Loading...
12-1990 Atlantic Beach CourierXyadocd co panocdmi lou acam saill1puj aSLIutLIcp uallM 2utpooU pazil-vol pasvacaul suq luauudolanap uugcn'sacnluaj aSuutucp Iucnpu;o A4pudua paltuuil aul puu ut-ccal 4L,U aul jo asmnag •uaamlaq suacu Mol pautucp Alcood ip!m saSpp aunp aTco4STlj;o saicas Suolu paluaol si uamag apuupV 3o Alii auz ZijaL,ag atlurjjV uj'HUS0cd AI!Plfl luauu 4seurw;alLmuico;S u paaN aM oQ AITM •saalncas aZ)ul?ualutl?uu puu'uopancls -uoa 'u2isap 'Suiuuuld qstlduuoaau of pagsil -qulsa si Sutpun} paluaipap }o lanal lualstsuoa u'asudaalua Allllln -e 2unlsilqu4sa gig •Sutpunj alq-eilac co uo[}uallU lualstsuoa antaaal lou op puu palaal2au ualjo acu Raul 'spopad poqs 2upnp pacmbac Aluo wu sapljpu; .zaluMuuaols asnuaag •AIcadocd panocduut uuoc; palaadxa calumuucols }o lunouuu ail of uotl.Iodaid ui pa2aup am s iauuolsna 'saatn.zas IUlluassa tut -pTnocd .zoj aSuuilaxa uI •saatncas Iudtaiunuz AJUSSaaau Suiptnocd of palLIaipap A;)ua2U uU si AItlpn luauua$uuuuu calwMuucols u 'satltlpn atclaala puu camas 'calum a�ltl lsn j ZuuVc$0zd AIIIT.Ifl;uauca2VUU I aalPmutcOlS y sI lPgM •scaMsuP gjIm Molaq paluasacd axe IfIWS pasodocd aill 2uipce2ac'suopsanb luatd/4 luta -naS 'Wd SI:G 1p 2uiuut2aq.4aam uoisstuu -uuoD Xli� xejn2ac aul le 0661 '0I IaquzaaaCl co; palnpaqas si aaupuipm luul jo 2ulp-eac puoaas aul coj 2utcuaq atlgnd atU •A41:) aul coj u Bocd (fMS) f4jp n luauua2uu-euz calUMuucols u ilsilqulsa Illm '2uip-eac puoaas uo panocddu j! q:)lR m saauuuipco oml jo 2uipuac lsct; all panocddu uoissiuzuuoD fItJ ITZMag DRUL V aT 0661 'ZI caquuanoN up ZNaWHDNf10NNV N0I.LVWH03NI Dl lflfld sulxdunS allaceuS xam pasuaiu uiooaJ 33aj aauanl, pineCl AauzcaA pascaD SIIeg AcuaH ueded pleuoCl auv S xuosIAQv NOI,IvauDaa xaxlad un[ pieddauS ApusS spooM uXloaeJ sialeM puouizacl U j'uoplam uuo[ d G; �e _ NOW "19 antleluasaadaX uaeag auu�lly'aagaax XulocoCl 2Ivfl TdiI plou•TaulaM '[•d uaaID •D • j Aal w allum d NWiis]"to] W11-MINNi�7TiF:T � fly ale�u.m M pieuo� aliuM 'd pjeualu axsAPI use[ aailaay pineQ uosjioM uoQ Iauo(aew sino-I ailnLD:)W 22aaO •M almOH - jL IanuzeS 22aiD qlnX IlassnX uaalulsx sssg -Cl Auuuo j ulpew paeMpg aalloW VagaaH ummai j a]aw •aj'2utlMoQ poonIfaH AUad aIA-1 Apley AascoQ [ uzsilliM U'ling aSaoaE) 1UPISold f4llilfl S Q u v O S JualUaSUuVW .xaIPMIUxoIs z)pag Z)Tluully JO xlI� �l,�ag �i�u�i}� 30 l� q 0661 Idafl lFIDdQ aHOOw 's Nauvx :uolI(la 9 'ON '1 FlYMOA vao Aw) '2ur uaameW 'jaSeueW Ai!D 'gaequlaZ -Cl uir ' iauToTTy cTTa 'uasua j D uetV 'uoplaM "M ugof'ia)Pns •H apTepPV'spiempg •y uualq'•zs')IooD •g aiagog :szauolssiwmo3 'oAuw ,pzo;lllno •I lueTll6M i �7 •uup.Tgo.Td gauag agupijy age .To; pasodo.Td asogi ol asola A.Tan a.Tp saa; aSP.TaAV •aain.Tas Ipdiaiuntu ;o }aadsu ;uupoduui sig4 ssa.Tppe o} Suge.Tado an, sumBo.Td A4ilgn IuauuaSuueuu .Ta4ptAtu.To4s OOI .Tano 4egJ pa;etugsa si 1i'Anunoa atp sso.TaV •sagiign 4uatua2eueuu .Ta4ptAU .To4s tut -4tuado mou am aasspgpllp.L pue'allinsauiuE) 'gauag atiinuos:tau j 2uipnlaui ppi.Told ui sags AupW •A4unoa age sso.Tap ppa.Tds mou spg pup o2u smA OZ of Sl Inge sa}ujS paliun agl;o 4spoa 4saM alta uo tmSaq }daa -uoa A4i1i4n 4uatua2uuutu .Ta4utAtwojs agy Zsapi'.Tali;p ui auoQ smag STIU sI •sand mo ;o ITu ui s4Uauaq Atipp alquaaijou apino.Td IIVA gaigm'paspa.Taui Aguad aq Illm aauuu -aluteuu PUP ua:lpj.Tapun aq Tl!m uSTsap pup 9uiutteld A}!liar; 'tuu.Tgo.Td Ipi}iui alt} Vui.Tnp '.Tanan9oH •4uaptna aq o4 s4aa;;a lin; sot xo; auup alui IlyA }i'tuu.TVo.Td mau Auu g4tni sV •aain.Tas Suiptno.Td ui aniIaa;;a sauuoaaq tui.Ts -o.Td 4uatuaSuuuuu .TawtAtu.Tojs lin3 alt} se sanlun Apado.Td ui }uatuaauugua TMMS V -9 •saamosa.T.Taium lemoa .Tno;o uogaa}o.Td •c •lo.T}uoa o4lnbsouu parvo.Tduq •t •suiu.Tp to.To}s pup 'saga4ip'stuea.T}s UT uogulnuunam }uauuipas paanpag •£ •tue.TRo.Td Buidaams baa.TTs xapaq u 2utpnlaut 'sag -iltae; aSeuie.Tp;o aaueua}utuuu parvo.Tdtuq -Z •Suipoog aauusinu;o Aauanba.T; paanpag •I :slgauaq Sutneollo; agl aes of 4aadxa uua smumo A4.Tado.Td ZaaS OJL laadxg s.Taunt® Apado.Td uu, s;i;auag IetiM •palua.Ta ua.Tu snotn -.Tadtut;o }unotuu alt} uo paspq palliq aq HyA }i uatp 'Bugauduuoa .To '2uixuala 'Sutpu.TS Aq sno -in.Taduut appuu uaaq spq A4.Tado.Td agp jT'.Tana -tAOH •saTITIOu; .TalwAin.Tols uo spuduui Mau asnpa jou sntp pup Ilu;uiu.T q.Tosqu o} antuT of pauunssu am sai�.Tado.Td ganS •aa; ,, i!IT 4uatuaSuuutu .TajvtAtu.Tojs atp paS m Lp aq jou pTnom aluls lum}uu sol ui A4.Tado.Td }uuauA Zpaii.0 as Apado.Td lupapA HIM •saiIxado.Td 4uauuu.TanoS Ilp pup 'siootias'saua.inua sapniaui silty •A}.Tado.Td .Ttag4 o4 alut.Tdo.Tdde aa; agl Apd o4 