Loading...
09/1990 Atlantic Beach Courier•aueaTjjn,q -e Jo Juana aul uT (ppa i aq of 4u -em am :algTssod sp uoos su still op asual j -paiinb -a.T aaul?IsTssu jo adXj aul pu>L, am Xalp otlM jo axemu apuuz aq u -ea XlTa aul os @WUU zTaTll .TalsT2DI PUP '9099-6tZ 1p Iuawp-edoa a.ITJ alll TPD pino-gs aaupIsTssu Tlans SuTpaau asogj, uojunae a clans 2upnp sl-enplATpuT palq'UsTp IILI of algPITUnU aaul?IsTSS-e ILITaads aq oslu IITM @Ji)'gZ •auUaTjjniq t? Jo luana aTll UT suaz -alta aul Jo uoTlpnaUna aq4 .zoj uuld t? .2uTSTnap Xpua.Tana axe speaq luawpedap s,Xlp aTTL +C ,I'po3TIInD IITfl 'sp.Te20X 56EZ-6�Z W UJOH udjoa-1 ao-za)HUM TJUD P-eluoa of saal}Tuzu 0D alsM PIJOS JO u0TWaT3Tln-eag 0114 .1011110 uo 2uTn.MS uT palsaja4m suazi4p Auu 2uT2.in oap aM (NaWOM (INV) NaW (1000 Mad V 1103 9NIx00'I a2I,aM xsaa s,u0XVW aHs, WOu3 0661 Haff FUddS supldui?S a}aajvgS xam preua?� uzooz:) 33aI aauan , pineQ A@W-IaA p.zeaaD slleg fauaH ue2eg pleuoQ C[UVo ,kHOSIAQV NOuvauDau Aaxiag will p uddatIS XpueS spooM UXIO L'D s101eM puouizacl II'uoplam ugol UU I N LL` WHa N gd2LL anTje;uasaadaX ilaeag Dpuvjj V '.iagiax X144ozoCl Qum R 'IVJLIdSOH ploulau?aM 'I'd uaa.iO -J -I (al!w a?ll?M Q2IVS Z HIN d NVI N Dl'lflfld a?6u?M 'M pluuo2I al?uM 'd paeqa?u DIPAe7 ueol aauaay p?neQ SaalSfIHJL d (lHV U N I Ndd uoSloM uoQ lauoQaeW s?noZ a?InLDDW 22aaO •M @ImOH -1 lanuteS 22aiD q}nX llassnN uaalujex sseg -Cl Xuuqol (lUV fl ,LNaWJ 'IdAd(lJC,LIN WW u?pew pitmpg aallOW I-INJaH ueu-maid alllew •.II'2u?lmOCI pooMX@H dual aIXZ rf zey�I XasaoQ -I uie?ll?M •aI'ling adaoaD CIUV S ,LNaWa 2I 3Nd dQ s au v o a yina ailuieliv JO s1l::) d2IOOW 'S Nd2IHX :uoiIQd vDID AITD'BuTA uaamelnl'ja2uuuW AjjD'gaEqula-1 -Cl unX'Aauzoiiv AiID'uasual -J uelV 'uoplaM •M ugoj'iaxa 1 •u aplelapy'spie-pg •y uu@ID ".TS'>looD •g azagog :szauolssluiw IoArw 1pzo;llin9 -I uIellllM 2IE.I2 flop HDVEIU DIJL.I V IJLV 10 NLID S 'ON '1 HYMOA 00' L$ zo3 Se4 alleaTjdnp p asegaznd ,(pui noX pup UO1jeUTaapA saigpz jo joozd pup Idiaaaz jeui2po znoX 4uasazd pup IIpH XjjD Aq dols 'Bel gapag ailupjld zaq/sig Isol seq ie:) jo 2op znoX 3I •jpizalleuz sTgl aniaaaz of gsm nog( ji st9L-M ITPD aITIpITM „aauesmu„ Inogp ailgnd aql suuolul Ipgl at(IPITpnle