,-, , -�;� , ,,,�,� , , ,�.i- ,� -%- , � � -, ,, I , i - I 1. , : ; ir,,�" ,. .1 .1 , - .. , I , " . .., _ , �. ., , -i . ..... , I . , �l I : - . - . . - . . I I �� ��-.. - o ,- ..I ,�.. � % : ,I - 1. ., ,� a .-, � , , I " .. . I : �l I I - ., , * , - �:. ., , - . -.-r-r--r. - I , , -, - ,� � %-,� �- �,A -1-777 ., - '!---- �-77r7-�,� -,� ' --,-,�- �e,, ,-- ,,-� -,=- �,,,, ,�. ,.,� j,-i . - , " -, ,-,,-..-,..- . . 1. .1 ':.�'..,f�,��" -,,,. �i,L-,:;� E..- e-,.-"_t �"--.,,1,3�-,-, ::�Z7 7 7-',7�,-,� .1 -�,-- -, ."',-'..",: 1.� .11 -'.!.:��-`.'-.7777 -�:z� I .,,; 7-77 7 :, ,-, 7 - -".-l-.,- .-' .--,,�-. .-- --# - I I � � -1,�.6­ X....'.�r.�,.'; f-! �.�'" �.'�' --7 � , . ., ,!�- - -��lt�fr - . , �-, '� '61-' "- j 4., -