papad -xa a.Te sap.Tadoxd 4dutaxa-xu4 tip'xe4 a 4ou pup a2.ivtia A}ili}n u si aa; ago amiS -Sax Zpallig alt sail.Tado.Td idutaxg-xviL IIIAI •A4ilgn u SP pa4wado aq uua 4eg4 aatn.Tas tudiaiuntu Ip4tn u si 4uatua2puptu .Tajpm uu.To}s 4eg4 pauui;uoa anug sale}s .Tag4o ut s4sal j.Tnoa 'uogtppe ui •un ,Bwd A411i4n ailgnd u Aq papino.Td aatn.Tas e su sal}iliap; aSuuiuxp .To; a$.Tpga ol sagilpd -tatunuu pazimil a sug samw4S ppi.To13 agi;o £680'£0% uogaaS ui ain4ujsi2a7 upt.Toid agy Zxpy aatRouV Isnj silty l,usI •sea.Te 2uipaa.Tq olmbsouu tegualod;o to4uoa pauueid '9 -suoTIpTnSa.T Ip.Tapa3 SuTu-TOadn pup a}p}S ssa.Tppp of ueld .Taisetu tuu.TSo.ud 4uatuaSe -upuu niptAuu.To4s p;o 4uauud0lanap agy •5 •allinuoMae j;o A}i:) .To a4u4S age sp Bans sag.Tud .Tagjo g}iM s4aafo.Td papun; A14uiof .To; sagtun�.Toddo �uipnlaui 'sjuauuano.Td -rut A}iliae;;o uogeutp.Tooa parvo.TduuI •T, •saa.Tnosa.T.TamA Ipiseoa .Tno o4 tuu.Teg te}uauuuo.Tinua 2tutspa.Taui •£ •aaueu -a4uietu;o larval palnpagas p xo; paau agy -Z •A}ia agp;o suogaas autos ui sagtTtae; a2puiu.Tp .Tado.Td;o >TauZ •I :sansst .Tofeuu 2uTmol -lo; agl ssa.Tppp upa gauag ai4uullV ui uue.TS -old A4I114n 4uauua2euetuu .Ta4um uu.To}s V •sttualgo.Td 2utpaa.Tq olinbsouu aanpa.T Agueai;iusis upa aaueuajtnpuu tua4SAs .Ta4 -utAtujo}s 4ua4sisuoD •4sud alt} ut aaueuawipuu pup suoile.Tado aSuutp.Tp .To; Apd of pasn uaaq spggaignI'pun; Ip.TauaS age uo s4uiu.T�suoa Aq p041u11 Ala.Tapas uaaq sell tuo4sAs 4uauu -aSeueuu .Tajumuuxo4s atp do aleuu 4egp spuod pup 'saTITIpe3 lo4uoa ;;otun.T 'slauuuga 'sadid 'sj.Tanina'sagalip aq4;o area 2ui�ipy •sai4tiiau; a$puiuxp 2ugstxa umuteuu pup aluxado 01 s}soa Sutsea.Taui g}ini paau; oslu st A41:) ally •saa.Tnosa.T.Tawm IpIspoa mo of tuml lujuauuuo.Tinua asnpa oslu uua;;oun.T to.To}s pasea.Taui snit' •pauie}uipuu (panuguo,) Zilmag ,i4uLiId ui umBo.Td AllIt l juatu -asuuew.Tajpnlut.To4S 9 paaN aM oQ AqM •Isil d-e.n aq4 uo laS puu St9i-9ipZ Ie lo.zluoD IUUziuv tiva 'sliu3 asla Ilu Ii Inq du.TI u ui auo Tplua of I1nai33tp X.TaA si II •loiluoa 3o spotpauu puu 'sa2uuuup 'sliquu puu IuIiquu 'uoilanp -o.zda.T'uoildiaasap sani2 II -sollipuuui-e Inoqu ajntlz)ojq aa.T} .Jath JOJ >IsU puVI 0588-G8£ IU xlej UT aain.zaS uoisualxg 2V aq4 IILIa 'UMUI TnoX do �ui2�ip sollipuuu Tu ul?m tualgo.Td U 2UTAU l