aznlpzalil seq jozluoD jpuziuy T 21111paojaz U@qM zaizzlea Ilea p ui oTTTp, aql uiewoa of ams aq os ueD o2egzp2 p to Ino dwn( upa XagZ •aldoad Io pTpzjp XjjJessaaau lou azp Inq paualg2czl 3T Ispl L(zaA axle X@qj •2uTzpag pup jjaws Io asuas uaa�j anpg op Inq 'Ig2is to asuas uaa�j p anpg lou op Xags •smaom aql 01 102 of sMlela AApaq'2uol ziagl glint smozznq pup saloq Zip Xagj •sgniS pup suuomglzlea 2urnlaga zo; glaal jpnpisaz anpg L @qj •galeag ailuleilv Io suoilaas papooM aUl ITT SUMPT pa.Tn�TVTPITT aTT] (in %T6NM SOTTTT -puzzp Inogp paniaaaz 2uiaq am sjjpa XutW •ala'slaasuT'slpz pule aaiuz sle gans slsad Xule Io pazp znoL( 2uipp1z ui lassie up ale pule Pppold jpaTdozl ui azaq luauzuozinua Ipznlpu zno Io Izpd e aae Xagj, •sa�jeus ssaTuueq IIsi IOU op•••aseald •,(lunoa aql apislno leazle jlezru p of alpaojaz pule IT anouzaz osIP TTTM lozluoD Ileus -Tuy'pivX ino,( ui si zrieus snouzouaA-uou p;I •spleA .Sluapisaz olui zaglTls Ig2TuT IPgI sa�,jeus snOU1OUaA 2uTznldpa ui Isisse of „s2uol a�jpus„ to zTpd p seg zaaillo lozluOD T2UHuV agZ •zaislea allill P go(zaq 2upfvuT zoI "upgl'uiv2e pup gapaq aql uo nod zoI 2upTool aq IITM L(lejaag 'magl gjT.m zadooas zadood p pup pasuaDil'pagseal stop ziagl aepq ogni asogl of o2 IITM pup Isel saTTddns se 2uOT se gapag aql uo panssi aq IlTm saagsiz3 asagl •top znoA zol aagsiz3 aazl p 2uinssi Aq aaupuipzo Alla aql Aq 2uipTgp azp oq, szaumo a�TTT pTnoM aM L9L I -ZOCZP 9J '33SSvW'I I • LSL I XOQ 'O'd • 'JNI '331LW WOE 3Y('U 3WOH C# Lm2wUu3mrV NO 93A SLOA N 4� X'VI qv ,)o £# 1NF1WC1NHWV NO SFIA F11OA •,(lnp znoX pule 'lu$Tz zno,( s,lI - g zaqumAON uo 040A •Aauouz xpl jpaoj znoX Aq paaupujj swulS -old allels a4uajoDl. szo4lejsT2aj allels zo; ljna -T33Tp lT a>jpuz IITM E# luampuamu jo a2usspd lojjleq zaquzanoN aT uo E# luauzpuauzp UO „SHA.. aloA of suaZI41D 2uT2?zn 71-06# uo?l -njosaz passed spq uoTssimmoD flT:) oijj, (uoillelS azTdagl le L(Izauz -zoI sem IauTaazd sign) �Izp�T [JOSSLLa UL Ad[LVA4 U0L4V0a.)0u - H£0 4durJdad gazngD uPTzalAgsaid AliunuzuzoD - D£0 lauiaazd U12H Alii - d£0 lauiaazd :snloj -lo3 su air uarag aTlurjlV uT saarjd SuTiIod f,# IDU ST pzpog ToogaS zol aATlpluasazdaa Z# IaTzISTQ pzpog IoogaS zoI aATlpluasazdaU a2pn j IznoD AlunoD a2pnj IznoJ ITnazT: zaznseazs allelS aIPIS 3o L(zlelazaaS h# IaTzIsTQ T UOTssaJ2UOD zo3 aATlleluasazdag azn4jnaiz2V to zaUOTssiuzuzo.