am noA 31 • • • zsolllpuui.TV InogV pauTiuly •tu.Tutl no/ op uua luul swpus aip Inogle ujual puv a.TnTpo zq .Tno)( do ,>Iaid asuald •uoiWIS aZ)ilO I tpuag ailuUl V aul ;o Aggol aip ui alquIiLInLI si sa>ILIus snotuouae uo aintpo.zq Toloag�tl V 1unuaan 10.4UOZ) oI 13al aq uua sa>luus .Tatllo Ilu jup os uaju .Tno oI snoua2ipui a.TU IUuI sa>luus snouosiod atp Inoqu u zeal of paau sluaptsaU •IsissU oI (,(Inp 3IO puU UO) IIUa UO si .zaai3j0 I0.4UOD IUuuiuV znoA 'tualgo Td sell ssa.Tppu oZ •p.TLA .TnoA olui sauuoa IvuI a>ILIus X.TaAa Ilt>I oI alqusTnpU Iou si Ii Inq In;a.zua aq oI sn sanootlaq li'snotuouan si a>ILIus U 3I •sluapisa.z tprag ailuL1llV AUUULT UT JOJJal Ililsui of luaas sa>IUUS :sa>IUuS � V •s?UI aq4 UO saaq -tunu auogd aq4 2UTA it daa>I 'sSu4 suq Iutuiuu uu 3I 'Wt -65£ uoiun-sauuU upiaoid :££06 -6%Z sa1-UTI unS/lapUal satpuag •szadudsmau IUaOI UT aa.j uni aq u7ea spu ,slad puno3 •uop -isodsip atjl Io.zluOJ IUWTUV tpuag ai4u7el4y asinpU Inq XlapoS auLtunH OI MM To :dn>pid ,zo3 Il-ea'lumm, aq4 auijuoa oI alquun a.Tu noA }I •sauilapin� anoqu aq4 molloj puu alqus -sod It Istuiuu aul aui}uOD :slag puno3 ua.Tptiva AItUiaadsa 's.Togtl2iau .inoA Ilal :.Tadudsmau ul spe un.T:sjaai}}o Iojluoa I-ewiuu ,saipuaq zatllo'slan IUaOI fms-G8£ IoaluoJ IL -UTUV xu j f99G8-5ZG'AIa -iaoS auuuunH aul fSM-9tZ IO.IluOJ Fu-TTUV tpL,ag ailuuilV itua Ajaluipatuuq :slad Iso? :SUTMOIIOI aq4 op asuald'lad u punol JO IsOI anal noA ;I •slutuiuu „asnoq,, pazapls -uoa slad asotll uana'satuil Ilu lu lad znoA uo a.T, sSu4 .inoA awns ag :tpLag ai4uul4V ui slad QNf103 .10 .ESOT 2uiu.1aauOa TapuTwaN suazilia JatpO OI aauUsmu u auuooaq top .TnoA lal of algisuodsa z ii QNB' Iu2al1i s,II -satpuaq .Tiaul IUOal sSOp 2uiuu-eq Allulol a.Tu sailia IL1ISUOD Upi.Told AUUW 'a2alini.Td sial Io ssol ui llnsa.z pjnoz) asnqu panuiluoz) IUu4 s caunIIO top lua2il20u puiuua.T OI pa>Isle 2uiaq am Aldtuoa shmp O'qM s.TauMO 20p asOIU •s2uiddozp ,slad .ziaul jo dnuuap alUipatutui puV „sJadooas .Tadood„ .iTaql .To} s.Taumo $op >paTp of anuil -uoa Illm puu 'satuil Ilu lu tp7eaq aip uo sSop IO 2uitlsleal aul as.TOlua AIlatals of anuiluoa llim .TaJTj}0 IOJ4UOD IL'tUTUv s,Alia atl,I, „•saauuu -ipaO IOJ4uOa ILItuiuLI UTUIlaa IO Iuatuaa.TOlua UT IsissU OI apil tISTTI ILI puLI 's2uivana a4UI '2uiu.TOuu AI.Ma ui I0.4ud tpuaq oI pau2issU aq Osju AUtu saaai3;o aailod • • • „ lull .zaai330 IOC -UOD IUtuiuV ino plot sutl IuatulaudaQ aailod aT Io uosduuogl p nLIQ IaTgD 'tpuaq atll uo s zaumo top Aq panouua.T 2uiaq lou s2uid -dojp IUuuiuL, puu stop pailsualun Suivaaa -uoa sluiulduaw luaaa.T Auutu auI oI anQ •xwd A4p Auv ui pamolly 4ou axu sagwanaq ailotloaly Tulip pasinpv aq osIV XIUO s.inoq .zno; .zo; 4gZTU A.Tana tuatp uado puu Aup TTv pasolo tuatT} daax 04 paaao; aq TTTm am 'sanunuoa At}tnpa� sitl4;j •AIa4UI s4anoa Ilrq -4anbaux a1I4 apisut 2uivadduiI sapingaU xaq}o puP tusilPpuPn;o tlstx u uaaq sPtl axalU •sluuld xnoA xo; tlalnuz 4uallaaxa UL' aTuz salpaau acid aqj puv 'saauldaxi; xnoA ui Ilam Isom sauoa auid agjL •sjwd aip ui punox2 aqj uo Sunil asotP of ;las moA dlaq o} aax; laa; 'salpaau auid xo sauoa auid Tuum Hutu oqm noxi;o aso%L • puv Aq atuoz) xo 1£fL-1fiZ ju asog llva asu'ald 'uoquallu spaau Ivig >Ixed fur ui SuitlTAuL aas noA jj •xeaA atP;o atup aauldax puv =dax '}umd'AIleuopipux}'si 41 •uoisinipgng xauuoQ ui :Ixed juasaxd aqj 2uipu�dxa oT paleaipap aq IIVA ipmW put, kmnxga3'kmnupj •palluzil aq liim 2unlxud se alglssod ji axiq xnoA apl.z xo �Ilum noxi Tuuj qsu A4ia aql •aldoad luioads autos tuox; uoolluq P aniaaa.z Ilim plica tlaL,a PUP '2uilui-ed aan; aq oslu Iiim axaq L uoal�ltl.'.' oi{.f lle v+'tlef of oadK+ ori lluvi G;ueS •xuaA sitlI 1! aTuaildnp o} adoq am put,'ssaaans Siq u sum uoijvxgalaa s,xuaA IsuZ •>lxud llassng >pu1 Tu •iu•d 00:9 - 00:9 uzox; 0661 '9 xagtuaz)aQ 'AvpsxnU plan aq liim uogvxgalaD $uptl2i-I aa.i jL suuT4sixtlD lunuuV puooaS atU • •4uana lunuuu UP atuo,aq Ilim sTIP adoq aM •4uana IVIaads P }i a:Iuui oT Avp IIu atu 4 sic paingl4uoa oslu Inq rap! aq4 trim do alit -ea Aluo Tou oqm pxo;iltnE).ioAvW of sjuvgj IL,iaadS 'Juana IVIaads A.Ian P STIP alvw padlaq otlm Illi oT s>luutli IPiaadS •papuam oqm liv of s"juuU •s}aadsax llu ui sum 41 Arp iaa;xad u 4uilM •uoiTuxgala, .)m v ci alli m ScIOd., Ts.iU xno para;;o gDuag apuupV;o ,441:) aip '0661'11 xagtuanoN'Aua aai}sTIuxv up . A*Attroffol •iiiq �liipn �iaalaunb s��P� aul uo uzall auli p se aeaddu of pasodord s! aa; Amiln luauua$pusuu aalenAuuols ag,L Zpallia as aaa Alma luauuaSPUL1 i aa;pnluuIOIS a1LL IUM MOH •Alradoad asinap.md u Toj ii.q Aigluouu agl uiplgo o; (00•£$) algia