-) uopieDnpg to zauoissiU1U1oD zouzanOD :smojjoj su azle palaaja 2upq saaTj;O •uoTlaajd jlezauaE) agl UT 3I0A of �,Vpd IlassnU UT aaTl;o u014leazoa2l 0114 uT zO'IIpH AID UT WIM0 s,�jzaj:) )(lTD agl lie zagolaO ITlun zalsT2az Aiew noX Inq saTzpu id agl zoj pasoja Apleazjp Suq uoTllezlsTSau uopajg jpzauaD - g zaguiaAON (fiJV SS802 u f i) uoTlaajg AJUU.1Tzd puoaaS - Z aagolap uoTlaajd Ammid lSzTd -1, ngmaldag :sneojjoj sp azp Skop uoTlaajH uo14 -aaja Suiuzoadn aul TIT aloA of suazl4p zno Ijp aSpznoaua of wITI pinom aDjjjo s,>jzajD aus, NsaQ smiau) )(w) •sju-e.zpXLj uo aau-euajuT-euT DIMS 4snf 'tsauOS.cauza we aq 4ou jLISTuT;I jaa.14S .TnoX uo >pn.zj aTTj L, Oas noxi jj os'}uT-ed Io 1-eoa gsazl -e 2upaaS aq IITm slue.TpXq asaLll jo riu-eW •dn mala pjnogs 41 'OUTTI to poTaad }togs L,.Toj una .zaj-em aqj 4a1 noxi 3I '@u-Ti1 04 auTT} uzoal za}gym d -e} .zno,(UT }sni Io 4unolup TI-euzs -e aas jTl2 uT no/ os'sIuL'.Tpfu a.TIJ SUTIs04 I111s axe aM '909S-6fiZ Ie ITIH •}'H .To mag IaigD II -ea asLald'sn dT@q u -ea no,( 3I •aas of 11P Toj upltu-euT znji Io i zigs OLIO UO uoTj-ez1u7eS.zo 2ugngTa4uoa aLli Io auTleu a144 aapTo•Tquza 04 Uqd aM •sand an -es dj@q o} X}tunwu-Toa .Tno Io s•TaguzauT Io spaipunij Lla-eal of pasn aq pinom uTnbauu-cuT ails, •jl-ea -e sn OAl2 asPOjd'2UTdjO1j UT pa}sa.104uT aq pjnom 4e144,i4Tunwwoa LID-eOg z)pu-ej}V aqj u1 XueduTOa ao dnoz2 DIATa u mou>I no,( 3I sanbiutjD@4 NdD 2UTAL'S altj X41unu.Twoa .zno Io sx)quzauT $uTuT-ei4 4.z -els u -ea am wip os umbauu-euT ZIT _e asugD.Tnd oI Buix.Tj a Tv aM :dl@q .zno,( spaau }uauTa.TudaQ a l*j LjaL1ag aT} -u-ejjV aL1414142T.T s,aL'Lj4's0A id'HdH id'HH juazulmdaQ a,111 gOVSg aiJUVII V 9ql ha aux ail jra :)ljUvjjv •paau noX aanaj-eLjm O>Iul o} auzoalam axe noxi puu >1.1 -ed IlassnX uT junoLuu a2zej -eST 0.101IJ •auTt} Rut, 4-e os op ketu Llajntu aoI salpaau auTd anouzO.z pu-e Iaajjoa 01 saLjsTm OLjm 4uapTsaa �W :FUON Kidd -eq wag4 a>l-euT 111m 4-eLlm zallaq smou>I oLlm pu-e uaipjTLja aip uzo.zl au LD spapT aip Io autos asnLaaq 2UTOp a zu am I-eqj