Ali uu; -alSuis aul Aq patidpinuz aq uaui pinom raquunu fRlg auZ -Apadoad lugl ao; dila ;o aaquunu aul uiulgo of laa; arunbs 06G'I Aq papinip aq pinom Alaadoad Im uaplsaa -uou uo pars snolnaaduTl;o lunouuu iulol auZ •aluiadoadde su'sxaaua pio; pup Suiddeuu Pulse uuoa; puu'aai;;o s,aastpaddV A}aadoad A4unoD iennQ ail glim ail; uo uommzao;ut uuoa; pajuinaiva aq tiiM sallaadord iuiluaplsaa -uou its ao; aap;ans snomiaduul ag,L jpauiuurala(j aa saipaadoad Psi)uapisa21-uoN a03 aa3 auZ IPPA MOH •gluouu rad 08.1$ Aud pinom shun All -m; -ll its aPl qm a2auga slid dud pints A41D ail ut saauapisaa Ailuus;-al2uls UV •(ngg) liun iupUaptsaa luaipninba gaga ao; gluoux rad £$ si alsa pasodoad ag,L Laaa Almifi aaiTemuuolS aq,L 103 Avd luapisaU a!Spaand aqI IIPM ;silts •fi?Ig 9.0 ao'laa; aaenbs OL01I Inoqu;o uaau snolnaaduu! IpaldAl e anpq of puno; ssni Alaa -doad ip.4uaplsai llun-PIinY�I '(fl?Ig) lion Pup -uapusaa luaipnmba auo se paul;ap si gaigM 'laa; aasnbs 06G'I aq of palsuuilsa si iaeag ailueilV u! saauaplsaa AljUTs;-al-2uis pagaul -ap ao; eaau snolnaaduu! a2Wanp atU •snoinaaduu! su paljTssuia 2uTaq tuag paidwaxa ars spars asagl'aao;aaauy •aaadap autos of paraliu uaaq an -eq Auux Raul g2nogl uana Aluiigedpa uonr gli3u! ivanluu alagl uielar nils of paJaplsuoa aM spuui uue; puu'suapae2'sumu•I •snoinaaduu! aq of paaapisuoa rap slot Suijaud su gans saau;ms papeduuoa pus 'soiled 'sAeManlap 'sluauz -aned'sSuipiinq iiP sueaux slq.L •ilos aqI olui aalsm alprliizi pup gaosge of are;ms ,ilaadoad aqI;o AlTilgp aqI aanpaa of su Aum p Bans tn uogipuoa isanleu sl! uuor; pagmislp uaaq seq legl pare Am su aaueuipro pasod -oad ail ui pau!}ap si paau snounaaduul ZeaaV snoinradiuI sI luilA •14aadoid ail uo ears sno -TnaadwT;o lunoum agl of paluiaa Xlpaaip si djaadoad•auinailrud p uuoa;;;ounr;o alur pus lunouus aul asnuaaq aiqulinba si gauoaddu siu,L •Xud pinom aauapisaa Apuzu;-OlSuts ivaldA4 u loin lunouue agl sauull ual Xud pinom uaau snotnaadwi;o laa; aaunbs 006'LI glim ,4laado zd u 'aicluuuxa io; 'Aum slgl uI •gauag ai4uul4V u! }tun Xliu.Is;-aiSuis paIpulap u ao; uaau snolnuaduul;o lunounp aSuranu aqI 'laa; arunbs 06G'I Xq Alradoad ail uo uaae sno -lnraduu! aq} !Sulpinip Aq palnduuoa aq pinom sailaadoad raglo Iiu ao; aSauua auZ •s2uTiiamp Ailuuu;-aisuls .To; lugl uuul ssai st galgm 'aa; pax!; a paBauua aq osiu pinom shun iuTluaplsaa Ailuuu;-llinW •alua igluouu pail; u paSauga aq pinom Alla aqI u! shun iupuaptsaa Alluuu;-alSuis pagaulap ilu'pasodord sV Zpainduuo, ag saa3 AlPlpfi Iuauua2euuW TawImwJO)S a'U I A MOH •suuaigord aalutAt urols arnln; 2ulssaappu UT anpauord aq of 1411!qudea aqI 2utpinoad g4IM 2uoip ,4Ilunuzuum ano 2uiau; Mou suuaigord `dullsixa g4yA ivap of poglauu aiqulinba we apinoad tiPM'anuanar xul uuaroiun pu woa; aiquilenu Ailuaaana lou'aaanos Suipun; paleatpap puu aiguliar sig,L •spaau anuanaa paglaacis uo pasuq 2ulpun;;o aarnos snonuiluoa e apinoad of las aq ma salu2l •luauzuraAOS AllJ ulgliM asUdaalua ssauisnq s su unr aq iiinA uzea2oad AIllPln luauuaSuueuu aaluniuuaols aqy •sagiadoad iuiaaauuuzoa ao; asuadxa ssauisnq aigllanpap p si aa; A4!l In aal -pnAuzaols atU •saxsl uuaroipn pe uzoa; lduzaxa ars Aagl aaglagtA jo ssaip m2aa Aud Isnuu Alaadoad panoaduul;o srauMo lip'xui p lou ST I! aauTs •amen Alaadoad passassu lou';;ounr of uolingialuoa s,Alaadoad aqI uo pasuq si Alaa -doad ruinallaed u ao; aa; Aliipn aavmI.Urols ag,L •Alaadoad reinallaud a;o anion Maaoipn pu alp uo xpl a lou si li'sluapisai of Iso:) ipuolllppe up si aa; AIlipn agl g2nogily •99LZ -9: �z Suiitua Aq 33uls A41D lauluoa asuaid 'uzua6 -ord A4llun luauua&uuuz aalumm-Tols pasod -oad aqI Inoqu suopsanb iuuop!ppu anpq ro uopuuuao;ui ipuoillppu mill pinom noA jj S"I 'ON atuuad Zd'amnuoqOe j P1ed 02M60d 'S'n aauX xinfl 'suLu4sIjq:) uO Xup IIU puU and sPuz4st.IgD uo Xup jI eq pasop aq. I11m s poM attand puu IIIuH 4D 'XPptlOu sou 4sixuD auj off. ana :a4ON a.IooIN uaIU)J. AT1d.TnW majus. 2ur .A uaaznPW. JJVIS -TallaalsmaN IKO-M ............................. Ou1PoH alaAaaX SZOZ-0£9 aa?j3o s zasTu iddV A} zadoa3 OOOZ-O£9 .................... aa13jo s.zolaaIJOD XU L OILS -96£ ....................... (s1u2Ti Iaa.4s) 'V -a'1 Ig,G-Li,Z " Iuauz} TLdaQ uot;La.raaH 2g slau3 99GZ-9i,Z ........................... gsu.1s 28 a2ugiro MI-9tz ............................. Iot}uoD IPLUTUV 96£Z-6tZ ......................................... IIUH J 1D 9095 -OZ .. salaua2-Tauza-uoN 0.11J29 aDltod Iib ..........sapuagaaula all V aaliod s.iagmnN auoqdajal 4uplzodwj ££ZZ£ vpuo13'uawag at;ut'j;y SZ Xo8 'O'd PJeAainog upwo 91G .,aTano,11DUag a1luelivjo A}1J