a>III 111m noxi a ins jaal am puu 's>jaed asagj Io Lja-ea 4,e sapjjTawI 2UT -pu-edxa axe aM •4sI iagopo .za}Ie s>Izud asaLji uT,(jTATP-e LjanuT aq IITm Oaagj yeig axemu aq s4uapjsa i u@xe >jxed uupao j 2g zauuoQ . •u-euT mojlal ano of 4;T2 2U1Al2s>jU-e1j j ano aq pjnom sTLjs •ajLun} zoj os aq Iou X -em oLjm asoip ip!m auni zoj pool •zno oxegs Xjjnl>Iu-etjj XLLu am yegj (ajq-eLjsTaad -uou) pool Io Lua41 uL, 2uT•zg -- aagivaA0N uaamoll�H JOJ sasIJdzns x)ij}o autos aqui-euT pu-e s3T.1OjS XxeoS _- aagola® UPDX 0114 to asa.z aql ToI Nxed Ilassnx II N:)L j uT pauuLld 2uiaq aaL, gZ)TgM S014TAT}aLI 2UTmollO3 a111.10I 2UT>jo01 aq . •llL, no/ of s>lu-eLjj, •uaddetj s�?uitp O>ImuT oLlm saaglo Xu-elput, as@tp a>III saaa4unlon ST }I •t(Of U0 uUa ua.TpjTLja MP saT�TnT}a� azTu�� zo dlaLl o� seaae Juaa-e(pL, puU >l.zP,j.TauuoQ UT X2.1DUa PUP auzT1 sTq SDJUUOp 'Xup >jzom inolj g uU .1a4ILI OgM'aTUlg UTAIU:) 102.10; 40uuUa aM •nOX anOl Ille am 'Lluuoa no,( >ju-eLjs •UO.zpjTLla aqj Oj „puaT.Tj 4saq fuT„ IO allil .1114 SPIN mou UUUOQ 'skem apua2 pu-e gams aaq LI}TM •aaa4unjon L' IO U102 DUO s -em XIla>I -euuoQ ZsTaa4unjon >ju-eLlj Xlalunb -ap-e no,( op mOH -prom aLll ui >lanl au} I1 -e .Tail LjsTm am pu-e'•n•S•g ju TaLlauaj uopuanpd j-eTaadS -e s -e iaazua •zaLj 2uins.Tad mou sT usTZ •s>laam aum au} }nog2nojgj @DUUISTSSU In31j4T1e3 .tail J0j .TapmO.zD LIST i >IuL1TI} o} sluIem asOX . •uojssas 0114 JO 4UTod LI2TLj aLll SPM LIaTLIm J@U1U11eH •D•W Io aalsod pa.Toloa pagd-eBo}nu 'pazT -Fuos•zad L, panTaaO.z uazpllgz) aip IduTiea Io pua au} IV 'dd2ld OIHZIQ - OUTT} IPO12 L' aAULI utia noxi 4ugj pau.zLal ua•zpltua OLIs, •UOTsTnajgL,:) jL'4u0uT4uo:) Xq pawuop ULA 0114 o} s>juL,Lj4 >ijL,d jjassnX >la-ej of passnq aaam ua.TpjTLja aLjj '>j.1Pd u-ep.To j ao ,zauuoa aau4ja }e dUT-ea pjOLl o} SOT4TITDLI3 0114 DA -ell }Ou PIP am asnuaag •Lp-eag aTju1ejjV UT 01011 UosUas duT-ea .zOuzuzns Inlssaaans XJ@A L aaunouu-e o} a>ITI pjnom 4uauT} zedOQ UOTI-eO.zaON pULI s>j ud ails, • RTITJ•� • .' 'JN)UI2ug ILdTaTunIN s -e panaas OLj a.zaLlm 'f 'N 'dTLlsumOI aauO.zmL,Z wo zj -eaxe SIg4 04 panoLLT XIIUDaO.T sPLj pu-e.TaauT2ug jPUOTssalOad p0•1a4 -sT2@X -e ST XOSOX '.1w '0661 '£Z Rijn j zo}aa.zTQ saaTnaaS aTlgnd OLLTPaaq Xosox •S jzagoll • •s.z�a�i enol }sed aLll aIIIAUOS>Ia-ej UT panTj OAL'q XjTUT_eI SIq puP OH •$uTuuLTd puL, 2UTXOAans'2upaau -12ua sapnjauT punoBz ,1z)Lq asogm Xu-eduzoa I-eaol u zoI pa,(olduza svm @q XIsnoTAa.zd 'AjjSJaAiun uosLLTaj:) UTO.T} 2UIUUUj�l jUUOT2aZx pUP X}T:) 3O K)4SL'W L' pule 2UTJa3u1�?ug TIAID uT aauOTaS IO JOT@gD-eq -e sapnjauT punoa2>Ia-eq STH •0661 '6 ,ijn j ivauzdOjanaQ AllunuzuzoD Io 104aazTQ s -e X41:) aqj pauTof salmog •g suiuo-qj, •sp-eaq 4uaugiedap 4samau Oml s41 04 auzoajam luxem u pua4xa of a>Tjj pjnom X}Ta aqj, juatupuda jauuOsaad 5i,91 'oN llu-Uad 13 'ajjTA— xas j P?ud 0201Sod 'S -fl aasd >Tlnfl a zoow ua.IU)l. Y�gd.mW waluS. 2ur uaaanuw• 33p4S aallalsMaN IKO-IflZ ............................. OUT140H alaAaON SZOZ-OE9 ... DDIJJO s.zaslujz dV A4.zadold OOOZ-OE9 ..-- ............. aaT330 saoIaalloD xpl OIES-96E ....................... (sllg2il }aaajs) •V•g• j IEivL-It,Z " waumi-edaQ uopuaaaag2g slIud 99GZ-9tZ ........................... usual 29 a2ugreE) 8f,9I-9:�Z ............................. 1014uoD luu1luy 56EZ-6i,Z......................................... IIUH A41D 9099-6i,Z " saTaua2aauzg-uoN DIU 2g aaTlod 116 .......... saTZMATauxd all 3 29 aaTlod s.TaquznN auogdalal, juLpoduzI ££ZZ£ emou'uarag aIlULlly SZ Xog 'O'd p.ienainog ueaaO 91G aaim.o, gmag aTluvljy jo XI!D I-0 )spas peaB u uo sXn�? suoTIPlnIuBuo� •pzoaaa IiPaano Z-tI anissaadim up 1141M uosuas 0114 pagslulj Xaill •dnlsuoT(fU-TU D saT.zaS plaoM u joj plq iiaul Isol pule suzua} auiu jo 4no q4s paaLld Xaq j, 'PILIaO uT uTM ITau4 ipim pailauTla sunt app still •uoT2aX 4suag4noS 0114 4uasa zda i 04 u042unlsUM "MOTn2uo-1 ui saTiaS plioM an$uarl io(ujN ouiquzeg g4nX ageq ail4 01 pa10nU14 U014UTDOSSV aT4a1u4V ilauaq:)puppV aq4-uosuas ju4s ll -e p.z-eq pue 2uol U .za4ju peg4 4jodai o4 Xdduq a.iu aM 'XUpTioH XUCI coq -e7 aill io; p iE zagwajdaS pasolz) aq HIM HuH AID :alou aspald .W.dSL:Z 4L, A14dwoid hauls sSupaauz IIS' 9Z pup ZI iaquianoN ZZ pup g aagola0 VZ pup OZ aaquialdaS 1 1 • OlOhOdN - NOVg ]I MID •algi2ila sp s4lUlil AI!D ino up plm Xjjado id I-eiluapisa.z IIV •Mou>I sn aal'uop}-eJappsuOD sanJasap p i-eX -e Tao; noxi 3i 'aaqulaivax p z-nalnog uLODO 6S9 'u0su110j -1040d "I -S-1W PUP '@ATJQ suzlud Ile,(OX ZZ% `IIiH sino7 •s iW 2? .JW :anuanV qD'eOg SZ9'uosl?M ule'MN SJW 22 •.TW :D.1U s11luou1 aanp }s -ed 0114.iol quaidp oN ju01}iu20aaa an.13sap }-e11} AUVU os aa -e Ola11.L •sg4uou1 Maj lsud Dill AIID ino ui „11luoW Dill jo p uA., ail} asoo11D O} 0011iu1 -u1oD ail} joI >TsL,} 4InDi33ip -e uaaq su11 lI •s>IaaM 2ulwo:) 011} ui Du1il autos do 0>1uuz of ado11 am'alnpa11Ds puigaq 2uiuuni s1 poloid a11l 112no11}IV }saM uo papualxa aq uuD supew iowm pill os salquD puno.TRiopun ,11011} Onoula•z OI XuL'd -1-1oD Duogdalal aql ioI kIlL'M a.IU aM '111tt }saM uo pa} iuls uaaq sul uopms 43il 011} puu 'uilauzeD pu-e }a0.1}S UTUIN UO pallUlsui 2uiaq a ze Saud &eum zp 011} Io }sa.1 0114 UI •sal,eMs a!pumip puL, 4lu11ds-e zoI Ap-e0.i a.zL, pup papas puie p0>IDoiaulil uaaq @AU11 L,a.z-e }-e11l up slam}s a114 IIV •aDa.z}S pi11Dj0 2uipn1Dup puie IO lsPg'pUON AAD -1 o} 114.10N }aaz}S 11l9 }saM u1OIJ p011U4su1 uaaq an -e11 sauil a2uupup into}s puL, aaMOs'aa}L'M IIV spa z� jo AJOIJUn -e UT lu0u1}i-edap a11l lu $ui>I zoM aq TIiM upi-ioid 114ION JO /lps zanpun 011} u10JJ uJalup uU PUP 'Tauuos.iad s}i o} s.laDjJJ0 aAJ@SaJ Mau TUJanas 2uippe sp luawpedap aDilod ail} 1ITu3 si11.I. •szno11 Too11Ds •za}Ie puu aaojaq XIMOTs puU XlajUS aniap O} pauoilnuD axe slsi -1040111 ITS pu-e'un2aq s -eq juaX Ioo11Ds ails 'UOI}LLLI IO�UT .za1141nI.10J 9095-6H le uosdiuogl, 3ai11D IT-eD as-eald'palsa.iO4ui ate noxi 3I anoA pu-e Alluz-ej mok }Da}o zd •zal}aq of uuujSoid -e11Dns 114iM poogjogq2lau anoX $ui}sissLI up pa}sa.za}ui si lu0u14.zLd -ap aLly •uoisinipgns suzl-ed TuXox ail} olui pug 11Duag DT IuullV 11}.ION g2no ql pua.zds suq q:)ILm poogjog112iau }O 114MoiS 0111, •aamijo uu o} uoiu-eduloD 2uiaq s -e aldulis s -e sapinp .101110 wjopad ospe X-ew a11'sa.1nzpas 2n.ip ui pp o} s1 X.}np X iuwpad sTg ati11M •IuaDs aq4 do >TDpd o} alq-e s1 aq I011ja11M O} su .zo}D-eI -e 40U si auzl} leu} anpsuodsa z os s1 Ilauzs Io asuas siH •pa4uui1-e4U0D an -e11 keu1 li $mill,(u-e s -e IIaM su'sDT4oD.z-eu TuSalti jo luaDs 011} o} puai o} p0upei4 sp o•z}sV •O.zlsV .lo} saxeD oslu 011M .1aDiIIo ipeag Di4uuj4V we 114pM 2mmeti >loam 5 siq pa}aTduloD aH •asiD0.1d XTquDOnpnb@un luaIP4 si11 s0>1eu1'aa4uaD TuDiu11Daj aup}snS -nV . 4S au} lP 2upup-e.z} OATSU04UT si1111liM paldnoD'.1an0i.11a.1/q-eT }.z,ed su �uip0azq spH TuolkeQ up .zauMO uzzUI u o} io}Daloid/lad su uoi}-ednDDO ,ia>I-MOT -e UT }no pal•zu}s 011 aDups O.z}sV .TO} a2uLI11D j@@.z-eD alalduloD u sp s1111. oj4sv POWL'U top Snip U JO sODin.Ias alq-epuadOp 0111 paainbD-e,(j4U@Da.1 s -e11 }u0u 4xedaQ OD?Iod 11Deag DTIUL1IIV 0111, 1 116 • • ' FI1DSaH QNV RUM HOJ IFIDHOd LNOQ z�pual�D znor� uo li }nd os '}i ssiuz of }u -em l,uoM spp>I inoX ao noA •aioiu �TDnuz pu-e 'Dal -doDilaq aup -ewn-e i j , uoissa iddns O.iiI 'anDsa.T aT,9u-e112i11 'u0p}-eDi.1jx0 .z-eD Io uop u i4suouzOp anal -e aq TT?M a•1agj •uop}u.1lsuoulap luaus -dinb0 pue asnoq uado u*e 11pM uoil-e}s .ino lV >TOOM u014uan0ad Wli JIO SunTDpT aq IT?M am 0661 `9 J@go4DO 'Xpp.Tn}-eS 4-e114 4ATol },uoa •}psin pu-e,iq dols •1O 9095-6H le II-eD r sn Onp$ aDtnaOs a.ITJ 0114 UT palsa.la}ui ate noX 3I •apiid jlas puie X}iunululoD jo Suilaal }-eats -e noX ani2 lsn[ .10 plait si114 ui ,zaaxez) L, o} peal UuD si11y •sat}ini}DU UOi}�}s ui pu-e sauaDs Xzma2.zaula l -e $ugsiss-e Xg }uaulji-edop pi -ed u-euz anlaM} ails g4lm >poM pinoM noxi aaa} -union U SV •saaa}union p002 MaI'e Osn pinoD Iti}s }uauz}aedoa a•1i311D-eag DpluL1I}V 0111, '££Zj-ZtZ JU uzaulals Ja2ox JD-ejuoa uua noA 'uzea4 I>?aJ2 S11I4 jo 41 -ed u aq of a)lll pinoM noxi jT 'osIV 'sai}TITau3 atll jo asn aip aoj 4uaiu -Ijudaa uolWaaaaX pup ga-ed aT pu-e ilmag aTiu-el4v of uoTl-eTaaidde }pa z? ssa idxa o4 a>ITI osl-e pinoM Rail j •2uTpuL14S anT�Tsod L, dans uo pua IITM suospas aininj IlL, adoil Rails •Opu-eiJO III plan SI-euT3 a}lels uT aladtuoa 01 tuaTp SMoll-e UTM STTILL •LPIIOTd JOAO IIU tuOJJ SU -Mal IsuTle2t, ss-eBM-eS }L, plan s33oA-eid puoT2aX Oqj jr uTM u do pa>pid Aatll ',ie@A sTtli puL, 'allTnuoS>IDU j jo 4uaumuJno j onlon ST S,uatu }-e .TauuTM }o a1411 0114 Sploil tuMa} STuua} SIT sa-eaA oM} 4s -ed alll ioj'aluas aa2JPj u uO 'paISTxa uana azTl-eai 4,upTp aldoad 4som uz-eal -eJO j BuTpuU4s anTssaaduzT A44ald •sassol ou u4TM zuaA pumas atll Onoxgj panuTIuoa puLI uoSUIaS I -SI -e pajUJgalaa Aatl} z-eaA }S TTj jpip uI •>Ixud Ilassnx >Iau j 111, S.T�a/( OM1 ,TOT 1T;)11,)CT 7)T11.TT? jW 1TT RITTkPrT uaaq SLtI juip uz-eal siuual L' ST 41 •uoTSTnala4 uo uzeaj „v„ atll 1441M atues alll puL, auo }ou Si tunas „Fr„ s,u@IN tla-eag DT�u-eTIV ally MEN •.zaulr4uoa slid uT sSeg kiaaozg aT1suld aauld;ou op aseald •S�rq .Taded uMo.Tq puL, pa -coq p uz) jiaip jo asodsTp o4 SUOZ14 a Mollu o} >IiLd Ilassnx >IaU j 4-e paaLld uaaq sPtl aajjuJ4 VuTlaAaaz V . *noA asn-ea Attu ST1I4 4-eup aauauaTnuoauT AULI JOJ AIJOS OJU OM 008%-Z£Z SOZZ£ Id 'allTnuos>laU j 4aa.i4S .intl4, VDW OOZT, }uauiaguu-eW a4suM alllnuos>laU j 1900-£69 SOZZ£ Id 'ailTnuogDU j pUON Slttd ZSOL UaTJatuV JO JO41JOD 211TIDADON :Ja4pew snl} uT noxi o4 aau,}siss-e;o aq A-etu peg4 sapua2r jo 4STI V ST 2UTMoIIO3 011,L .spool asaip 4daaae 4ou Ilim llijpuel au} aauTs (s4Tun aossaJduzoa'sJo -uoT�TpuOa JIU 's.zazaa.Tj 'SJO4UJ@2TJjOJ sp Tlans 'saau-eTlddv :aT) spooD a}TUM do->IaTd aa2uol OuIITM 'peag aT}ut?l}V jo All:) all} '066I'�Z jsn2nV jo s -e 4Llll pasTnpu aq as>?ald . 'At'pTld uO 1101161J." ON •A-epin4uS puu X-epsaupaM'A-epuow UO �UTJa}L'M SassaJppU paaaquanu ppo uiIM saTiiadoid puL, X-epunS pu-e Xupsini.0 - Xupsans 2ui.Ta}EM sassaappU paJaquinu uana 4P saljl dwd u}IM '>loam aad sA-ep aalgl Wd 00:6 01 Wd OO:S puU WV 00:8 of wVV OO::� wojj am s moil 2uTJa}leM -sleep a4UTJdoidd-e aqj o4 2upal-em anoX 4TuzTl asuald -A4unoD lennQ Ino4nojtl; }aajja uT IIT}S azUI SUOT4aTj4saj asn jajuM ipuuq -ea}xa u -e asn skeml-e um am •XII ioils amp aq IITM su2Ts „ ilaPag aT4u7el4V 04 auzoalaM„ .zall}O aaa114 atl4 2uTpunozins SLIaJU a114 uT S4uatuaauLlilua ,z7eITuzTS L4aa14S UI@IIV 04 pJL'nalnog aT}ulel4V uzOJj pl-eAalnog MaaO JO apIS }sLIa ail4 UO SuauzanoJdwi pur 2uTd-easpu7el aip paz)pou noA an-eH jawI paaunouue aq IITM slplaCI lzoddns pu-e dlatl S,auOA.zana a>IL14 IITM 41 'In}ssaaans pa(o.id atl4 a>lutu oz •I-e}sPOaLIJ}uT a114 JO }S -ea u2js „ Tlauag Di uppV o} auzoalaM„ 4Ttuil 4a ail} 04 anT,iQ AjjauS uaoaj p,z-enalnog Dqu-eT4V 2uT Avq az-e aM -W j OO:Z IT}un WV 00:6 tuOzJ aa4iTunuoD uoTleaiignuaq atl4 Xq pa.iosuods ag o4 Juana 2uT4uuld pun do urala }sa}jago}aO u -C zOj a4lep an1PIjua4 a114 S jUIjjL •JUpualIeD JnoX uo u40Z aagop0 'X-ep in4uS >jxe l i